Vārdformu biežuma vārdnīca (VLH1685)

 

Kopējais vārdformu skaits: 5797
Kopējais vārdlietojumu skaits: 31747

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1781	in
814 to
592 ne
581 tas
499 no
497 kas
441 ta
431 tee
429 bet
426 ka
399 us
385 wiņ§ch
351 irr
348 es
340 juhs
328 teem
304 śazzija
303 tahs
289 tad
278 pee
264 ar
232 jo
221 jums
215 kad
214 ka`
200 wiņņa
193 eekśch
191 je§us
183 bija
167 pehz
166 buhs
165 ko
159 deewa
154 mehs
149 tam
144 tu
131 zaur
126 tohs
120 jeb
117 weens
115 arri
112 wiņņu
109 kungs
105 par
101 eśmu
101 śawu
98 eśśeet
97 nu
90 ja
89 mums
83 kunga
83 mannim
82 tapehz
79 kri§tus
72 brahļi
72 ta`
69 tappa
68 pahr
67 śwehdeena^
67 tew
66 preekśch
65 pats
64 mihļee
63 tohp
62 deews
62 eśśi
62 weenu
61 bij
60 wiśśu
58 nahze
58 tur
57 man
57 manni
54 śawas
52 daud§
52 dehls
49 juhśu
49 tehws
48 lai
48 wiśśas
46 kam
46 śaweem
45 newa
45 śakku
45 tahm
44 eśśim
44 leetas
44 red§i
43 ir
42 wiśśi
41 atbildeja
41 deena^
41 gahja
41 wahrdu
41 weena
41 wehl
41 wiśśeem
40 je§u
40 nahk
39 śawa^
39 śewim
38 deewu
38 mans
36 gribbu
36 lihd§
36 śakka
35 §tarp
34 buht
34 red§eja
34 śchis
34 tai
33 atkaļ
33 nei
33 pateeśi
32 deenas
32 ļaudis
32 prett
32 śwehtku
32 taps
31 deewam
31 waśśaras
30 garra
30 muhs
30 tawu
29 mahzekļeem
29 nahks
29 śawus
29 starpa^
29 tewi
29 warr
28 atśwehtes
28 darra
28 diwi
28 tehwa
28 tewim
28 wahrda^
28 ween
27 ohtra^
27 śazzijs
27 śchi
27 tomehr
26 kungu
26 muhśa
26 pa
26 tanni^
26 tapt
26 tehwu
26 wahrda
26 zilweka
25 §innaht
25 buhtu
25 kahds
25 meeśas
25 paśchu
25 rohkas
24 behrni
24 darriht
24 garru
24 gars
24 śchihs
24 semmes
23 mannu
23 neneeka
23 rak§tihts
23 ścho
22 d§irdeja
22 darrijs
22 kahdu
22 kri§tu
22 ļaudim
22 śawa
22 taiśnibas
22 treścha^
21 kur
21 paśaules
21 weenam
21 zilweks
21 zits
21 zitti
20 §tahw
20 augścham
20 bes
20 dohd
20 kungam
20 laika^
20 manna
20 muhśu
20 pakkaļ
20 papreekśchu
20 wahrds
19 dehļ
19 dehla
19 kalps
19 labbu
19 leezibu
19 mahzekļi
19 mihle§tiba
19 śwehta
18 nahkt
18 pehteris
18 runnaja
18 śwehtu
18 taptu
18 wiņņam
18 zehlehs
17 appakśch
17 arrid§an
17 behrnu
17 dehlu
17 jeru§alemes
17 nahzis
17 paśchi
17 red§ejśchi
17 śwehti
17 tawa
17 tuhdaļ
17 wairak
17 wairs
17 zeļļu
16 ka^
16 kahda
16 śazziht
16 śirds
16 teekams
16 tik
16 tizziba
15 balśi
15 d§ihwo
15 debbes
15 debbeśi^s
15 eij
15 eņģelis
15 gann
15 gohdu
15 irra
15 kahjas
15 kritte
15 mannis
15 ņehme
15 wirs
14 awis
14 deśmiti^
14 dewis
14 jesus
14 nogahja
14 noh§t
14 pretti
14 red§
14 red§eht
14 rohku
14 schehla§tibas
14 taws
14 tiz
14 wiņśch
14 wiśs
14 zittam
14 zittus
13 azzis
13 brahli
13 brihdi
13 buhdams
13 d§irdejśchi
13 deena
13 doht
13 eet
13 eņģeļi
13 gribbeja
13 itt
13 juhśa
13 mahte
13 manna^
13 muh§chigu
13 ohtru
13 preekścha
13 śazzidams
13 ścheem
13 tohpaht
13 wiņņas
13 wiśśus
13 zilweku
12 ap
12 bauślibas
12 behrns
12 d§ird
12 dahwida
12 darrija
12 deenu
12 grehkeem
12 ikweens
12 isgahja
12 ķehniņ§ch
12 labbi
12 ļaunu
12 leetahm
12 lihd§ibu
12 luhd§e
12 mai§es
12 paleek
12 parei§i
12 red§eet
12 runnaht
12 ś
12 śazzihs
12 śazzihts
12 teeścham
12 trihs
12 wiśśa
12 zilwekeem
11 atkal
11 atradde
11 eekścha
11 eita
11 gohdibu
11 kalpi
11 kurśch
11 labbas
11 labs
11 laiks
11 ļauna
11 leeldeenas
11 likke
11 mannas
11 notikkahs
11 paśaule
11 pilsśatu
11 prahts
11 runnajs
11 śche
11 śewi
11 weena^
11 weenumehr
11 zeetuma^
11 zittu
10 §innam
10 augļus
10 bijis
10 debbeśim
10 gaiśma
10 galda
10 gohdibas
10 grehku
10 jahnis
10 jautaja
10 laiku
10 ļohti
10 mantu
10 meeru
10 meeśa^s
10 neka`
10 paśaul
10 paścha
10 paścha^
10 pirma^
10 prahta
10 śchinni^
10 sihmes
10 śwehtas
10 śwehts
10 tawa^
10 tawas
10 tizzibas
10 tohpam
10 uhdeni
10 wiśśahm
10 zitta
9 §tahweja
9 abra&a&ms
9 ahra
9 behda^s
9 behrnus
9 d§ihwośchanu
9 darbus
9 darrajt
9 dewe
9 diwipadeśmits
9 dohts
9 drahnas
9 eņģeļeem
9 gaiśmas
9 galilejas
9 garra^
9 gohds
9 grehkus
9 i§ra&e&ļa
9 ikweenam
9 kamehr
9 leelu
9 meeśu
9 mihle§tibas
9 nahkuśchi
9 namma^
9 no=eemu
9 patt
9 patti
9 praweti
9 śakki
9 śauz
9 schehla§tiba
9 schehla§tibu
9 śchim
9 seemas
9 semme^
9 sihmi
9 śirdi
9 spehka
9 śuhtija
9 taggad
9 tizz
9 tizzibu
9 wahrdeem
9 wahrdus
9 weeta^
9 weetu
9 wihri
9 zellees
9 zettorta^
8 aizinati
8 ak
8 biju
8 brihnijahs
8 d§ihwiba
8 d§ihwośchanas
8 dahwanas
8 dahwanu
8 darbeem
8 darrihs
8 deśmita^
8 eśśohts
8 gallam
8 gans
8 grib
8 jeru§alemi
8 juhśas
8 kalpeem
8 kru§ta
8 kuŗŗa^
8 kuŗŗu
8 labbumu
8 leels
8 ma§u
8 mahria
8 mahzitajs
8 meers
8 miŗŗoņeem
8 mo§us
8 muh§cham
8 ņem
8 nomirris
8 pa§ih§tu
8 padeśmita^
8 pagani
8 parada^
8 paścham
8 paśchas
8 pawehleja
8 peekta^
8 pilns
8 prawets
8 red§eśeet
8 sauls
8 śauze
8 śirdi^s
8 ślawu
8 śuhtijs
8 teeśa
8 tehwam
8 tizzaht
8 tohpi
8 tuwu
8 wajaga
8 wal§tibas
8 warraht
8 warretu
8 wihra
8 wiņņi
8 wirś
8 zehlees
8 zilts
8 zilweki
7 §inna
7 §innaja
7 §innu
7 aśśinim
7 at§ihśchanas
7 ba§nizas
7 behrneem
7 brahļeem
7 d§immis
7 darrijśchi
7 debbes=wal§tiba
7 deenai
7 dehlam
7 dohta
7 ee=eet
7 eeśahke
7 ehd
7 eśśam
7 ganna
7 ikkatrs
7 jahņa
7 judi
7 klaht
7 kri§tum
7 kungeem
7 labba
7 labbaki
7 laika
7 ļau§chu
7 leel=deenas
7 lihgśmi
7 luk
7 mahrias
7 mahziht
7 meera
7 mekle
7 mihle
7 mihleht
7 nammu
7 neds
7 nekahda
7 neśs
7 notikke
7 notiks
7 notizzis
7 ohtra
7 pa§ih§t
7 paklauśigi
7 paśaule^
7 pawehlejs
7 peedarr
7 pirms
7 śchee
7 śe§ta^
7 śeewa
7 ślawehts
7 spehks
7 spehku
7 swaig§nes
7 śwehta^
7 taiśni
7 taiśnibu
7 tappis
7 teems
7 teeśu
7 teize
7 tukśneśśi^
7 turrajtees
7 uhsņem
7 wal§tibu
7 wedde
7 weetas
7 welns
7 wihrs
7 wiņņeem
7 wiņņo
7 zeenigs
6 §taigaja
6 §tarpa^
6 aismiguśchi
6 aizinajs
6 atrohd
6 behdas
6 bijuśchi
6 d§ihwoht
6 d§ihwoja
6 d§irdeht
6 dabbuht
6 dama§kus
6 darridami
6 debbes=wal§tiba^
6 debbeśis
6 deena^s
6 deenahm
6 deśmits
6 dohtu
6 dwehśeles
6 eenihd
6 eh§t
6 erodus
6 erohdus
6 gribbi
6 gulleja
6 ikweena
6 isgahjis
6 jauna
6 juhśa^s
6 jumprawas
6 kahdas
6 kahdus
6 kalpośchanas
6 kapehz
6 kri§titi
6 kuŗŗus
6 laiko^s
6 leela
6 leelas
6 leelitees
6 mannam
6 mihlejs
6 muh§chigi
6 nahkośchas
6 nams
6 nokaut
6 nośaukts
6 noteek
6 notikt
6 ohtrs
6 peeklahjahs
6 peenahkahs
6 pilsśata
6 pirmee
6 praweteem
6 prawetu
6 preekścha^
6 pulks
6 red§ejs
6 śakkajt
6 śaukt
6 śawahm
6 śazzijis
6 ścheitan
6 śchķih§ti
6 śchurp
6 semme
6 śimts
6 śirdi^
6 stunda^
6 stundu
6 śwehtdeena^
6 śwehteem
6 śwehtkeem
6 śwehtko^s
6 tahļenes
6 tahms
6 taiśniba
6 tikkai
6 uz
6 waigu
6 walda
6 wisnohtaļ
6 wiśśa^s
6 wiśśai
6 zeek
6 zeļļa
5 §innajt
5 §tahweht
5 §taiga
5 a§tota^
5 abra&a&mam
5 aizinaja
5 akmiņeem
5 ananias
5 ap§chehlojees
5 arrig
5 aśśinis
5 at§tahj
5 augśchu
5 auśis
5 azzim
5 ba§niza^
5 bailiba
5 bauślibu
5 beedreem
5 brahļus
5 brauzis
5 brihnumus
5 buhdami
5 d§ert
5 d§ihwibu
5 d§ihwojam
5 d§ihwośchana
5 da§chadas
5 dabbu
5 dabbuja
5 dabbujs
5 dahwana
5 darbu
5 darri
5 darru
5 dohdeet
5 dohmas
5 dohs
5 draud§ibas
5 durwis
5 e§chahm
5 eegahja
5 eekśchan
5 eemu
5 eśśaht
5 eśśots
5 gaddijahs
5 gaddus
5 garram
5 gree§ehs
5 gribbaht
5 gribbedami
5 gribbedams
5 gudribas
5 jaw
5 judeem
5 juhŗa^
5 juhśai
5 kah§a^s
5 kalna
5 kalpones
5 kalpu
5 kappa
5 ķehniņa
5 ķehniņu
5 kohks
5 kohpa^
5 labbus
5 laiwa^
5 lauka
5 leekahs
5 leetu
5 leeziba
5 lihgśmibu
5 luhgśchanas
5 ma§gaht
5 mahzeklis
5 mahzibu
5 mahzija
5 mai§i
5 mantas=ņehmeji
5 mei§teri
5 meita
5 mohkas
5 nahkam
5 nahkuśi
5 nahwes
5 nahwi
5 nahz
5 nahzeet
5 namma
5 no=eet
5 nomannija
5 palikke
5 pazeeśchanu
5 pe§tiśchanas
5 peed§immis
5 peepildihts
5 pehteri
5 pilniga
5 pirmis
5 pirmo^s
5 preeku
5 preezajahs
5 rahdija
5 red§igs
5 runna
5 runnahs
5 runnajam
5 sakku
5 śataiśiht
5 śawam
5 ścheit
5 śchohs
5 śeewas
5 śeh§ch
5 śehdehs
5 śehdeja
5 śeptita^
5 sihme
5 śluddinaht
5 śuhtihts
5 śwehtais
5 śwehtijeet
5 tagad
5 tahdu
5 tanni^s
5 tappuśchi
5 tawi
5 tizzeht
5 tohms
5 tohpu
5 trim
5 turreht
5 uhsņemts
5 wainas
5 wakkariņu
5 weenas
5 widdu
5 wihna
5 wiņņai
5 wiśśeems
5 zeenigi
5 zeeśchaht
5 zehle
5 zelśees
5 zilwekam
5 zittadi
4 §azzija
4 §emme^
4 §innama
4 §innamu
4 §inni
4 §kaidri
4 §tahwim
4 §tipri
4 §trahda
4 adwents
4 akmini
4 algu
4 amen
4 ammata
4 ammatu
4 atbildehs
4 atme§t
4 atraddis
4 aug
4 aug§taks
4 augļeem
4 awim
4 azs
4 baggatibas
4 baggats
4 bals
4 bauśleem
4 bauśli
4 bauśliba^
4 behg
4 behrna
4 bijaht
4 blehdibas
4 brehze
4 buhśeet
4 buhtut
4 d§eeśmahm
4 d§eŗŗ
4 d§ihwa
4 d§ihws
4 dabbujśchi
4 darba
4 darbi
4 darram
4 debbeśi
4 debbesi^s
4 dehli
4 dewita^
4 dohmu
4 durwim
4 eek§ch
4 eeme§ts
4 eeśahkuma
4 ehde
4 eljes
4 gahjuśchi
4 gaididami
4 gallu
4 gals
4 ganni
4 graśśi
4 gudri
4 ikdeenas
4 isred§ejs
4 isred§eti
4 isśalzis
4 ja=ehd
4 jahni
4 jaunas
4 jehkaba
4 jehkabu
4 jepśchu
4 jeru§aleme
4 juhŗu
4 juhśeem
4 kahda^
4 kahribu
4 kahrt
4 kalneem
4 kalpus
4 kaut
4 klahtu
4 kohpa
4 kri§tibas
4 kri§tihts
4 kurrenes
4 labbad
4 laid
4 laikam
4 laiwas
4 lauka^
4 leela^
4 leeta^s
4 leetahms
4 leezineeki
4 lihd§i
4 likkahs
4 luhgśeet
4 maht
4 mahti
4 mahza
4 mahzajtees
4 mahzekļus
4 mahziba
4 mallas
4 meeśa
4 meeśahm
4 meeśai
4 mehles
4 mehli
4 mehru
4 mette
4 mettehs
4 mihļais
4 mihļajs
4 mirris
4 mitteśees
4 muh§chigas
4 muhśas
4 muhśeem
4 mutt
4 mutti
4 nahktu
4 nakti^
4 nazaretes
4 neg
4 ņemt
4 nepateeśi
4 neśśe
4 no§kummuśchi
4 nomirruśchi
4 nomohda^
4 ohtram
4 parahdijees
4 paśaulei
4 pateize
4 pazehle
4 pe§tiśchana
4 pee§tahjahs
4 peeluhgt
4 peepeśch
4 pehdejee
4 pehteŗa
4 pilna
4 pils
4 prahtu
4 prawetus
4 preezajatees
4 prohjam
4 pulka^
4 rak§teem
4 red§ehs
4 red§ehts
4 rohkahms
4 runnaju
4 śagahjuśchi
4 saglis
4 śarga
4 śawa^s
4 śawahms
4 śawai
4 śchodeen
4 śehdeht
4 śehklu
4 semm
4 semmi
4 śihmani
4 skaidriba
4 ślawa
4 śohliśchanas
4 śwehtibas
4 śwehto
4 ta`patt
4 tahds
4 taweem
4 tehweem
4 tehwi
4 teļļu
4 tihklus
4 tihrumu
4 tizzeet
4 tizzeja
4 tizzejśchi
4 tumśiba^
4 turreet
4 turrehs
4 tuwaku
4 un
4 wai
4 wallohdas
4 wari§eeŗeem
4 warra
4 warreet
4 warri
4 warrig
4 warru
4 wehj§ch
4 wehlehts
4 wels
4 widdu^
4 wihreem
4 wiņņeems
4 wiśnohtaļ
4 zee§t
4 zik
4 zittas
3 §agt
3 §innatu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015