Vārdformu biežuma vārdnīca (TII1790)

 

Kopējais vārdformu skaits: 570
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1572

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

75	un
64 irr
47 tas
42 kas
34 to
31 no
28 ka`
27 deewa
25 deews
24 ta
19 ar
19 ne
19 tew
18 buhs
17 mums
16 ka
16 kri§tus
16 zaur
15 kad
15 wiņśch
14 ko
14 par
14 tu
13 mehs
13 tahs
12 tohp
11 pee
10 bauślis
10 śkann
10 us
9 eekśch
9 es
9 tad
9 teem
8 muhśu
7 bet
7 leetas
7 wahrdu
6 deewu
6 kur
6 pats
6 prett
6 śawas
6 śawu
6 śwehtais
6 śwehtu
6 tee
6 tohs
6 welna
5 aśśinis
5 dwehśeli
5 eśmu
5 gars
5 grehkeem
5 ja
5 je§us
5 preekśch
5 tawu
5 tizzibas
5 weens
4 eśśi
4 kapehz
4 ļaunu
4 meeśas
4 nopelnumu
4 pehz
4 śwehta
4 tehws
4 tizzeht
4 tohpam
4 wahrds
4 wiņņam
4 wiśśu
4 woi
4 zilweks
3 arrid§an
3 bauśleem
3 bihbele
3 darbeem
3 darra
3 deewam
3 dehls
3 dewis
3 dohd
3 dohmahm
3 grehku
3 grehkus
3 jeb
3 kri§tibas
3 lizzis
3 mai§i
3 ohtru
3 pe§titais
3 śapra§ts
3 taiśni
3 tuwaku
3 wahrda
3 wahrdeem
3 ween
3 wiņņa
3 wiśśahm
3 wiśśas
3 wiśśi
2 §tahw
2 atd§emdinati
2 atgree§chahs
2 buhśchana
2 d§eŗŗi
2 d§ihwoht
2 d§ihwośchanu
2 dahrgu
2 doht
2 draud§ibas
2 ee§tahdijis
2 eekahroht
2 ehdi
2 garrigas
2 grehki
2 grehks
2 jagahda
2 jauna
2 jo
2 kahda
2 kahdas
2 kahdeem
2 kri§tihts
2 kri§titas
2 kri§titu
2 kri§tum
2 kru§ta
2 kunga
2 kungu
2 labbums
2 leetahm
2 ļau§chu
2 mahti
2 mahza
2 mahzibas=gabbali
2 mahzihts
2 mannim
2 muh§chigu
2 muhs
2 nammu
2 nered§amas
2 ohtrais
2 pa§emmośchanas
2 paśchu
2 pe§titaju
2 peederr
2 peektais
2 peeluhgt
2 pirmais
2 pirmus
2 raddijs
2 radditas
2 rak§tiht
2 rak§tita
2 red§amas
2 śawa
2 śe§tais
2 śirdi
2 śohlijis
2 śwehtas
2 śwehteem
2 śwehtus
2 tam
2 tapehz
2 tawa
2 taws
2 te§tamente
2 tehwu
2 tizz
2 tizziba
2 treśchais
2 tur
2 turreht
2 uhdeni
2 uhdens
2 wainu
2 wakkar=ehdeenu
2 warr
2 warri
2 wihnu
2 wiņņu
2 wiśs
2 zettortais
2 zik
2 zilweku
2 zilwekus
2 zittus
1 1
1 2
1 3
1 1790
1 §agt
1 §amaitahts
1 §emmes
1 §innatu
1 §inni
1 §kaitam
1 §tarpa^
1 §wehram
1 a§totais
1 abbeem
1 aisleed§is
1 ak
1 apdohma
1 apgau§t
1 apgŗuhtinajam
1 apmelloht
1 apu§tuļeem
1 aśśins
1 at§ih§t
1 at§iht
1 at§taht
1 atd§imśchanas
1 atees
1 ateet
1 atņemm
1 atraujahs
1 atśazzijis
1 aug§taka
1 aug§tu
1 ba§niza^
1 bauśliba
1 bauślus
1 behdahm
1 behrneem
1 behrni
1 behrnu=mahzibas
1 bes
1 bihbeles
1 bihbeli
1 blehņu
1 brahli
1 buh§chanai
1 buhśchanas
1 buht
1 buhtu
1 d§enn
1 d§eŗŗu
1 d§ihtees
1 d§ihwo
1 d§ihwus
1 da§chkahrt
1 dabbuht
1 dabbuśim
1 dahrgas
1 dahwanas
1 dallita
1 darbi
1 darrijis
1 darrijs
1 darriti
1 daud§
1 debbes=brauk§chanas
1 debbeśi^s
1 debbeśu
1 deena^
1 deenu
1 deewa=bihjigi
1 deewa=wihreem
1 deewi
1 deewigu
1 deewus
1 deśmitais
1 dewitais
1 diwejo^s
1 diwkahrtiga
1 dohdam
1 draud§es
1 draud§ibu
1 draudśiba
1 duidas
1 dundangas
1 duśmu
1 ee§tahdijumeem
1 ee§tahdijumi
1 ee§tahdijums
1 ee§tipprinaśchanu
1 eekahrośchana
1 eekrittuśchi
1 eenihd
1 eeņehmis
1 eepreezinatais
1 eerohzi
1 eeśahkuma
1 eeśpee§ta
1 eet
1 eetam
1 ehdu
1 ehkas
1 eśśam
1 ewangeliums
1 gabbalo^s
1 gahdaht
1 galda
1 gallam
1 gan
1 garrigi
1 garru
1 gohda
1 grahmata
1 grahmatu=śpeedeja
1 grehko^s
1 grehkojees
1 grehzigi
1 gribbedams
1 gribbi
1 gribbu
1 ģihmi
1 ihpaśchibas
1 ihśa
1 ihśi
1 ilgi
1 is§tah§tiśchana
1 isdalliti
1 islehjis
1 ismahzitees
1 isred§ehteem
1 istezzinati
1 itt
1 jahņa
1 jauna^
1 jelgawa^
1 juhti
1 kahdi
1 kahds
1 kahdu
1 kahdus
1 kalpeem
1 kalpoht
1 kalponi
1 kalpu
1 katkiśmes
1 klahjahs
1 klaht
1 klauśam
1 kļuht
1 kohka
1 krahpśchanu
1 kri§tiba
1 kri§tita
1 kri§tu
1 kungs
1 kuŗŗa
1 kuŗŗa^
1 kuŗŗeem
1 kurrenes
1 kuŗŗu
1 labba
1 labbi
1 lahd
1 lahdam
1 lai
1 laizigas
1 laizigeem
1 laizigi
1 laulibu
1 leela=kunga
1 leelas
1 leeta
1 leetu
1 leezibu
1 lihd§
1 lihd§eht
1 lohpu
1 luhd§am
1 luhgśchanas
1 luhgśchanu
1 ļauna
1 ļaunahm
1 ļauni
1 ļaunums
1 ļohti
1 mahziba
1 mahziht
1 mahzijis
1 mahzitajeem
1 mahziti
1 mai§e
1 man
1 manna
1 mannas
1 manneem
1 mannu
1 meeśa
1 mehrķis
1 mihle§tiba
1 mirruśchus
1 mirtu
1 moh§us
1 muh§chiga
1 muh§chigi
1 muh§u
1 mutti
1 nahk
1 nahwes
1 nahwi
1 nakti^
1 neganti
1 nekaunigeem
1 nemir§tamu
1 neparei§i
1 nepateeśu
1 neśchķih§tibas=dahrbeem
1 newaid
1 neween
1 no§chehlo
1 nodarr
1 nokaut
1 nokautas
1 nokauts
1 noluhd§
1 nomirt
1 nośitt
1 noteek
1 nu
1 ņemta
1 ohtram
1 pa§tara^
1 pahr
1 pahrdohts
1 pahrkahpt
1 pahtarus
1 palai§chahs
1 palikkuśchi
1 pameśchanu
1 parahdijees
1 parei§i
1 paśaules
1 paśchas
1 paśchus
1 paśleppen
1 pat
1 patee§igs
1 pateeśi
1 pateikśchanas
1 pateizibu
1 pe§tijis
1 pe§tiśchana
1 peed§immuśchi
1 peed§imśchanas
1 peed§imti
1 peedohd
1 peedohśchanas
1 peedohśchanu
1 peedohti
1 peekohdinajis
1 peelihd§ina
1 peeluhd§am
1 peeluhgśchanas
1 peeminnam
1 peeņemm
1 peeśauzam
1 peeśohlijis
1 peeśohliśchanu
1 peezeltees
1 pelnijis
1 pilniga
1 prahts
1 praweeścheem
1 preezas=mahzitajeem
1 pulks
1 raddijis
1 radditais
1 rahda
1 rahdihts
1 red§eht
1 rohku
1 ruhktu
1 runnaht
1 runnajis
1 śapra§t
1 śapraśchanas
1 śaprohtami
1 śargajamees
1 śatans
1 śaukta
1 śawahm
1 śaweem
1 śaweenohts
1 śawus
1 schehla§tibas
1 schehla§tibu
1 śchihs
1 ścho
1 śeewu
1 semmi
1 śeptitais
1 śeśchi
1 śew
1 śewi
1 śi§tas
1 sinni
1 śirdiga
1 śohdiht
1 śpehju
1 śpehku
1 steffenhagen
1 śwehti
1 śwehtigi
1 śwehtiht
1 śwehtu=darritais
1 śweśch
1 śweśchus
1 tahdi
1 taiśneem
1 taiśns
1 taiśnus
1 tanni^
1 tappa
1 tappis
1 te§tamentte^
1 tehwa
1 tewim
1 tik
1 tizzibu
1 tomehr
1 topp
1 trihs
1 tumśch
1 turr
1 turrejis
1 turri
1 tuwaka
1 tuwaks
1 usmettees
1 ustizzams
1 wahtim
1 waijad§iba
1 waijag
1 wainas
1 wakkar=ehdeena
1 walda
1 waldineeks
1 walkaht
1 walkahts
1 walkojam
1 wallodas
1 warram
1 warru
1 weenigs
1 weenu
1 weeta
1 wehl
1 welnam
1 wezza
1 wezza^
1 wezzaki
1 wihns
1 wiltibu
1 wiltu
1 wiņņeem
1 wirs
1 wiśśa
1 wiśswairak
1 wridriķa
1 zee§tu
1 zeekkahrtiga
1 zeena^
1 zeenahts
1 zeeniga
1 zeeśchanas
1 zeeti
1 zeetis
1 zilweki
1 zilweziņśch
1 zinnams
1 zitti
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015