Vārdformu biežuma vārdnīca (StendGF1789_SL)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3345
Kopējais vārdlietojumu skaits: 8702

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

207	Un
93 ne
91 un
89 ka`
88 Ka`
79 man
69 Kas
65 Lai
62 Tad
60 Kad
59 ar
59 es
58 Ar
58 to
53 2
53 irr
52 3
51 kas
46 no
45 Pee
44 4
44 Deewa
44 No
41 Tas
40 tu
39 Deews
39 par
39 Tu
37 5
37 pee
37 us
36 tew
35 Bet
35 Es
34 Man
33 mums
32 Ko
28 6
28 Par
27 Ak
27 jums
27 To
27 Us
26 mehs
25 kad
24 nahk
23 jau
23 Ne
23 ta
23 Tew
22 7
22 Kur
22 wiņņa
21 tee
20 ta`
19 8
19 labbas
19 mihļa
19 Nu
19 tam
19 tas
19 Tur
18 Jau
18 tohp
17 buhs
17 manna
17 muhśu
17 Tam
17 tur
17 wiśśas
16 9
16 gohdu
16 Wiśśas
15 darr
15 debbes
15 Jo
15 leetas
15 Red§
15 śawu
15 śirds
15 wiśśi
14 pehz
14 Ta
14 tad
13 aug§tas
13 eekśch
13 Gan
13 Jrr
13 nu
13 wehl
13 Wiņśch
13 wiśś
12 buhtu
12 d§eed
12 Eekśch
12 irraid
12 Jr
12 juhs
12 muhs
12 Paldees
12 śirdi^
12 Tahs
12 tohs
11 10
11 bes
11 eśśi
11 juhśu
11 Kamehr
11 ko
11 Labs
11 manni
11 preeku
11 śahk
11 wiņņas
11 Wiśś
11 wiśśeem
10 behrni
10 gohds
10 lai
10 Pehz
10 Śche^
10 Ta`
10 Tehws
10 ween
9 buht
9 Danzis
9 darbeem
9 Eija
9 gohdam
9 jel
9 labbu
9 mans
9 Mehs
9 mihļi
9 Mums
9 Pa
9 paleek
9 palleija
9 paśauls
9 preezigi
9 śew
9 Siņģe
9 tahs
9 Tee
9 tewim
9 tikkai
8 §eed
8 arr
8 arrid§an
8 Deewam
8 Kam
8 kur
8 lalla
8 Meld
8 mihligi
8 Nahk
8 Nahz
8 śawa^
8 Tohs
8 warram
8 wiņņu
8 Zits
7 §iņģes
7 Daud§
7 dohd
7 gohda
7 Gohds
7 jauki
7 jauna
7 la
7 labbi
7 mannim
7 mihļu
7 Preekśch
7 preekśch
7 preezatees
7 preezibas
7 śawas
7 Śchi
7 śchi
7 Śew
7 śirdi
7 Tehwa
7 Tra
7 wiśśu
7 wiśśur
7 Woi
7 zilweks
6 12
6 §eļļ
6 §emmes
6 Bes
6 d§eeśmiņas
6 d§ihwo
6 dabbas
6 danza
6 danzojam
6 darbs
6 daud§
6 deenas
6 drih§
6 Eņģeļi
6 eśmu
6 gohda^
6 Gull
6 jo
6 Juhs
6 ka
6 klaht
6 Kungu
6 laimigi
6 lihd§
6 Mahmiņa
6 mai§es
6 mannu
6 mantu
6 naw
6 neśś
6 palihd§
6 prahtu
6 preeks
6 preekus
6 rohziņas
6 Siņģes
6 śkreen
6 śwehtas
6 śwehti
6 Tahds
6 Wehl
6 wiņņam
5 11
5 §tahw
5 aplaimo
5 aplam
5 apmihļo
5 aztiņas
5 behrniņi
5 bija
5 d§eedam
5 d§ihwes
5 d§ihwoht
5 dahwanas
5 dewis
5 dohts
5 Draugu
5 gahda
5 gohdibu
5 gree§chahs
5 gribbahs
5 ja
5 jaunas
5 jaunu
5 Juhśu
5 kahda
5 kahdi
5 kahds
5 kļuht
5 kruhtim
5 labba
5 ma§
5 mahja^s
5 mahmiņa
5 mannas
5 mekleju
5 Mihļaka
5 muh§chigi
5 Noh§t
5 pilna
5 prahts
5 preekeem
5 preeki
5 preekśchu
5 preezigs
5 puķķes
5 śawus
5 ścho
5 Śeewiņa
5 Seltenite
5 śirsniņas
5 śkaidri
5 śwehtiba
5 śwehtibu
5 tahdu
5 Teem
5 tehws
5 tomehr
5 warr
5 weśśeli
5 wezzums
5 widdu^
5 woi
5 Zik
4 13
4 |
4 §trahdneeze
4 ak
4 alla§ch
4 apkahrt
4 atkal
4 awots
4 balta
4 behdaju
4 bij
4 biju
4 brangas
4 d§emde
4 dahwana
4 darbus
4 debbeśi
4 deesgan
4 Deewu
4 draugs
4 eet
4 eņģeļi
4 eśśam
4 gan
4 gribb
4 it
4 jauks
4 jauni
4 Ka
4 Kah§u=namma^
4 kahdu
4 kluśśam
4 kluśśu
4 krohga^
4 Kunga
4 laimu
4 lauki
4 Lihd§
4 Lihgawiņņas
4 lohpeem
4 lu§tes
4 mallas
4 mihlibu
4 mihļahm
4 mihļajs
4 mudri
4 mui§chas
4 Nei
4 nomohda^
4 ņemtu
4 pahr
4 parahdahs
4 paśaul
4 paśaule^
4 paśauli
4 Pats
4 pats
4 peederr
4 pilni
4 pilns
4 preezajahs
4 Pret
4 puśchko
4 rahdahs
4 rahditees
4 roh§es
4 rohka^s
4 rohkas
4 rohziņa
4 śche^
4 śchim
4 śewi
4 śirdis
4 śirsnigi
4 śkohlas
4 śpee§chahs
4 tawa
4 tawu
4 teeścham
4 Tik
4 tik
4 tikkumu
4 weena
4 wiņśch
4 wirśu^
4 wiśśa
4 Wiśśi
4 Wiśśur
4 wiśśus
4 zeenijams
4 zerribu
4 Zitti
4 zitti
3 14
3 15
3 23
3 41
3 53
3 §emmite
3 §irgus
3 §tahdahs
3 aśśaras
3 aśśinis
3 atneśś
3 aug§tu
3 augļus
3 baudam
3 behdahm
3 Behrneem
3 behrniņus
3 brahļus
3 Buhs
3 buhśi
3 d§eeśma
3 d§eeśmiņa
3 d§eeśmiņu
3 d§enn
3 Dabbas
3 dahwina
3 deeniņas
3 Dewejam
3 draugu
3 druwiņas
3 durrim
3 duśś
3 duśśu
3 dwehśeles
3 dwehśelite
3 eezeeni
3 ehd
3 eśśeet
3 gads
3 gaida
3 gohdiba
3 gohdiba^
3 grahmatahm
3 gudrus
3 ispoh§titees
3 isśkattahs
3 jauka
3 jauku
3 Jauneklis
3 jeb
3 Jums
3 Ka^
3 kahrumu
3 kait
3 kam
3 katra
3 katram
3 Kaut
3 klahjahs
3 kohki
3 kohpj
3 Kungeem
3 Kungs
3 labb
3 labbak
3 labpraht
3 lag§digallas
3 laima
3 laimas
3 laimes
3 laimibas
3 laimibu
3 lauks
3 Laumas
3 Lezz
3 Lihgo
3 lohpi
3 lu§tejahs
3 Lu§tes
3 lu§tigi
3 ļau§chu
3 mahzibas
3 mai§i
3 mai§ite
3 mai§iti
3 makśa
3 malla^s
3 meed§iņa^
3 mudribu
3 muh§cham
3 mui§cha^
3 nabbad§ite
3 nakti
3 Nakts
3 neeki
3 ņemm
3 ohtru
3 pa
3 padohmo^s
3 padohmu
3 pakkaļ
3 paśaules
3 paścha
3 paścham
3 pateiz
3 pilniba
3 pilnibas
3 preezajohs
3 preeziba
3 pret
3 proht
3 prohtam
3 puhpo
3 putniņi
3 putnu
3 Raddi
3 rahd
3 rahda
3 red§
3 śahtibas
3 śaldi
3 Śaulite
3 śaulite
3 śawa
3 ścheit
3 śchihs
3 śchodeen
3 Schu§chu
3 śchuhpo
3 Seedu=mehnes
3 śeewas
3 śeewiņa
3 śehtas
3 śehtiņa^
3 śenn
3 Siņģu
3 Śirds
3 Śkatt
3 śkohla^
3 śkummigs
3 ślawu
3 Śliņķis
3 śnaud
3 śpee§ch
3 śpihd
3 śpihguļo
3 Śprant§cha
3 śuns
3 śwehtibas
3 śwehtu
3 taggad
3 Tapat
3 taws
3 tewi
3 Tomehr
3 truhk§t
3 Tukśch
3 tupp
3 uppes
3 usņemm
3 usturr
3 wairak
3 warreśeet
3 waśśara^
3 Weddekle
3 weenas
3 Weens
3 weenu
3 Weeśiba^
3 weetas
3 wehle
3 welkahs
3 wihram
3 wihrs
3 wiśśa^s
3 Zaur
3 zaur
3 zeeniju
3 zerribas
3 zilweku
3 zits
3 zittadi
2 16
2 17
2 18
2 19
2 20
2 21
2 22
2 24
2 25
2 27
2 28
2 30
2 32
2 33
2 34
2 36
2 38
2 42
2 43
2 45
2 46
2 48
2 49
2 51
2 75
2 77
2 §ahles
2 §eedam
2 §eema^
2 §eemas
2 §elta
2 §eltu
2 §emmei
2 §emneekeem
2 §taigaht
2 §trahda
2 §trahdaht
2 agri
2 apd§ihwo
2 apgahda
2 Apkampeet
2 apņehme
2 appuśchko
2 apraug
2 apśwehti
2 apzeeni
2 aśśariņņa
2 aśśaru
2 aśśins
2 atśkann
2 atśpirg§t
2 atśpirgtees
2 aud§ina
2 Aug
2 aug§ta
2 Aunu
2 Aunu=danzi
2 azzi^s
2 azzis
2 Ba§nizkunga
2 badda
2 baiśs
2 baŗŗo
2 baud
2 beed
2 Beedriba
2 beedriba
2 behrneem
2 Behrni
2 Behrniņ
2 Behrniņi
2 Behrns
2 behrns
2 behrnus
2 Beid§oht
2 bittes
2 brahļi
2 brahļu
2 brangumu
2 brihniśchķi
2 brihnumus
2 d§ehrejs
2 d§err
2 d§ihwe
2 d§ihwojis
2 d§iļļas
2 da§chu
2 dabbujis
2 dahr§i
2 dahr§iņi
2 daiļu
2 Dant§chu
2 darba
2 darba=rohziņas
2 darbi
2 darbo^s
2 darbu
2 darriht
2 darrinahts
2 Daśch
2 daśch
2 Debbes=Tehws
2 debbeśi^s
2 Deewa=Puķķite
2 Deewa=Semmite
2 Deewiņśch
2 derr
2 dohdi
2 dohmas
2 dohs
2 doht
2 draugam
2 drohśch
2 druwiņa
2 dwehśel
2 dwehśele
2 eekultees
2 eeleij
2 eemu
2 eeraugu
2 eeśchu
2 Eij
2 Eņģeļs
2 gaddu
2 gaddus
2 gahje
2 gahrdu
2 gaidija
2 gailis
2 gaiśchu
2 gaiśmu
2 gau§chi
2 gawile
2 glaudeem
2 glihśchi
2 glihts
2 gluhn
2 gohda=darbo^s
2 gohda=śirsniņu
2 Gohdam
2 gohdibas
2 gohdigi
2 gree§cham
2 groh§itees
2 gŗuhtibas
2 gull
2 gulleht
2 I
2 i§taba^
2 ih§tajs
2 II
2 III
2 ilgi
2 isdohdahs
2 isred§ejis
2 isred§eta
2 IV
2 ja=d§eed
2 jaukas
2 jaukumi
2 jaukums
2 jaunam
2 Jaunas
2 jaunekļeem
2 Jaunekļi
2 ka´
2 Kah§u
2 Kahds
2 kahja^s
2 kahrta
2 kahrtas
2 kalni
2 Kapehz
2 katru
2 Klaus
2 klehti^
2 kļuhs
2 kohpśchanas
2 kŗauj
2 krohgu
2 krohni
2 Krohniti
2 Kungam
2 Kungi
2 Kur§emmes
2 Kuŗśch
2 Labb
2 Labba
2 labbaks
2 labbam
2 Labbu
2 Labriht
2 labs
2 laimei
2 laimiba
2 Laulaśchanas
2 Laulibas
2 lauziņa^
2 leeki
2 leeku
2 leezibu
2 leijas
2 lezz
2 lezzin
2 lezzina
2 lezzinahs
2 lihdś
2 likkums
2 liktens
2 lohni
2 lohpiņi
2 lohpu
2 lu§tetees
2 luhd§
2 luhgdams
2 luhkotees
2 ļaudim
2 ļautiņi
2 ma§am
2 ma§u
2 mahjas
2 Mahmiņu
2 Mahmulite
2 Mahśiņas
2 Mahte
2 mahte
2 Mahtes
2 mai§ites
2 makśas=deena
2 Mannu
2 mantas
2 me§cha^
2 meddus
2 Meega=Mahmiņ
2 Meela§ta
2 meerigi
2 meeru
2 mehra
2 Meita
2 Meitiņa
2 meitu
2 mekledams
2 mekleśchu
2 mihk§tas
2 mihle§tibas
2 mihliba
2 Mihlibas
2 Mihļaku
2 mihļeem
2 Mird§
2 mohkas
2 mohzibas
2 mudribas
2 muhśchu
2 Muhśu
2 mutte
2 mutti
2 na§tu
2 nabbags
2 nahz
2 Nahzeet
2 naudas
2 naudu
2 nawa
2 negantu
2 nelaime
2 nelaime^
2 noh§t
2 noleiju
2 Ņemm
2 ņemśchu
2 ņemt
2 ohtra^
2 padarriht
2 Pahr
2 pahrnahk
2 pahrtizzis
2 pahrwehrtuśi
2 paklauśiht
2 paldees
2 Paleez
2 Paśaul
2 Paśaule
2 paśaule
2 paścheem
2 pateikt
2 patti
2 pawehni^
2 peemettis
2 peeniņu
2 peeśchķirr
2 pehdas
2 pihragi
2 pildina
2 pill
2 pilnas
2 pilniba^
2 Pilns
2 pirmrei§
2 pirmu
2 pliks
2 pļawas
2 prahta
2 prahta^
2 prahtiņu
2 preekam
2 Preekśch§ihme
2 Preezes=Siņģe
2 Preezibas
2 pretti
2 Prinzitis
2 priśchas
2 prohjam
2 puhru
2 puht
2 puiśi
2 Puiśis
2 puiśis
2 Puķķite
2 puķķiti
2 puķķu
2 pulks
2 puśchkojahs
2 raddibas
2 raddijs
2 reebj
2 reebśchana
2 riht
2 rihtiņu
2 riņķi
2 Riņķi`
2 rohka^
2 rohkahm
2 Rohkas
2 ŗuhz
2 śa=eeśchan'
2 śaderrigi
2 śahze
2 śaimneeki
2 Śaimneeks
2 śaimneeks
2 Śaimneeku
2 śalaśśahs
2 śaldu
2 śaldumu
2 śaldus
2 śanahze
2 Śaņemm
2 śareijahs
2 śaulites
2 śauliti
2 śawa`
2 śaweem
2 ścheitan
2 Śchis
2 Ścho
2 Śchurp
2 śeew'
2 Śeewu
2 śehd
2 śehtiņa`
2 Selta=Dehliņśch
2 Selta=Mahmiņ
2 Selta=śahtiba
2 Selteni
2 Selteniht
2 Semmi
2 śimts
2 śirdsniņas
2 Śirms
2 śirmu
2 śirmums
2 śirsniņu
2 śkai§ta
2 śkai§tumu
2 śkatt
2 śkattitees
2 śkattu
2 Śkohla^
2 śkrees
2 śkreeśchu
2 śkumjas
2 śkumju
2 ślaweht
2 ślaweju
2 śmihdina
2 śneegu
2 śpaid
2 śpee§cham
2 śpehks
2 śpehku
2 śpehle
2 śpirgti
2 Stah§ti
2 śudrabu
2 śuhras
2 śwehta
2 śwehtijuśi
2 tahda
2 tahļak
2 tahm
2 tai
2 taiśiti
2 taiśna
2 taiśnibas
2 tapat
2 Tapehz
2 tappis
2 tappuśchi
2 taps
2 tapt
2 tauriņu
2 tawas
2 taweem
2 Taws
2 teem
2 Tehtiht
2 tehwu
2 teiz
2 Tikkuma
2 tizzibas
2 Tohp
2 tohpi
2 trakka
2 traks
2 tukśchuma^
2 turplikam
2 Turpmak
2 turrohs
2 upmalli^
2 uppite
2 uppmallas
2 V
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015