Vārdformu biežuma vārdnīca (TII1790)

 

Kopējais vārdformu skaits: 612
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1572

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

75	un
63 irr
45 tas
33 to
27 Deewa
25 Deews
25 Kas
25 no
24 Ka`
18 buhs
17 kas
17 ta
16 Kri§tus
16 mums
15 ne
14 ar
14 tu
14 wiņśch
13 mehs
12 tahs
12 tohp
11 ka
11 Kad
10 Bauślis
10 śkann
10 Tew
9 pee
9 tad
9 tew
9 zaur
8 ko
8 Par
8 teem
8 us
7 bet
7 es
7 Leetas
7 muhśu
7 Ta
7 Wahrdu
7 Zaur
6 Deewu
6 eekśch
6 Ko
6 No
6 par
6 prett
6 śawas
6 śawu
6 śwehtais
6 śwehtu
6 tohs
6 Welna
5 Ar
5 Aśśinis
5 Dwehśeli
5 eśmu
5 Gars
5 Grehkeem
5 Je§us
5 Ka
5 tawu
5 Tizzibas
4 ka`
4 kad
4 Kapehz
4 Kur
4 Meeśas
4 Ne
4 Nopelnumu
4 pats
4 preekśch
4 śwehta
4 tee
4 Tehws
4 tizzeht
4 tohpam
4 Wahrds
4 weens
4 wiņņam
4 wiśśu
4 Woi
3 arrid§an
3 Bauśleem
3 Bihbele
3 Darbeem
3 darra
3 Deewam
3 Dehls
3 dewis
3 dohd
3 Dohmahm
3 Eekśch
3 Grehku
3 Grehkus
3 Ja
3 jeb
3 Kri§tibas
3 lizzis
3 Ļaunu
3 Mai§i
3 ohtru
3 Pe§titais
3 pehz
3 śapra§ts
3 taiśni
3 Tuwaku
3 Wahrda
3 Wahrdeem
3 ween
3 wiņņa
3 wiśśahm
3 wiśśas
3 Zilweks
2 §tahw
2 atd§emdinati
2 atgree§chahs
2 Buhśchana
2 d§eŗŗi
2 d§ihwoht
2 D§ihwośchanu
2 doht
2 Draud§ibas
2 ee§tahdijis
2 eekahroht
2 ehdi
2 Es
2 Eśśi
2 eśśi
2 garrigas
2 Grehki
2 Grehks
2 ja
2 jagahda
2 jauna
2 jo
2 kri§tihts
2 kri§titas
2 kri§titu
2 Kri§tum
2 Kru§ta
2 Kunga
2 Kungu
2 kur
2 Labbums
2 Leetahm
2 Ļau§chu
2 Mahti
2 mahza
2 Mahzibas=Gabbali
2 mahzihts
2 mannim
2 muh§chigu
2 muhs
2 Nammu
2 nered§amas
2 ohtrais
2 Pa§emmośchanas
2 paśchu
2 Pats
2 Pe§titaju
2 Pee
2 peederr
2 peektais
2 peeluhgt
2 pirmais
2 pirmus
2 raddijs
2 radditas
2 rak§tiht
2 rak§tita
2 red§amas
2 śawa
2 śe§tais
2 Śirdi
2 śohlijis
2 śwehtas
2 śwehteem
2 śwehtus
2 tam
2 Tas
2 tawa
2 taws
2 Te§tamente
2 Tee
2 Tehwu
2 tizz
2 Tizziba
2 treśchais
2 tur
2 turreht
2 Uhdeni
2 Uhdens
2 Us
2 Wainu
2 Wakkar=Ehdeenu
2 warri
2 Wihnu
2 wiņņu
2 wiśśi
2 zettortais
2 Zik
2 Zilweku
2 Zilwekus
2 zittus
1 1
1 2
1 3
1 1790
1 §agt
1 §amaitahts
1 §emmes
1 §innatu
1 §inni
1 §kaitam
1 §tarpa^
1 §wehram
1 a§totais
1 abbeem
1 aisleed§is
1 Ak
1 Apdohma
1 apgau§t
1 apgŗuhtinajam
1 apmelloht
1 Apu§tuļeem
1 Aśśins
1 at§ih§t
1 at§iht
1 at§taht
1 Atd§imśchanas
1 atees
1 ateet
1 atņemm
1 atraujahs
1 atśazzijis
1 aug§taka
1 aug§tu
1 Ba§niza^
1 Bauśliba
1 Bauślus
1 Behdahm
1 Behrneem
1 Behrni
1 Behrnu=Mahzibas
1 bes
1 Bihbeles
1 Bihbeli
1 blehņu
1 Brahli
1 Buh§chanai
1 Buhśchanas
1 buht
1 buhtu
1 d§enn
1 d§eŗŗu
1 d§ihtees
1 d§ihwo
1 d§ihwus
1 da§chkahrt
1 dabbuht
1 dabbuśim
1 dahrgas
1 Dahrgu
1 dahrgu
1 Dahwanas
1 dallita
1 Darbi
1 darrijis
1 darrijs
1 darriti
1 daud§
1 Debbes=Brauk§chanas
1 Debbeśi^s
1 Debbeśu
1 Deena^
1 Deenu
1 deewa=bihjigi
1 Deewa=Wihreem
1 Deewi
1 Deewigu
1 Deewus
1 deśmitais
1 dewitais
1 Diwejo^s
1 Diwkahrtiga
1 dohdam
1 Draud§es
1 Draud§ibu
1 Draudśiba
1 Duidas
1 Dundangas
1 Duśmu
1 Ee§tahdijumeem
1 Ee§tahdijumi
1 Ee§tahdijums
1 Ee§tipprinaśchanu
1 Eekahrośchana
1 eekrittuśchi
1 eenihd
1 eeņehmis
1 Eepreezinatais
1 Eerohzi
1 Eeśahkuma
1 eeśpee§ta
1 eet
1 eetam
1 ehdu
1 Ehkas
1 eśśam
1 Ewangeliums
1 gabbalo^s
1 gahdaht
1 Galda
1 gallam
1 gan
1 garrigi
1 Garru
1 Gohda
1 Grahmata
1 Grahmatu=śpeedeja
1 Grehko^s
1 grehkojees
1 grehzigi
1 gribbedams
1 gribbi
1 gribbu
1 ģihmi
1 ihśi
1 ilgi
1 isdalliti
1 islehjis
1 ismahzitees
1 isred§ehteem
1 istezzinati
1 itt
1 Jahņa
1 jauna^
1 Jelgawa^
1 Jhpaśchibas
1 Jhśa
1 Jrr
1 Js§tah§tiśchana
1 juhti
1 Kahda
1 kahda
1 Kahdas
1 kahdas
1 Kahdeem
1 kahdeem
1 Kahdi
1 Kahds
1 kahdu
1 Kahdus
1 Kalpeem
1 kalpoht
1 Kalponi
1 Kalpu
1 Katkiśmes
1 klahjahs
1 klaht
1 klauśam
1 kļuht
1 Kohka
1 Krahpśchanu
1 Kri§tiba
1 kri§tita
1 Kri§tu
1 Kungs
1 kuŗŗa
1 kuŗŗa^
1 kuŗŗeem
1 kurrenes
1 kuŗŗu
1 Labba
1 labbi
1 lahd
1 lahdam
1 lai
1 Laizigas
1 laizigeem
1 laizigi
1 Laulibu
1 Leela=Kunga
1 leelas
1 Leeta
1 Leetu
1 Leezibu
1 lihd§
1 lihd§eht
1 Lohpu
1 luhd§am
1 Luhgśchanas
1 Luhgśchanu
1 Ļauna
1 ļaunahm
1 ļauni
1 ļaunu
1 Ļaunums
1 ļohti
1 Mahziba
1 mahziht
1 mahzijis
1 Mahzitajeem
1 mahziti
1 Mai§e
1 man
1 manna
1 mannas
1 manneem
1 mannu
1 Meeśa
1 Mehrķis
1 Mihle§tiba
1 mirruśchus
1 mirtu
1 Moh§us
1 muh§chiga
1 muh§chigi
1 muh§u
1 Muhśu
1 Mums
1 Mutti
1 nahk
1 Nahwes
1 Nahwi
1 Nakti^
1 neganti
1 nekaunigeem
1 nemir§tamu
1 neparei§i
1 nepateeśu
1 Neśchķih§tibas=Dahrbeem
1 Newaid
1 Neween
1 no§chehlo
1 nodarr
1 nokaut
1 nokautas
1 nokauts
1 noluhd§
1 nomirt
1 nośitt
1 noteek
1 nu
1 ņemta
1 ohtram
1 Pa§tara^
1 pahr
1 pahrdohts
1 pahrkahpt
1 Pahtarus
1 palai§chahs
1 palikkuśchi
1 Pameśchanu
1 parahdijees
1 parei§i
1 Paśaules
1 paśchas
1 paśchus
1 paśleppen
1 pat
1 patee§igs
1 pateeśi
1 Pateikśchanas
1 Pateizibu
1 pe§tijis
1 Pe§tiśchana
1 peed§immuśchi
1 Peed§imśchanas
1 peed§imti
1 peedohd
1 peedohśchanas
1 Peedohśchanu
1 peedohti
1 peekohdinajis
1 peelihd§ina
1 peeluhd§am
1 Peeluhgśchanas
1 peeminnam
1 peeņemm
1 peeśauzam
1 peeśohlijis
1 Peeśohliśchanu
1 peezeltees
1 Pehz
1 pelnijis
1 pilniga
1 Prahts
1 Praweeścheem
1 Preekśch
1 Preezas=Mahzitajeem
1 Pulks
1 raddijis
1 Radditais
1 rahda
1 rahdihts
1 red§eht
1 Rohku
1 ruhktu
1 runnaht
1 runnajis
1 śapra§t
1 śapraśchanas
1 śaprohtami
1 śargajamees
1 Śatans
1 śaukta
1 śawahm
1 śaweem
1 śaweenohts
1 śawus
1 Schehla§tibas
1 Schehla§tibu
1 śchihs
1 ścho
1 Śeewu
1 Semmi
1 śeptitais
1 Śeśchi
1 śew
1 śewi
1 śi§tas
1 Sinni
1 śirdiga
1 śohdiht
1 śpehju
1 Śpehku
1 Steffenhagen
1 śwehti
1 śwehtigi
1 śwehtiht
1 śwehtu=darritais
1 śweśch
1 śweśchus
1 tahdi
1 Tahs
1 taiśneem
1 taiśns
1 Taiśnus
1 Tanni^
1 Tapehz
1 tapehz
1 tappa
1 tappis
1 Te§tamentte^
1 Teem
1 Tehwa
1 tewim
1 tik
1 Tizzibu
1 To
1 tomehr
1 topp
1 trihs
1 tumśch
1 turr
1 turrejis
1 turri
1 Tuwaka
1 Tuwaks
1 usmettees
1 ustizzams
1 Wahtim
1 Waijad§iba
1 waijag
1 Wainas
1 Wakkar=Ehdeena
1 walda
1 Waldineeks
1 walkaht
1 walkahts
1 walkojam
1 Wallodas
1 Warr
1 warr
1 warram
1 Warru
1 weenigs
1 Weens
1 weenu
1 Weeta
1 wehl
1 Welnam
1 wezza
1 wezza^
1 Wezzaki
1 Wihns
1 Wiltibu
1 wiltu
1 wiņņeem
1 Wiņśch
1 wirs
1 Wiśs
1 wiśs
1 wiśśa
1 Wiśśi
1 wiśswairak
1 Wridriķa
1 zee§tu
1 Zeekkahrtiga
1 zeena^
1 zeenahts
1 zeeniga
1 Zeeśchanas
1 zeeti
1 zeetis
1 Zilweki
1 zilweks
1 Zilweziņśch
1 Zinnams
1 Zitti
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015