Vārdformu biežuma vārdnīca (Zah)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1688
Kopējais vārdlietojumu skaits: 5948

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

338	un
143 tas
123 to
120 ta
115 Un
95 es
94 tee
88 no
87 irr
87 kas
76 KUNGS
62 buhs
62 teem
57 uhs
53 Zebaot
52 ar
52 ka
51 ne
46 tahs
45 śakka
43 tohs
43 wiņņu
41 eekśch
41 ka`
40 śazzija
38 KUNGA
36 wiņ§ch
35 wiņņa
33 pahr
31 prett
30 preekśch
30 weens
29 man
28 Deena^
26 bija
26 taps
25 us
25 weenu
24 juhs
24 par
23 Tad
22 Jeru§alemes
22 jo
21 tu
20 Namma
20 pee
20 Ta`
19 Jo
19 Semmi
18 eśmu
18 Jeru§alemi
18 Juhda
17 runnaja
16 §tarp
16 Es
16 ko
16 manni
16 śawu
16 śazziju
16 Semmes
16 weena
15 atkaļ
15 tai^
14 1
14 tur
14 zaur
13 Bet
13 mannu
13 Tas
13 Wahrds
13 wiņņo
12 diwi
12 kad
12 tam
11 bet
11 Eņģelis
11 Nammu
11 śawas
11 śewiśchķi
11 ta`
10 Azzis
10 Deewa
10 ir
10 nahks
10 raugi
10 śchahs
10 wiņņas
9 4
9 Deews
9 KUNgs
9 Ļaudim
9 lihd§
9 notikke
9 Pagaņeem
9 Rohkas
9 Śeewas
9 tad
8 arrid§an
8 atbildeja
8 jums
8 mannim
8 mans
8 notiks
8 śawa
8 tohp
8 weenas
8 wiśśas
7 8
7 irraid
7 itt
7 Kri§tus
7 KUNGU
7 leela
7 neds
7 No
7 pa
7 runna
7 Sirgi
7 Tapehz
7 tapehz
7 wairs
7 wehl
7 Widdu^
7 wiśśi
6 Ar
6 Garru
6 iseet
6 Jeru§aleme
6 Jr
6 Juhdu
6 Ka
6 Kas
6 Ļau§chu
6 Ratteem
6 red§
6 red§i
6 śakki
6 śaweem
6 śazzihs
6 ścheem
6 ścho
6 Semme
6 wiśśeem
5 §kattijohs
5 apkahrt
5 augścham
5 biju
5 Dahwida
5 isgahje
5 ja
5 Jo§uus
5 kahds
5 Ļaudis
5 Leetas
5 Leetus
5 nahk
5 Ne
5 ohtru
5 Pagaņu
5 pazehlu
5 Puśśe
5 Puśśi
5 Rohku
5 Śchee
5 śchee
5 śchinni^s
5 Seemeļa
5 Sirgu
5 śuhtijs
5 Ta
5 tappe
5 Wahrda
5 Wahrdus
5 Wihrs
5 wiņņeem
5 wiśśu
5 Zilts
4 2
4 3
4 7
4 9
4 12
4 §tahw
4 §tahweja
4 atbildeju
4 Awis
4 bij
4 d§ihwohs
4 darrihs
4 darriht
4 darrijs
4 daud§
4 Deena^s
4 dehļ
4 Dehla
4 Eņģeli
4 Galwu
4 gribb
4 ikweens
4 isees
4 jelle
4 juhśeem
4 juhśu
4 Ķehniņ§ch
4 kļuh§t
4 Kungs
4 lai
4 Mohziba
4 ohtra
4 peeluhgt
4 Pilsśahta
4 Praweeścheem
4 Praweeśchu
4 Praweets
4 Raugi
4 Rohka^
4 śawa^
4 Seltu
4 Semme^
4 Śudraba
4 tahm
4 Tai^
4 tawa^
4 Tehwi
4 tew
4 tewim
4 Weena
4 wiņņam
4 wiśśus
4 Zakariju
4 Zianu
3 6
3 13
3 ahra
3 ak
3 Akmini
3 appakśch
3 Atgree§eetees
3 Atkaļ
3 Azz
3 Babeles
3 balti
3 bijuśchi
3 d§ihwo
3 d§ihwoht
3 d§ihwośchu
3 Darijus
3 Deena
3 Deenas=Widdus
3 deggośchu
3 Dehlu
3 dohs
3 Drehbes
3 eed§ihwota
3 Eed§ihwotajeem
3 Eed§ihwotaji
3 eekahrśis
3 Eepas
3 ees
3 eet
3 eśśeet
3 eśśi
3 Gadda^
3 Ganneem
3 Gannu
3 gribbi
3 gribbu
3 Ja
3 jauna
3 Judeem
3 Juhŗu
3 kahdas
3 Kalns
3 Kauna^
3 Ķehniņa
3 klaht
3 Ko
3 KUNGAM
3 kur
3 kuŗŗeem
3 labbas
3 laid
3 Laika^
3 leelas
3 leels
3 Lohpu
3 ļohti
3 Mahzibu
3 mannis
3 Meera
3 Mehnes
3 Mehneśi^
3 Meita
3 Mirtu=Kohkeem
3 Namma^
3 Nams
3 neweens
3 No§eegumu
3 nu
3 Pagaņus
3 pakkaļ
3 Papreekśchśluddinaśchana
3 pehz
3 pirmajeem
3 poh§tita
3 Praweeśchi
3 Pree§teris
3 preezaśees
3 Raggi
3 Rihta
3 śapulzinaśchu
3 śatruhdehs
3 śchi
3 Śchis
3 Selta
3 śeptiņi
3 Serubabela
3 śewim
3 Sirgus
3 śluddina
3 Spehku
3 śwehtas
3 tahdas
3 tawas
3 tawus
3 Teeśu
3 tewi
3 trihsdeśmits
3 tśchetri
3 tśchetrus
3 turrejahs
3 Tuwaka
3 Uij
3 UN
3 Wakkara
3 weddiśchu
3 Weetas
3 Wihri
3 Wihru
3 Zeļļeem
3 zettorta^
3 Ziana
2 10
2 15
2 20
2 §chehlośees
2 §inni
2 §tipri
2 §tiprinajahs
2 §tiprinaśchu
2 §wehre
2 A§kalons
2 aiskaŗŗ
2 Aizinaśchanas
2 Alga
2 Altaŗa
2 aprihj
2 apśargahs
2 apśohlihts
2 arri
2 Aśśini
2 atgree§ahs
2 atlikkuścheem
2 atpe§tiśchu
2 atra§tas
2 atweddiśchu
2 aug§ts
2 Azzi^s
2 Azzim
2 Balkśne
2 behgśeet
2 Behrneem
2 Berekijus
2 bih§teetees
2 bijis
2 bohja^
2 brihniśchķis
2 buhśchu
2 buhtu
2 d§emdinajśchi
2 Darbeem
2 darrija
2 darriśchu
2 Debbes
2 Debbeśi
2 deśmits
2 dohta
2 Drehbehm
2 Dubļus
2 duśmigs
2 Dwehśelei
2 Eed§ihwotajus
2 Eelahm
2 Eelas
2 Eeleija
2 Eeleiju
2 Eenaidneeku
2 Eepu
2 eezelśchu
2 ehdihs
2 Eļjes=Kohki
2 Eņģeļa
2 Eņģeļam
2 eśśim
2 Ewanģeljuma
2 Gabbalus
2 Gaddo^s
2 Gaddus
2 Gaiśma
2 gallejas
2 gan
2 gannamu
2 ganniśchu
2 Gannus
2 Garra
2 Gaŗŗums
2 Gohda=Krehślu
2 Gohdiba
2 Gohdibas
2 Grehkeem
2 Grehku
2 gull
2 ikkatrs
2 ikweena
2 ikweenu
2 isdeldeśchu
2 isdeldetas
2 iskaiśijśchi
2 isnihzinaju
2 ispe§tihs
2 ispe§tiht
2 iswehlehs
2 J§rae#lu
2 jahj
2 Jaukums
2 jaunu
2 Jddus
2 Jedajus
2 joprohjam
2 Jspoh§tiśchanas
2 Jtt
2 Juhŗa^
2 juhśa^s
2 juhśas
2 ka^
2 Kad
2 Kahdi
2 Kallejus
2 Kalneem
2 Kalni
2 Kalnu
2 Kalpeem
2 Kam
2 kam
2 Kar§tuma
2 Kaŗŗa
2 Kaŗŗa^
2 kaŗŗohs
2 kaujamas
2 Kauzeet
2 Ķehniņu
2 klauśijśchi
2 kreiśas
2 Krohņus
2 Kunga
2 Kurp
2 labba
2 labbi
2 Lah§ts
2 Ļaunu
2 likśchu
2 Lohpi
2 Luktuŗa
2 Mahte
2 Makśu
2 mann
2 manna
2 manneem
2 manno
2 mannus
2 Mans
2 Meeru
2 Meeśa
2 Mehs
2 meklehs
2 melni
2 mette
2 mihlojeet
2 mir§t
2 mohzihs
2 muhśeem
2 mums
2 Muttes
2 Na§ta
2 nahkt
2 nahkuśchi
2 Neģģi
2 neģģi
2 ņehmu
2 Neleetibu
2 neno§eed§igu
2 nepateeśi
2 Ohlektis
2 ohtra^
2 pabeigs
2 padarra
2 Pagaņi
2 pahr§taigaht
2 paklauśiśchu
2 pamohdinaśchu
2 Parahdiśchanu
2 paśargahs
2 Paśaules
2 pateeśi
2 Pateeśibas
2 pawehlejs
2 peekta^
2 peemeklehs
2 PEhz
2 Pehz
2 Pilśsahta
2 Pilsśahteem
2 Pilsśahts
2 Plattums
2 poh§titi
2 Pohdi
2 Pohdneeka
2 Praweetam
2 Praweetu
2 Pree§teŗeem
2 Pree§teri
2 Preekśch
2 preekścha
2 Preekścha^
2 Preezas
2 Pulka
2 Pulku
2 Raggu
2 Raggus
2 rahdija
2 Red§
2 red§ehs
2 Red§i
2 red§u
2 Śahpe
2 śajuttiśeet
2 śakkahs
2 śalau§ihs
2 śalau§iju
2 śargaht
2 śarkani
2 śarkanu
2 Śatans
2 śatwers
2 śauze
2 śawam
2 śawus
2 śazziht
2 Schehla§tiba
2 Schehla§tibas
2 Schehla§tibu
2 ŚChi
2 Śchi
2 śchķih§tu
2 śehdehs
2 śehdeja
2 Selts
2 śeptiņdeśmits
2 śew
2 śewis
2 Si§li
2 śihki
2 Siņņa
2 Śirdi`
2 Śirds
2 Sirgeem
2 Śluddina
2 Śluddinaśchana
2 Sohbins
2 Śohdibas
2 Spahrni
2 Starpa^
2 Stiprumu
2 Stuhŗi
2 Śudrabs
2 Śudrabu
2 Świnna
2 TA
2 Ta`patt
2 ta`patt
2 tahdi
2 tai
2 Tai`
2 Tam
2 tanni^s
2 tappis
2 Tautas
2 taws
2 Te§tamenta
2 Tee
2 Teeścham
2 Tehweem
2 Tehws
2 Tobijaśa
2 tomehr
2 Tur
2 turreht
2 Ugguns
2 Uhdens
2 uhstaiśihs
2 ustaiśihts
2 Wahrdi
2 Wahrtim
2 wairak
2 warreni
2 weena^
2 weenigs
2 weenigu
2 Weeta^
2 Weetu
2 Wehl
2 Widdu
2 Widdus
2 Wihna
2 wiņņai
2 wiśśa
2 wiśśa^
2 zaureet
2 Zeeśchanas
2 Zemak
2 Zeppuri
2 Zewanijus
2 Zianas
2 Zilweku
1 5
1 11
1 14
1 16
1 18
1 §aimohs
1 §chehl
1 §chehlojatees
1 §kraidamas
1 §krejam
1 §ohg
1 §palwaiņu
1 §pehzina
1 §tah§tu
1 §tahwam
1 §tahwehs
1 §tahwoht
1 §taiga
1 §taigahs
1 §taigaht
1 §tiprs
1 §uddihs
1 4{5}
1 A§dodas
1 abbi
1 Adad
1 Adraku
1 Ah§chus
1 Ahmatu
1 Ahzelei
1 aisgrahbta
1 Aisśuhtiteem
1 Aiswe§teem
1 aizinaja
1 Aizinaśeet
1 Ak
1 Aklibu
1 Akmiņeem
1 Akmiņi
1 Alwa
1 ap
1 ap§chehlojees
1 Ap§chehlośchanahm
1 Ap§chehlośchanu
1 ap§chehlotees
1 ap§kaituśees
1 ap§tiprinata
1 ap§tiprinati
1 apbehdinajeet
1 apdohmajs
1 apduśmojees
1 apgah§teem
1 apģehrbts
1 apkaitinaja
1 apkohpj
1 apkohps
1 apkrittis
1 aplaupijśchi
1 apleezinaja
1 Apmeśchanas
1 apmettiśchohs
1 Apnikśchana
1 apreppeja
1 aprihs
1 aprihts
1 apśmeetas
1 aptumśchota
1 Apu§tuļu
1 apwilke
1 apwilks
1 apwilkśchu
1 Aśśirijas
1 Aśśura
1 AStota^
1 at§inne
1 ataizinaśchu
1 atbildeht
1 ATdarri
1 atees
1 atgree§chahs
1 atgree§damees
1 atgree§ees
1 atgree§iśchohs
1 atgree§iśees
1 atgree§tees
1 atjemśchu
1 Atkahpajeem
1 atkahpśees
1 atleek
1 Atlikkuśchi
1 atlikkuśchi
1 atlikkuśchu
1 atliks
1 atlizzinata
1 atmakśaju
1 atmettis
1 atnahks
1 atņehmis
1 Atņemmeet
1 atņemśchu
1 atņemt
1 atneśśeet
1 atrahwe
1 Atraitni
1 atweddihs
1 atwehrśchu
1 atwehrts
1 Au§truma
1 aug§ta
1 aug§tam
1 Aug§tiba
1 aug§tu
1 augligus
1 Augļus
1 Augumu
1 Auki
1 Auklis
1 Auśis
1 Awota
1 Awots
1 AzRaugu
1 Azzi
1 ba§unehs
1 Ba§unes
1 Babele^
1 baggats
1 Bah§ana
1 Bahr§iba
1 Bahr§ibas
1 Bahriņu
1 Bailibu
1 Balkśnei
1 Bauślibas
1 Bauślibu
1 Bedres
1 bee§a
1 Beedris
1 behd§at
1 behd§eet
1 Behdaśchanas
1 behdigi
1 Behgśchanas
1 behri
1 Behrni
1 Behrnus
1 Beķķenis
1 Benjamiņa
1 bes
1 Besdeewiba
1 Besprahtibu
1 bihśees
1 bijat
1 bijuśi
1 Biķķeri
1 Brahļa
1 Brahlibu
1 brehks
1 Brihnums
1 Buhśchu
1 buht
1 Bultas
1 d§eedinahs
1 d§ehre
1 d§eŗŗat
1 d§ers
1 D§ihwokli
1 D§ihwośchanas
1 d§ihws
1 D§iļļumi
1 D§innejam
1 D§inneji
1 d§irdejśchi
1 dabbuhs
1 dahrga
1 dahrgu
1 Dahwids
1 Daļļa
1 Daļļas
1 Daļļu
1 Dama§kus
1 darri
1 darrihts
1 Debbes=Kahpśchanas
1 Debbeśis
1 Deenahm
1 Deenas
1 Deenas=Widdu
1 Deenu
1 Deewa=Draud§es
1 Deewam
1 Deewekļi
1 Deewekļu
1 Deewibas
1 Deewu
1 dehla
1 Demantu
1 Derribas
1 Derribu
1 deśmita
1 dewitas
1 dibbina
1 dibbinajśchi
1 diweem
1 diwejo^s
1 Diwi
1 Diwideśmita^
1 diwideśmits
1 diwkahrtigi
1 Dohbe^s
1 dohmajat
1 dohmajeet
1 dohmajs
1 dohmaju
1 dohśchu
1 Draud§ibas
1 Draudeśchana
1 Draudeśchanas
1 Draugi
1 Drehbju
1 drohśchi
1 Durwis
1 Duśmiba
1 Duśmibas
1 duśmojees
1 Duśmośchanas
1 duśmośees
1 duśśeht
1 Duśśeśchanu
1 dzihwohs
1 ee§tahdiśchu
1 Eebr
1 eed§ihwohta
1 eed§ihwohts
1 Eed§ihwotaju
1 eegahje
1 Eejahśchanas
1 eekścha
1 eekśchķigi
1 Eela^s
1 Eeleija^
1 Eeleijas
1 eemantohs
1 eemantoht
1 Eenaidneeka
1 Eenaidneekeem
1 eenih§tu
1 Eepa
1 eeplehśiśees
1 eepreezina
1 eepreezinahs
1 eepreezinahts
1 Eepreezinaśchana
1 eeraud§ijs
1 eeśchu
1 eeśim
1 eeśwehre
1 Eewra&ima
1 Eewra&imu
1 Eewra#ima
1 eezels
1 eezelta
1 Egipteŗeem
1 Egipteŗu
1 Egiptes
1 Egiptes=Semmes
1 Eģņelis
1 Eh§eļa=Mahtes
1 Eh§eli
1 Eh§eļu
1 ehdat
1 ehde
1 eij
1 Eima
1 Eite
1 Ekrons
1 Ekronu
1 Eļjes=Behrni
1 Eļjes=Kalns
1 Eļjes=Kalnu
1 Eļjes=Kauśam
1 Eļjes=Kauśu
1 Eļjes=Kohkeem
1 Eļjes=Kohku
1 Eļjes=Luktuŗeem
1 Eļjes=Luktuŗi
1 Elka
1 Elkonu
1 Enna
1 ES
1 eśśat
1 Gabbaleem
1 Gabbalo^s
1 Gabbals
1 Gabbalu
1 gahje
1 gaidija
1 Gallam
1 Gaļļu
1 Gals
1 Galwa^
1 galwu
1 Ganna
1 Gannam
1 gannama
1 gannams
1 Ganni
1 ganniht
1 ganniju
1 Gans
1 gau§chi
1 gaweht
1 gawejat
1 gawejśchi
1 Gaweśchana
1 Gaweśchanas
1 Gaweśchanu
1 Gawile
1 gawile
1 Gaza
1 Gazas
1 ģeķķiga
1 Gibejas
1 Gileadas
1 glahbtai
1 Glihtumu
1 Gohdibu
1 gohdiga
1 Grahmata
1 Grahmatas
1 Grahmatu
1 Gre§niba
1 gree§iśchohs
1 gree§iśchu
1 Greekeŗu
1 gudra
1 ih§ti
1 ik
1 ikkatra
1 ikkatras
1 ikweenam
1 ilgaki
1 ilgi
1 is§teepts
1 isbehd§
1 isd§ihs
1 isdallihts
1 isdeldehts
1 isdeldeteem
1 isdeldeti
1 isdohs
1 isdohśees
1 isgahjuśchi
1 isglahbśchu
1 iskaiśiht
1 iskaiśijs
1 iskaiśiśees
1 islaidihs
1 islaidiśchu
1 isleeśchu
1 isnahze
1 isnihzinata
1 isplatta
1 isplauks
1 ispuśchkotu
1 isputtinajs
1 israk§tiśchu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015