Vārdformu biežuma vārdnīca (Sog)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3026
Kopējais vārdlietojumu skaits: 17412

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1329	un
413 to
344 us
343 tad
323 no
301 tee
231 kas
231 ne
226 śazzija
217 wiņ§ch
213 tas
211 ta
200 teem
181 irr
174 wiņņa
165 ar
164 bija
148 pee
137 ka
135 bet
135 wiņņu
120 tohs
113 es
106 prett
101 kad
98 weenu
97 eekśch
96 i§rae#ļa
82 tu
79 kungs
77 bij
77 jo
77 ko
76 śawu
75 behrni
74 juhs
72 tahs
68 man
68 tew
59 ka`
59 nu
57 nahze
56 weens
55 kunga
55 lihd§
55 tam
54 ļaudis
54 pahr
54 par
54 preekśch
50 mehs
50 wihri
48 gahje
45 buhs
45 pehz
44 ta`
43 behrneem
43 rohka^
43 wiņņam
42 mums
42 zehlahs
41 tur
41 zaur
40 eśśi
40 tappe
37 §tarp
36 eśmu
36 wiśśi
34 d§ihwoja
34 wihrs
33 dehls
32 arrid§an
32 pakkaļ
31 deews
31 neds
31 wiśśu
30 i§rae&ļa
30 jums
30 lai
30 śeewas
30 śeewu
29 gideans
29 sim§ans
28 benjamiņa
28 darrija
28 i§rae#lu
28 itt
28 mann
28 pilsśahta
28 tohp
28 wiņņas
27 ammoņa
27 gaddus
27 wihrus
26 ņehme
25 deewa
25 kungu
25 śawas
25 śeewa
25 semmi
24 gileadas
24 nogahje
23 eśśat
23 kungam
23 śaweem
23 tapehz
22 isgahje
22 jewtus
22 juhda
22 namma
22 red§
22 tehwa
21 deena^
21 kawe
21 mikkus
20 mannu
20 ścho
20 weena
19 darrijs
19 diwi
19 eet
19 eśśam
19 jelle
19 midijaniteŗu
19 rohkas
19 śawa
19 wihreem
19 wiśśus
18 abimeleks
18 atgree§ahs
18 kur
18 siķema
18 śuhtija
18 wiņņeem
17 1
17 arri
17 eņģelis
17 ķehniņu
17 likke
17 muhśu
17 nakti
17 namma^
17 nammu
16 abimeleku
16 augśchu
16 dewe
16 dewis
16 ja
16 ļaudim
16 manous
16 tahm
16 tawu
15 augścham
15 buhtu
15 i§rae#ls
15 nahk
15 pilsśahtu
15 red§eja
15 śawa^
15 tai^
15 trihsdeśmits
15 wehl
15 wihli§teŗu
15 wiņņai
14 atkaļ
14 juhśu
14 kahdu
14 kalneem
14 kapehz
14 nomirre
14 semme^
14 tomehr
14 weetu
14 wihru
13 deeweem
13 dehlu
13 deśmits
13 eewra&ima
13 isd§inne
13 ķehniņ§ch
13 rohku
13 śchi
13 sohbinu
13 tehws
13 wiśśeem
12 behd§e
12 behrnu
12 diwideśmits
12 eed§ihwotajus
12 gibejas
12 i§rae&lu
12 ikkatrs
12 ir
12 kaŗŗoja
12 lehģeri
12 nahz
12 nośauze
12 preekścha^
12 pretti
12 śchodeen
12 śleppeni
12 tawa
12 tuhk§tośchi
12 wiśs
11 4
11 d§innahs
11 danna
11 deewu
11 gibeju
11 kaŗŗoht
11 laid
11 ļau§chu
11 pa
11 palikke
11 raugi
11 runnaja
11 śeptiņdeśmits
11 tawa^
11 teeśaja
11 tuhk§tośchus
11 turrejahs
11 weetahm
11 wihli§teŗi
11 wiņņi
10 baraks
10 darrijśchi
10 deena^s
10 doht
10 durwim
10 iswilke
10 kalnu
10 kalpoja
10 kritte
10 leeta
10 manna
10 nahzis
10 śawahm
10 śeewahm
10 semmes
10 śimts
10 wiņņo
10 zeļļu
9 5
9 §tahweja
9 ak
9 apkahrt
9 aśmini
9 behrnus
9 brehze
9 buht
9 daud§
9 debora
9 dehļ
9 dehla
9 galwu
9 jewtu
9 kamehr
9 leetu
9 mihklu
9 muhs
9 nahkuśchi
9 namneeki
9 pree§teri
9 puiśis
9 red§i
9 śahze
9 śapulzejahs
9 sebu
9 śeptiņ
9 tik
9 tikkai
9 wahrdu
9 wihli§teŗeem
9 zilts
8 12
8 ahra
8 altari
8 apmettehs
8 betlemes
8 bildi
8 brahli
8 dohd
8 eeleija^
8 eewodu
8 gars
8 gulleja
8 i§rae&ls
8 jeb
8 kahda
8 kananiteŗeem
8 laika^
8 ļaunu
8 ļohti
8 luhd§ams
8 mahte
8 meeru
8 meitahm
8 meitas
8 moabiteŗu
8 nams
8 nodewe
8 nokawe
8 pats
8 patt
8 śchee
8 sim§anu
8 siśśerus
8 sohbiņa
8 spehks
8 sukota
8 tai
8 trihs
8 wahrds
8 wihra
8 wuj
7 3
7 7
7 agri
7 appakśch
7 aprakts
7 at§tahje
7 atbildeja
7 benjaminu
7 bes
7 brahļi
7 darri
7 dehli
7 delila
7 eewra#ima
7 eezehle
7 ehde
7 gaa&ls
7 gideanu
7 jardaņas
7 jaunas
7 jerub=baa&la
7 jo§uu#s
7 kahds
7 kahjahm
7 kananiteŗus
7 leeli=kungi
7 lewits
7 mans
7 nomirris
7 palikt
7 patikke
7 pirmak
7 rohka
7 runnajs
7 śai§tiht
7 śazzidami
7 śew
7 śewim
7 siśśeru
7 ta^
7 tanni^
7 teeśu
7 trihsśimts
7 tśchetrdeśmits
7 turren
7 turrenes
7 ugguni
7 ugguns
7 uhdeni
7 usņehme
7 wiśśa
7 woj
7 zilti
6 6
6 14
6 17
6 §innaja
6 §tah§tijs
6 §tipri
6 abimelekam
6 ahdu
6 ap
6 d§ihwo
6 darriht
6 dehleem
6 eekścha
6 egiptes
6 eij
6 eita
6 eņģeli
6 gahjuśchi
6 gribbu
6 isgree§tu
6 ittin
6 joaśa
6 kalna
6 kambari^
6 labbu
6 leeku
6 leelu
6 mahtes
6 manna^
6 meitu
6 midijaniteŗeem
6 nakti^
6 pazehle
6 peederrigahm
6 raudaja
6 rihta
6 rohka^s
6 śawus
6 sebus
6 sim§aņa
6 śirdi
6 śirds
6 śudraba
6 teekams
6 tehwam
6 tehwu
6 trummeteja
6 uhdens
6 warr
6 warreja
6 ween
6 weh§tus
6 zalmunus
6 zellees
5 8
5 15
5 19
5 21
5 §tipru
5 akmini
5 amoriteŗu
5 ap§kaitahs
5 baa&lim
5 brahļeem
5 d§ehre
5 d§enn
5 d§ihwokli
5 darriśim
5 deenai
5 deenas
5 deewus
5 dohśchu
5 drehbes
5 durwis
5 eebeda
5 eenaidneekeem
5 eenaidneeku
5 gabbalus
5 gideaņa
5 gribbeja
5 gribbi
5 ilgi
5 ispe§tiht
5 isweddis
5 jadarra
5 ka^
5 kahdas
5 kalno^s
5 kananiteŗu
5 kaŗŗa^
5 kaŗŗa=spehks
5 kaŗŗa=spehku
5 kaŗŗo
5 ķehniņa
5 ku§an
5 kurrenes
5 labbi
5 leeka
5 leetas
5 mahtei
5 mannai
5 mannim
5 midijaniteŗus
5 mizpas
5 mizpu
5 nagli
5 ņehmis
5 ņem
5 neśśe
5 paśchu
5 pilsśahta^
5 pilsśahteem
5 preekścha
5 prohjam
5 puiśi
5 raddeem
5 rohkahm
5 śagrahbe
5 śaule
5 śawai
5 śawam
5 śchim
5 śchis
5 schohkļa=kaulu
5 seebuls
5 śehdeja
5 semme
5 śeśchśimts
5 sihlus
5 siķemu
5 śitte
5 tadehļ
5 tanni^s
5 taptu
5 tawam
5 taws
5 tehwi
5 trummetehm
5 tuhk§toścheem
5 usņemt
5 wairak
5 wairs
5 waizaja
5 wedde
5 weetas
5 wezzajee
5 zalmunu
5 zareas
5 ziltim
5 zitteem
4 2
4 10
4 11
4 13
4 20
4 22
4 23
4 24
4 33
4 §kaititi
4 §kattijahs
4 §peede
4 §tah§ta
4 §tah§tija
4 a§toņpadeśmits
4 abinoama
4 aizinaja
4 atlaide
4 atminneht
4 atpakkaļ
4 atradde
4 auśim
4 baa&la
4 balkśnei
4 beedram
4 benjamins
4 benjamiteŗeem
4 brahļus
4 buhtut
4 d§emdeja
4 d§irdeja
4 dabbu
4 daniteŗu
4 darrajt
4 deena
4 deenahm
4 deewam
4 derribu
4 dohdeet
4 draud§es
4 drih§
4 duśśeja
4 e§taoles
4 eebeŗa
4 eegahje
4 eemu
4 eeraud§ija
4 eeśchu
4 gaļļu
4 gileaditeris
4 gribbam
4 ihpaśchumu
4 is§teepe
4 isglahbis
4 isluhkoht
4 jabina
4 jabinu
4 jaw
4 juhdu
4 ka§lenu
4 kahdus
4 kambaŗa
4 kananiteŗi
4 ķehniņi
4 ķeniteŗa
4 klauśija
4 kluśśu
4 kohki
4 kungś
4 laiku
4 lehģeri^
4 lihd§i
4 lohzijahs
4 mai§es
4 manaśśus
4 mannahm
4 manni
4 mannis
4 mehneśchus
4 meita
4 moaba
4 nahktu
4 namneekeem
4 neģģi
4 neraud§etas
4 no=eet
4 nokauj
4 nomir§t
4 ohtru
4 padohmu
4 pagaņu
4 pahrdewe
4 paleez
4 paśazzihts
4 peederr
4 peeluhd§e
4 peezi
4 pilsśahtus
4 pulka^
4 puśśes
4 rahdijahs
4 rimmon
4 rohbe§chu
4 śakka
4 śaśaukti
4 śaśauze
4 śazzihts
4 śazzijs
4 ścha
4 śchai
4 śche
4 śewis
4 śohģi
4 śohģus
4 stipra
4 śweśchineeku
4 tawas
4 tehweem
4 tewim
4 tohrņa
4 tśchetr
4 tukśneśes
4 uppureja
4 usmoh§ti
4 ustaiśija
4 uswarr
4 wahrdus
4 wahrtu
4 wakkaram
4 walda
4 waldija
4 warram
4 warru
4 weeta^
4 widdu^
4 wihnu
4 wirśneeki
4 wirwes
4 wiśśahm
4 wiśśas
4 zeļļa
4 zeļļeem
4 zelleetees
4 zik
4 zitti
3 16
3 25
3 27
3 31
3 §chehl
3 §paidija
3 §tahw
3 §taigaja
3 §teid§ehs
3 §tiprinajahs
3 §tiprs
3 abdons
3 adoni
3 akmiņa=kalna
3 akmiņa=kalnu
3 allas
3 amaleķiteŗi
3 amoriteŗeem
3 apkawe
3 arnoņa
3 at§inne
3 at§taht
3 atlikke
3 atlikkuśchee
3 azzim
3 bahr§iba
3 balkśni
3 baraku
3 betelu
3 bih§tees
3 brih§cham
3 brihdi
3 d§ehreenu
3 d§ihdamees
3 d§ihwibu
3 d§ihwoht
3 d§inne
3 dabbuja
3 dahwanu
3 darbu
3 darrat
3 debbes
3 ded§amu=uppuri
3 deenas=widdu
3 draud§e
3 drehbehm
3 drohśchi
3 dwehśele
3 eeded§inaja
3 eelons
3 ees
3 eglonam
3 eh§eļa
3 eh§eļeem
3 elka=deewus
3 eu&ds
3 galwas
3 gree§ahs
3 gŗuhta
3 i§raeļa
3 is§prukke
3 isd§innis
3 isgahjis
3 isglahbe
3 islaśśiti
3 ja&irs
3 jae#le
3 jah§epa
3 jardanu
3 jauneklis
3 jepśchu
3 jerub=baa#la
3 kahda^
3 kahdahm
3 kahjas
3 kahleba
3 kahlebs
3 kaŗŗa=spehka
3 kaŗŗa=wihri
3 kaut
3 kauti
3 ķehniņam
3 ķenaśa
3 ķi§ona
3 ķiriat
3 klahtu
3 klauśijśchi
3 kohkeem
3 kohko
3 kohpa^
3 kreiśu
3 kruh§es
3 labbaki
3 lakkuśchi
3 lauka^
3 laupijuma
3 laupijumu
3 lauwa
3 leelus=kungus
3 lewita
3 lihgotees
3 manaśśu
3 mannas
3 maukoja
3 meers
3 mette
3 midijaniteŗi
3 millus
3 moh§us
3 mutti
3 nahkam
3 nahkat
3 nahkt
3 nam~a^
3 namneeku
3 nawtalus
3 neeka
3 nei
3 ņemmeet
3 neśchķih§ts
3 nodewis
3 nodoht
3 nokaut
3 nokawis
3 nolehze
3 nonahze
3 nośuhtija
3 noteek
3 notikkuśi
3 nozirte
3 oh§ola
3 ohtra^
3 orebu
3 paligu
3 parei§i
3 paśchi
3 patihk
3 patti
3 pawehlejs
3 peekuśśuśchi
3 peewihlis
3 poh§tija
3 pree§teris
3 pulks
3 puśs
3 puśśi
3 raśśa
3 ratteem
3 ratti
3 rattus
3 red§ejs
3 red§ejśchi
3 rei§i
3 ri§ata&imu
3 rihta^
3 rohbe§chas
3 śadau§ija
3 śaded§inaja
3 śaguh§tija
3 śai§tija
3 śakki
3 śapulzeja
3 śazzidams
3 schehla§tibu
3 ścheitan
3 śchinni^
3 śchohs
3 sebulaņa
3 seemeļa
3 śeewai
3 śeptiņśimts
3 śeptita^
3 sihmi
3 siķema^
3 siśśeram
3 śmeeklus
3 sohbins
3 śohģis
3 starpa^
3 stuhri
3 śuhtijs
3 śwehtku=drehbes
3 tahdus
3 tai`
3 taiśijahs
3 tapśi
3 taweem
3 tehwozis
3 tihruma
3 timnatas
3 tohrni
3 trummetes
3 tśchetrśimts
3 tukśneśi
3 turņa
3 turreja
3 uhs
3 uppe
3 uszehle
3 wahrda
3 waiza
3 weenam
3 weenas
3 weenigs
3 weh§tis
3 wezzajeem
3 widdu
3 wihram
3 wili§teŗeem
3 wiņņpuśs
3 wirśneeks
3 wirśu
3 wirwehm
3 wiśśai
3 wiśsapkahrt
2 9
2 18
2 26
2 29
2 30
2 34
2 35
2 39
2 52
2 §elta
2 §emme^
2 §innams
2 §innat
2 §kaitiht
2 §tah§ti
2 §teid§ahs
2 §tipra
2 §tiprinahts
2 §wehrejs
2 §wehrejśchi
2 a§tarotam
2 a§tu
2 abbi
2 abimeleka
2 ah§ers
2 ais
2 aisgahje
2 aisślehd§e
2 aizinajs
2 akmina=kalna
2 akśu
2 altara
2 altaris
2 amaleku
2 amoriteŗi
2 anata
2 ap§tiprinahts
2 ap§wehrejśchees
2 apbruņņoti
2 apkritte
2 aplaupija
2 apmette
2 aprakke
2 apśed§e
2 apśehdehs
2 apśmehjuśchi
2 arrig
2 at§ih§tam
2 at§tahjis
2 at§tahjuśchi
2 atdarrija
2 atdarrijs
2 atdewe
2 atgree§iśchohs
2 atgree§tees
2 atkahpśchanas
2 atlikkuśchi
2 atlizzinaja
2 atminnejśchi
2 atneśśe
2 atraddihs
2 atreebis
2 atreebjahs
2 audekla
2 aug§tahm
2 aug§tas
2 augļus
2 augścha
2 augums
2 auśchu=sprahd§i
2 awośchus
2 baa&l
2 baraka
2 baŗŗahs
2 barribu
2 bee§eka^
2 bee§eks
2 beedrehm
2 beedris
2 benjamina
2 benjaminam
2 benjamiteŗi
2 bes§pehzigs
2 bet=seemes
2 betbarai
2 bihjajahs
2 bijis
2 bijuśchas
2 bilde
2 bildehm
2 brahļa
2 brahlis
2 brahļu
2 bruņņas
2 buhdams
2 buhtum
2 d§e§tra^
2 d§eedaśchu
2 d§eeśmas
2 d§el§u
2 d§emdeśi
2 d§err
2 d§ihwokļa
2 d§ihwokli^
2 dahwajśchees
2 dallija
2 dans
2 darbs
2 darra
2 darram
2 darrita
2 ded§amus=uppuŗus
2 deewa=nams
2 dehlus
2 dewiņśimts
2 diwipadeśmits
2 dohśim
2 dohta
2 druwes
2 duhre
2 dumpi
2 duśmiba
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015