Vārdformu biežuma vārdnīca (VLH1685_Cat)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1970
Kopējais vārdlietojumu skaits: 8081

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

485	in
150 irr
134 to
109 Deewa
109 ne
108 no
99 tas
93 ka
93 kas
82 buhs
76 ar
75 eekśch
75 ta
74 Atbildi
73 Deews
59 teem
56 pee
56 tahs
56 tu
49 Es
46 Kri§tus
46 par
44 Kas
43 mums
42 ka`
42 Kungs
41 es
41 zaur
40 us
38 tawu
37 śawu
37 Tas
37 tohs
36 tew
34 Bet
34 tee
32 Amen
32 arrid§an
32 tam
31 juhs
31 mehs
30 Grehkus
30 In
30 Je§us
30 Tehws
30 wiņņa
29 wiņ§ch
26 man
25 manni
25 Śwehta
24 Deewu
24 jums
24 Tew
23 Kri§tu
23 mannu
23 muhśu
22 Grehkeem
22 Ta
21 jeb
21 Kungu
20 eśmu
20 Jo
20 ta`
19 Je§u
19 pehz
19 wiśśeem
18 bet
18 Meeśas
18 N
18 Śwehtu
18 tad
18 tewi
17 dohd
17 Ka`
17 luhd§am
17 muhs
17 tawa
17 tizzu
17 Wahrda
17 weenu
17 wiśśu
16 Ko
16 ko
16 Kunga
16 Wahrdeem
15 Debbeśi^s
15 eśśi
15 Luhgśchana
15 neds
15 preekśch
15 Śirds
15 Wahrdu
14 Debbes
14 Garra
14 Grehku
14 Ja
14 mannim
14 mihleht
14 peedoht
14 śakka
14 tohp
14 wiņņu
13 Ba§nizas
13 Deewam
13 kam
13 mannus
13 No
13 śawas
13 śaweem
13 Tehwu
12 kad
12 pahr
12 paśchu
12 Tehwa
11 bihtees
11 laid
11 mahza
11 Mehs
11 Muhśu
11 nu
11 śazzija
11 Schehla§tibu
11 Teem
11 Tizzibas
11 ween
11 wehl
10 buht
10 d§ihwo
10 eśśeet
10 Garru
10 gribbi
10 ir
10 jo
10 Kad
10 Kungam
10 labbi
10 labbu
10 mans
10 mihļajs
10 Mums
10 Rohkas
10 Semmes
10 teeścham
10 tik
10 wiśśus
9 darra
9 Gars
9 Grehki
9 Juhs
9 Luhgśchanas
9 muh§chigi
9 muh§chigu
9 muhśa
9 Nahwi
9 peedarr
9 Śeewas
9 Śwehtas
9 tawas
9 tihśchi
9 tiz
9 Uhdens
9 Wahrds
9 Zilwekam
9 Zilweks
8 Ak
8 d§ihwoht
8 darrajt
8 darriht
8 Debbeśu
8 Dehla
8 Dehls
8 eet
8 gribbetu
8 gribbu
8 lihd§
8 Mai§i
8 Meeśu
8 Prahts
8 Rohku
8 śchinni^
8 ścho
8 Śeewu
8 śewi
8 Śwehtajs
8 Tad
8 Tapehz
8 Tizziba
8 To
8 Wahrdi
8 weens
7 Behrni
7 Dehlu
7 Draud§ibu
7 grib
7 Jemmeet
7 Ļaudis
7 luhd§ahs
7 Mahti
7 paleek
7 Pameśchanu
7 Par
7 pats
7 peed§immis
7 peedohti
7 Prahtu
7 prett
7 Śakkajt
7 śawa
7 ścheem
7 śwehtu
7 Ta`
7 tahm
7 taws
7 tur
7 Tuwaku
7 wiśśas
6 §chehl
6 Aśśinu
6 Bauśchļeem
6 bes
6 D§ihwośchanu
6 dahrgu
6 Darbeem
6 deśmits
6 doht
6 eejemts
6 eh§t
6 Galdu
6 Kri§tiba
6 Kri§tibas
6 labba
6 labs
6 lai
6 ļaunahm
6 Leetas
6 ļohti
6 luhd§ohs
6 Luhgśchana^
6 mahzees
6 mahzohs
6 manna
6 manneem
6 muhśas
6 nahk
6 paklauśigi
6 pretti
6 śawus
6 śewis
6 Śirdi
6 śwehti
6 tahdu
6 Tam
6 taps
6 Tuwaka
6 warr
6 warru
6 Zilwekeem
5 §chehligi
5 §chehligs
5 §tahw
5 appakśch
5 d§erreet
5 D§ihwośchanas
5 dabbu
5 Deewigas
5 Draud§ibas
5 Ehśchanas
5 Galda
5 gan
5 grehkoht
5 grehkojs
5 jehme
5 klauśa
5 Kri§titu
5 labbas
5 laulatu
5 Laulibas
5 Ļauna
5 leelu
5 Mantu
5 muh§chigas
5 patihk
5 prettib
5 śchihs
5 Śwehts
5 tawi
5 Taws
5 Tee
5 tewim
5 Tizzi
5 turreht
5 Wal§tiba
5 Wal§tibas
5 Wihreem
5 wiśśa
5 wiśśahm
5 Zaur
4 alla§chiņ
4 atkal
4 atkaļ
4 atpe§tijs
4 Behrneem
4 bijis
4 buhtu
4 dahrgas
4 darrijs
4 Deena^
4 deeniśchķu
4 dewe
4 Draugu
4 Duśmibas
4 Dwehśeles
4 Ee§tahdiśchanas
4 eekahroht
4 eepreezinaht
4 Gabbals
4 Grehkupameśchanu
4 ikdeena^s
4 iszehlees
4 Jumprawas
4 Ka
4 Kri§tibu
4 Kungeem
4 Kungus
4 Labbu
4 labpraht
4 Laideet
4 ļauneem
4 Ļaunu
4 Mahrias
4 Mahzitajs
4 mannis
4 Meers
4 Meeśa
4 Mihļajs
4 mihle
4 mihļu
4 Mohkahm
4 muhśus
4 nabbags
4 Nahwes
4 Nammu
4 nepateeśi
4 nomirris
4 notihk§t
4 palihd§i
4 paśargaht
4 paścha
4 paśchas
4 pateize
4 pawehlejs
4 pe§tijs
4 peedohśeet
4 peeminnedami
4 pirmajs
4 raddija
4 raddijs
4 ruhktu
4 Schehla§tibas
4 śchodeen
4 Śeewahm
4 Śohdibu
4 śohdiht
4 Spehku
4 śwehta
4 śwehtiht
4 śwehts
4 tizzeht
4 Tizzibu
4 tizzigeem
4 turrahs
4 Uhdeni
4 Waiga
4 wairs
4 walda
4 Waldineekeem
4 weenas
4 welti
4 Wihra
4 wiņņam
4 zeeniga
4 Zilweku
3 §emme^
3 §innu
3 §tipri
3 aprakts
3 apśohlitu
3 at=ees
3 atśakku
3 Atślehgas
3 Ba§nizu
3 Bauśchleem
3 Bauśchļus
3 Behdahm
3 Behrna
3 Behrnus
3 D§erśchanas
3 d§ert
3 d§ihwojam
3 d§ihwojs
3 D§ihwośchana
3 d§ihwus
3 da§chukahrt
3 daud§
3 Deenu
3 Deewabihjaśchanas
3 dewis
3 Dohd
3 dohta
3 dohts
3 Ee§tahdiśchana
3 Eegribbeśchanahm
3 Ehśchana
3 Elles
3 Gohda
3 Gohda^
3 Gohdu
3 Gred§enus
3 Grehzineekam
3 Grehzineeks
3 Gribbi
3 ikweens
3 ilgi
3 Irr
3 isleets
3 islehjis
3 juhśa
3 Kahdi
3 kahdu
3 kahpis
3 Kahrdinaśchanas
3 Kahrta^
3 Kalpi
3 Kalpu
3 kamehr
3 kļuh§t
3 kri§tihts
3 Kri§titas
3 Kri§titeem
3 Kri§tum
3 kur
3 laizigu
3 Ļau§chu
3 Ļaudim
3 Laulibu
3 Leetahm
3 Lihd§
3 lizzis
3 luhgt
3 luhgtees
3 Mahzekļeem
3 Mahzibas
3 Mahzibu
3 Mahzitajeem
3 mannahm
3 mihļa
3 mirruśchus
3 muh§cham
3 MUhśu
3 nabbagam
3 nahkt
3 Ne
3 nei
3 netihśchi
3 no§eed§is
3 ohtru
3 Pahwuls
3 Paligu
3 palihd§am
3 Panzia
3 Paśaules
3 paścham
3 pateeśas
3 pateeśi
3 pateeśs
3 pateeśu
3 pateizu
3 paturreht
3 Pe§titaja
3 Pe§titajs
3 peed§imtu
3 peedohd
3 Pehz
3 Pilata
3 puśśes
3 Radditaju
3 rak§tihts
3 śawahm
3 śazzidams
3 śehdees
3 Semm
3 śew
3 śewim
3 śi§ts
3 śohliju
3 śuhtijs
3 śuhtu
3 Śwehtibu
3 Śwehtitajs
3 Śwehto
3 tahds
3 Tahm
3 teeśs
3 Teeśu
3 tikkai
3 treścha^
3 treśchajs
3 treśchu
3 trihs
3 turr
3 turrenes
3 turretees
3 uhsturr
3 Wahrda^
3 weenam
3 Weeta^
3 Wezzakeem
3 wi§śeem
3 wi§śu
3 wiltigu
3 wirś
3 wiśs
3 wiśśadas
3 wiśśi
3 wiśśuwalditajs
3 zeenigi
3 zittas
2 §agt
2 §chehligajs
2 §innadami
2 §innajt
2 §tarpa^
2 §tiprs
2 a§totajs
2 abbejeem
2 Algu
2 apkahrt
2 apśohlees
2 Ar
2 at§ih§tu
2 at§iht
2 Atd§imśchanas
2 atkahpjahs
2 atpe§ti
2 augdams
2 Augumeem
2 Augumu
2 Azzis
2 Ba§niza^
2 baggati
2 Baggatibu
2 bahrees
2 bahrgi
2 bailigu
2 Barribu
2 Bauślis
2 besdibbenigu
2 bij
2 bija
2 Biķķeri
2 Biķķeris
2 Breeśmibas
2 Buhśchanas
2 D§erśchana
2 D§ihwiba
2 D§ihwibas
2 D§ihwo§chanu
2 da§chadi
2 dabbujahs
2 dabbujs
2 Dahwanahm
2 darbojahs
2 Darbs
2 Darbu
2 darru
2 daud§eem
2 Debbeśis
2 Deewus
2 dehļ
2 deśmitajs
2 dewigas
2 dewitajs
2 diwi
2 dohdeet
2 Dohmaśchanahm
2 Draud§i
2 drohśchi
2 duśmigs
2 Dwehśel
2 Dwehśeli
2 ee§tiprina
2 Eenaidibas
2 Eenaidneeks
2 eenihd
2 eewed
2 eezehlis
2 ehdeet
2 Ehkas
2 Eita
2 ES
2 Eśśeet
2 Eśśi
2 eśśim
2 Ewanģiljumu
2 gadigi
2 gaida
2 Gallam
2 Galwineeks
2 Ģihmi
2 Gohds
2 Grehkupeedohśchana
2 gruhta
2 ih§tas
2 ikdeenas
2 ikweenam
2 isbaiditu
2 isgahjuśchu
2 istezzinajs
2 iszee§t
2 ja
2 jauna
2 jaunam
2 jaunas
2 jaw
2 JE§us
2 Jeb
2 kahda
2 Kahdeem
2 kahds
2 Kalponi
2 Kei§eram
2 Klahjahs
2 klahjahs
2 klauśahs
2 Klauśajtees
2 klauśajtees
2 klauśiht
2 klauśijs
2 kļuhs
2 kļuht
2 Kohka
2 kohpa^
2 kri§tijaht
2 Kri§titus
2 Kru§ta
2 Kru§ta^
2 Kru§tu
2 Kungi
2 Kurpes
2 labba^
2 Labbumu
2 Lai
2 Laid
2 Laika
2 Laika^
2 Laimu
2 Laulaśchana
2 Lauliba
2 ļauns
2 ļaunu
2 Leeleem
2 Leetu
2 Leezibu
2 likka
2 Lohpu
2 Lohpus
2 Mahjas
2 mahzajt
2 Mahzitaja
2 Mahzitaji
2 mann
2 Manni
2 me§t
2 meerigi
2 Meeśahm
2 mekleju
2 Mihle§tibu
2 mihlejam
2 mihlejs
2 Miŗŗoneem
2 Miŗŗoņeem
2 Muhs
2 Nabbad§ibu
2 Nakti
2 Nakti^
2 Neds
2 Nelaimi
2 Nelaimibas
2 nepateeśu
2 neśchķih§ts
2 newaida
2 Neweśśelibu
2 nodohts
2 nokaut
2 Noma§gaśchana
2 Noma§gaśchanu
2 noteek
2 Nu
2 ohtrajs
2 pa§uddis
2 Padohmu
2 padohmu
2 paglabbajs
2 pahrkahpt
2 pahrlau§e
2 paklauśiga
2 paklauśigahm
2 paklauśigam
2 palihd§
2 pame§ti
2 pamett
2 pamettam
2 papreekścha
2 Paradneekeem
2 Paradus
2 parei§i
2 paśarga
2 paśargajs
2 Paśaul
2 Paśaule^
2 pateikt
2 pateizam
2 patta
2 paturrehti
2 paturreśeet
2 Pe§titaju
2 peeklahjahs
2 peekohdinaju
2 peeluhgt
2 peeśaukt
2 peeśuhtihs
2 peewarr
2 peewiļļam
2 pelnijs
2 Pluhdu
2 Prahtam
2 preekścha^
2 Prezzu
2 Radditajs
2 śajemts
2 śakkam
2 Śapraśchanu
2 śawam
2 śazziht
2 śazzijs
2 śchehligi
2 śchi
2 śchis
2 śchķih§ti
2 śchķirs
2 śchohs
2 śe§tajs
2 Semmośchanu
2 śeptitajs
2 Ślawu
2 śluddinaht
2 śohla
2 Śohliśchanas
2 Śpehks
2 Strahdneeks
2 śuhd§ejs
2 śuhd§u
2 Śwehtam
2 Śwehtiba
2 śwehtihts
2 śwehtija
2 śwehtijs
2 tahda
2 Tahdi
2 Tahdu
2 Tahs
2 tai
2 Taiśnibas
2 taiśnu
2 tanni^
2 tappa
2 tawam
2 tawus
2 Tehweem
2 tewis
2 tihrs
2 Tizzigeem
2 tuhk§toścheem
2 Tuwakam
2 uhskahpis
2 Us
2 Wahrdam
2 Waigu
2 Wajad§ibas
2 Wakkar=Ehdeena
2 Wakkarehdeenu
2 Wal§tibu
2 waldi
2 walkaht
2 warram
2 weena^
2 weenigu
2 Weens
2 Weetu
2 Weśśelibu
2 Wezzakee
2 wi§śa
2 wi§śus
2 Wihram
2 Wihri
2 Wihrs
2 Wihru
2 Wiņ§ch
2 Wiņņam
2 wiņņo
2 wirs
2 Wirśuneekam
2 Wirśuneekus
2 wiśnohtaļ
2 wiśśa^s
2 wiśśadu
2 wiśśai
2 Wiśśeem
2 wiśśuwairak
2 wiśśuwaldigs
2 wiśśuwalditaja
2 Wiśśuwalditaju
2 zeekkahrt
2 Zeeniga
2 zeenigas
2 Zeenigs
2 zeeniht
2 zeenijam
2 zeetis
2 Zettortajs
2 Zilweka
2 Zilweki
2 zittus
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 §chehlodams
1 §emmigi
1 §emmojatees
1 §innadams
1 §inni
1 §kaidri
1 §luddinaht
1 §pee§ch
1 §pehju
1 §pehzigu
1 §tah§tita
1 §taigaht
1 §tiprumu
1 §trahda
1 §tundiņu
1 §udduśchu
1 A§§ina
1 A§śinihm
1 a§totu
1 Abramam
1 Adama
1 Adamam
1 Ahdama
1 ahran
1 ahriśchķa
1 ais=śeet
1 aisbildinaht
1 aiskahrtu
1 aismigga
1 aisteekam
1 aistwerram
1 aizinajs
1 Algad§cheem
1 allaśchiņ
1 ap§eeguśchees
1 ap§ihme
1 ap§ihmejs
1 ap§kaidrojs
1 ap§lizzinajs
1 ap§peegojam
1 apdahwanaht
1 apdahwanajs
1 apdohmaht
1 apgahdaht
1 apgahniht
1 apgaiśmo
1 Apģehrbu
1 apgrim§t
1 apjauta
1 apkaitinajam
1 apkaitinajs
1 apkampe
1 apmellojam
1 aprakti
1 aprunnajam
1 apśarga
1 apśargaht
1 apśihme
1 apśkaidro
1 apśmeetees
1 apśohdijs
1 apśohlahs
1 Apśohliti
1 apśwehtitu
1 arr
1 aśśinaiņu
1 Aśśini
1 Aśśinihm
1 Aśśinis
1 Aśśins
1 at§ih§t
1 at§ih§taht
1 At§ihśchanas
1 At§innaśchanas
1 At§legahm
1 at§tahjahs
1 at§tahs
1 at§taht
1 atbildeht
1 Atbildeśchanas
1 Atd§imśchanu
1 atdarriht
1 atgree§is
1 Atjaunaśchanas
1 Atkriśchanas
1 atluppinajam
1 atme§t
1 Atmeśchanu
1 atmette
1 atmetteet
1 atneśs
1 atneśśe
1 atpe§titu
1 atpirzis
1 Atraitne
1 Atraitnehm
1 atraśeet
1 Atreebeji
1 Atśakki
1 atśchķirt
1 atśchķirts
1 Atślehgahm
1 atwehrts
1 atwer
1 atwerr
1 atwiļļam
1 aug§taka
1 aug§takajs
1 Augļeem
1 augligi
1 Augļojatees
1 augścham
1 augt
1 Auśis
1 Azzim
1 Baggatibas
1 baggats
1 baggatu
1 Bailehm
1 bailigas
1 bailigi
1 Barribiņ
1 baŗŗo
1 baŗŗoht
1 Baŗŗośchanu
1 baŗŗotees
1 Baśnizas
1 Bau§chlus
1 Bauśchli
1 Bauśchļi
1 Bauśchlis
1 Bauśchlus
1 Bauśli
1 beedina
1 Behda^s
1 behdigas
1 Behdu
1 behgt
1 Behrniņ§ch
1 Behrniņi
1 Behrniņu
1 Behrniņus
1 Behrnu
1 Bett
1 bihk§tahs
1 Biśkupeem
1 BJśkupam
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015