Vārdformu biežuma vārdnīca (VLH1685)

 

Kopējais vārdformu skaits: 6134
Kopējais vārdlietojumu skaits: 31747

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1352	in
789 to
533 ne
526 tas
488 no
455 kas
420 In
408 ta
407 tee
403 ka
385 us
352 wiņ§ch
347 irr
320 Bet
320 teem
315 juhs
303 śazzija
298 tahs
275 pee
262 ar
246 es
216 jums
190 JE§us
189 wiņņa
188 ka`
184 eekśch
183 bija
180 tad
164 buhs
161 Jo
159 Deewa
151 kad
146 ko
146 pehz
143 tam
134 mehs
129 tu
126 zaur
122 tohs
115 arri
112 wiņņu
109 Kungs
108 weens
104 jeb
102 bet
102 Es
102 Tad
101 eśmu
101 śawu
100 par
88 nu
85 eśśeet
83 Kunga
83 mums
81 mannim
74 Kri§tus
72 Brahļi
71 jo
69 tappa
67 pahr
67 Śwehdeena^
65 pats
65 preekśch
63 tohp
61 bij
61 Deews
61 MIhļee
60 weenu
59 Ne
58 Tapehz
57 nahze
57 wiśśu
55 tew
54 manni
54 śawas
54 Tas
52 Dehls
52 man
51 eśśi
50 daud§
49 Kad
49 ta`
49 Tehws
47 ja
47 juhśu
46 śaweem
46 wiśśas
45 śakku
45 tahm
45 tur
44 kam
44 Leetas
43 eśśim
43 Ja
42 ir
42 wiśśi
41 atbildeja
41 Deena^
41 gahja
41 Kas
41 newa
41 wehl
40 Wahrdu
40 wiśśeem
39 JE§u
39 nahk
38 Deewu
38 śawa^
38 śewim
36 gribbu
36 weena
35 §tarp
35 lihd§
34 buht
34 red§eja
33 nei
33 śakka
33 tai
33 Wiņ§ch
32 Ļaudis
32 Śwehtku
32 Ta
32 taps
31 Deewam
31 mans
31 prett
31 Waśśaras
30 Garra
30 muhs
30 tawu
29 atkaļ
29 Deenas
29 Mahzekļeem
29 nahks
29 śawus
29 Starpa^
29 tewi
29 warr
28 Atśwehtes
28 darra
28 Tehwa
28 tewim
28 ween
27 śazzijs
27 Wahrda^
26 diwi
26 Ka`
26 Kungu
26 lai
26 muhśa
26 pa
26 tapt
26 Tehwu
25 §innaht
25 buhtu
25 Meeśas
25 paśchu
25 Rohkas
25 Zilweka
24 Behrni
24 darriht
24 Garru
24 Gars
24 red§i
24 Semmes
24 tapehz
24 Tee
24 To
23 Ka
23 kahds
23 neneeka
23 śchihs
23 Ta`
23 Wahrda
22 d§irdeja
22 darrijs
22 Juhs
22 Kri§tu
22 Lai
22 Ļaudim
22 rak§tihts
22 śchi
22 ścho
22 Taiśnibas
21 mannu
21 Paśaules
21 śawa
21 tomehr
21 Zilweks
21 zits
20 §tahw
20 augścham
20 kahdu
20 Mehs
20 muhśu
20 Ohtra^
20 pakkaļ
20 papreekśchu
20 Red§i
20 weenam
19 bes
19 Dehla
19 dohd
19 Ko
19 Kungam
19 Laika^
19 Leezibu
19 Mahzekļi
19 Mihle§tiba
19 tanni^
19 Wahrds
18 dehļ
18 nahkt
18 Pateeśi
18 runnaja
18 Śchis
18 taptu
17 appakśch
17 arrid§an
17 Behrnu
17 Dehlu
17 Jeru§alemes
17 Kalps
17 kur
17 labbu
17 nahzis
17 paśchi
17 Pehz
17 red§ejśchi
17 tawa
17 tuhdaļ
17 wairak
17 wairs
17 wiņņam
17 zehlehs
17 Zeļļu
17 zitti
16 Jeb
16 śazziht
16 śchis
16 Śirds
16 Śwehta
16 teekams
16 Tizziba
15 Balśi
15 d§ihwo
15 Debbes
15 Debbeśi^s
15 Eņģelis
15 gann
15 Gohdu
15 irra
15 KAd
15 kahda
15 kritte
15 manna
15 mannis
15 ņehme
15 pateeśi
15 Pehteris
15 Tu
15 wirs
14 Awis
14 deśmiti^
14 dewis
14 JESUS
14 nogahja
14 noh§t
14 pretti
14 red§
14 red§eht
14 Rohku
14 Schehla§tibas
14 tiz
14 Us
14 wiņśch
14 zittus
13 Azzis
13 Brahli
13 buhdams
13 d§irdejśchi
13 Deena
13 doht
13 eet
13 Eņģeļi
13 Eśśeet
13 gribbeja
13 itt
13 juhśa
13 Mahte
13 ohtru
13 preekścha
13 śazzidams
13 ścheem
13 tik
13 tohpaht
13 wiśśus
13 Zilweku
12 ap
12 Bauślibas
12 Behrns
12 Brihdi
12 d§ird
12 Dahwida
12 Deenu
12 Grehkeem
12 isgahja
12 Kahjas
12 Ķehniņ§ch
12 labbi
12 Leetahm
12 Lihd§ibu
12 luhd§e
12 Mai§es
12 manna^
12 muh§chigu
12 paleek
12 parei§i
12 runnaht
12 Ś
12 śazzihs
12 śazzihts
12 teeścham
12 Tew
12 trihs
12 wiņņas
12 wiśs
12 wiśśa
12 Zilwekeem
11 atkal
11 atradde
11 darrija
11 eekścha
11 Eśśi
11 Gohdibu
11 ikweens
11 labbas
11 Laiks
11 Leeldeenas
11 likke
11 mannas
11 No
11 notikkahs
11 Paśaule
11 Pilsśatu
11 Prahts
11 runnajs
11 śewi
11 Śwehtu
11 taws
11 treścha^
11 weena^
11 weenumehr
11 Wiņņa
11 zittu
10 §innam
10 Augļus
10 bijis
10 Debbeśim
10 eij
10 Gaiśma
10 Galda
10 Gohdibas
10 Grehku
10 Jahnis
10 jautaja
10 Kalpi
10 labs
10 Laiku
10 ļohti
10 Mantu
10 Meeru
10 Meeśa^s
10 neka`
10 Paśaul
10 paścha
10 paścha^
10 Prahta
10 śchinni^
10 Sihmes
10 Śwehti
10 tawa^
10 tawas
10 Tizzibas
10 tohpam
10 Treścha^
10 Tur
10 Uhdeni
10 Zeetuma^
10 zitta
9 §tahweja
9 Abra&a&ms
9 ahra
9 Behda^s
9 Behrnus
9 D§ihwośchanu
9 Darbus
9 dewe
9 diwipadeśmits
9 dohts
9 Drahnas
9 Eekśch
9 Eņģeļeem
9 Gaiśmas
9 Galilejas
9 Garra^
9 Gohds
9 Grehkus
9 I§ra&e&ļa
9 IN
9 ka^
9 kamehr
9 ļaunu
9 leelu
9 Meeśu
9 Mihle§tibas
9 nahkuśchi
9 Namma^
9 no=eemu
9 Nu
9 patt
9 patti
9 Praweti
9 śakki
9 śauz
9 Schehla§tiba
9 Schehla§tibu
9 Seemas
9 Semme^
9 Sihmi
9 Śirdi
9 Spehka
9 taggad
9 tizz
9 Tizzibu
9 Wahrdeem
9 Wahrdus
9 Weetu
9 Wihri
9 wiśśahm
9 Zittam
8 aizinati
8 biju
8 brihnijahs
8 D§ihwiba
8 D§ihwośchanas
8 Dahwanas
8 Dahwanu
8 Darbeem
8 darrajt
8 darrihs
8 eśśohts
8 Gallam
8 Gans
8 grib
8 Jeru§alemi
8 juhśas
8 Kalpeem
8 Kru§ta
8 Labbumu
8 ļauna
8 ma§u
8 Mahria
8 Mahzitajs
8 Meers
8 Miŗŗoņeem
8 Mo§us
8 nomirris
8 pa§ih§tu
8 padeśmita^
8 Pagani
8 paścham
8 paśchas
8 pawehleja
8 pilns
8 Prawets
8 red§eśeet
8 Sauls
8 śauze
8 śchim
8 Śirdi^s
8 Ślawu
8 śuhtijs
8 śwehts
8 Teem
8 Tehwam
8 tizzaht
8 tohpi
8 tuwu
8 wajaga
8 Wal§tibas
8 warraht
8 warretu
8 Weeta^
8 Wihra
8 wirś
8 zehlees
8 Zellees
8 Zilts
8 Zilweki
7 §inna
7 §innaja
7 §innu
7 Aśśinim
7 Ba§nizas
7 Behrneem
7 BEt
7 Brahļeem
7 d§immis
7 darrijśchi
7 Deenai
7 Dehlam
7 deśmita^
7 dohta
7 ee=eet
7 eeśahke
7 ehd
7 Eita
7 eśśam
7 ikweenam
7 Jahņa
7 Judi
7 Ka^
7 klaht
7 Kri§tum
7 Kungeem
7 labba
7 labbaki
7 Laika
7 Ļau§chu
7 Leel=Deenas
7 leels
7 lihgśmi
7 Mahrias
7 mahziht
7 Mans
7 Meera
7 mekle
7 mihle
7 mihleht
7 muh§cham
7 Nammu
7 neds
7 nekahda
7 neśs
7 notikke
7 notiks
7 notizzis
7 ohtra^
7 pa§ih§t
7 paklauśigi
7 Parada^
7 Paśaule^
7 pawehlejs
7 peedarr
7 Peekta^
7 Red§eet
7 Śeewa
7 Spehks
7 Spehku
7 śuhtija
7 Swaig§nes
7 śwehti
7 śwehtu
7 TAd
7 Tanni^
7 tappis
7 teems
7 Teeśu
7 teize
7 Tukśneśśi^
7 uhsņem
7 Wal§tibu
7 wedde
7 Weens
7 Weetas
7 Welns
7 Wihrs
7 wiņņeem
7 wiņņi
7 wiņņo
7 zeenigs
7 Zettorta^
6 §taigaja
6 §tarpa^
6 aismiguśchi
6 aizinajs
6 At§ihśchanas
6 atrohd
6 Behdas
6 bijuśchi
6 d§ihwoht
6 d§ihwoja
6 d§irdeht
6 dabbuht
6 Dama§kus
6 darridami
6 Debbes=Wal§tiba
6 Debbes=Wal§tiba^
6 Debbeśis
6 Deena^s
6 Deenahm
6 deśmits
6 dohtu
6 Dwehśeles
6 eenihd
6 eh§t
6 Erodus
6 Erohdus
6 gulleja
6 isgahjis
6 jauna
6 juhśa^s
6 Jumprawas
6 Kalpośchanas
6 kuŗŗa^
6 kuŗŗus
6 Kurśch
6 Laiko^s
6 leela
6 leelas
6 leelitees
6 mannam
6 mihlejs
6 muh§chigi
6 Mums
6 nahkośchas
6 Nams
6 nokaut
6 nośaukts
6 noteek
6 notikt
6 ohtra
6 peeklahjahs
6 peenahkahs
6 Pilsśata
6 Pirma^
6 pirmee
6 pirms
6 Praweteem
6 Prawetu
6 Pulks
6 red§ejs
6 śaukt
6 śawahm
6 śazzijis
6 Śche
6 ścheitan
6 śchķih§ti
6 śchurp
6 Śe§ta^
6 Semme
6 Śirdi^
6 Stunda^
6 Stundu
6 śwehtas
6 Śwehtdeena^
6 Śwehtkeem
6 Śwehtko^s
6 tahļenes
6 tahms
6 Taiśniba
6 Taiśnibu
6 Tam
6 tikkai
6 Tomehr
6 uz
6 Waigu
6 walda
6 wisnohtaļ
6 wiśśa^s
6 Zeļļa
5 §innajt
5 §tahweht
5 §taiga
5 Abra&a&mam
5 aizinaja
5 Ak
5 Akmiņeem
5 Ananias
5 ap§chehlojees
5 Aśśinis
5 at§tahj
5 Auśis
5 Azzim
5 Ba§niza^
5 Bailiba
5 Bauślibu
5 Beedreem
5 Brahļus
5 brauzis
5 Brihnumus
5 buhdami
5 d§ert
5 D§ihwibu
5 d§ihwojam
5 D§ihwośchana
5 da§chadas
5 dabbu
5 dabbuja
5 dabbujs
5 Dahwana
5 Darbu
5 darri
5 darru
5 Dohmas
5 dohs
5 Draud§ibas
5 Durwis
5 E§chahm
5 eegahja
5 eekśchan
5 eemu
5 Eij
5 eśśaht
5 eśśots
5 gaddijahs
5 Gaddus
5 ganna
5 Garram
5 gree§ehs
5 gribbedami
5 gribbedams
5 gribbi
5 Gudribas
5 ikkatrs
5 ikweena
5 jaw
5 Judeem
5 Juhŗa^
5 Jums
5 Kah§a^s
5 kahdas
5 kahdus
5 Kalna
5 Kalpones
5 Kalpu
5 Kappa
5 Ķehniņa
5 Ķehniņu
5 Kohks
5 kuŗŗu
5 kurśch
5 labbus
5 Laiwa^
5 Lauka
5 leekahs
5 Leetu
5 Leeziba
5 Lihgśmibu
5 Luhgśchanas
5 luk
5 ma§gaht
5 Mahzeklis
5 Mahzibu
5 mahzija
5 Mai§i
5 Man
5 Manna
5 Mantas=Ņehmeji
5 Mei§teri
5 Meita
5 Mohkas
5 nahkam
5 nahkuśi
5 Nahwes
5 Nahwi
5 nahz
5 Nahzeet
5 Namma
5 ņem
5 no=eet
5 nomannija
5 palikke
5 Par
5 Pazeeśchanu
5 Pe§tiśchanas
5 peed§immis
5 peepildihts
5 Pehteri
5 pilniga
5 pirmis
5 Preeku
5 preezajahs
5 rahdija
5 red§eet
5 red§igs
5 runna
5 runnahs
5 runnajam
5 sakku
5 śataiśiht
5 śawam
5 śche
5 śchee
5 ścheit
5 śchohs
5 Śeewas
5 śeh§ch
5 śehdehs
5 śehdeja
5 Sihme
5 Ślawehts
5 śluddinaht
5 śuhtihts
5 śwehta^
5 Śwehtais
5 Śwehteem
5 tahdu
5 Tahs
5 taiśni
5 tappuśchi
5 tizzeht
5 Tohms
5 tohpu
5 trim
5 turrajtees
5 turreht
5 uhsņemts
5 Wakkariņu
5 weenas
5 widdu
5 Wihna
5 wiņņai
5 wiśśai
5 wiśśeems
5 Zaur
5 zeenigi
5 zeeśchaht
5 zehle
5 zelśees
5 Zilwekam
5 zittam
4 §azzija
4 §emme^
4 §innama
4 §innamu
4 §inni
4 §kaidri
4 §tahwim
4 §tipri
4 §trahda
4 A§tota^
4 Adwents
4 Akmini
4 Algu
4 Amen
4 Ammata
4 Ammatu
4 atbildehs
4 Atkaļ
4 atme§t
4 atraddis
4 aug
4 aug§taks
4 augśchu
4 Awim
4 Azs
4 Baggatibas
4 Bals
4 Bauśleem
4 Bauśli
4 Bauśliba^
4 behg
4 Behrna
4 bijaht
4 Blehdibas
4 brehze
4 buhśeet
4 D§eeśmahm
4 d§eŗŗ
4 d§ihwa
4 d§ihws
4 dabbujśchi
4 Darba
4 Darbi
4 darram
4 Debbeśi
4 Debbesi^s
4 Dehli
4 Dewita^
4 dohmu
4 Durwim
4 eeme§ts
4 Eeśahkuma
4 ehde
4 eita
4 Eljes
4 gahjuśchi
4 gaididami
4 Gallu
4 Gals
4 Ganni
4 Graśśi
4 gribbaht
4 gudri
4 ikdeenas
4 Irr
4 isred§ejs
4 isśalzis
4 ja=ehd
4 Jahni
4 jaunas
4 Jehkaba
4 Jehkabu
4 jepśchu
4 Jeru§aleme
4 Juhŗu
4 juhśeem
4 kahda^
4 kahrt
4 Kalneem
4 Kalpus
4 klahtu
4 kohpa^
4 Kri§tibas
4 Kri§tihts
4 Kri§titi
4 KRI§tus
4 Kur
4 labbad
4 Laikam
4 Laiwas
4 Lauka^
4 Leeta^s
4 Leetahms
4 Leezineeki
4 lihd§i
4 likkahs
4 luhgśeet
4 Maht
4 Mahti
4 mahza
4 Mahzekļus
4 Mahziba
4 Mallas
4 Meeśa
4 Meeśahm
4 Meeśai
4 Mehles
4 Mehli
4 Mehru
4 mette
4 mettehs
4 mirris
4 mitteśees
4 muh§chigas
4 muhśas
4 muhśeem
4 Mutt
4 Mutti
4 nahktu
4 Nakti^
4 Nazaretes
4 ņemt
4 nepateeśi
4 neśśe
4 Newa
4 no§kummuśchi
4 nomirruśchi
4 ohtram
4 parahdijees
4 Paśaulei
4 pateize
4 pazehle
4 Pe§tiśchana
4 pee§tahjahs
4 peeluhgt
4 peepeśch
4 pehdejee
4 Pehteŗa
4 PEhz
4 pilna
4 Pils
4 pirma^
4 pirmo^s
4 Prahtu
4 Prawetus
4 preekścha^
4 prohjam
4 Rak§teem
4 red§ehs
4 red§ehts
4 Rohkahms
4 runnaju
4 śagahjuśchi
4 Saglis
4 śakkajt
4 śawa^s
4 śawahms
4 śawai
4 Śchi
4 śchodeen
4 śehdeht
4 Śehklu
4 Semm
4 Semmi
4 Śeptita^
4 Śihmani
4 śimts
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015