Vārdformu biežuma vārdnīca (Tit)

 

Kopējais vārdformu skaits: 422
Kopējais vārdlietojumu skaits: 847

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

41	un
30 irr
26 ka
25 kas
22 ne
20 tahs
13 deewa
13 to
12 teem
11 tee
9 bet
9 ta
8 no
7 buhs
7 buht
7 eekśch
7 pehz
7 tew
6 jo
6 muhśo
6 pe§titaja
6 tas
6 tohs
5 ar
5 darbeem
5 es
5 ko
5 tahm
5 zaur
4 mehs
4 muhs
4 mums
4 pamahzi
4 pee
4 runna
4 tur
4 warr
4 weens
4 weenu
4 wiśśeem
4 zilwekeem
3 arrid§an
3 eśmu
3 eśśus
3 itt
3 je§us
3 kri§tus
3 labbeem
3 labbu
3 lai
3 mahzibu
3 neeka
3 pa§tahwigi
3 schehla§tiba
3 śew
3 tizzibas
3 us
3 wiśśu
3 zerribas
2 apśweizina
2 at§pihdejuśi
2 d§ihwośchanas
2 darbojahs
2 daud§
2 dehļ
2 gaddigeem
2 jums
2 ka`
2 kam
2 labbumu
2 leetas
2 mahzibas
2 man
2 mihle
2 mihleht
2 muh§chigas
2 negohdigas
2 ohtru
2 pahr
2 par
2 paśchu
2 pateeśibas
2 patt
2 peeklahjahs
2 peenahkahs
2 pelniśchanas
2 prett
2 pretti
2 runnaht
2 śaweem
2 śawu
2 śawus
2 ścho
2 śeewas
2 ta`
2 tik
2 tizziba^
2 tizzigi
2 tohp
2 wahrds
2 wahrdu
2 weenam
2 weśśeligu
2 wihrus
2 wiņśch
2 wiśśa^s
2 wiśśas
1 §aimo
1 §aimohts
1 §innama
1 §innamu
1 §teid§ees
1 abbeem
1 aisbah§t
1 aisleed§
1 aisleed§am
1 alla§chiņ
1 allodami
1 amen
1 ap§chehlośchana
1 ap§chehlośchanu
1 apgahnihts
1 apgahniteem
1 apgrai§iśchanas
1 apņehmees
1 apollu
1 apśohlijis
1 apśuhd§eti
1 apu§tuls
1 artemu
1 at§ihśchanas
1 at§pihdeśchanu
1 at§tahj
1 atd§imśchanas
1 atgahdini
1 atjaunaśchanas
1 atleek
1 atlizzis
1 atpirktu
1 atraujees
1 atraut
1 baggatigi
1 bahrgi
1 bahrśchanahm
1 bauśleem
1 bauślibas
1 bauślibas=mahzitaju
1 behrni
1 behrnus
1 besdeewibu
1 beswainigs
1 beswainigu
1 bij
1 bija
1 bijam
1 bijigi`
1 blehdiba^
1 buhdami
1 buhdams
1 buhśchanas
1 d§enn
1 d§ihtohs
1 d§ihwodami
1 d§ihwojam
1 d§innejam
1 da§chadahm
1 darba
1 darbo^s
1 darbu
1 darrijis
1 darrijs
1 darrijśchi
1 deews
1 deewu
1 dehlam
1 derrigs
1 dewees
1 dohdahs
1 duśmigam
1 eekahrośchanahm
1 eekahrośchanas
1 eenihdedami
1 eezelt
1 eśśam
1 gaddigahm
1 gaddigam
1 gaddigi`
1 gaididami
1 gann
1 garra
1 gattawi
1 gohdibas
1 gohdigeem
1 gohdu
1 grehko^s
1 gribbu
1 ģeķķigahm
1 ih§tenai
1 ih§tenam
1 ihpaśchus
1 islehjis
1 isred§eto
1 istaiśa
1 ja
1 jaunas
1 jaunus
1 jautaśchanahm
1 je§u
1 jeb
1 juddiśkahm
1 kad
1 kahribahm
1 kahweji
1 kalpodami
1 kalpośchanas
1 kalps
1 kalpus
1 kauna^
1 kohpa^
1 kreeta^
1 kreeter`i
1 kri§tu
1 kunga
1 kungeem
1 lab
1 labb
1 labba
1 labbahm
1 labbo^s
1 labpraht
1 labs
1 laika^
1 laikeem
1 laipniba
1 laipnibu
1 lazzekļehm
1 leekas
1 leela
1 leeta^s
1 leeziba
1 lehnigi
1 ļaunu
1 ma§gaśchanu
1 mahjo
1 mahza
1 mahzahs
1 mahzibai
1 mahziht
1 malla^s
1 mannam
1 mannim
1 mantneeki
1 meers
1 melkuļi
1 meloht
1 mi§t
1 mihle§tiba
1 mihle§tiba^
1 mohdrigeem
1 muhśu
1 mutti
1 nahkt
1 naidigi
1 namma=turretajam
1 namma=turrigahm
1 nammus
1 neaugligi
1 nebehdneeki
1 nederrigas
1 nederrigi
1 neds
1 neganti
1 neklauśigi
1 neleetas
1 neneeka
1 neno§eed§igam
1 netaiśnibas
1 netizzigeem
1 nikni
1 nikopoli^
1 nizzinaht
1 nogree§chahs
1 öaudis
1 pa
1 pa§ih§t
1 pa§tipprinaht
1 pa§uddinajahs
1 padewigeem
1 pahrgalwibas
1 pahrgalwigi
1 pahrgree§ch
1 pahrgroh§ihts
1 pahrmahzi
1 pahrmahziht
1 pahwils
1 paklauśigahm
1 paklauśigi
1 pakuhdinaśchanu
1 pamahza
1 pamahziht
1 pamettis
1 parahda
1 parahdajs
1 parahdiht
1 paśaule^
1 paśaules
1 paśauligas
1 paścheem
1 paśluddinaśchanu
1 paśśakahm
1 patees
1 pateeśa
1 patizzigeem
1 pats
1 pattgalwigam
1 pattim
1 pawaddi
1 pawehlejis
1 pawehleśchanas
1 pawehleśchanu
1 pazeeśchana^
1 pe§titaju
1 peederr
1 peetizzibu
1 peetizziga
1 peewiļļ
1 pihśkopam
1 pilsśateem
1 prahta^
1 prahts
1 prahtu
1 prattigi
1 praweets
1 preekśch
1 preekśch=sihmi
1 prettineeks
1 reeśchanahm
1 rehjejam
1 śakka
1 śataiśiht
1 śawa^
1 śazzijis
1 schehla§tibu
1 śchi
1 śchinni^
1 śchis
1 śchķih§tahm
1 śchķih§tam
1 śchķih§tas
1 śchķih§teem
1 śchķih§titohs
1 śchķih§ts
1 seemu
1 śeewahm
1 sinnadams
1 śirds
1 śkaudiba^
1 ślinki
1 śuhtiśchu
1 swehri
1 śwehta
1 śwehtam
1 śwehteem
1 śwehtus
1 śweśchtizzigu
1 tad
1 tadehļ
1 tahds
1 tai
1 taiśnam
1 taiśni`
1 taiśnibas
1 taiśnoti
1 tam
1 tapehz
1 tappuśchi
1 tapt
1 tehwa
1 tihribu
1 tihścha
1 tikiku
1 tikkuśchi
1 titum
1 tohpam
1 truhk§t
1 tśchakli`
1 tu
1 turrahs
1 turretees
1 uhs
1 ustizzeta
1 wahrda
1 waijaga
1 waldiśchanahm
1 warrens
1 weenas
1 wehderi
1 wehl
1 weltigas
1 weśśeligeem
1 weśśeligi
1 wezzahm
1 wezzajeem
1 wezzajus
1 wihna
1 wihna=plihtneekam
1 wihreem
1 wihrs
1 wiņņa
1 wiņņo
1 wiņņu
1 wirśibahm
1 wiśśa
1 wiśśadu
1 wiśśai
1 wiśśi
1 wiśswairak
1 zenu
1 zilts=rak§teem
1 zilweko
1 zilweku
1 zittkahrt
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015