Vārdformu biežuma vārdnīca (V1771_SZA)

 

Kopējais vārdformu skaits: 175
Kopējais vārdlietojumu skaits: 327

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

14	un
11 es
10 man
9 jums
9 ne
8 juhs
8 to
6 bet
6 irr
6 no
5 dauds
5 par
5 tas
5 wehl
4 esmu
4 gann
4 kad
4 nu
4 pee
3 ar
3 ka
3 ko
3 labbu
3 plahstera
3 plahsteri
3 sirds
3 tad
3 tak
3 warretu
2 bijaht
2 bruhkeht
2 darrijis
2 eenehmis
2 jauna
2 jo
2 juhsu
2 klahschanu
2 labbi
2 lakseer
2 lihds
2 luhdsohs
2 mahmina
2 maksaht
2 mihligi
2 palihds
2 pateizu
2 reisi
2 spehju
2 ta
2 tik
2 us
2 ween
2 wehleju
1 2
1 ahra
1 aismirsischu
1 allaschin
1 ansch
1 atmin~eht
1 basnizu
1 bruhkejis
1 buhs
1 buhtu
1 dalderi
1 daschu
1 daudsreisi
1 deenu
1 deewa
1 deewu
1 dehlu
1 derrigs
1 dohdeet
1 dohmaju
1 doht
1 draugs
1 druszin
1 dsihwojeet
1 eeksch
1 eenahkt
1 essentz
1 gaddijees
1 gaidiht
1 gauschi
1 gribbejis
1 gribbetu
1 gribbu
1 gruhtumi
1 isdoht
1 isgahjuschu
1 jehkaba
1 juhtami
1 kahdu
1 kas
1 klahjahs
1 kungs
1 labb'
1 labba
1 labbags
1 lai
1 laika^
1 laiku
1 laimi
1 lakseereja
1 ļaunu
1 likt
1 lohder
1 luhdsu
1 mahgu
1 mahzitais
1 man{nan}
1 mann
1 mans
1 mihļ
1 mihlais
1 mihlestibu
1 mihļi
1 mihlz
1 nahzis
1 namma^
1 naw
1 ņemmeet
1 pa
1 padohmiņu
1 palikt
1 pamahzischanu
1 pamahzischi
1 pasemmigi
1 pateikschu
1 pillehm
1 preeksch
1 pusses
1 rakstiht
1 rakstijuschi
1 rakstu
1 rihga
1 rihga^
1 scha
1 schehliga
1 scho
1 seema^annu
1 semmigi
1 semneek
1 senn
1 septin
1 sew
1 sewiski
1 sewisķi
1 silla
1 śirds
1 stippra
1 tahdehļ
1 tahm
1 tahs
1 tai
1 tapehz
1 tehtiht
1 trappehm
1 tuhkstoschkahrt
1 tukschu
1 unniversahl
1 ustizzams
1 wahjibas
1 wahjuma
1 waijaga
1 walligs
1 weenreis
1 weens
1 wehders
1 wesselibu
1 winna
1 winnu
1 wissu
1 zeeniga
1 zeenigs
1 zittu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015