Vārdformu biežuma vārdnīca (Witt1702_PAN)

 

Kopējais vārdformu skaits: 252
Kopējais vārdlietojumu skaits: 327

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

7	un
5 ar
5 tas
5 Tew
5 war
4 ka
4 kas
4 ko
3 Ar
3 Auns
3 eekśch
3 ir
3 ne
3 ne§t
3 śchis
3 Tas
3 wingśch
2 §tahw
2 AUNS
2 buhs
2 buht
2 CASPARUS
2 grib
2 JOHANNES
2 Ka
2 kad
2 Kah§as
2 kahdu
2 labbu
2 neds
2 O
2 PAR
2 ścho
2 SCHOEPS
2 Spehks
2 Ta
2 tad
2 tahs
2 tam
2 tohs
2 Tu
2 tu
2 Un
1 1702
1 §akki
1 §chnauds
1 §cho
1 §paidiht
1 §peh§chahs
1 §tippris
1 13ta
1 Ak
1 ak
1 apdohmata
1 atmakśa
1 Aug§ti
1 Auglus
1 Augļus
1 Auna=Na§ta
1 Aunu
1 awok§naiņa
1 balta
1 baltu
1 baŗŗoht'
1 Beedru
1 Behdu=Dad§chohs
1 Bet
1 Bļohdahm
1 Brockhau§en
1 Buhs
1 Con=Rectors
1 d§iļļahm
1 darr'
1 dauds
1 Deen
1 Deena^
1 Dehlubiņņ'
1 DEwa
1 DEwiņ
1 DEwiņ§ch
1 DEwingśchs
1 DEws
1 Dohd
1 dohd
1 Draugam
1 droh§chi
1 drohścham
1 drohśchi
1 eeśch
1 eh§t
1 ELISABETH
1 Es
1 gaidiht
1 Galdu
1 Gallam
1 Gallu
1 Gaļļu
1 Galwa^
1 Gohda^
1 Gohda=Tikkumeem
1 Gohdahm
1 Gohdigs
1 Gohds
1 Grehkus
1 gribb
1 Gruhtibaa^
1 gruhts
1 i§teni
1 it
1 itt
1 ja
1 Jaunekļus
1 jauns
1 jeb
1 Jehrs
1 Jo
1 juhs
1 Jump
1 Jumprawing
1 jums
1 Ka`
1 Kad
1 kahds
1 Kahśas
1 kam
1 Kapehz
1 Kas
1 Kauns
1 klaht
1 Ko
1 Kummoś§iņņu
1 Kungs
1 Kur
1 Lab
1 labbam
1 labbi
1 Labbumu
1 Laid
1 Laiziņgśchs
1 laupiht
1 Leek
1 leen
1 leetu
1 leez
1 Leezineeks
1 Lehniba^
1 lihg§mu
1 likke
1 liks
1 luhd§ama
1 MAGDALENA
1 Mahzibahm
1 mahziht
1 Mahzihts
1 Mai§'
1 Mai§es
1 Majus
1 Mallam
1 mallis
1 Mallu
1 man
1 mann
1 mans
1 me§t
1 Michäel
1 Mihļakais
1 mihzijis
1 nahk
1 ne§dams
1 Ne§t
1 Neds
1 Needru
1 ņem
1 Nemeers
1 nered§eht
1 nes
1 newaid
1 no
1 pa
1 Pahrwehrtiśchana^
1 pallihds
1 pane§t
1 panes
1 paneśama
1 PANESE
1 PARNEŚE
1 pee
1 Peena=Kaŗioht
1 pikts
1 pilnigas
1 pliks
1 Prahtu
1 praśśees
1 Preeka
1 Rak§tu
1 raśśees
1 Reds
1 Rigas=Kehniņa=Lyceu^s
1 Rohkahm
1 śaldahm
1 śaldu
1 śaturr
1 śawahm
1 śawam
1 śawas
1 śchahs
1 Śche
1 śchepat
1 SCHIS
1 SChis
1 ŚCHJS
1 śchlinkodams
1 SCHO
1 ŚCHO
1 śchohdeen
1 śchohs
1 Śchwinnu=Mahzibas
1 śewis
1 Siņņu
1 Śirdi
1 Śirds
1 śmelśi
1 Spiguļaht
1 Śwedreem
1 Śweedru
1 Talabbad
1 taupiht
1 Tawu
1 teem
1 thiśchu
1 tizz
1 To
1 to
1 Tohs
1 turreja
1 uhsturreht
1 War
1 warr'
1 we§t
1 wehl
1 Wezzakeem
1 wi§kim
1 wi§notahļ
1 Wilka^=Kuhts
1 Willu
1 wing§ch
1 wirśu
1 wiśśeem
1 Wittenburg
1 zeenijamas
1 zeetigs
1 zeetus
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015