Vārdformu biežuma vārdnīca (VLH1685_Sal)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3194
Kopējais vārdlietojumu skaits: 13542

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

568	in
422 irr
375 to
265 ne
242 tas
230 bet
221 kas
192 ta
122 no
118 śawu
113 us
108 tee
102 tam
99 ar
97 tohp
96 Kas
95 Ta
92 ka`
90 tahs
84 tu
82 pee
74 wiņņa
67 tad
62 tew
57 par
56 ka
54 Śirds
54 tohs
50 kad
48 Jo
47 tawu
45 teems
44 Tas
44 weens
43 buhs
43 teem
42 Ne
41 wiņśch
41 Zeļļu
40 labbi
38 es
38 neka`
37 pehz
35 śawa
34 tawa
33 kahds
33 man
32 12
32 18
32 Kad
31 2
31 4
31 5
31 6
31 7
31 8
31 9
31 10
31 11
31 13
31 14
31 15
31 16
31 17
31 Nodaļļa
31 wiņņas
30 3
30 20
30 22
29 19
29 21
29 23
29 jo
29 ko
29 Mutte
28 24
28 Kunga
28 parei§i
27 25
26 26
26 27
26 Kungs
26 śawas
26 tawas
25 Besdeewigo
25 darra
25 In
25 Śirdi
25 taps
24 Kungu
24 patihk
24 Wihrs
23 dohd
23 nahk
23 warr
23 Zilweks
22 daud§
22 mannu
22 preekśch
22 s
22 tur
22 wiņņu
21 eet
21 Gudribu
21 zaur
20 28
20 gudrs
20 Padohmu
20 pahr
20 Wiņņa
19 Ģeķķis
19 Ka
19 kahda
19 Muttes
18 arrid§an
18 runna
18 Tad
18 weena
18 wehl
17 29
17 Bet
17 Dehls
17 eśśi
17 Ģeķķa
17 Gudriba
17 śew
17 Taiśna
16 Behrns
16 Es
16 Kungam
16 kur
16 labbu
16 Mantu
16 noh§t
16 paleek
16 prett
16 Taiśns
16 Tee
16 weenu
15 30
15 eśmu
15 kam
15 Kur
15 Leetu
15 Namma
15 neneeka
15 wiśśu
14 §tarp
14 Azzis
14 d§ihwo
14 darr
14 darriht
14 eekśch
14 Ģeķķi
14 Ģeķķim
14 grib
14 Manta
14 Nelaimi
14 Pahrmahziśchanu
14 paśarga
14 ta`
13 31
13 Gudrs
13 ja
13 kahdu
13 mihle
13 padarr
13 śakka
13 Taiśno
13 To
13 Treścha
12 32
12 atrohd
12 bes
12 Besdeewigs
12 buht
12 D§ihwibas
12 D§ihwibu
12 eenihd
12 Mutti
12 pa
12 Rohku
12 tomehr
12 Tuwaku
12 Zeļļa
12 Zeļśch
12 Zilweka
11 Bahrśchanu
11 Besdeewiga
11 Besdeewigee
11 dohma
11 labs
11 Laika
11 Ļaudis
11 Leezineeks
11 Mahzibu
11 mans
11 mekle
11 Nahwes
11 Nelaime
11 prahtigs
11 Rohkas
11 Śeewa
11 Semmes
11 Taiśniba
11 wiņņam
10 33
10 Gohds
10 Ja
10 Ka`
10 Ķehniņa
10 klauśa
10 labpraht
10 Leetas
10 mannas
10 Mans
10 Nabbagu
10 Negantiba
10 palihd§
10 Tahs
10 Wahrdi
10 wairak
10 wehra
10 Zilwekam
9 §inna
9 D§ihwiba
9 dehļ
9 Deśmiti
9 juhs
9 Luhpas
9 Mahziba
9 manna
9 Mehle
9 Nammu
9 newa
9 Padohms
9 paliks
9 Pils
9 Prahtigs
9 preezajahs
9 Rohka
9 Śeewas
9 Wahrdus
9 Wihnu
9 Wihra
9 wiśśi
8 §taiga
8 aiseet
8 alla§chiņ
8 behda
8 Behdas
8 Daud§
8 ehd
8 ganna
8 Gudra
8 Gudribas
8 ir
8 jem
8 jums
8 Laid
8 laid
8 Ļau§chu
8 Ļauna
8 ļaunu
8 muh§cham
8 Mutt
8 Nabbags
8 padarra
8 padeśmita
8 śamaita
8 tai
8 Taiśnibu
8 teeścham
8 Tehwa
8 Tehwu
8 tohpi
8 Wahrds
8 warretu
8 ween
7 augścham
7 Bauślu
7 Behrni
7 bija
7 biju
7 d§ennahs
7 dabbu
7 Deenas
7 Dwehśele
7 Dwehśeli
7 eiji
7 gann
7 gribbu
7 Kam
7 labba
7 Labbaki
7 labbaks
7 leekahs
7 leela
7 Mai§es
7 manni
7 mehs
7 Nams
7 newaid
7 Pamahziśchanu
7 Selts
7 Śliņķis
7 walda
7 Weens
7 Zaur
6 alla§ch
6 atkal
6 atkaļ
6 Auśi
6 Azzim
6 Besdeewigu
6 bih§tahs
6 Deewa
6 drohśchi
6 Duśmiba
6 Elle
6 Gohda
6 Gohdu
6 Grehki
6 Grehku
6 gribbam
6 gribbi
6 gudri
6 Kahju
6 Kalps
6 Kauns
6 klahjahs
6 kohpa
6 lai
6 mahza
6 Mahzibas
6 Mehles
6 Nebehdneeks
6 Negantibu
6 Nelaimiba
6 paśchu
6 pirms
6 poh§ta
6 Rahmo
6 runnaht
6 śajem
6 śawus
6 Semme
6 Śirdis
6 Śwars
6 Tam
6 taws
6 teiz
6 turr
6 usjem
6 warri
6 Wiņņas
6 wiśśeem
6 Zeļļi
5 34
5 §trahda
5 ahra
5 Azzims
5 Baggatibu
5 baggats
5 Brahlis
5 d§en
5 Deewabihjaśchana
5 drih§
5 Duśmibu
5 Dwehśel
5 eepreezina
5 galwo
5 Ģeķķibu
5 ilgi
5 isnihks
5 jepśchu
5 Kahjas
5 Ķehniņu
5 Krohnis
5 labbaki
5 Ļaudim
5 Lauku
5 Ļauns
5 Ļaunu
5 leez
5 lihd§i
5 lihgśmojahs
5 magķeniht
5 Mahtes
5 Mahti
5 Mai§i
5 mannus
5 MAns
5 Mellus
5 Nabbagam
5 nei
5 Nejehga
5 niknu
5 notiks
5 ohtru
5 pa§tahw
5 padarriht
5 pahrmahza
5 Pahrmahziśchana
5 pats
5 Pawehleśchanu
5 Prahta
5 Rahmus
5 śamaitahts
5 śchurp
5 Śitteni
5 Śohda
5 Śudrabs
5 tahļu
5 tahm
5 Taiśnam
5 Taiśnee
5 Taiśni
5 tapt
5 tawai
5 tawi
5 Teeśu
5 Uhdeni
5 Wahrdu
5 Weena
5 wiņņo
5 Zilweku
5 zitta
4 35
4 §tahw
4 ap§chehlojahs
4 apkahrt
4 Aśśinu
4 atpe§ti
4 aug§ta
4 aug§ti
4 Augļeems
4 Augļus
4 Awohts
4 Baggatiba
4 Besdeewigajs
4 Blehdibu
4 buhtu
4 d§ihwohs
4 D§ihwośchanu
4 d§ird
4 Dahwanas
4 Darbu
4 Deewam
4 Draugs
4 Draugu
4 Dwehśelei
4 Dwehśeles
4 eegribbahs
4 eegribbees
4 eeśahk
4 Elles
4 Gaidiśchana
4 Galwu
4 Ģeķķiba
4 Ģeķķu
4 Grehkus
4 Gudri
4 ih§tena
4 ikdeenas
4 jauka
4 Kaulus
4 Ķehniņ§ch
4 kluśśina
4 Kohks
4 labbaka
4 Labbu
4 Labs
4 Lau&e&
4 ļauna
4 ļohti
4 mahzajs
4 mahzitees
4 Mai§e
4 Meddu
4 Nabbad§iba
4 Nabbageem
4 nahz
4 Nebehdneeki
4 Nebehdneeku
4 neds
4 nekahda
4 nepateeśi
4 niknas
4 noteek
4 Ohtra
4 Padohma
4 paglabba
4 papreekścha
4 paścha
4 paślepj
4 paturr
4 peepeśchi
4 peewiļļ
4 Pehrles
4 Prahtigu
4 Prahts
4 Prahtu
4 preekścha
4 Puiśi
4 Putnis
4 red§i
4 śakki
4 śawam
4 śaweem
4 Schehla§tiba
4 śleppeni
4 Śudrabu
4 śwehti
4 tahds
4 Taiśnibas
4 Taiśnu
4 Tauta
4 tawahms
4 tawus
4 Teems
4 Tehwam
4 teju
4 tikkai
4 turrahs
4 usluhko
4 ustizzams
4 Wahrdeem
4 wairs
4 Walloda
4 Wallodas
4 Wallodu
4 wed
4 Wihru
4 wiļļ
4 wiņ§ch
4 winśch
4 wirśu
4 wiśśa
4 wiśśas
4 zeļļ
4 Zeļļeem
4 Zelśch
4 Zerriba
4 Zettorta
3 §tipra
3 §tiprs
3 A§tota
3 abbi
3 agri
3 aismir§ti
3 Ak
3 Aprunnataja
3 Apśmeeklu
3 apśmej
3 Atjem
3 atkahpjahs
3 atmakśa
3 atmakśahts
3 atneśs
3 aug§taki
3 aug§tas
3 Augļi
3 Awots
3 Baggatibas
3 Baggats
3 Balśi
3 Barribas
3 Barribu
3 Bedre
3 behdaht
3 Behrneems
3 Behrnu
3 Besdeewigam
3 Blehdiba
3 Blehdibas
3 Buhśchana
3 Buhśchanu
3 D§ihwośchanas
3 d§ihws
3 d§iļļa
3 Da§ch
3 dabbuhs
3 dabbuht
3 Darbs
3 darri
3 darrijs
3 Debbes
3 Dehlu
3 Dewita
3 diwi
3 Dohd
3 Draugi
3 Drehbes
3 drihg§t
3 E§chas
3 eekrittihs
3 eekścha
3 Eelas
3 Eeśahkums
3 eh§t
3 Eļjes
3 eśśus
3 gaida
3 Galla
3 glabba
3 gohda
3 grehko
3 gribbeja
3 gruhti
3 Gudree
3 Gudreems
3 gudru
3 gull
3 gulleht
3 ih§tenu
3 Ir
3 is§teepj
3 isbehgt
3 isdohśees
3 Ismanniśchana
3 Ismanniśchanu
3 isnihk§t
3 istehre
3 itt
3 jauki
3 jauks
3 jauna
3 jaw
3 jazeeśch
3 jeb
3 Kahja
3 Kahjam
3 Kaklu
3 KAs
3 Kauna
3 Kaunu
3 kaut
3 Ķehniņeem
3 Ķehniņeems
3 klahśees
3 klaht
3 klauśajt
3 klauśi
3 krahj
3 Krehślis
3 kriht
3 krittihs
3 Labba
3 labbad
3 labbas
3 Labbi
3 Labbuma
3 Labbums
3 Labbumu
3 leek
3 leels
3 Leeta
3 lihd§
3 Mahte
3 mahzija
3 makśa
3 Mantas
3 Mauka
3 Meddus
3 Meers
3 Meeru
3 Meeśas
3 Meitas
3 Melkulis
3 mihļi
3 mittejahs
3 mums
3 Nabbageems
3 nabbags
3 nahkahs
3 nahks
3 Nammus
3 Nebehdneeka
3 negants
3 Nelaimes
3 neparei§i
3 Nepateśs
3 Neśapraśchi
3 neśohdihts
3 neśs
3 nikna
3 nizina
3 nizzina
3 nokaut
3 noproht
3 nośkummuśa
3 Nośkumśchana
3 padohdahs
3 padohśees
3 pahrdohd
3 pahrmahzitees
3 pakkaļ
3 paneśs
3 paślepjahs
3 paturri
3 pee=ehdis
3 Peekta
3 Pilli
3 pils
3 Pirma
3 Pohda
3 prahtiga
3 Preeks
3 Preekśch
3 Preeza
3 rahda
3 Rahma
3 rahmi
3 Rahśchana
3 red§eht
3 Rihk§ti
3 Runnas
3 śamaitajahs
3 Śamaņņu
3 Śapraśchana
3 Śapraśchanu
3 śargajahs
3 śawahms
3 śawai
3 śazzija
3 Schehla§tibu
3 Śe§ta
3 Śeewu
3 Selta
3 Semm
3 Śeptita
3 Śirdi^
3 śitt
3 Śkahda
3 Ślawa
3 Ślinka
3 Sohbins
3 śohdi
3 Śohdibu
3 śwehtihts
3 Śwezze
3 Taiśnajs
3 Tehws
3 tewis
3 tihrs
3 tik
3 Trakkumu
3 Trihs
3 Truhkums
3 Tu
3 turreht
3 turrehts
3 Tuwaka
3 Ugguns
3 Uhdens
3 usees
3 uskrittihs
3 Wahrto
3 Wainas
3 wajaga
3 waldiht
3 Walgu
3 Weetu
3 Wehrśis
3 welti
3 widdu
3 wiltiga
3 Wiņśch
3 wiśs
3 wiśśus
3 zauri
3 zeļļahs
3 Zelļu
3 Zilwekeem
3 zits
3 zittu
2 §aļļohs
2 §awu
2 §innaht
2 §innu
2 §tahwehs
2 §teid§ahs
2 §tippra
2 §tippri
2 §tipri
2 §tipru
2 abbejo
2 ahtrs
2 ais=ees
2 aisdohd
2 aismir§t
2 aizinaju
2 ak
2 ap§tiprinahts
2 ap§trahda
2 apbruņņohts
2 apd§ee§t
2 apd§iśśihs
2 apehd
2 Ar
2 arr
2 Aśśini
2 at§pird§ina
2 at§tahj
2 at§tahji
2 at§tahs
2 at§taht
2 atbilde
2 atbildeht
2 Atbildeśchana
2 atbildi
2 Atdarri
2 atgree§
2 atkahpees
2 atmakśahs
2 atmakśaht
2 atpakkaļ
2 atraśi
2 atśneed§
2 Auśis
2 Awoti
2 Azs
2 Baddu
2 Baggatam
2 baggatu
2 Bahrśchana
2 Bahrśchanas
2 Bailehm
2 bailigu
2 bargs
2 Bauślus
2 Behda
2 behg
2 Besdeewigeem
2 Besdeewigeems
2 Besdewigo
2 Bihjaśchana
2 Bihjaśchanas
2 bihk§tajtees
2 bihśees
2 bihtees
2 Bļauśchana
2 Blehdiga
2 Blehņas
2 Brahļeem
2 breeśmiga
2 breeśmigs
2 bruhķe
2 D§ehrenu
2 d§ert
2 d§ihwohts
2 D§ihwośchana
2 d§ihwot
2 D§iļļumi
2 d§iļśch
2 da§ch
2 da§chadi
2 Da§chads
2 Da§cham
2 dahrga
2 dahrgas
2 Dahwana
2 Darba
2 Darbi
2 darrihs
2 darrija
2 darrijśchi
2 Debbeśis
2 Deenu
2 Dehla
2 Deśmita
2 dohdahs
2 dohs
2 doht
2 Durwis
2 Duśmas
2 Duśmigs
2 eegribbetees
2 Eekśch
2 Eelahm
2 eemantohs
2 Eeśahkuma
2 Eśśi
2 Ettikis
2 Gaddi
2 Gaddus
2 gahja
2 Gaiśa
2 Gaiśma
2 Galdu
2 garda
2 Garru
2 gattawa
2 Ģeķķibas
2 Ģeķķigs
2 gohdiga
2 gohdigs
2 Grehkeems
2 gribbajt
2 gribbetu
2 groh§ahs
2 Gruntu
2 gudra
2 Gudro
2 gulli
2 Gultu
2 ikkatra
2 Ikkatrs
2 irra
2 is§tah§ta
2 isdeldehts
2 isdohtees
2 isnihzina
2 ispoh§ta
2 ispoh§ti
2 isśalzis
2 isśpee§ch
2 jagaida
2 jauku
2 Jaukums
2 jauns
2 Jaunuma
2 jemmeet
2 kahdam
2 kahri
2 kahrt
2 Kakta
2 Kalnu
2 Kalpam
2 kamehr
2 kappa
2 Kaulo^s
2 Ķehniņņam
2 Ķehniņśch
2 Klauśi
2 klauśiht
2 Klehpi
2 Ko
2 krahśchns
2 Kungeem
2 Kungi
2 Kungus
2 kurp
2 Lah§ti
2 lahd
2 Lai
2 lau§ch
2 Laua
2 Ļaudims
2 laulata
2 ļaunas
2 Ļauneems
2 Leelam
2 leelas
2 leelijees
2 Leels=Kungs
2 Leelu
2 Leelus
2 Leetus
2 Lehnibu
2 Leitie&ļa
2 Lepnas
2 lepni
2 Lepniba
2 Lepns
2 Lihgśmibu
2 lihgśmu
2 lipniga
2 lizzis
2 luhre
2 Lukte
2 Ma§ums
2 Mahtei
2 mahzihts
2 Mahziśchanu
2 mannahm
2 Matti
2 Maukas
2 Meegu
2 Mehs
2 Melli
2 mello
2 mihk§ta
2 Mihle§tiba
2 Mihle§tibu
2 mihlehts
2 mihliga
2 mihligs
2 mihlo
2 mihļu
2 mir§t
2 mirķśchķina
2 mirs
2 mirt
2 Muhris
2 muhścham
2 Na§i
2 Nabbad§ibas
2 Nabbagus
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015