Vārdformu biežuma vārdnīca (Tit)

 

Kopējais vārdformu skaits: 443
Kopējais vārdlietojumu skaits: 847

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

37	un
30 irr
23 ka
22 kas
20 tahs
19 ne
13 Deewa
12 teem
12 to
10 tee
9 ta
8 no
7 buhs
7 buht
7 pehz
7 tew
6 eekśch
6 muhśo
6 Pe§titaja
5 ar
5 bet
5 Darbeem
5 es
5 tahm
5 tas
5 zaur
4 ko
4 mehs
4 muhs
4 mums
4 pamahzi
4 pee
4 runna
4 tohs
4 Un
4 warr
4 wiśśeem
4 Zilwekeem
3 arrid§an
3 Bet
3 eśmu
3 eśśus
3 JE§us
3 Jo
3 Ka
3 Kas
3 Kri§tus
3 labbeem
3 labbu
3 lai
3 Mahzibu
3 Ne
3 neeka
3 pa§tahwigi
3 Schehla§tiba
3 śew
3 Tizzibas
3 tur
3 us
3 weens
3 weenu
3 wiśśu
3 Zerribas
2 apśweizina
2 at§pihdejuśi
2 D§ihwośchanas
2 darbojahs
2 daud§
2 dehļ
2 gaddigeem
2 itt
2 jo
2 jums
2 ka`
2 Labbumu
2 Leetas
2 Mahzibas
2 man
2 mihle
2 mihleht
2 muh§chigas
2 negohdigas
2 ohtru
2 pahr
2 par
2 paśchu
2 Pateeśibas
2 patt
2 peeklahjahs
2 peenahkahs
2 Pelniśchanas
2 prett
2 pretti
2 runnaht
2 śaweem
2 śawu
2 śawus
2 Śeewas
2 ta`
2 tik
2 Tizziba^
2 tizzigi
2 tohp
2 Tohs
2 Wahrds
2 Wahrdu
2 weenam
2 weśśeligu
2 Wihrus
2 wiņśch
2 wiśśa^s
1 §aimo
1 §aimohts
1 §innama
1 §innamu
1 §teid§ees
1 abbeem
1 aisbah§t
1 aisleed§
1 aisleed§am
1 alla§chiņ
1 allodami
1 Amen
1 Ap§chehlośchana
1 Ap§chehlośchanu
1 apgahnihts
1 Apgahniteem
1 Apgrai§iśchanas
1 apņehmees
1 Apollu
1 apśohlijis
1 apśuhd§eti
1 Apu§tuls
1 Artemu
1 At§ihśchanas
1 At§pihdeśchanu
1 at§tahj
1 Atd§imśchanas
1 ATgahdini
1 Atjaunaśchanas
1 atleek
1 atlizzis
1 atpirktu
1 atraujees
1 atraut
1 baggatigi
1 bahrgi
1 Bahrśchanahm
1 Bauśleem
1 Bauślibas
1 Bauślibas=Mahzitaju
1 Behrni
1 Behrnus
1 Besdeewibu
1 beswainigs
1 beswainigu
1 BEt
1 bij
1 bija
1 bijam
1 bijigi`
1 Blehdiba^
1 buhdami
1 buhdams
1 Buhśchanas
1 d§enn
1 d§ihtohs
1 d§ihwodami
1 d§ihwojam
1 D§innejam
1 da§chadahm
1 Darba
1 Darbo^s
1 Darbu
1 darrijis
1 darrijs
1 darrijśchi
1 Deews
1 Deewu
1 Dehlam
1 derrigs
1 dewees
1 dohdahs
1 duśmigam
1 Eekahrośchanahm
1 Eekahrośchanas
1 Eekśch
1 eenihdedami
1 eezelt
1 eśśam
1 Gaddigahm
1 gaddigam
1 gaddigi`
1 Gaididami
1 gann
1 Garra
1 gattawi
1 Gohdibas
1 gohdigeem
1 Gohdu
1 Grehko^s
1 gribbu
1 ģeķķigahm
1 ih§tenai
1 ih§tenam
1 ihpaśchus
1 islehjis
1 istaiśa
1 Ja
1 jaunas
1 jaunus
1 Jautaśchanahm
1 JE§u
1 jeb
1 JO
1 Jsred§eto
1 Jtt
1 Juddiśkahm
1 Kad
1 Kahribahm
1 Kahweji
1 kalpodami
1 Kalpośchanas
1 Kalps
1 Kalpus
1 Kam
1 kam
1 Kauna^
1 Ko
1 kohpa^
1 Kreeta^
1 Kreeter`i
1 Kri§tu
1 Kunga
1 Kungeem
1 lab
1 labb
1 labba
1 labbahm
1 labbo^s
1 labpraht
1 labs
1 Laika^
1 Laikeem
1 Laipniba
1 Laipnibu
1 Lazzekļehm
1 leekas
1 leela
1 Leeta^s
1 Leeziba
1 lehnigi
1 ļaunu
1 Ma§gaśchanu
1 mahjo
1 mahza
1 mahzahs
1 Mahzibai
1 mahziht
1 Malla^s
1 mannam
1 mannim
1 Mantneeki
1 Meers
1 Melkuļi
1 meloht
1 mi§t
1 Mihle§tiba
1 Mihle§tiba^
1 mohdrigeem
1 muhśu
1 Mutti
1 nahkt
1 naidigi
1 Namma=Turretajam
1 Namma=turrigahm
1 Nammus
1 neaugligi
1 Nebehdneeki
1 nederrigas
1 nederrigi
1 neds
1 neganti
1 neklauśigi
1 neleetas
1 neneeka
1 neno§eed§igam
1 Netaiśnibas
1 Netizzigeem
1 nikni
1 Nikopoli^
1 nizzinaht
1 nogree§chahs
1 öaudis
1 pa
1 pa§ih§t
1 pa§tipprinaht
1 pa§uddinajahs
1 padewigeem
1 Pahrgalwibas
1 pahrgalwigi
1 pahrgree§ch
1 pahrgroh§ihts
1 pahrmahzi
1 pahrmahziht
1 PAhwils
1 paklauśigahm
1 paklauśigi
1 Pakuhdinaśchanu
1 pamahza
1 pamahziht
1 pamettis
1 parahda
1 Parahdajs
1 parahdiht
1 Paśaule^
1 Paśaules
1 paśauligas
1 paścheem
1 Paśluddinaśchanu
1 Paśśakahm
1 patees
1 pateeśa
1 patizzigeem
1 pats
1 pattgalwigam
1 pattim
1 pawaddi
1 pawehlejis
1 Pawehleśchanas
1 Pawehleśchanu
1 Pazeeśchana^
1 Pe§titaju
1 peederr
1 Peetizzibu
1 peetizziga
1 peewiļļ
1 Pihśkopam
1 Pilsśateem
1 Prahta^
1 Prahts
1 Prahtu
1 prattigi
1 Praweets
1 preekśch
1 Preekśch=Sihmi
1 Prettineeks
1 Reeśchanahm
1 Rehjejam
1 śakka
1 śataiśiht
1 śawa^
1 śazzijis
1 Schehla§tibu
1 Śchi
1 śchinni^
1 śchis
1 śchķih§tahm
1 śchķih§tam
1 śchķih§tas
1 Śchķih§teem
1 śchķih§titohs
1 śchķih§ts
1 Ścho
1 ścho
1 Seemu
1 Śeewahm
1 Sinnadams
1 Śirds
1 Śkaudiba^
1 ślinki
1 śuhtiśchu
1 Swehri
1 śwehta
1 śwehtam
1 Śwehteem
1 śwehtus
1 śweśchtizzigu
1 tad
1 Tadehļ
1 tahds
1 tai
1 taiśnam
1 taiśni`
1 Taiśnibas
1 taiśnoti
1 tam
1 tapehz
1 tappuśchi
1 tapt
1 Tas
1 Tee
1 Tehwa
1 Tihribu
1 tihścha
1 Tikiku
1 tikkuśchi
1 Titum
1 To
1 tohpam
1 truhk§t
1 tśchakli`
1 tu
1 Tur
1 turrahs
1 turretees
1 uhs
1 ustizzeta
1 Wahrda
1 waijaga
1 Waldiśchanahm
1 warrens
1 weenas
1 Weens
1 Weenu
1 Wehderi
1 wehl
1 weltigas
1 weśśeligeem
1 weśśeligi
1 wezzahm
1 Wezzajeem
1 Wezzajus
1 Wihna
1 Wihna=Plihtneekam
1 Wihreem
1 Wihrs
1 wiņņa
1 wiņņo
1 wiņņu
1 Wirśibahm
1 wiśśa
1 wiśśadu
1 wiśśai
1 Wiśśas
1 wiśśas
1 wiśśi
1 wiśswairak
1 Zenu
1 Zilts=Rak§teem
1 Zilweko
1 Zilweku
1 zittkahrt
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015