Vārdformu biežuma vārdnīca (Sog)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3158
Kopējais vārdlietojumu skaits: 17412

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1045	un
411 to
342 us
318 no
286 tee
277 Un
227 ne
226 śazzija
218 kas
215 wiņ§ch
209 tas
208 ta
200 teem
178 irr
176 Tad
173 wiņņa
164 bija
163 ar
163 tad
148 pee
135 wiņņu
132 ka
120 tohs
106 prett
98 weenu
96 eekśch
96 es
96 J§rae#ļa
82 tu
77 bij
76 śawu
75 Behrni
72 Bet
72 juhs
71 ko
70 tahs
67 man
66 tew
64 jo
63 kad
61 bet
59 ka`
57 nahze
56 nu
55 KUNGA
55 tam
54 Ļaudis
54 lihd§
54 pahr
54 preekśch
54 weens
53 par
52 KUNGS
50 Wihri
48 gahje
44 buhs
43 Behrneem
43 mehs
43 Rohka^
43 wiņņam
42 mums
42 pehz
42 zehlahs
41 tur
41 zaur
40 tappe
38 Kad
37 §tarp
36 eśmu
36 eśśi
36 wiśśi
34 d§ihwoja
34 Wihrs
32 arrid§an
32 Dehls
32 pakkaļ
31 Deews
31 neds
31 wiśśu
30 J§rae&ļa
30 jums
30 Śeewas
30 Śeewu
29 Gideans
29 Sim§ans
28 Benjamiņa
28 darrija
28 itt
28 J§rae#lu
28 mann
28 Pilsśahta
28 wiņņas
27 Ammoņa
27 Gaddus
27 Wihrus
26 lai
26 ņehme
26 ta`
25 śawas
25 Śeewa
25 Semmi
24 Gileadas
24 nogahje
23 KUNGAM
23 śaweem
22 Deewa
22 eśśat
22 isgahje
22 Juhda
22 KUNGU
22 Namma
22 Tehwa
22 tohp
21 Deena^
21 Jewtus
21 kawe
21 Mikkus
20 mannu
20 ścho
20 tapehz
20 weena
19 darrijs
19 eet
19 eśśam
19 jelle
19 Midijaniteŗu
19 Rohkas
19 śawa
19 Wihreem
19 wiśśus
18 Abimeleks
18 atgree§ahs
18 diwi
18 Siķema
18 śuhtija
18 Ta`
18 wiņņeem
17 1
17 arri
17 Eņģelis
17 Es
17 Ķehniņu
17 KUNgs
17 likke
17 Nakti
17 Namma^
17 Nammu
16 Abimeleku
16 augśchu
16 dewe
16 dewis
16 Ļaudim
16 Manous
16 tahm
16 tawu
15 augścham
15 buhtu
15 J§rae#ls
15 kur
15 muhśu
15 nahk
15 red§eja
15 śawa^
15 tai^
15 Tee
15 trihsdeśmits
15 wehl
15 Wihli§teŗu
14 atkaļ
14 juhśu
14 kahdu
14 Kalneem
14 nomirre
14 Pilsśahtu
14 Semme^
14 Weetu
14 Wihru
14 wiņņai
13 Deeweem
13 Dehlu
13 deśmits
13 Eewra&ima
13 isd§inne
13 Jo
13 Kas
13 Ķehniņ§ch
13 red§
13 Rohku
13 śchi
13 Sohbinu
13 Tehws
13 wiśśeem
12 behd§e
12 Behrnu
12 diwideśmits
12 Eed§ihwotajus
12 Gibejas
12 ikkatrs
12 J§rae&lu
12 kaŗŗoja
12 Lehģeri
12 nośauze
12 Preekścha^
12 pretti
12 śleppeni
12 tawa
12 tomehr
12 tuhk§tośchi
11 4
11 d§innahs
11 Danna
11 Deewu
11 Gibeju
11 kapehz
11 kaŗŗoht
11 Ļau§chu
11 pa
11 palikke
11 runnaja
11 śchodeen
11 tawa^
11 teeśaja
11 tuhk§tośchus
11 turrejahs
11 Weetahm
11 Wihli§teŗi
11 wiņņi
11 wiśs
10 Baraks
10 darrijśchi
10 Deena^s
10 doht
10 Durwim
10 ir
10 iswilke
10 Kalnu
10 kalpoja
10 kritte
10 laid
10 nahzis
10 śawahm
10 Śeewahm
10 Semmes
10 śeptiņdeśmits
10 śimts
10 wiņņo
10 Zeļļu
9 5
9 §tahweja
9 apkahrt
9 Aśmini
9 brehze
9 buht
9 daud§
9 Debora
9 dehļ
9 Dehla
9 Galwu
9 ja
9 Jewtu
9 Kungs
9 Mihklu
9 muhs
9 nahkuśchi
9 Namneeki
9 Pree§teri
9 Puiśis
9 Red§
9 śahze
9 śapulzejahs
9 Sebu
9 śeptiņ
9 tik
9 tikkai
9 Wahrdu
9 Wihli§teŗeem
9 Zilts
8 12
8 ahra
8 Altari
8 apmettehs
8 Behrnus
8 Betlemes
8 Bildi
8 Brahli
8 Eeleija^
8 Eewodu
8 Gars
8 gulleja
8 J§rae&ls
8 jeb
8 kamehr
8 Kananiteŗeem
8 Laika^
8 Leeta
8 ļohti
8 luhd§ams
8 Mahte
8 manna
8 Meitahm
8 Meitas
8 Moabiteŗu
8 nahz
8 nodewe
8 nokawe
8 pats
8 patt
8 Sim§anu
8 Siśśerus
8 Sohbiņa
8 Spehks
8 Sukota
8 trihs
8 Wahrds
8 Wihra
7 3
7 7
7 agri
7 Ak
7 appakśch
7 aprakts
7 at§tahje
7 atbildeja
7 Benjaminu
7 bes
7 Brahļi
7 Dehli
7 Delila
7 Eewra#ima
7 eezehle
7 ehde
7 Gaa&ls
7 Gideanu
7 Ja
7 Jardaņas
7 jaunas
7 Jerub=Baa&la
7 Jo§uu#s
7 kahda
7 kahds
7 Kahjahm
7 Kananiteŗus
7 Leeli=Kungi
7 Lewits
7 Meeru
7 Mehs
7 Nams
7 nomirris
7 palikt
7 patikke
7 pirmak
7 raugi
7 Rohka
7 runnajs
7 śai§tiht
7 śazzidami
7 śew
7 śewim
7 Siśśeru
7 tai
7 tanni^
7 Teeśu
7 trihsśimts
7 tśchetrdeśmits
7 turren
7 turrenes
7 Ugguni
7 Ugguns
7 Uhdeni
7 UN
7 usņehme
7 wiśśa
7 Zilti
6 6
6 14
6 17
6 §innaja
6 §tah§tijs
6 §tipri
6 Abimelekam
6 Ahdu
6 ap
6 d§ihwo
6 darri
6 darriht
6 Dehleem
6 dohd
6 eekścha
6 Egiptes
6 Eita
6 Eņģeli
6 gahjuśchi
6 gribbu
6 isgree§tu
6 ittin
6 Joaśa
6 Kalna
6 Kambari^
6 Ko
6 labbu
6 leeku
6 leelu
6 Leetu
6 Mahtes
6 manna^
6 mans
6 Meitu
6 Midijaniteŗeem
6 Nakti^
6 pazehle
6 peederrigahm
6 raudaja
6 red§i
6 Rihta
6 Rohka^s
6 śawus
6 śchee
6 Sebus
6 Sim§aņa
6 Śirdi
6 Śirds
6 Śudraba
6 Tehwam
6 Tehwu
6 Tohp
6 trummeteja
6 Uhdens
6 warr
6 warreja
6 ween
6 Weh§tus
6 Wuj
6 Zalmunus
5 8
5 15
5 19
5 21
5 §tipru
5 Akmini
5 Amoriteŗu
5 ap§kaitahs
5 Baa&lim
5 Brahļeem
5 d§ehre
5 D§ihwokli
5 darriśim
5 Deenai
5 Deenas
5 Deewus
5 dohśchu
5 Drehbes
5 Durwis
5 Eebeda
5 Eenaidneekeem
5 Eenaidneeku
5 Gabbalus
5 Gideaņa
5 gribbeja
5 gribbi
5 ilgi
5 ispe§tiht
5 isweddis
5 jadarra
5 Ka
5 ka^
5 kahdas
5 Kalno^s
5 Kananiteŗu
5 Kaŗŗa^
5 Kaŗŗa=Spehks
5 Kaŗŗa=Spehku
5 Ķehniņa
5 Ku§an
5 kurrenes
5 labbi
5 ļaunu
5 leeka
5 Leetas
5 Mahtei
5 mannai
5 mannim
5 Midijaniteŗus
5 Mizpas
5 Mizpu
5 Nagli
5 ņehmis
5 neśśe
5 No
5 paśchu
5 Pilsśahta^
5 Pilsśahteem
5 preekścha
5 prohjam
5 Puiśi
5 Raddeem
5 Rohkahm
5 śagrahbe
5 Śaule
5 śawai
5 śawam
5 śchim
5 śchis
5 Schohkļa=Kaulu
5 Seebuls
5 śehdeja
5 Semme
5 śeśchśimts
5 Sihlus
5 Siķemu
5 śitte
5 ta^
5 taptu
5 tawam
5 taws
5 Tehwi
5 Trummetehm
5 tuhk§toścheem
5 usņemt
5 wairak
5 wairs
5 waizaja
5 wedde
5 Weetas
5 Wezzajee
5 Zalmunu
5 Zareas
5 zellees
5 Ziltim
5 zitteem
4 2
4 10
4 11
4 13
4 20
4 22
4 23
4 24
4 33
4 §kaititi
4 §kattijahs
4 §peede
4 §tah§ta
4 §tah§tija
4 a§toņpadeśmits
4 Abinoama
4 aizinaja
4 atlaide
4 atminneht
4 atpakkaļ
4 atradde
4 Auśim
4 Baa&la
4 Balkśnei
4 Beedram
4 Benjamins
4 Benjamiteŗeem
4 Brahļus
4 buhtut
4 d§emdeja
4 d§irdeja
4 Daniteŗu
4 darrajt
4 Deena
4 Deenahm
4 Deewam
4 Derribu
4 Draud§es
4 drih§
4 duśśeja
4 E§taoles
4 Eebeŗa
4 eegahje
4 eemu
4 eeraud§ija
4 eeśchu
4 Eśśi
4 Gaļļu
4 Gileaditeris
4 gribbam
4 is§teepe
4 isglahbis
4 isluhkoht
4 Jabina
4 Jabinu
4 jaw
4 Jhpaśchumu
4 Juhdu
4 Ka§lenu
4 kahdus
4 Kambaŗa
4 Kananiteŗi
4 kaŗŗo
4 Ķehniņi
4 Ķeniteŗa
4 klauśija
4 Kohki
4 KUNGŚ
4 Lai
4 Laiku
4 Lehģeri^
4 lihd§i
4 lohzijahs
4 Mai§es
4 Manaśśus
4 mannahm
4 manni
4 mannis
4 Mehneśchus
4 Meita
4 Moaba
4 nahktu
4 Nahz
4 Namneekeem
4 Ne
4 ņem
4 neraud§etas
4 no=eet
4 ohtru
4 Padohmu
4 Pagaņu
4 pahrdewe
4 paśazzihts
4 peederr
4 peeluhd§e
4 peezi
4 Pilsśahtus
4 puśśes
4 rahdijahs
4 Raugi
4 Rimmon
4 Rohbe§chu
4 śakka
4 śaśaukti
4 śaśauze
4 śazzihts
4 śazzijs
4 ścha
4 śchai
4 śche
4 śewis
4 Śohģi
4 Śohģus
4 Śweśchineeku
4 TAd
4 tadehļ
4 Tas
4 tawas
4 teekams
4 Tehweem
4 tewim
4 Tohrņa
4 tśchetr
4 Tukśneśes
4 uppureja
4 ustaiśija
4 Wahrdus
4 Wahrtu
4 Wakkaram
4 walda
4 waldija
4 warram
4 Weeta^
4 Widdu^
4 Wihnu
4 Wirśneeki
4 Wirwes
4 wiśśahm
4 wiśśas
4 Woj
4 Zeļļa
4 Zeļļeem
4 zik
4 zitti
3 16
3 25
3 27
3 31
3 §chehl
3 §paidija
3 §tahw
3 §taigaja
3 §teid§ehs
3 §tiprinajahs
3 §tiprs
3 Abdons
3 Adoni
3 Akmiņa=Kalna
3 Akmiņa=Kalnu
3 Allas
3 Amaleķiteŗi
3 Amoriteŗeem
3 apkawe
3 Arnoņa
3 at§inne
3 at§taht
3 atlikke
3 Atlikkuśchee
3 Azzim
3 Bahr§iba
3 Balkśni
3 Baraku
3 Betelu
3 bih§tees
3 Brihdi
3 D§ehreenu
3 d§enn
3 d§ihdamees
3 D§ihwibu
3 d§ihwoht
3 d§inne
3 dabbu
3 dabbuja
3 Dahwanu
3 Darbu
3 darrat
3 Debbes
3 Ded§amu=Uppuri
3 Deenas=Widdu
3 DEEWA
3 dohdeet
3 Draud§e
3 Drehbehm
3 drohśchi
3 Dwehśele
3 eeded§inaja
3 Eelons
3 ees
3 Eglonam
3 Eh§eļa
3 Eh§eļeem
3 Eij
3 eij
3 Elka=Deewus
3 Eu&ds
3 Galwas
3 gree§ahs
3 gŗuhta
3 is§prukke
3 isd§innis
3 isgahjis
3 isglahbe
3 islaśśiti
3 J§raeļa
3 Ja&irs
3 Jae#le
3 Jah§epa
3 Jardanu
3 Jauneklis
3 Jerub=Baa#la
3 Jrr
3 kahda^
3 kahdahm
3 Kahjas
3 Kahleba
3 Kahlebs
3 Kapehz
3 Kaŗŗa=Spehka
3 Kaŗŗa=Wihri
3 kaut
3 kauti
3 Ķehniņam
3 Ķenaśa
3 Ķi§ona
3 Ķiriat
3 klahtu
3 klauśijśchi
3 kluśśu
3 Kohkeem
3 Kohko
3 kohpa^
3 kreiśu
3 Kruh§es
3 Kur
3 labbaki
3 lakkuśchi
3 Lauka^
3 Ļaunu
3 Laupijuma
3 Laupijumu
3 Lauwa
3 Leelus=Kungus
3 leetu
3 Lewita
3 lihgotees
3 Manaśśu
3 mannas
3 maukoja
3 Meers
3 mette
3 Midijaniteŗi
3 Millus
3 Moh§us
3 Mutti
3 nahkam
3 nahkat
3 nahkt
3 Nam~a^
3 Namneeku
3 Nawtalus
3 neeka
3 nei
3 ņemmeet
3 neśchķih§ts
3 nodewis
3 nodoht
3 nokaut
3 nokawis
3 nolehze
3 nomir§t
3 nonahze
3 nośuhtija
3 noteek
3 notikkuśi
3 nozirte
3 Nu
3 Oh§ola
3 Orebu
3 paleez
3 Paligu
3 parei§i
3 paśchi
3 patihk
3 patti
3 pawehlejs
3 peekuśśuśchi
3 peewihlis
3 Pehz
3 poh§tija
3 Pree§teris
3 Pulks
3 puśs
3 Raśśa
3 Ratteem
3 Ratti
3 Rattus
3 red§ejs
3 red§ejśchi
3 Red§i
3 Ri§ata&imu
3 Rihta^
3 Rohbe§chas
3 śadau§ija
3 śaded§inaja
3 śaguh§tija
3 śai§tija
3 śapulzeja
3 śazzidams
3 Schehla§tibu
3 ścheitan
3 śchinni^
3 śchohs
3 Sebulaņa
3 Seemeļa
3 Śeewai
3 śeptiņśimts
3 śeptita^
3 Sihmi
3 Siķema^
3 Siśśeram
3 Śmeeklus
3 Sohbins
3 Śohģis
3 Starpa^
3 STJPRA
3 Stuhri
3 śuhtijs
3 Śwehtku=Drehbes
3 Ta
3 tahdus
3 tai`
3 taiśijahs
3 Tapehz
3 tapśi
3 taweem
3 Tehwozis
3 Tihruma
3 Timnatas
3 Tohrni
3 Trummetes
3 tśchetrśimts
3 Tukśneśi
3 Turņa
3 turreja
3 uhs
3 Uppe
3 usmoh§ti
3 uswarr
3 uszehle
3 Wahrda
3 weenam
3 weenas
3 weenigs
3 Weh§tis
3 Wezzajeem
3 Wihram
3 Wili§teŗeem
3 wiņņpuśs
3 Wirśneeks
3 Wirśu
3 Wirwehm
3 wiśśai
3 wiśsapkahrt
3 woj
3 Zelleetees
2 9
2 18
2 26
2 29
2 30
2 34
2 35
2 39
2 52
2 §elta
2 §emme^
2 §innams
2 §innat
2 §kaitiht
2 §tah§ti
2 §teid§ahs
2 §tipra
2 §tiprinahts
2 §wehrejs
2 §wehrejśchi
2 A§tarotam
2 A§tu
2 abbi
2 Abimeleka
2 Ah§ers
2 ais
2 aisgahje
2 aisślehd§e
2 aizinajs
2 ak
2 Akmina=Kalna
2 Akśu
2 Altara
2 Altaris
2 Amaleku
2 Amoriteŗi
2 Anata
2 ap§tiprinahts
2 ap§wehrejśchees
2 apbruņņoti
2 apkritte
2 aplaupija
2 apmette
2 aprakke
2 apśed§e
2 apśehdehs
2 apśmehjuśchi
2 Ar
2 arrig
2 at§ih§tam
2 at§tahjis
2 at§tahjuśchi
2 atdarrija
2 atdarrijs
2 atdewe
2 atgree§iśchohs
2 atgree§tees
2 Atkahpśchanas
2 atlikkuśchi
2 atlizzinaja
2 atminnejśchi
2 atneśśe
2 atraddihs
2 atreebis
2 atreebjahs
2 Audekla
2 aug§tahm
2 aug§tas
2 Augļus
2 augścha
2 Augums
2 Auśchu=Sprahd§i
2 Awośchus
2 Baa&l
2 Baraka
2 baŗŗahs
2 Barribu
2 Bee§eka^
2 Bee§eks
2 Beedrehm
2 Beedris
2 Benjamina
2 Benjaminam
2 Benjamiteŗi
2 bes§pehzigs
2 BEt
2 Bet=Seemes
2 Betbarai
2 bihjajahs
2 bijis
2 bijuśchas
2 Bilde
2 Bildehm
2 Brahļa
2 Brahlis
2 Brahļu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015