Vārdformu biežuma vārdnīca (V1771_SZA)

 

Kopējais vārdformu skaits: 187
Kopējais vārdlietojumu skaits: 327

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

13	un
10 man
9 jums
9 ne
8 juhs
7 es
6 bet
6 irr
6 to
5 dauds
5 no
5 wehl
4 Es
4 esmu
4 gann
4 nu
4 par
4 pee
3 ar
3 ka
3 kad
3 ko
3 labbu
3 tak
3 tas
3 warretu
2 bijaht
2 bruhkeht
2 darrijis
2 eenehmis
2 jauna
2 juhsu
2 klahschanu
2 labbi
2 lakseer
2 lihds
2 luhdsohs
2 Mahmina
2 maksaht
2 mihligi
2 palihds
2 pateizu
2 plahstera
2 Plahsteri
2 reisi
2 sirds
2 spehju
2 ta
2 Tad
2 Tas
2 tik
2 To
2 us
2 ween
2 wehleju
1 2
1 ahra
1 aismirsischu
1 allaschin
1 Ansch
1 atmin~eht
1 Basnizu
1 bruhkejis
1 buhs
1 buhtu
1 Dalderi
1 daschu
1 daudsreisi
1 deenu
1 deewa
1 Deewu
1 dehlu
1 derrigs
1 dohdeet
1 dohmaju
1 doht
1 draugs
1 druszin
1 Dsihwojeet
1 eeksch
1 eenahkt
1 essentz
1 gaddijees
1 gaidiht
1 gauschi
1 gribbejis
1 gribbetu
1 gribbu
1 gruhtumi
1 isdoht
1 isgahjuschu
1 Jehkaba
1 Jo
1 jo
1 juhtami
1 Kad
1 kahdu
1 kas
1 klahjahs
1 Kungs
1 labb'
1 labba
1 labbags
1 Lai
1 laika^
1 laiku
1 laimi
1 lakseereja
1 ļaunu
1 likt
1 Lohder
1 luhdsu
1 Mahgu
1 Mahzitais
1 man{nan}
1 mann
1 mans
1 mihļ
1 mihlais
1 mihlestibu
1 mihļi
1 Mihlz
1 nahzis
1 namma^
1 naw
1 ņemmeet
1 No
1 pa
1 padohmiņu
1 palikt
1 pamahzischanu
1 pamahzischi
1 Par
1 pasemmigi
1 pateikschu
1 Pillehm
1 Plahstera
1 plahsteri
1 preeksch
1 pusses
1 rakstiht
1 rakstijuschi
1 rakstu
1 Rihga
1 Rihga^
1 scha
1 schehliga
1 scho
1 seema^annu
1 semmigi
1 semneek
1 senn
1 septin
1 sew
1 sewiski
1 sewisķi
1 Silla
1 Sirds
1 Śirds
1 stippra
1 tad
1 tahdehļ
1 tahm
1 tahs
1 tai
1 Tapehz
1 Tehtiht
1 Trappehm
1 tuhkstoschkahrt
1 tukschu
1 Un
1 unniversahl
1 ustizzams
1 wahjibas
1 wahjuma
1 waijaga
1 walligs
1 weenreis
1 weens
1 wehders
1 wesselibu
1 winna
1 winnu
1 wissu
1 zeeniga
1 Zeenigs
1 zittu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015