Vārdformu biežuma vārdnīca (ZP1685)

 

Kopējais vārdformu skaits: 127
Kopējais vārdlietojumu skaits: 150

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

7	in
6 ar
3 Labbu
3 Zeenigam
2 Deenu
2 ir
2 laid
2 mehs
2 No
2 no
2 pahr
2 Śirds
1 1685
1 §tahwim
1 §taigajam
1 at§pihdejsi
1 Aug§ta
1 Bahr§teeta
1 Ballo§chu
1 bij
1 Bungam
1 D§eedeta
1 D§eeśmiņas
1 da§chda§chu
1 Dabbu
1 Deena^
1 Deeniņu
1 Deewa
1 Deewiņ
1 deijam
1 dohd
1 Drukketa
1 dśeedam
1 Eekśch
1 eijam
1 FRIEDRIKAM
1 Grahmatu=Drukera
1 Jaunaks
1 jo
1 Jurra
1 ka
1 Kad
1 kaiśeet
1 Kas
1 KASIMIRAM
1 klahjahs
1 klaigajeet
1 Klannajtees
1 ko
1 krahjas
1 Krahśites
1 Kuhr=Semmi
1 Kunga
1 Kungam
1 Kur
1 Kuŗŗa
1 labbi
1 Labbums
1 Leel=Kungam
1 Leela
1 Leelam
1 Lehkajeet
1 lihd§
1 lihgśmojam
1 luhd§eet
1 Meddus
1 Mehnen
1 Mehneśs
1 mums
1 nabbagas
1 ne
1 neezitas
1 Paklanniśchana
1 paklauśigas
1 Parahdeet
1 parahdita
1 peed§iwoht
1 peekta^
1 peeluhd§eet
1 Peenu
1 Preezibas=Sihmes
1 preezigi
1 preezigu
1 Puhteet
1 Puķķites
1 Puśchķiśchus
1 Radezka
1 rahdi
1 rak§teeta
1 Rihmes
1 Roh§ites
1 śalda
1 Śaulite
1 śauz
1 śchim
1 ścho
1 Seeneta
1 Śeewa
1 Śehrkśnu
1 Semgallu
1 Semmiga
1 Semmites=Kungam
1 Semneeka
1 śiteet
1 Spihgulo
1 Śwehtums
1 śweizeeta
1 taiśeet
1 Tam
1 Teizeeta
1 to
1 Trummetehm
1 Wahrda=Deena
1 Wallodas
1 ween
1 weenu
1 wehledamas
1 wehlejeet
1 Wezzako
1 wi§śadi
1 wi§śu
1 Widd=Semmes
1 Wihrs
1 winņa
1 Wiņņam
1 Wiņņu
1 zeeniga
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015