Vārdformu biežuma vārdnīca (Witt1702_PAN)

 

Kopējais vārdformu skaits: 232
Kopējais vārdlietojumu skaits: 327

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

9	un
8 ar
8 tas
6 ka
6 war
5 auns
5 kas
5 ko
5 tew
4 ne§t
4 śchis
4 tu
3 buhs
3 eekśch
3 ir
3 kad
3 ne
3 neds
3 ścho
3 tohs
3 wingśch
2 §tahw
2 ak
2 buht
2 casparus
2 dohd
2 grib
2 johannes
2 kah§as
2 kahdu
2 labbu
2 o
2 par
2 schis
2 schoeps
2 spehks
2 ta
2 tad
2 tahs
2 tam
2 to
1 1702
1 §akki
1 §chnauds
1 §cho
1 §paidiht
1 §peh§chahs
1 §tippris
1 13ta
1 apdohmata
1 atmakśa
1 aug§ti
1 auglus
1 augļus
1 auna=na§ta
1 aunu
1 awok§naiņa
1 balta
1 baltu
1 baŗŗoht'
1 beedru
1 behdu=dad§chohs
1 bet
1 bļohdahm
1 brockhau§en
1 con=rectors
1 d§iļļahm
1 darr'
1 dauds
1 deen
1 deena^
1 dehlubiņņ'
1 dewa
1 dewiņ
1 dewiņ§ch
1 dewingśchs
1 dews
1 draugam
1 droh§chi
1 drohścham
1 drohśchi
1 eeśch
1 eh§t
1 elisabeth
1 es
1 gaidiht
1 galdu
1 gallam
1 gallu
1 gaļļu
1 galwa^
1 gohda^
1 gohda=tikkumeem
1 gohdahm
1 gohdigs
1 gohds
1 grehkus
1 gribb
1 gruhtibaa^
1 gruhts
1 i§teni
1 it
1 itt
1 ja
1 jaunekļus
1 jauns
1 jeb
1 jehrs
1 jo
1 juhs
1 jump
1 jumprawing
1 jums
1 ka`
1 kahds
1 kahśas
1 kam
1 kapehz
1 kauns
1 klaht
1 kummoś§iņņu
1 kungs
1 kur
1 lab
1 labbam
1 labbi
1 labbumu
1 laid
1 laiziņgśchs
1 laupiht
1 leek
1 leen
1 leetu
1 leez
1 leezineeks
1 lehniba^
1 lihg§mu
1 likke
1 liks
1 luhd§ama
1 magdalena
1 mahzibahm
1 mahziht
1 mahzihts
1 mai§'
1 mai§es
1 majus
1 mallam
1 mallis
1 mallu
1 man
1 mann
1 mans
1 me§t
1 michäel
1 mihļakais
1 mihzijis
1 nahk
1 ne§dams
1 needru
1 ņem
1 nemeers
1 nered§eht
1 nes
1 newaid
1 no
1 pa
1 pahrwehrtiśchana^
1 pallihds
1 pane§t
1 panes
1 paneśama
1 panese
1 parneśe
1 pee
1 peena=kaŗioht
1 pikts
1 pilnigas
1 pliks
1 prahtu
1 praśśees
1 preeka
1 rak§tu
1 raśśees
1 reds
1 rigas=kehniņa=lyceu^s
1 rohkahm
1 śaldahm
1 śaldu
1 śaturr
1 śawahm
1 śawam
1 śawas
1 śchahs
1 śche
1 śchepat
1 śchlinkodams
1 scho
1 śchohdeen
1 śchohs
1 śchwinnu=mahzibas
1 śewis
1 siņņu
1 śirdi
1 śirds
1 śmelśi
1 spiguļaht
1 śwedreem
1 śweedru
1 talabbad
1 taupiht
1 tawu
1 teem
1 thiśchu
1 tizz
1 turreja
1 uhsturreht
1 warr'
1 we§t
1 wehl
1 wezzakeem
1 wi§kim
1 wi§notahļ
1 wilka^=kuhts
1 willu
1 wing§ch
1 wirśu
1 wiśśeem
1 wittenburg
1 zeenijamas
1 zeetigs
1 zeetus
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015