Vārdformu biežuma vārdnīca (Zv1698_Lig)

 

Kopējais vārdformu skaits: 98
Kopējais vārdlietojumu skaits: 137

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

6	gribbu
5 un
5 und
4 jeb
4 ka
4 pee
3 §öw
3 likt
2 eek§chan
2 es
2 kas
2 mann
2 neh
2 pa§läpts
2 peetitzigi
2 praßiet
2 top
2 truwi
2 turrehtees
2 wi§§u
2 zaur
1 §ajutu
1 §cho
1 §chwätz
1 §innamu
1 §tradaht
1 §wäru
1 ai§leektu
1 Allghad§cheem
1 äßmu
1 atraut
1 Auglus
1 bett
1 buht
1 D§ärramu
1 d§erramu=Naudu
1 darriet
1 Dawanu
1 Deews
1 Eejem§chanas
1 Eejemdams
1 Es
1 eß
1 Ewangeliums
1 ghaddigi
1 ghoddigi
1 ghodigi
1 irr
1 Jkattram
1 Jßdo§chanas
1 Jßdohdams
1 kadu
1 kadus
1 klat
1 kurru
1 Leetahm
1 Liggero=Ammatu
1 Mähroht
1 Mähru
1 man~
1 meklehdams
1 Naudu
1 nehpalai§tees
1 nehweenu
1 Nei
1 nei
1 No
1 otram
1 palieds
1 parr
1 pary
1 patz
1 peelikt
1 peewiltees
1 pretz
1 runnaju
1 taißnu
1 tee§cham
1 teeßu
1 tik
1 tikklabb
1 tiklabb
1 tiku§chi
1 to
1 u§
1 u§§atziet
1 u§jemts
1 u§titzehts
1 uß
1 weenam
1 weeneem
1 wi§§ahm
1 Wie§e
1 winja
1 winjeem
1 Zellu
1 zitteem
1 zittu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015