Vārdformu biežuma vārdnīca (Zah)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1594
Kopējais vārdlietojumu skaits: 5948

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

456	un
156 tas
127 ta
123 to
112 es
96 tee
95 no
93 kas
90 kungs
88 irr
62 buhs
62 teem
58 ar
58 ka
57 uhs
56 ne
53 zebaot
46 tahs
45 śakka
44 wiņņu
43 tohs
42 ka`
41 eekśch
41 jo
41 kunga
40 śazzija
36 wiņ§ch
36 wiņņa
34 pahr
32 preekśch
32 prett
32 tad
31 ta`
30 weens
29 man
28 deena^
26 bija
26 taps
26 us
25 par
25 weenu
24 bet
24 juhs
22 jeru§alemes
21 tu
20 namma
20 pee
20 weena
19 ko
19 semmi
19 tai^
18 atkaļ
18 eśmu
18 jeru§alemi
18 juhda
17 runnaja
16 §tarp
16 ir
16 manni
16 śawu
16 śazziju
16 semmes
16 tur
14 1
14 kad
14 raugi
14 tam
14 tapehz
14 zaur
13 diwi
13 mannu
13 wahrds
13 wiņņo
11 eņģelis
11 nammu
11 śawas
11 śchahs
11 śewiśchķi
10 azzis
10 deewa
10 mans
10 nahks
10 śchee
10 wiņņas
9 4
9 deews
9 itt
9 ļaudim
9 lihd§
9 notikke
9 pagaņeem
9 red§i
9 rohkas
9 śeewas
9 wehl
9 wiśśas
8 arrid§an
8 atbildeja
8 ja
8 jums
8 mannim
8 notiks
8 red§
8 runna
8 śawa
8 tohp
8 weenas
7 8
7 irraid
7 kri§tus
7 kungu
7 leela
7 neds
7 pa
7 pehz
7 śchi
7 ścho
7 sirgi
7 wairs
7 widdu^
7 wiśśi
6 garru
6 iseet
6 jeru§aleme
6 juhdu
6 kahds
6 ļau§chu
6 ratteem
6 śakki
6 śaweem
6 śazzihs
6 ścheem
6 semme
6 wiśśeem
5 §kattijohs
5 apkahrt
5 augścham
5 biju
5 dahwida
5 dehla
5 galwu
5 isgahje
5 jo§uus
5 juhśu
5 lai
5 ļaudis
5 leetas
5 leetus
5 nahk
5 ohtru
5 pagaņu
5 pazehlu
5 puśśe
5 puśśi
5 rohku
5 śchinni^s
5 seemeļa
5 sirgu
5 śluddina
5 śuhtijs
5 tappe
5 tew
5 wahrda
5 wahrdus
5 wihrs
5 wiņņam
5 wiņņeem
5 wiśśu
5 zilts
4 2
4 3
4 7
4 9
4 12
4 §tahw
4 §tahweja
4 ak
4 atbildeju
4 awis
4 bij
4 d§ihwohs
4 darrihs
4 darriht
4 darrijs
4 daud§
4 deena^s
4 dehļ
4 eņģeli
4 gribb
4 ikweens
4 isees
4 jelle
4 juhśeem
4 kam
4 ķehniņ§ch
4 kļuh§t
4 kungam
4 kur
4 laid
4 mohziba
4 neģģi
4 ohtra
4 peeluhgt
4 pilsśahta
4 praweeścheem
4 praweeśchu
4 praweets
4 rohka^
4 śawa^
4 śchis
4 seltu
4 semme^
4 śeptiņi
4 śudraba
4 ta`patt
4 tahm
4 tawa^
4 tehwi
4 tewim
4 wiśśus
4 zakariju
4 zianu
3 6
3 13
3 ahra
3 akmini
3 appakśch
3 atgree§eetees
3 azz
3 babeles
3 balti
3 bijuśchi
3 buhśchu
3 d§ihwo
3 d§ihwoht
3 d§ihwośchu
3 darijus
3 deena
3 deenas=widdus
3 deggośchu
3 dehlu
3 dohs
3 drehbes
3 eed§ihwota
3 eed§ihwotajeem
3 eed§ihwotaji
3 eekahrśis
3 eepas
3 ees
3 eet
3 eśśeet
3 eśśi
3 gadda^
3 ganneem
3 gannu
3 gribbi
3 gribbu
3 isdeldeśchu
3 jauna
3 judeem
3 juhŗu
3 kahdas
3 kalns
3 kauna^
3 ķehniņa
3 klaht
3 kuŗŗeem
3 labbas
3 laika^
3 leelas
3 leels
3 lohpu
3 ļohti
3 mahzibu
3 manneem
3 mannis
3 meera
3 mehnes
3 mehneśi^
3 mehs
3 meita
3 mirtu=kohkeem
3 namma^
3 nams
3 neweens
3 no§eegumu
3 nu
3 pagaņus
3 pakkaļ
3 papreekśchśluddinaśchana
3 pirmajeem
3 poh§tita
3 praweeśchi
3 pree§teris
3 preezaśees
3 raggi
3 rihta
3 śapulzinaśchu
3 śatruhdehs
3 selta
3 serubabela
3 śewim
3 sirgus
3 spehku
3 śwehtas
3 tahdas
3 tai
3 tai`
3 tawas
3 tawus
3 teeśu
3 tewi
3 tomehr
3 trihsdeśmits
3 tśchetri
3 tśchetrus
3 turrejahs
3 tuwaka
3 uij
3 wakkara
3 warreni
3 weddiśchu
3 weetas
3 wihri
3 wihru
3 wiśśa
3 zeļļeem
3 zettorta^
3 ziana
2 10
2 15
2 20
2 §chehlośees
2 §inni
2 §tipri
2 §tiprinajahs
2 §tiprinaśchu
2 §wehre
2 a§kalons
2 aiskaŗŗ
2 aizinaśchanas
2 alga
2 altaŗa
2 aprihj
2 apśargahs
2 apśohlihts
2 arri
2 aśśini
2 atgree§ahs
2 atlikkuścheem
2 atlikkuśchi
2 atpe§tiśchu
2 atra§tas
2 atweddiśchu
2 aug§ts
2 azzi^s
2 azzim
2 balkśne
2 behgśeet
2 behrneem
2 berekijus
2 bih§teetees
2 bijis
2 bohja^
2 brihniśchķis
2 buhtu
2 d§emdinajśchi
2 darbeem
2 darrija
2 darriśchu
2 debbes
2 debbeśi
2 deśmits
2 dohta
2 drehbehm
2 dubļus
2 duśmigs
2 dwehśelei
2 eed§ihwotajus
2 eelahm
2 eelas
2 eeleija
2 eeleiju
2 eenaidneeku
2 eepu
2 eezelśchu
2 ehdihs
2 eļjes=kohki
2 eņģeļa
2 eņģeļam
2 eśśim
2 ewanģeljuma
2 gabbalus
2 gaddo^s
2 gaddus
2 gaiśma
2 gallejas
2 gan
2 gannamu
2 ganniśchu
2 gannus
2 garra
2 gaŗŗums
2 gawile
2 gohda=krehślu
2 gohdiba
2 gohdibas
2 grehkeem
2 grehku
2 gull
2 i§rae#lu
2 iddus
2 ikkatrs
2 ikweena
2 ikweenu
2 isdeldetas
2 iskaiśijśchi
2 isnihzinaju
2 ispe§tihs
2 ispe§tiht
2 ispoh§tiśchanas
2 iswehlehs
2 jahj
2 jaukums
2 jaunu
2 jeb
2 jedajus
2 joprohjam
2 juhŗa^
2 juhśa^s
2 juhśas
2 ka^
2 kahdi
2 kallejus
2 kalneem
2 kalni
2 kalnu
2 kalpeem
2 kar§tuma
2 kaŗŗa
2 kaŗŗa^
2 kaŗŗohs
2 kaujamas
2 kauzeet
2 ķehniņu
2 klauśijśchi
2 kreiśas
2 krohņus
2 kurp
2 labba
2 labbi
2 lah§ts
2 ļaunu
2 likśchu
2 lohpi
2 luktuŗa
2 mahte
2 makśu
2 mann
2 manna
2 manno
2 mannus
2 meeru
2 meeśa
2 meklehs
2 melni
2 mette
2 mihlojeet
2 mir§t
2 mohzihs
2 muhśeem
2 mums
2 muttes
2 na§ta
2 nahkt
2 nahkuśchi
2 ņehmu
2 neleetibu
2 neno§eed§igu
2 nepateeśi
2 neśśeet
2 ohlektis
2 ohtra^
2 pabeigs
2 padarra
2 pagaņi
2 pahr§taigaht
2 paklauśiśchu
2 pamohdinaśchu
2 parahdiśchanu
2 paśargahs
2 paśaules
2 pateeśi
2 pateeśibas
2 pawehlejs
2 peekta^
2 peemeklehs
2 pilśsahta
2 pilsśahteem
2 pilsśahts
2 plattums
2 poh§titi
2 pohdi
2 pohdneeka
2 praweetam
2 praweetu
2 pree§teŗeem
2 pree§teri
2 preekścha
2 preekścha^
2 preezajees
2 preezas
2 pulka
2 pulku
2 raggu
2 raggus
2 rahdija
2 raibi
2 raudaśchana
2 red§ehs
2 red§u
2 śahpe
2 śajuttiśeet
2 śakkahs
2 śalau§ihs
2 śalau§iju
2 śargaht
2 śarkani
2 śarkanu
2 śatans
2 śatwers
2 śauze
2 śawam
2 śawus
2 śazziht
2 schehla§tiba
2 schehla§tibas
2 schehla§tibu
2 śchķih§tu
2 śehdehs
2 śehdeja
2 selts
2 śeptiņdeśmits
2 śew
2 śewis
2 si§li
2 śihki
2 siņņa
2 śirdi`
2 śirds
2 sirgeem
2 śittiśchu
2 śluddinaśchana
2 sohbins
2 śohdibas
2 spahrni
2 starpa^
2 stiprumu
2 stuhŗi
2 śudrabs
2 śudrabu
2 śwehti
2 świnna
2 tahdi
2 tanni^s
2 tappis
2 tautas
2 taws
2 te§tamenta
2 teeścham
2 tehweem
2 tehws
2 tobijaśa
2 turreht
2 ugguns
2 uhdens
2 uhstaiśihs
2 ustaiśihts
2 wahrdi
2 wahrtim
2 wairak
2 weena^
2 weenigs
2 weenigu
2 weeta^
2 weetu
2 widdu
2 widdus
2 wihna
2 wiņņai
2 wiśśa^
2 zaureet
2 zeeśchanas
2 zemak
2 zeppuri
2 zewanijus
2 zianas
2 zik
2 zilweku
1 5
1 11
1 14
1 16
1 18
1 §aimohs
1 §chehl
1 §chehlojatees
1 §kraidamas
1 §krejam
1 §ohg
1 §palwaiņu
1 §pehzina
1 §tah§tu
1 §tahwam
1 §tahwehs
1 §tahwoht
1 §taiga
1 §taigahs
1 §taigaht
1 §tiprs
1 §uddihs
1 4{5}
1 a§dodas
1 abbi
1 adad
1 adraku
1 ah§chus
1 ahmatu
1 ahzelei
1 aisgrahbta
1 aisśuhtiteem
1 aiswe§teem
1 aizinaja
1 aizinaśeet
1 aklibu
1 akmiņeem
1 akmiņi
1 alwa
1 ap
1 ap§chehlojees
1 ap§chehlośchanahm
1 ap§chehlośchanu
1 ap§chehlotees
1 ap§kaituśees
1 ap§tiprinata
1 ap§tiprinati
1 apbehdinajeet
1 apdohmajs
1 apduśmojees
1 apgah§teem
1 apģehrbts
1 apkaitinaja
1 apkohpj
1 apkohps
1 apkrittis
1 aplaupijśchi
1 apleezinaja
1 apmeśchanas
1 apmettiśchohs
1 apnikśchana
1 apreppeja
1 aprihs
1 aprihts
1 apśmeetas
1 aptumśchota
1 apu§tuļu
1 apwilke
1 apwilks
1 apwilkśchu
1 aśśirijas
1 aśśura
1 astota^
1 at§inne
1 ataizinaśchu
1 atbildeht
1 atdarri
1 atees
1 atgree§chahs
1 atgree§damees
1 atgree§ees
1 atgree§iśchohs
1 atgree§iśees
1 atgree§tees
1 atjemśchu
1 atkahpajeem
1 atkahpśees
1 atleek
1 atlikkuśchu
1 atliks
1 atlizzinata
1 atmakśaju
1 atmettis
1 atnahks
1 atņehmis
1 atņemmeet
1 atņemśchu
1 atņemt
1 atneśśeet
1 atrahwe
1 atraitni
1 atweddihs
1 atwehrśchu
1 atwehrts
1 au§truma
1 aug§ta
1 aug§tam
1 aug§tiba
1 aug§tu
1 augligus
1 augļus
1 augumu
1 auki
1 auklis
1 auśis
1 awota
1 awots
1 azraugu
1 azzi
1 ba§unehs
1 ba§unes
1 babele^
1 baggats
1 bah§ana
1 bahr§iba
1 bahr§ibas
1 bahriņu
1 bailibu
1 balkśnei
1 bauślibas
1 bauślibu
1 bedres
1 bee§a
1 beedris
1 behd§at
1 behd§eet
1 behdaśchanas
1 behdigi
1 behgśchanas
1 behri
1 behrni
1 behrnus
1 beķķenis
1 benjamiņa
1 bes
1 besdeewiba
1 besprahtibu
1 bihśees
1 bijat
1 bijuśi
1 biķķeri
1 brahļa
1 brahlibu
1 brehks
1 brihnums
1 buht
1 bultas
1 d§eedinahs
1 d§ehre
1 d§eŗŗat
1 d§ers
1 d§ihwokli
1 d§ihwośchanas
1 d§ihws
1 d§iļļumi
1 d§innejam
1 d§inneji
1 d§irdejśchi
1 dabbuhs
1 dahrga
1 dahrgu
1 dahwids
1 daļļa
1 daļļas
1 daļļu
1 dama§kus
1 darri
1 darrihts
1 debbes=kahpśchanas
1 debbeśis
1 deenahm
1 deenas
1 deenas=widdu
1 deenu
1 deewa=draud§es
1 deewam
1 deewekļi
1 deewekļu
1 deewibas
1 deewu
1 demantu
1 derribas
1 derribu
1 deśmita
1 dewitas
1 dibbina
1 dibbinajśchi
1 diweem
1 diwejo^s
1 diwideśmita^
1 diwideśmits
1 diwkahrtigi
1 dohbe^s
1 dohmajat
1 dohmajeet
1 dohmajs
1 dohmaju
1 dohśchu
1 draud§ibas
1 draudeśchana
1 draudeśchanas
1 draugi
1 drehbju
1 drohśchi
1 durwis
1 duśmiba
1 duśmibas
1 duśmojees
1 duśmośchanas
1 duśmośees
1 duśśeht
1 duśśeśchanu
1 dzihwohs
1 ee§tahdiśchu
1 eebr
1 eed§ihwohta
1 eed§ihwohts
1 eed§ihwotaju
1 eegahje
1 eejahśchanas
1 eekścha
1 eekśchķigi
1 eela^s
1 eeleija^
1 eeleijas
1 eemantohs
1 eemantoht
1 eenaidneeka
1 eenaidneekeem
1 eenih§tu
1 eepa
1 eeplehśiśees
1 eepreezina
1 eepreezinahs
1 eepreezinahts
1 eepreezinaśchana
1 eeraud§ijs
1 eeśchu
1 eeśim
1 eeśwehre
1 eewra&ima
1 eewra&imu
1 eewra#ima
1 eezels
1 eezelta
1 egipteŗeem
1 egipteŗu
1 egiptes
1 egiptes=semmes
1 eģņelis
1 eh§eļa=mahtes
1 eh§eli
1 eh§eļu
1 ehdat
1 ehde
1 eij
1 eima
1 eite
1 ekrons
1 ekronu
1 eļjes=behrni
1 eļjes=kalns
1 eļjes=kalnu
1 eļjes=kauśam
1 eļjes=kauśu
1 eļjes=kohkeem
1 eļjes=kohku
1 eļjes=luktuŗeem
1 eļjes=luktuŗi
1 elka
1 elkonu
1 enna
1 eśśat
1 gabbaleem
1 gabbalo^s
1 gabbals
1 gabbalu
1 gahje
1 gaidija
1 gallam
1 gaļļu
1 gals
1 galwa^
1 ganna
1 gannam
1 gannama
1 gannams
1 ganni
1 ganniht
1 ganniju
1 gans
1 gau§chi
1 gaweht
1 gawejat
1 gawejśchi
1 gaweśchana
1 gaweśchanas
1 gaweśchanu
1 gaza
1 gazas
1 ģeķķiga
1 gibejas
1 gileadas
1 glahbtai
1 glihtumu
1 gohdibu
1 gohdiga
1 grahmata
1 grahmatas
1 grahmatu
1 gre§niba
1 gree§iśchohs
1 gree§iśchu
1 greekeŗu
1 gudra
1 i§rae&ļa
1 i§rae&lu
1 i§rae#ļa
1 ih§ti
1 ik
1 ikkatra
1 ikkatras
1 ikweenam
1 ilgaki
1 ilgi
1 is§tah§tiśchana
1 is§teepts
1 isbehd§
1 isd§ihs
1 isdallihts
1 isdeldehts
1 isdeldeśchana
1 isdeldeśchanas
1 isdeldeteem
1 isdeldeti
1 isdohs
1 isdohśees
1 isgahjuśchi
1 isglahbśchu
1 iskaiśiht
1 iskaiśijs
1 iskaiśiśees
1 islaidihs
1 islaidiśchu
1 isleeśchanas
1 isleeśchu
1 isnahze
1 isnihzinata
1 isplatta
1 isplauks
1 ispuśchkotu
1 isputtinajs
1 israe#ls
1 israk§tiśchu
1 isred§eto
1 isśauze
1 isśiks
1 isśuhtijs
1 istezzehs
1 iswehlejs
1 iswehletu
1 ja=atśchķirrahs
1 jadarra
1 jah§epa
1 jahje
1 jahtneekus
1 jaktehs
1 jarauda
1 jardaņa
1 jaunas
1 jaunekli
1 jaunekļus
1 jaunibas
1 jaunus
1 jebkuŗŗa
1 jebu§iteŗi
1 jehmu
1 jemm
1 jepśchu
1 jeru§aleme^
1 jo§ijus
1 jo§uu
1 jo§uum
1 jozadaka
1 judi
1 judu
1 juhŗas
1 juhśa^
1 jumprawas
1 kadehļ
1 kahda
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015