Vārdformu biežuma vārdnīca (VLH1685_Cat)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1851
Kopējais vārdlietojumu skaits: 8081

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

515	in
153 irr
142 to
137 kas
136 tas
121 no
112 ne
109 deewa
97 ka
97 ta
92 es
82 buhs
78 ar
76 eekśch
74 atbildi
74 deews
70 teem
60 tew
59 ka`
58 tahs
57 pee
57 tu
53 mums
53 par
52 bet
46 kri§tus
46 zaur
42 kungs
42 mehs
42 us
40 juhs
39 tee
38 tam
38 tawu
38 tohs
37 muhśu
37 śawu
32 amen
32 arrid§an
32 je§us
32 ko
31 wiņ§ch
30 grehkus
30 jo
30 tehws
30 wiņņa
29 śwehta
27 manni
27 ta`
26 man
26 tad
25 śwehtu
24 deewu
24 jums
24 mannu
23 jeb
23 kri§tu
22 grehkeem
22 kad
22 pehz
21 kungu
21 wiśśeem
20 dohd
20 eśmu
19 je§u
19 muhs
18 meeśas
18 n
18 tewi
18 wahrda
17 eśśi
17 luhd§am
17 neds
17 tawa
17 tizzu
17 weenu
17 wiśśu
16 ja
16 kunga
16 preekśch
16 wahrdeem
15 debbeśi^s
15 luhgśchana
15 śirds
15 wahrdu
14 debbes
14 garra
14 grehku
14 kam
14 labbu
14 mannim
14 mihļajs
14 mihleht
14 peedoht
14 śakka
14 tohp
14 wiņņu
13 ba§nizas
13 deewam
13 gribbi
13 laid
13 mannus
13 nu
13 śawas
13 śaweem
13 tehwu
12 eśśeet
12 pahr
12 paśchu
12 śazzija
12 taws
12 tehwa
12 wehl
11 bihtees
11 ir
11 lihd§
11 mahza
11 mans
11 schehla§tibu
11 tizzibas
11 ween
10 buht
10 d§ihwo
10 garru
10 kungam
10 labbi
10 rohkas
10 semmes
10 śwehtas
10 tahm
10 teeścham
10 tik
10 weens
10 wiśśus
9 darra
9 gars
9 grehki
9 luhgśchanas
9 muh§chigi
9 muh§chigu
9 muhśa
9 nahwi
9 peedarr
9 śeewas
9 śwehts
9 tawas
9 tihśchi
9 tiz
9 uhdens
9 wahrds
9 zilwekam
9 zilweks
8 ak
8 d§ihwoht
8 darrajt
8 darriht
8 debbeśu
8 dehla
8 dehls
8 eet
8 gribbetu
8 gribbu
8 lai
8 mai§i
8 meeśu
8 pameśchanu
8 prahts
8 rohku
8 śchinni^
8 ścho
8 śeewu
8 śewi
8 śwehtajs
8 tahdu
8 tapehz
8 tizziba
8 wahrdi
8 wiśśas
7 behrni
7 dehlu
7 draud§ibu
7 grib
7 jemmeet
7 ļaudis
7 luhd§ahs
7 mahti
7 paleek
7 pats
7 peed§immis
7 peedohti
7 prahtu
7 prett
7 śakkajt
7 śawa
7 ścheem
7 śwehti
7 tur
7 tuwaku
7 warru
6 §chehl
6 aśśinu
6 bauśchļeem
6 bes
6 d§ihwośchanu
6 dahrgu
6 darbeem
6 deśmits
6 doht
6 eejemts
6 eh§t
6 galdu
6 kri§tiba
6 kri§tibas
6 labba
6 labs
6 ļaunahm
6 ļaunu
6 leetas
6 ļohti
6 luhd§ohs
6 luhgśchana^
6 mahzees
6 mahzohs
6 manna
6 manneem
6 muhśas
6 nahk
6 paklauśigi
6 pretti
6 śawus
6 śewis
6 śirdi
6 taps
6 tizzi
6 tizzigeem
6 tuwaka
6 warr
6 wiņņam
6 zeeniga
6 zilwekeem
5 §chehligi
5 §chehligs
5 §tahw
5 appakśch
5 d§erreet
5 d§ihwośchanas
5 dabbu
5 deewigas
5 draud§ibas
5 ehśchanas
5 galda
5 gan
5 grehkoht
5 grehkojs
5 jehme
5 klauśa
5 kri§titu
5 labbas
5 laulatu
5 laulibas
5 ļauna
5 ļauneem
5 leelu
5 mantu
5 mihle
5 muh§chigas
5 patihk
5 prettib
5 śchihs
5 tawi
5 tewim
5 turreht
5 wal§tiba
5 wal§tibas
5 wihreem
5 wiśśa
5 wiśśahm
4 alla§chiņ
4 atkal
4 atkaļ
4 atpe§tijs
4 behrneem
4 bijis
4 buhtu
4 dahrgas
4 darrijs
4 deena^
4 deeniśchķu
4 dewe
4 draugu
4 duśmibas
4 dwehśeles
4 ee§tahdiśchanas
4 eekahroht
4 eepreezinaht
4 gabbals
4 grehkupameśchanu
4 ikdeena^s
4 iszehlees
4 jumprawas
4 kalpi
4 klahjahs
4 klauśajtees
4 kri§tibu
4 kungeem
4 kungus
4 kur
4 labpraht
4 laideet
4 mahrias
4 mahzitajs
4 mannis
4 meers
4 meeśa
4 mihļu
4 mirruśchus
4 mohkahm
4 muhśus
4 nabbags
4 nahwes
4 nammu
4 nepateeśi
4 nomirris
4 notihk§t
4 padohmu
4 palihd§i
4 paśargaht
4 paścha
4 paśchas
4 pateeśi
4 pateize
4 pawehlejs
4 pe§tijs
4 peedohśeet
4 peeminnedami
4 pirmajs
4 raddija
4 raddijs
4 ruhktu
4 schehla§tibas
4 śchodeen
4 śeewahm
4 śohdibu
4 śohdiht
4 spehku
4 śwehtiht
4 tizzeht
4 tizzibu
4 turrahs
4 uhdeni
4 wahrda^
4 waiga
4 wairs
4 walda
4 waldineekeem
4 weenas
4 welti
4 wihra
4 wiśs
4 zeenigs
4 zilweku
3 §emme^
3 §innu
3 §tipri
3 aprakts
3 apśohlitu
3 at=ees
3 atśakku
3 atślehgas
3 ba§nizu
3 bauśchleem
3 bauśchļus
3 behdahm
3 behrna
3 behrnus
3 d§erśchanas
3 d§ert
3 d§ihwojam
3 d§ihwojs
3 d§ihwośchana
3 d§ihwus
3 da§chukahrt
3 daud§
3 deenu
3 deewabihjaśchanas
3 dewis
3 dohdeet
3 dohta
3 dohts
3 ee§tahdiśchana
3 eegribbeśchanahm
3 ehdeet
3 ehśchana
3 elles
3 gohda
3 gohda^
3 gohdu
3 gred§enus
3 grehzineekam
3 grehzineeks
3 ikweenam
3 ikweens
3 ilgi
3 isleets
3 islehjis
3 juhśa
3 kahdi
3 kahds
3 kahdu
3 kahpis
3 kahrdinaśchanas
3 kahrta^
3 kalpu
3 kamehr
3 kļuh§t
3 kohpa^
3 kri§tihts
3 kri§titas
3 kri§titeem
3 kri§tum
3 laizigu
3 ļau§chu
3 ļaudim
3 laulibu
3 leeleem
3 leetahm
3 lizzis
3 luhgt
3 luhgtees
3 mahzekļeem
3 mahzibas
3 mahzibu
3 mahzitajeem
3 mannahm
3 mihļa
3 muh§cham
3 nabbagam
3 nahkt
3 nei
3 netihśchi
3 newaida
3 no§eed§is
3 ohtrajs
3 ohtru
3 pahwuls
3 paligu
3 palihd§am
3 panzia
3 paśaules
3 paścham
3 pateeśas
3 pateeśs
3 pateeśu
3 pateizu
3 patta
3 paturreht
3 pe§titaja
3 pe§titajs
3 peed§imtu
3 peedohd
3 pilata
3 puśśes
3 radditaju
3 rak§tihts
3 śawahm
3 śazzidams
3 śchi
3 śehdees
3 semm
3 śew
3 śewim
3 śi§ts
3 śohliju
3 śuhtijs
3 śuhtu
3 śwehtibu
3 śwehtihts
3 śwehtitajs
3 śwehto
3 tahds
3 teeśs
3 teeśu
3 tikkai
3 treścha^
3 treśchajs
3 treśchu
3 trihs
3 turr
3 turrenes
3 turretees
3 uhsturr
3 weenam
3 weeta^
3 wezzakeem
3 wi§śeem
3 wi§śu
3 wiltigu
3 wirś
3 wiśśadas
3 wiśśi
3 wiśśuwalditajs
3 wiśśuwalditaju
3 zeenigi
3 zeeniht
3 zeetis
3 zittas
3 zittus
2 §agt
2 §chehligajs
2 §innadami
2 §innajt
2 §tarpa^
2 §tiprs
2 a§totajs
2 abbejeem
2 algu
2 apkahrt
2 apśohlees
2 at§ih§tu
2 at§iht
2 atd§imśchanas
2 atkahpjahs
2 atpe§ti
2 augdams
2 augumeem
2 augumu
2 azzis
2 ba§niza^
2 baggati
2 baggatibu
2 bahrees
2 bahrgi
2 bailigu
2 barribu
2 bauślis
2 besdibbenigu
2 bij
2 bija
2 biķķeri
2 biķķeris
2 breeśmibas
2 buhśchanas
2 d§erśchana
2 d§ihwiba
2 d§ihwibas
2 d§ihwo§chanu
2 da§chadi
2 dabbujahs
2 dabbujs
2 dahwanahm
2 darbojahs
2 darbs
2 darbu
2 darru
2 daud§eem
2 debbeśis
2 deewus
2 dehļ
2 deśmitajs
2 dewigas
2 dewitajs
2 diwi
2 dohmaśchanahm
2 draud§i
2 drohśchi
2 duśmigs
2 dwehśel
2 dwehśeli
2 ee§tiprina
2 eenaidibas
2 eenaidneeks
2 eenihd
2 eewed
2 eezehlis
2 ehkas
2 eita
2 eśśim
2 ewanģiljumu
2 gadigi
2 gaida
2 gallam
2 galwineeks
2 ģihmi
2 gohds
2 grehkupeedohśchana
2 gruhta
2 ih§tas
2 ikdeenas
2 isbaiditu
2 isgahjuśchu
2 istezzinajs
2 iszee§t
2 jauna
2 jaunam
2 jaunas
2 jaw
2 kahda
2 kahdeem
2 kahrtan
2 kalponi
2 kei§eram
2 klauśahs
2 klauśiht
2 klauśijs
2 kļuhs
2 kļuht
2 kohka
2 kri§tijaht
2 kri§titus
2 kru§ta
2 kru§ta^
2 kru§tu
2 kungi
2 kurpes
2 labba^
2 labbumu
2 laika
2 laika^
2 laimu
2 laulajamee
2 laulaśchana
2 lauliba
2 ļauns
2 leetu
2 leezibu
2 likka
2 lohpu
2 lohpus
2 mahjas
2 mahzajt
2 mahzitaja
2 mahzitaji
2 mann
2 me§t
2 meerigi
2 meeśahm
2 mekleju
2 mihle§tibu
2 mihlejaht
2 mihlejam
2 mihlejs
2 miŗŗoneem
2 miŗŗoņeem
2 nabbad§ibu
2 nakti
2 nakti^
2 nelaimi
2 nelaimibas
2 nepateeśu
2 neśchķih§ts
2 netizzigeem
2 neweśśelibu
2 no=eij
2 nodohts
2 nokaut
2 noma§gaśchana
2 noma§gaśchanu
2 noteek
2 pa§uddis
2 paglabbajs
2 pahrkahpt
2 pahrlau§e
2 paklauśiga
2 paklauśigahm
2 paklauśigam
2 palihd§
2 pame§ti
2 pamett
2 pamettam
2 papreekścha
2 paradneekeem
2 paradus
2 parei§i
2 paśarga
2 paśargajs
2 paśaul
2 paśaule^
2 pateikt
2 pateizam
2 paturrehti
2 paturreśeet
2 pe§titaju
2 peeklahjahs
2 peekohdinaju
2 peektajs
2 peeluhgt
2 peeśaukt
2 peeśuhtihs
2 peewarr
2 peewiļļam
2 pelnijs
2 pluhdu
2 prahtam
2 preekścha^
2 prezzu
2 radditajs
2 śajemts
2 śakkam
2 śapraśchanu
2 śawam
2 śazziht
2 śazzijs
2 śchee
2 śchehligi
2 śchis
2 śchķih§ti
2 śchķirs
2 śchohs
2 śe§tajs
2 semmośchanu
2 śeptitajs
2 ślawu
2 śluddinaht
2 śohla
2 śohliśchanas
2 śpehks
2 strahdneeks
2 śuhd§ejs
2 śuhd§u
2 śwehtam
2 śwehtiba
2 śwehtija
2 śwehtijs
2 tahda
2 tahdeem
2 tahdi
2 tai
2 taiśnibas
2 taiśnu
2 tanni^
2 tappa
2 tawam
2 tawus
2 tehweem
2 tewis
2 tihrs
2 tuhk§toścheem
2 tuwakam
2 uhskahpis
2 wahrdam
2 waigu
2 wajad§ibas
2 wakkar=ehdeena
2 wakkarehdeenu
2 wal§tibu
2 waldi
2 walkaht
2 warram
2 weena^
2 weenigu
2 weetu
2 weśśelibu
2 wezzakee
2 wi§śa
2 wi§śus
2 wihram
2 wihri
2 wihrs
2 wihru
2 wiņņeem
2 wiņņo
2 wirs
2 wirśuneekam
2 wirśuneekus
2 wiśnohtaļ
2 wiśśa^s
2 wiśśadu
2 wiśśai
2 wiśśuwairak
2 wiśśuwaldigs
2 wiśśuwalditaja
2 zeekkahrt
2 zeenigas
2 zeenijam
2 zettortajs
2 zettortu
2 zilweka
2 zilweki
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 §chehlodams
1 §emmigi
1 §emmojatees
1 §innadams
1 §inni
1 §kaidri
1 §luddinaht
1 §pee§ch
1 §pehju
1 §pehzigu
1 §tah§tita
1 §taigaht
1 §tiprumu
1 §trahda
1 §tundiņu
1 §udduśchu
1 a§§ina
1 a§śinihm
1 a§totu
1 abramam
1 adama
1 adamam
1 ahdama
1 ahran
1 ahriśchķa
1 ais=śeet
1 aisbildinaht
1 aiskahrtu
1 aismigga
1 aisteekam
1 aistwerram
1 aizinajs
1 algad§cheem
1 allaśchiņ
1 ap§eeguśchees
1 ap§ihme
1 ap§ihmejs
1 ap§kaidrojs
1 ap§lizzinajs
1 ap§peegojam
1 apdahwanaht
1 apdahwanajs
1 apdohmaht
1 apgahdaht
1 apgahniht
1 apgaiśmo
1 apģehrbu
1 apgrim§t
1 apjauta
1 apkaitinajam
1 apkaitinajs
1 apkampe
1 apmellojam
1 aprakti
1 aprunnajam
1 apśarga
1 apśargaht
1 apśihme
1 apśkaidro
1 apśmeetees
1 apśohdijs
1 apśohlahs
1 apśohliti
1 apśwehtitu
1 arr
1 aśśinaiņu
1 aśśini
1 aśśinihm
1 aśśinis
1 aśśins
1 at§ih§t
1 at§ih§taht
1 at§ihśchanas
1 at§innaśchanas
1 at§legahm
1 at§tahjahs
1 at§tahs
1 at§taht
1 atbildeht
1 atbildeśchanas
1 atd§imśchanu
1 atdarriht
1 atgree§is
1 atjaunaśchanas
1 atkriśchanas
1 atluppinajam
1 atme§t
1 atmeśchanu
1 atmette
1 atmetteet
1 atneśs
1 atneśśe
1 atpe§titu
1 atpirzis
1 atraitne
1 atraitnehm
1 atraśeet
1 atreebeji
1 atśakki
1 atśchķirt
1 atśchķirts
1 atślehgahm
1 atwehrts
1 atwer
1 atwerr
1 atwiļļam
1 aug§taka
1 aug§takajs
1 augļeem
1 augligi
1 augļojatees
1 augścham
1 augt
1 auśis
1 azzim
1 baggatibas
1 baggats
1 baggatu
1 bailehm
1 bailigas
1 bailigi
1 barribiņ
1 baŗŗo
1 baŗŗoht
1 baŗŗośchanu
1 baŗŗotees
1 baśnizas
1 bau§chlus
1 bauśchli
1 bauśchļi
1 bauśchlis
1 bauśchlus
1 bauśli
1 beedina
1 behda^s
1 behdigas
1 behdu
1 behgt
1 behrniņ§ch
1 behrniņi
1 behrniņu
1 behrniņus
1 behrnu
1 bett
1 bihk§tahs
1 biśkupam
1 biśkupeem
1 brahli
1 brahļi
1 brahlis
1 breeśmahm
1 brih§cham
1 bruhdgans
1 bruhdganu
1 bruhta
1 bruhtes
1 bruhtu
1 buhdas
1 buhs{bnhs}
1 buhśchanai
1 buhśi
1 buŗŗam
1 burweķļus
1 d§ehreens
1 d§ehreenu
1 d§ehrejam
1 d§emdejs
1 d§emdinaht
1 d§erri
1 d§errśchana
1 d§eŗŗu
1 d§ihwa
1 d§ihwodams
1 d§ihwojaht
1 d§ihwojeet
1 d§ihwojoht
1 d§ihwoju
1 d§imtenu
1 d§irdejs
1 da§chadu
1 dabbuhs
1 dabbujam
1 dabbuśees
1 dabbuśeet
1 dad§chi
1 dahrgus
1 dahwanaht
1 dahwanas
1 dahwanu
1 dahwanu{dahwawu}
1 darbuneekeem
1 darram
1 darri
1 daudś
1 debbeśigas
1 deena^s
1 deeniśchķa
1 deewa{deeewa}
1 deewajas
1 deewi
1 deewigi
1 deewiņ
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015