Vārdformu biežuma vārdnīca (StendGF1789_SL)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3052
Kopējais vārdlietojumu skaits: 8702

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

298	un
177 ka`
120 kas
117 ar
116 ne
113 man
94 es
90 no
85 kad
85 to
82 pee
79 tu
76 tad
75 lai
67 par
66 irr
64 us
60 tas
59 tew
53 2
52 3
44 4
44 deewa
43 ko
42 mums
41 jau
39 deews
37 5
37 ta
36 bet
36 tam
36 tur
35 mehs
33 wiśśas
32 nahk
32 nu
31 ak
30 jums
30 kur
30 ta`
30 tee
28 6
25 eekśch
24 pehz
24 wiśś
22 7
22 wiņņa
21 jo
21 tahs
20 buhs
20 tohp
20 tohs
19 8
19 labbas
19 mihļa
19 muhśu
19 wehl
19 wiśśi
18 juhs
18 red§
18 śirds
17 bes
17 gan
17 gohds
17 manna
17 wiņśch
16 9
16 gohdu
16 juhśu
16 śew
15 darr
15 debbes
15 leetas
15 śawu
15 tehws
14 paldees
14 preekśch
14 śche^
14 śchi
13 aug§tas
13 d§eed
13 daud§
13 ir
13 labs
13 muhs
13 śirdi^
12 behrni
12 buhtu
12 eśśi
12 irraid
12 kamehr
12 pa
12 woi
11 10
11 gohdam
11 kam
11 labbu
11 mahmiņa
11 manni
11 preeku
11 śahk
11 wiņņas
11 wiśśeem
11 wiśśur
11 zits
10 buht
10 eņģeļi
10 ka
10 lihd§
10 mans
10 nahz
10 tikkai
10 ween
9 dabbas
9 danzis
9 darbeem
9 eija
9 jel
9 mihligi
9 mihļi
9 paleek
9 palleija
9 paśauls
9 preezibas
9 preezigi
9 siņģe
9 tewim
9 zilweks
8 §eed
8 arr
8 arrid§an
8 deewam
8 dohd
8 draugu
8 gull
8 jauna
8 lalla
8 mannu
8 meld
8 pats
8 śawa^
8 śeewiņa
8 śirdi
8 tik
8 tomehr
8 warram
8 wiņņu
8 wiśśu
8 zitti
7 §iņģes
7 behrniņi
7 d§ihwo
7 darbs
7 drih§
7 gohda
7 gohda^
7 jauki
7 jaunas
7 kahds
7 la
7 labba
7 labbi
7 lu§tes
7 mai§es
7 mannim
7 mihļu
7 naw
7 noh§t
7 preeks
7 preezatees
7 pret
7 śawas
7 ścho
7 śwehtas
7 śwehti
7 teem
7 tehwa
7 tra
7 zik
6 12
6 §eļļ
6 §emmes
6 aztiņas
6 d§eeśmiņas
6 danza
6 danzojam
6 deenas
6 eśmu
6 ja
6 jaunu
6 kahda
6 klaht
6 kungu
6 laimigi
6 mantu
6 mihļaka
6 neśś
6 pahr
6 palihd§
6 paśaul
6 pilns
6 prahtu
6 preekus
6 preezigs
6 rohkas
6 rohziņas
6 śaulite
6 siņģes
6 śkreen
6 śwehtibu
6 tahds
6 warr
6 wiņņam
6 zaur
5 11
5 §tahw
5 aplaimo
5 aplam
5 apmihļo
5 behrneem
5 bija
5 d§eedam
5 d§ihwes
5 d§ihwoht
5 dahwanas
5 dewis
5 dohts
5 gahda
5 gohdibu
5 gree§chahs
5 gribbahs
5 jauni
5 kahdi
5 kļuht
5 krohga^
5 kruhtim
5 labb
5 laimu
5 lezz
5 lihgawiņņas
5 ma§
5 mahja^s
5 mannas
5 mekleju
5 muh§chigi
5 nei
5 ņemm
5 paśauli
5 peederr
5 pilna
5 prahts
5 preekeem
5 preeki
5 preekśchu
5 puķķes
5 śawus
5 seltenite
5 śewi
5 śirsniņas
5 śkaidri
5 śkatt
5 śkohla^
5 śwehtiba
5 tahdu
5 tapat
5 taws
5 weena
5 weens
5 weśśeli
5 wezzums
5 widdu^
5 wihrs
4 13
4 |
4 §trahdneeze
4 alla§ch
4 apkahrt
4 aśśaras
4 atkal
4 awots
4 balta
4 beedriba
4 behdaju
4 behrns
4 bij
4 biju
4 brangas
4 d§eeśma
4 d§emde
4 dahwana
4 darbus
4 daśch
4 debbeśi
4 deesgan
4 deewu
4 draugs
4 eet
4 eśśam
4 eśśeet
4 gribb
4 it
4 jauka
4 jauks
4 ka^
4 kah§u=namma^
4 kahdu
4 katra
4 kaut
4 kluśśam
4 kluśśu
4 kunga
4 laima
4 laimas
4 lauki
4 laumas
4 lihgo
4 lohpeem
4 mahte
4 mallas
4 mihlibu
4 mihļahm
4 mihļajs
4 mudri
4 mui§chas
4 nakts
4 nomohda^
4 ņemtu
4 parahdahs
4 paśaule
4 paśaule^
4 paśaules
4 pilni
4 preezajahs
4 puiśis
4 puśchko
4 rahdahs
4 rahditees
4 roh§es
4 rohka^s
4 rohziņa
4 śaimneeks
4 śchim
4 śehtiņa^
4 śirdis
4 śirsnigi
4 śkohlas
4 śpee§chahs
4 tawa
4 tawu
4 teeścham
4 tikkumu
4 usņemm
4 wirśu^
4 wiśśa
4 wiśśus
4 zeenijams
4 zerriba
4 zerribu
4 zilweku
3 14
3 15
3 23
3 41
3 53
3 §emmite
3 §irgus
3 §tahdahs
3 apd§ihwo
3 appuśchko
3 aśśinis
3 atneśś
3 aug
3 aug§ta
3 aug§tu
3 augļus
3 baud
3 baudam
3 behdahm
3 behrniņ
3 behrniņus
3 behrnus
3 brahļi
3 brahļus
3 buhśi
3 d§eeśmiņa
3 d§eeśmiņu
3 d§enn
3 d§err
3 dahwina
3 dant§chu
3 deeniņas
3 dewejam
3 druwiņas
3 durrim
3 duśś
3 duśśu
3 dwehśeles
3 dwehśelite
3 eezeeni
3 ehd
3 eij
3 eņģeļs
3 gads
3 gaida
3 gohdiba
3 gohdiba^
3 grahmatahm
3 gudrus
3 ispoh§titees
3 isśkattahs
3 jauku
3 jaukumi
3 jaunam
3 jauneklis
3 jeb
3 kahrumu
3 kait
3 katram
3 klahjahs
3 kohki
3 kohpj
3 krohniti
3 kungeem
3 kungs
3 labbak
3 labpraht
3 lag§digallas
3 laimes
3 laimibas
3 laimibu
3 lauks
3 laulibas
3 liktens
3 lohpi
3 lu§tejahs
3 lu§tigi
3 ļau§chu
3 ļautiņi
3 mahtes
3 mahzibas
3 mai§i
3 mai§ite
3 mai§iti
3 makśa
3 malla^s
3 meed§iņa^
3 meita
3 mihle§tibas
3 mihliba
3 mihlibas
3 mudribu
3 muh§cham
3 mui§cha^
3 nabbad§ite
3 nakti
3 neeki
3 negantu
3 ohtra^
3 ohtru
3 padohmo^s
3 padohmu
3 pakkaļ
3 paleez
3 paścha
3 paścham
3 pateiz
3 patti
3 pilniba
3 pilnibas
3 preezajohs
3 preeziba
3 proht
3 prohtam
3 puhpo
3 puhru
3 puķķiti
3 pulks
3 putniņi
3 putnu
3 raddi
3 raddibas
3 rahd
3 rahda
3 śahtibas
3 śaldi
3 śauliti
3 śawa
3 śaweem
3 ścheit
3 śchihs
3 śchis
3 śchodeen
3 schu§chu
3 śchuhpo
3 seedu=mehnes
3 śeewas
3 śeewu
3 śehtas
3 selta=śahtiba
3 śenn
3 siņģu
3 śkrees
3 śkummigs
3 ślawu
3 śliņķis
3 śnaud
3 śpee§ch
3 śpihd
3 śpihguļo
3 śprant§cha
3 śuns
3 śwehtibas
3 śwehtu
3 taggad
3 tai
3 taiśnibas
3 tapehz
3 tehtiht
3 tewi
3 tohpi
3 truhk§t
3 tukśch
3 tupp
3 turpmak
3 uppes
3 usturr
3 wairak
3 warreśeet
3 waśśara^
3 weddekle
3 weenas
3 weenu
3 weeśiba^
3 weeśu
3 weetas
3 wehle
3 welkahs
3 weśśelibas
3 wihram
3 winśch
3 wiśśa^s
3 zeeniju
3 zerribas
3 zilwekam
3 zilweki
3 zittadi
2 16
2 17
2 18
2 19
2 20
2 21
2 22
2 24
2 25
2 27
2 28
2 30
2 32
2 33
2 34
2 36
2 38
2 42
2 43
2 45
2 46
2 48
2 49
2 51
2 75
2 77
2 §ahles
2 §eedam
2 §eema^
2 §eemas
2 §elta
2 §eltu
2 §emmei
2 §emneekeem
2 §taigaht
2 §trahda
2 §trahdaht
2 agri
2 apgahda
2 apkampeet
2 aplaimohs
2 apņehme
2 apraug
2 apśpihd
2 apśwehti
2 apzeeni
2 apzeenihs
2 aśśariņņa
2 aśśaru
2 aśśins
2 at§eļļ
2 atśkann
2 atśpihdums
2 atśpirg§t
2 atśpirgtees
2 aud§eknis
2 aud§ina
2 aug§ti
2 auns
2 aunu
2 aunu=danzi
2 azzi^s
2 azzis
2 ba§nizkunga
2 badda
2 bahls
2 baiśs
2 bandneeks
2 baŗŗo
2 baudu
2 beed
2 beid§oht
2 biśchu
2 bittes
2 brahliht
2 brahļu
2 brangumu
2 brehz
2 brihniśchķi
2 brihnumus
2 d§ehrejs
2 d§ihwe
2 d§ihwojis
2 d§iļļas
2 d§ird
2 da§cha
2 da§chas
2 da§chu
2 dabbujis
2 dahr§i
2 dahr§iņi
2 daiļu
2 darba
2 darba=rohziņas
2 darbi
2 darbo^s
2 darbu
2 darriht
2 darrinahts
2 debbes=krohniti
2 debbes=tehws
2 debbeśi^s
2 deewa=puķķite
2 deewa=semmite
2 deewiņśch
2 derr
2 dohdi
2 dohmas
2 dohs
2 doht
2 drauga
2 draugam
2 drohśch
2 druwiņa
2 druwiņa^
2 dwehśel
2 dwehśele
2 eekultees
2 eeleij
2 eemu
2 eeraugu
2 eeśchu
2 gaddu
2 gaddus
2 gahje
2 gahrdu
2 gaidija
2 gailis
2 gaiśchu
2 gaiśmu
2 gau§chi
2 gawile
2 glaudeem
2 glihśchi
2 glihts
2 gluhn
2 gohda=darbo^s
2 gohda=śirsniņu
2 gohdi
2 gohdibas
2 gohdigi
2 gree§cham
2 groh§itees
2 gŗuhtibas
2 gudrajs
2 gudris
2 gulleht
2 i
2 i§taba^
2 ih§tajs
2 ii
2 iii
2 ilgi
2 isdohdahs
2 ispuśchkota
2 isred§ejis
2 isred§eta
2 iv
2 ja=d§eed
2 jaukas
2 jaukums
2 jaunekļeem
2 jaunekļi
2 juht
2 jumts
2 ka´
2 kah§u
2 kahja^s
2 kahrta
2 kahrtas
2 kalni
2 kalns
2 kapehz
2 katru
2 klaus
2 klehti^
2 kluśśa
2 kļuhs
2 kohpśchanas
2 kohpt
2 kŗauj
2 krohgu
2 krohni
2 kungam
2 kungi
2 kur§emmes
2 kuŗśch
2 labbaks
2 labbam
2 labriht
2 laimei
2 laimiba
2 laimiņa
2 laulaśchanas
2 lauziņa^
2 leeka
2 leeki
2 leeku
2 leezibu
2 leijas
2 lezzin
2 lezzina
2 lezzinahs
2 lihd§iba
2 lihdś
2 likkums
2 lohni
2 lohpiņi
2 lohpu
2 lu§tetees
2 luhd§
2 luhgdams
2 luhkotees
2 ļaudim
2 ma§am
2 ma§u
2 mahjas
2 mahmiņu
2 mahmuliht
2 mahmulite
2 mahśiņ
2 mahśiņas
2 mai§ites
2 makśas=deena
2 mannai
2 mantas
2 me§cha^
2 meddus
2 meega=mahmiņ
2 meela§ta
2 meerigi
2 meeru
2 mehra
2 meitas
2 meitiņa
2 meitiņu
2 meitu
2 mekle
2 mekledams
2 mekleśchu
2 mihk§tas
2 mihļaku
2 mihļeem
2 mird§
2 moh§tees
2 mohkas
2 mohzibas
2 mudribas
2 muhśchu
2 mui§chu
2 muld
2 mutte
2 mutti
2 na§tu
2 nabbags
2 nahzeet
2 naudas
2 naudu
2 nawa
2 nelaime
2 nelaime^
2 noleiju
2 noremde
2 ņemśchu
2 ņemt
2 pa§tahw
2 padarriht
2 pahrd§ihwoht
2 pahris
2 pahrnahk
2 pahrtizzis
2 pahrwehrtuśi
2 paklauśiht
2 papreekśch
2 paścheem
2 pateikt
2 pawehni^
2 peemettis
2 peeminn
2 peeniņu
2 peeśchķirr
2 pehdas
2 pehd'ga
2 peln
2 pihragi
2 pildina
2 pill
2 pilnas
2 pilniba^
2 pirmrei§
2 pirmu
2 pliks
2 pļawas
2 poh§tu
2 prahta
2 prahta^
2 prahtiņu
2 preekam
2 preekśch§ihme
2 preezes=siņģe
2 pretti
2 prinzitis
2 priśchas
2 prohjam
2 puht
2 puiśi
2 puķķite
2 puķķu
2 puśchkojahs
2 raddijs
2 raddiśchanas
2 reebj
2 reebśchana
2 riht
2 rihtiņu
2 riņķi
2 riņķi`
2 rohka^
2 rohkahm
2 ruddens
2 ŗuhz
2 śa=eeśchan'
2 śaderrigi
2 śagaidiht
2 śahze
2 śaimneeki
2 śaimneeku
2 śaimneeze
2 śakk
2 śalaśśahs
2 śaldu
2 śaldumu
2 śaldus
2 śanahze
2 śaņemm
2 śareijahs
2 śaulites
2 śawa`
2 śchee
2 ścheem
2 ścheitan
2 śchinni^
2 śchurp
2 śeew'
2 śehd
2 śehju
2 śehtiņa`
2 selta=dehliņśch
2 selta=mahmiņ
2 selteni
2 selteniht
2 semmi
2 śimts
2 śirdsniņas
2 śirms
2 śirmu
2 śirmums
2 śirsniņu
2 śkai§ta
2 śkai§tumu
2 śkattitees
2 śkattu
2 śkreeśchu
2 śkumjas
2 śkumju
2 ślaweht
2 ślaweju
2 śmihdina
2 śneegu
2 śpaid
2 śpee§cham
2 śpehks
2 śpehku
2 śpehle
2 śpirgti
2 stah§ti
2 śudrabu
2 śuhras
2 śwehta
2 śwehtijuśi
2 śwehts
2 tahda
2 tahļak
2 tahm
2 taiśiti
2 taiśna
2 tappis
2 tappuśchi
2 taps
2 tapt
2 tauriņu
2 tawas
2 taweem
2 tehwu
2 teiz
2 tikkuma
2 tizzibas
2 trakka
2 traks
2 tukśchuma^
2 turplikam
2 turrohs
2 ui
2 uii
2 uiii
2 upmalli^
2 uppite
2 uppmallas
2 usņehmu
2 v
2 wadda
2 wahrdu
2 wahrga
2 wahrgu
2 wahrguļus
2 wahz§emmes
2 waigs
2 waijag
2 wairs
2 wal§tiba^
2 warri
2 waśśaras
2 wedd
2 weddeju
2 weeśi
2 wehlejis
2 wehśmiņ
2 wezza
2 wezzaki
2 wezzakus
2 wezzi
2 wiņņai
2 wirs
2 zeenigi
2 zeļļ
2 zeļļahs
2 zeļļus
2 zilla
2 zillaht
2 zilwezibas
2 zitkahrt
2 zitta
2 zitteem
2 zittu
2 zittur
2 zuhkas
1 1
1 26
1 29
1 31
1 35
1 37
1 39
1 40
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015