Vārdformu biežuma vārdnīca (StendAJ1790_LSMP)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3790
Kopējais vārdlietojumu skaits: 15629

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

579	un
456 ne
341 es
291 ka`
254 to
228 tas
188 man
181 tu
168 bet
158 ar
150 ko
150 tad
145 us
143 behrt
138 no
138 wiņśch
136 par
135 pee
130 irr
130 kas
111 kad
102 tew
93 bija
88 woi
86 wehl
82 ja
78 kungs
76 ka
76 ta
70 jau
69 nu
68 ak
67 eśmu
66 jo
66 juhs
65 irraid
59 zeenigs
58 wiņņam
55 kur
52 lai
51 eśśi
50 buhs
50 tik
49 śawu
48 tee
46 buhtu
46 runna
45 anne
45 behrtuls
45 mauśch
45 tahs
43 pehz
43 wairak
42 wiņņu
40 daud§
40 weens
38 ļaudis
38 ta`
38 tikkai
38 warr
37 tam
37 wiņņa
36 gan
35 buht
34 brandwihnu
34 jeb
34 kam
34 kunga
34 weenu
33 1
33 atkal
33 tappe
32 śull
31 mehs
31 pa
31 pats
31 śeewa
29 śche`
28 wiśśu
26 diwi
26 lizzepurs
26 tehws
25 bes
25 labbu
25 warru
25 wiśś
25 wiśśi
24 d§err
24 ween
23 ir
23 jums
22 junk
22 lihd§
22 teeśn
21 jel
21 labbak
21 śeewas
21 wihrs
20 juhśu
19 deews
19 dohd
19 kaut
19 labbi
19 preekśch
19 śirds
19 teem
19 zeen
18 gribbu
18 junkurs
18 naudu
18 tur
18 warri
17 2
17 doht
17 kamehr
17 tahds
17 wagg
16 deewa
16 deewu
16 mums
16 neģ
16 teeścham
16 wels
15 ah
15 behrtul
15 darriht
15 glah§i
15 ļaudim
15 ļaunu
15 me§chaśargs
15 mui§chas
15 naudas
15 papreekśch
15 śeewu
15 zik
14 §chuhpu
14 biju
14 dakt
14 eij
14 kahds
14 leetas
14 mans
14 muhśu
14 rei§i
14 śahze
14 śawus
14 śullaini
14 tahdu
14 waijag
13 arrid§an
13 kahdu
13 lizzepura
13 manna
13 śawa^
13 śawas
13 ścho
13 śeewai
13 teeśa
13 tudaļ
13 wiśśas
13 wiśśeem
12 §emmes
12 azzis
12 da§chu
12 eet
12 ha
12 karratawahm
12 mannu
12 muh§cham
12 nahk
12 ned§
12 śazzija
12 śchi
12 śchurp
12 teeśas
12 tohp
12 waggars
11 ļau§chu
11 nahkt
11 ohtru
11 prahts
11 śahk
11 traks
11 trihs
11 wairs
10 behrni
10 deenahm
10 kahda
10 klaht
10 kungam
10 kungi
10 mai§es
10 manni
10 mauśchel
10 mauśchels
10 prahta^
10 rohkas
10 taggad
10 tahdas
10 tapehz
10 turp
10 wahrdu
10 warreja
10 wiśśa
10 zaur
10 zittadi
9 behrneem
9 brandwihns
9 d§ert
9 dohmaja
9 dohmas
9 elles
9 eśśam
9 eśśat
9 kant§chuku
9 kungu
9 labs
9 niknpuhze
9 paradih§e^
9 prahtu
9 proht
9 śapra§t
9 śpehlmaņņi
9 tai
9 teiz
9 weena
9 weenrei§
9 wella
9 zeeniga
8 §ahles
8 aplam
8 bijis
8 buhdams
8 dabbuja
8 deewiņ
8 eśśoht
8 galwas
8 gohdigs
8 gribbi
8 j
8 kahjas
8 linnu
8 mahrt
8 mantas
8 mirris
8 moh§tahs
8 padohmu
8 pakahrt
8 parei§i
8 paścham
8 rc
8 śaweem
8 śazziht
8 ścha
8 śehtu
8 tawu
8 tohs
8 trim
8 wai
8 waijaga
8 wihram
8 zits
7 §innu
7 atbildeja
7 baggats
7 d§ihwibu
7 d§ihwo
7 d§ihwoht
7 d§ihws
7 darbu
7 darra
7 deenas
7 deewam
7 dewe
7 dohma
7 gahje
7 gohda
7 jahtneeks
7 jauna
7 junkuru
7 ķehniņśch
7 ma§
7 mahte
7 makśa
7 mannim
7 mauśchela
7 mihļais
7 mui§cha^
7 paldees
7 parradu
7 patihk
7 rohka^
7 śeewahm
7 śuhdu
7 śuns
7 teeśu
7 waggara
7 waļļa
7 wihru
7 wiņņas
7 zeenigu
7 zeppuri
7 zilweku
7 zitkahrt
7 zuhka
6 §chehl
6 §chehla§tibas
6 §chehligs
6 §chihd
6 §elta
6 §ih§chu
6 alla§chiņ
6 allu
6 arrig
6 atpakkaļ
6 ba§nizkungs
6 debbeśi^s
6 draugs
6 drih§
6 eekśch
6 gaddeem
6 gudrs
6 hei
6 ilgi
6 ķehniņa
6 kohrteli
6 labbibu
6 labbumu
6 lehti
6 lu§tes
6 luhd§ams
6 mannas
6 mutti
6 nahwes
6 ņemt
6 nomohda^
6 noņemm
6 palikke
6 parleeku
6 paśchi
6 paśchu
6 patti
6 pawiśśam
6 peed§ehris
6 preeku
6 red§ejis
6 śaimneeka
6 śapnis
6 śchim
6 śenn
6 śirdi
6 śleppeni
6 śmeijahs
6 tahda
6 tahdi
6 tapatt
6 taps
6 tomehr
6 trakka
6 turreht
6 waijad§ehtu
6 waldiht
6 warretu
6 weeta^
6 zeļļu
6 zilwekeem
6 zilweks
6 zitti
6 zittu
5 §inna
5 §innaja
5 §inneet
5 §inni
5 §iņņu
5 §tah§ta
5 ahtri
5 atra§t
5 behda
5 behrns
5 behrnus
5 dabbu
5 dahlderus
5 dahlerus
5 darba
5 darrijis
5 deenu
5 dehl
5 drauga
5 drehbes
5 dwehśeli
5 eeraugu
5 gau§chi
5 gohds
5 gruhtu
5 guļļ
5 ikdeenas
5 jaunu
5 kant§chuks
5 kaut§chu
5 ķehniņeeni
5 klahjahs
5 krohgu
5 kurśch
5 labba
5 labpraht
5 leekahs
5 leels
5 leetahm
5 leezeet
5 lehnam
5 lizzepuru
5 mahzibas
5 maita
5 matteem
5 me§cha
5 mee§tu
5 meera^
5 meitu
5 mulķis
5 nauda
5 nei
5 noteek
5 pahru
5 paleek
5 palikt
5 pateeśi
5 patlabban
5 peenahkahs
5 pilnam
5 pintiķis
5 pirmeji
5 preekśchu
5 rei§
5 rohku
5 ruddeni^
5 runnaht
5 śahp
5 śargs
5 śawa
5 śawahm
5 śawam
5 schihd
5 śimts
5 śweiks
5 tahda^
5 tappis
5 taptu
5 tat§chu
5 tawas
5 teeśneśis
5 treścha
5 truhk§t
5 wahrdeem
5 waid§eja
5 wakkar
5 weenam
5 weśśels
5 wihnu
5 wiśśur
5 zittas
5 zitteem
4 20
4 §chehligi
4 §chihda
4 §emmneeki
4 §tahw
4 §tarp
4 §tohpu
4 agri
4 ahra^
4 allus
4 apkahrt
4 atgahdatees
4 atne§t
4 atneśs
4 azzim
4 behdaju
4 behdas
4 bij
4 biji
4 buhśchu
4 d§ihpores
4 d§ihwośchanas
4 dabbuht
4 dabbujis
4 dakteri
4 daļļu
4 darrija
4 daśch
4 debbes
4 dohdeet
4 dohmaht
4 dohmajis
4 dohmaju
4 dohtees
4 drahna^s
4 draudeja
4 durwis
4 eekścha^
4 ehd
4 ehrmu
4 eśśoti
4 gahda
4 galla
4 gallu
4 glah§u
4 gohdigi
4 gribb
4 gribbam
4 gribbedams
4 gribbeet
4 gribboht
4 gubbas
4 heiśa
4 isrunnatees
4 it
4 jahtn
4 jauku
4 jaunas
4 jauśmas
4 ka^
4 kaklu
4 kautees
4 ķehniņeene
4 kluśs
4 kohpśchanu
4 kriht
4 kuhlenu
4 labb
4 laiku
4 leed§ahs
4 leekas
4 leelkungu
4 leelskungs
4 leeta
4 likke
4 likt
4 lizzepuram
4 lohnes
4 ļohti
4 mahzees
4 mahzibu
4 makśaśchu
4 mannai
4 mannam
4 mannis
4 mantu
4 me§chaśargu
4 meeś
4 mehģinaht
4 mirre
4 mohkahm
4 muggurs
4 mui§chneeku
4 muttes
4 nahz
4 nakti
4 nelaime^
4 notizzis
4 ohrtu
4 ohtra
4 pag
4 pahrdoht
4 pakkaļ
4 palihd§
4 parahd
4 parrada^
4 parradeem
4 parradus
4 paśakku
4 paśarg
4 pawehlejeet
4 pehrn
4 pilnu
4 pirke
4 pirkt
4 pirmejas
4 pohdu
4 prahta
4 preeks
4 raud
4 red§
4 retti
4 śaimneekam
4 śazzidams
4 śchodeen
4 śeewiśchkahm
4 śehklu
4 śew
4 śitt
4 śkahdi
4 śkaidri
4 śkattahs
4 śkreen
4 ślahp§t
4 śudraba
4 śuhru
4 śullainis
4 śuņņu
4 śwahrkus
4 śwehtiba
4 tahdeem
4 tamehr
4 tapat
4 tappu
4 tapt
4 tawa
4 taws
4 tewi
4 tewim
4 turreja
4 wahrdi
4 wainigs
4 warram
4 warrehtu
4 wehrdiņu
4 welli
4 welns
4 weśśeliba
4 wihra
4 wiņņai
4 wiņņeem
4 winśch
4 wiśs
4 wiśśus
4 wiśśwairak
4 zauru
4 zeenigam
4 zeenigas
4 zeeśchi
4 zeļļahs
4 zuhkas
3 4
3 60
3 §aglis
3 §chehla§tiba
3 §chehlo
3 §emmneeks
3 §ihme
3 §innams
3 §irgu
3 §tah§tiśchu
3 §taigadams
3 §trahdneeki
3 §wehreht
3 a§tota
3 ap
3 apdohma
3 apśmeij
3 at§tahje
3 atgahdajohs
3 atradde
3 atreebtees
3 aug§tas
3 aug§tu
3 auśis
3 azzi^s
3 ba
3 ba§nizu
3 baiś
3 behrnu
3 behrtuļam
3 behrtuļu
3 bikśes
3 brih§cham
3 brihdi
3 brihnijohs
3 brihtiņu
3 brihw
3 buhśchana
3 buhśchanu
3 d§eedinaht
3 d§ehrejs
3 d§ehrenu
3 d§ehris
3 d§ehru
3 d§erśchanu
3 d§ihres
3 d§ihwoja
3 d§irdejis
3 dabbuśi
3 dahlderu
3 daļļa
3 darbeem
3 darbineeki
3 darri
3 darriśchu
3 dewiņi
3 dohśchu
3 dohtu
3 dwehśeles
3 eh§t
3 eita
3 elle^
3 elles=deews
3 ellesdeewa
3 eśśeet
3 gaddijahs
3 gaddo^s
3 gaddu
3 gahdaht
3 gals
3 galwa
3 gohdu
3 grahmatas
3 grai§a
3 gribbeju
3 i§taba^
3 ih§tu
3 ilgak
3 isd§ert
3 isd§iht
3 isd§irdejis
3 isgai§tu
3 isneśś
3 isnihke
3 ispleh§t
3 itt
3 jauki
3 juhd§es
3 junkura
3 kantśchuku
3 ķehniņ
3 ķehniņeenei
3 klehts
3 knohpi
3 krohga^
3 krohgus
3 kult
3 labbam
3 labdarritajam
3 labriht
3 laikam
3 laukeem
3 leek
3 leeku
3 leelaku
3 leelas
3 leelkungeem
3 leelu
3 leetu
3 leez
3 likkahs
3 likteni
3 lu§tigs
3 luhd§e
3 mahrkas
3 mahrtiņśch
3 mahtes
3 mahzijees
3 mahzitais
3 makśaja
3 meega
3 meega^
3 meeru
3 mekle
3 mekleht
3 mello
3 mihļa
3 mihligi
3 mihļu
3 miķķeļ
3 mirrons
3 mugguru
3 mui§chu
3 mutte
3 nahkahs
3 nahze
3 nakt
3 naw
3 nawa
3 neeka
3 neekeem
3 neganti
3 nelga
3 neneeka
3 neśś
3 nikna
3 niknahm
3 notikke
3 pa§ih§tu
3 pa§ihtu
3 padarra
3 paggans
3 pahrdewe
3 pahrwehr§ts
3 pakahrts
3 palihd§eht
3 palikśchu
3 papilnam
3 parahdih§e^
3 paścha
3 pateize
3 pehdigi
3 pehdigu
3 pilli
3 pilna
3 pirma
3 pirms
3 plauktu
3 plohśahs
3 prahtiga
3 prahtigs
3 praśśiht
3 prett
3 pretti
3 prohjam
3 puhśch
3 puśpohds
3 rahdahs
3 raud§iht
3 ŗautu
3 red§am
3 red§ama
3 red§eht
3 rihta
3 rohbe§chu
3 rohnahs
3 śad§ihwojis
3 śahni^s
3 śaime
3 śaimneeks
3 śaimneeku
3 śaimneeze
3 śakka
3 śakku
3 śapni^
3 śapratte
3 śarkanu
3 śazziśchu
3 śchahs
3 śchee
3 śchinni^
3 śehta`
3 śehta^
3 śehtas
3 śeptita
3 ślikti
3 śmeekli
3 śpehks
3 śpohks
3 śpree§t
3 śuhdugubbas
3 tadehl
3 tai^
3 taiśnu
3 tappuśi
3 tapśi
3 tatśchu
3 taupa
3 taupiht
3 tikkums
3 tizzis
3 trih§
3 turr
3 uhdeni
3 uttubunga
3 waggaru
3 waijad§eja
3 wakkardeen
3 wehlejis
3 wehlu
3 weśśela
3 wezzas
3 wezzeem
3 wih§e^
3 wihns
3 wihri
3 wiņņahm
3 wiśśadas
3 wiśśadu
3 wiśswairak
3 zeetuma^
3 zehlehs
3 zehlens
3 zeļļeem
3 zeltees
3 zettorta
3 zettortu
3 zitta^
2 3
2 10
2 §aldateem
2 §arnus
2 §azzija
2 §chehliga
2 §chehloht
2 §chehloja
2 §chehlojahs
2 §chehlojis
2 §chehlotu
2 §chihdi
2 §chuhpis
2 §emme^
2 §emmi
2 §emmneeku
2 §emmneekus
2 §ihmi
2 §irgs
2 §irgus
2 §ohbugals
2 §tah§ti
2 §tah§tija
2 §tah§tu
2 §taigaja
2 §talli
2 §trahdaht
2 §tui
2 abbas
2 aha
2 ahdu
2 ahr§ti
2 ai
2 ais
2 aisleegt
2 aismir§t
2 ammata^
2 annes
2 anśis
2 ap§innohs
2 apdahwinaja
2 apdohmajeet
2 apdohmu
2 apģehrbtees
2 apklahts
2 apkrittu
2 aplaimoht
2 apņehme
2 apnizzis
2 appakśch
2 apśmeeklu
2 apwilzis
2 aśśarahm
2 atbild
2 atbildu
2 atlaide
2 atmetteet
2 atminnohs
2 atmoh§toht
2 atnahk
2 atnahzi
2 atneśś
2 atra§ts
2 atraddis
2 atrohnu
2 atwerr
2 augļeem
2 auśi
2 azzumirkli^
2 baggata
2 baggati
2 baiśs
2 balśi
2 baltu
2 bih§tohs
2 bijat
2 bijuśchas
2 bļohdas
2 brahl
2 brandwihn
2 brandwihna
2 braukt
2 brehz
2 brihnijahs
2 brihniśees
2 brihnums
2 buhśchanas
2 buhśchoht
2 buhśi
2 bungotaiji
2 d§ehreis
2 d§ers
2 d§erśchanas
2 d§ertu
2 d§ihporus
2 d§ihwośchanu
2 d§irdam
2 d§irdedams
2 da§cha
2 da§chadas
2 da§chadi
2 da§cheem
2 da§chrei§
2 dahlderi
2 dahrgs
2 daiļa
2 daktari
2 danzaht
2 darbineekeem
2 daud§ina
2 deen
2 deena
2 deena^
2 deenu§aglis
2 dehļ
2 dehlu
2 dibbeni^
2 diwaina
2 dohdu
2 drahnas
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015