Vārdformu biežuma vārdnīca (ZP1685)

 

Kopējais vārdformu skaits: 126
Kopējais vārdlietojumu skaits: 150

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

7	in
6 ar
4 no
3 labbu
3 zeenigam
2 deenu
2 ir
2 laid
2 mehs
2 pahr
2 śirds
1 1685
1 §tahwim
1 §taigajam
1 at§pihdejsi
1 aug§ta
1 bahr§teeta
1 ballo§chu
1 bij
1 bungam
1 d§eedeta
1 d§eeśmiņas
1 da§chda§chu
1 dabbu
1 deena^
1 deeniņu
1 deewa
1 deewiņ
1 deijam
1 dohd
1 drukketa
1 dśeedam
1 eekśch
1 eijam
1 friedrikam
1 grahmatu=drukera
1 jaunaks
1 jo
1 jurra
1 ka
1 kad
1 kaiśeet
1 kas
1 kasimiram
1 klahjahs
1 klaigajeet
1 klannajtees
1 ko
1 krahjas
1 krahśites
1 kuhr=semmi
1 kunga
1 kungam
1 kur
1 kuŗŗa
1 labbi
1 labbums
1 leel=kungam
1 leela
1 leelam
1 lehkajeet
1 lihd§
1 lihgśmojam
1 luhd§eet
1 meddus
1 mehnen
1 mehneśs
1 mums
1 nabbagas
1 ne
1 neezitas
1 paklanniśchana
1 paklauśigas
1 parahdeet
1 parahdita
1 peed§iwoht
1 peekta^
1 peeluhd§eet
1 peenu
1 preezibas=sihmes
1 preezigi
1 preezigu
1 puhteet
1 puķķites
1 puśchķiśchus
1 radezka
1 rahdi
1 rak§teeta
1 rihmes
1 roh§ites
1 śalda
1 śaulite
1 śauz
1 śchim
1 ścho
1 seeneta
1 śeewa
1 śehrkśnu
1 semgallu
1 semmiga
1 semmites=kungam
1 semneeka
1 śiteet
1 spihgulo
1 śwehtums
1 śweizeeta
1 taiśeet
1 tam
1 teizeeta
1 to
1 trummetehm
1 wahrda=deena
1 wallodas
1 ween
1 weenu
1 wehledamas
1 wehlejeet
1 wezzako
1 wi§śadi
1 wi§śu
1 widd=semmes
1 wihrs
1 winņa
1 wiņņam
1 wiņņu
1 zeeniga
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015