Vārdformu biežuma vārdnīca (Sal)

 

Kopējais vārdformu skaits: 2819
Kopējais vārdlietojumu skaits: 9629

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

502	un
266 to
215 jo
208 tee
200 kas
196 irr
165 ne
165 ta
136 ka
135 no
125 tas
114 ar
106 bet
97 teem
96 tahs
85 tohs
74 ka`
70 par
68 tu
68 wiņņu
65 kad
65 zaur
60 wiņ§ch
58 eekśch
57 wiņņa
53 bija
53 tad
52 pahr
52 pee
52 tohp
47 jeb
44 es
40 ko
40 tappe
40 weenu
39 bij
39 us
38 arri
35 weena
34 pehz
33 deewa
32 weens
27 buhs
27 neds
26 wiņņas
24 mehs
22 eśśi
22 leetas
22 ta`
21 wiśśu
20 tahm
19 bes
19 eśśam
19 taps
18 ir
18 muhśu
18 preekśch
18 tawu
18 wehl
17 śawu
17 semmes
17 tew
16 1
16 kungs
16 labbi
16 nahk
16 tadehļ
15 deews
15 gudriba
15 leetahm
15 prett
15 zilweku
14 arrid§an
14 buhtu
14 gudribu
14 jepśchu
14 paśchu
14 ścho
14 tapehz
14 tatśchu
13 darbeem
13 ja
13 kam
13 kunga
13 mums
13 tik
13 warr
13 wiņņam
13 wiņņeem
12 eśmu
12 ļaudis
12 man
12 neka`
12 patt
12 pretti
12 śchi
12 tam
11 atkaļ
11 darra
11 kur
11 lihd§
11 nu
11 rohku
11 śohdibu
11 ugguns
11 wiśśas
10 darrijs
10 labbu
10 pats
10 śohditi
10 tawus
10 wiņņi
9 §tarp
9 blehdibas
9 eet
9 gann
9 juhs
9 leetu
9 padarra
9 śawas
9 spehku
9 taptu
9 tewi
9 tur
9 warreja
9 ween
9 wiśśai
9 wiśśeem
8 behrneem
8 behrni
8 besdeewigee
8 buht
8 deewu
8 dwehśeles
8 gudribas
8 mohziti
8 neneeka
8 śapraśchana
8 tawa
8 tawas
8 wairak
8 zerriba
7 behdahm
7 darbu
7 darbus
7 daud§
7 deeweem
7 gallu
7 gars
7 klahtu
7 kuŗŗu
7 ļaudim
7 ļaunu
7 leelu
7 mihle
7 nahwi
7 nekahda
7 taiśno
7 taweem
7 turr
7 uhdens
7 wiśśahm
7 wiśśi
7 zeļļu
7 zilweks
7 zitti
6 §inna
6 ak
6 d§ihwibas
6 dwehśeli
6 gals
6 grehkeem
6 jums
6 laiku
6 manni
6 muhs
6 nahze
6 nakts
6 noh§t
6 parei§i
6 patti
6 prahtu
6 red§eja
6 rohkahm
6 ścheem
6 śchohs
6 semme
6 śwehteem
6 ta`patt
6 tahda
6 tahdu
6 tai
6 taiśnajs
6 taiśnibu
6 taiśnu
6 taws
6 warra
6 warru
6 wiśs
6 wiśśus
6 zeļļeem
6 zittu
5 10
5 §tahweja
5 azzim
5 barribu
5 behrnus
5 besdeewigu
5 bohja^
5 breeśmigi
5 d§ihwo
5 d§ihwośchanas
5 d§ihwośchanu
5 dabbas
5 dohmas
5 dwehśelehm
5 gahda
5 gan
5 gohdibas
5 irraid
5 is
5 itt
5 laika^
5 ļau§chu
5 lehnibu
5 likke
5 nomirris
5 padohmu
5 paleek
5 paśaule
5 paśaules
5 paśchi
5 pataiśijs
5 preekścha^
5 red§
5 śawa^
5 śchee
5 śchihs
5 śew
5 śohdijs
5 swehru
5 śwehtas
5 tawai
5 teeśa
5 wahrdu
5 weeta^
5 wehra^
5 wehrtas
5 wilņeem
5 wirs
5 wiśśa
5 zilweki
4 3
4 §kai§tu
4 §taigaja
4 apkahrt
4 at§ihśchanu
4 baggatiba
4 bauślibu
4 besdeewigus
4 bihjaśchana
4 biju
4 bijuśchi
4 blehdiba
4 breeśmigeem
4 buhdams
4 d§ihwiba
4 d§ihwibu
4 d§ihwośchana
4 d§immums
4 daļļa
4 darba
4 darbi
4 darrihts
4 darrija
4 debbes
4 dehļ
4 derr
4 drih§i
4 duśmiba
4 dwaśchu
4 ee§pehj
4 eenaidneekeem
4 eenaidneeki
4 gahje
4 gaiśma
4 gaiśu
4 grehku
4 gulleja
4 ilgi
4 istruhzinati
4 juhŗas
4 ka^
4 kahdu
4 klaht
4 kļua
4 kuŗŗeem
4 labba
4 laulibas
4 leeti
4 lohpu
4 muh§cham
4 nekahdu
4 ņem
4 neweens
4 nokaut
4 paśargati
4 paśauli
4 paścheem
4 pataiśa
4 patihk
4 radditas
4 rohkas
4 śapraśchanas
4 śawa
4 schehla§tiba
4 śchis
4 śirds
4 spehka
4 spehks
4 śwehtu
4 taiśneem
4 tawahm
4 teeśas
4 tehlu
4 tehweem
4 tehws
4 tehwu
4 tizzigee
4 tomehr
4 tumśibas
4 turrehts
4 turreja
4 uhdeni
4 wahrds
4 wainas
4 wallodas
4 warrenu
4 warretu
4 weenas
4 weenlihd§igi
4 zilweka
4 zilwekeem
4 zits
4 zittadi
3 2
3 4
3 7
3 11
3 16
3 §innadami
3 §innaja
3 §innu
3 §tahw
3 agri
3 ahtrs
3 akmiņeem
3 alla§chiņ
3 allojahs
3 ap§chehlośchana
3 apślehpts
3 at§iht
3 at§ihtu
3 atgree§tees
3 atra§t
3 atra§ta
3 atreepśchanu
3 auglis
3 augļus
3 behrnu
3 bildes
3 brihdi
3 buhśchanu
3 d§ihwu
3 d§immumu
3 darriht
3 darrijśchi
3 deewam
3 dewe
3 dewi
3 doht
3 dohta
3 duśmibas
3 duśmibu
3 eenaidneeku
3 eenaidneekus
3 eeśahkums
3 elles
3 galla
3 gallam
3 garru
3 gohdigu
3 gohdu
3 isbehgt
3 iskuśśe
3 jaw
3 jelle
3 kalps
3 kapehz
3 ķehniņ§ch
3 ķehniņa
3 kohku
3 kohpa^
3 kritte
3 kungu
3 kuŗśch
3 labbad
3 labbaks
3 labs
3 leddus
3 leek
3 leelas
3 lehnigs
3 lehśma
3 lihd§i
3 likkahs
3 luhd§
3 ma§u
3 mahleem
3 manta
3 meeśu
3 muh§chigi
3 muhśeem
3 nei
3 neprattigi
3 netaiśni
3 netaiśnibas
3 netaiśnibu
3 nolahdehts
3 noteek
3 notizzis
3 pa
3 padarrija
3 pagaņu
3 palikke
3 pamahziśchanu
3 papreekśchu
3 parahdija
3 paśaule^
3 paścha^
3 paśchas
3 peederr
3 peeminneśchana
3 pilnigs
3 pulkeem
3 raddijs
3 rohka^
3 śaule
3 śawahm
3 śaweem
3 śchķeet
3 śchķittahs
3 śenn
3 sihme
3 sihmes
3 śirdi
3 skai§tuma
3 skai§tumu
3 śohdibas
3 starpa^
3 śuhti
3 śuhtiji
3 swehri
3 swehrus
3 tahdas
3 taiśnee
3 taiśniba
3 taiśnibas
3 tawi
3 teize
3 tikkuśchi
3 turreht
3 turrejśchi
3 turreśees
3 turreti
3 uhdeni^
3 waddija
3 waijaga^
3 wajati
3 wal§tibas
3 waldi
3 walditajeem
3 walloda
3 warren
3 warrens
3 weena^
3 wehja
3 wezzums
3 wiltu
3 zeeniga
3 zeļļa
3 zik
2 8
2 12
2 13
2 21
2 §innaht
2 §innama^
2 §kai§ta
2 §kaidri
2 §paidita
2 §pehje
2 §pehzigu
2 §taigaht
2 §tipri
2 §tiprs
2 §trahda
2 §wehre
2 abbeem
2 aiseet
2 aismirśchanas
2 aismirśe
2 akliba
2 algu
2 apbehdinajśchi
2 apgohda
2 apgrehzinaśchanu
2 appakśch
2 aśs
2 at§inne
2 at§innuśchi
2 at§kanneja
2 at§tahjahs
2 at§tahje
2 atmettuśchi
2 atminnejahs
2 atnahze
2 atra§ts
2 atreebahs
2 atreepśchana
2 atrohd
2 aug§tibas
2 auśis
2 baggatibu
2 bahrgu
2 bailibas
2 barribas
2 bauśli
2 bauślibas
2 bauślu
2 behd§e
2 behdas
2 behrniņus
2 besdeewiga
2 besdeewigeem
2 bihjaśchanas
2 bihśees
2 bijis
2 bilde
2 blehņu
2 breeśmiga
2 brihnojśchees
2 bruņņahm
2 buhdama
2 buhśchanas
2 buhśchu
2 buhśim
2 burśchanas
2 d§eedaja
2 d§ennahs
2 d§ihweem
2 d§ihwoht
2 d§ihwoja
2 d§immuśchi
2 d§ird
2 d§irdeja
2 d§irk§teles
2 da§chkahrt
2 dabbuhs
2 dabbuśchu
2 dahwanahm
2 darbs
2 darrita
2 darritajs
2 debbeśim
2 ded§e
2 deena^
2 deewekļi
2 deewekļu
2 dehls
2 dehlu
2 derribas
2 dewis
2 dewuśi
2 dohdahs
2 dohdi
2 dohma
2 dohmaśchanahm
2 draud§ibu
2 drih§
2 drohśchibu
2 duhmi
2 durwim
2 duśmahm
2 duśśeśchanas
2 dwehśelu
2 eed§elti
2 eegrib
2 eegribbeśchana
2 eegribbeśchanas
2 eekahro
2 eelihgśmośchana
2 ees
2 eeśahkuma
2 eeśahkumi
2 ehna
2 elka=deewa
2 eśśus
2 gaddi
2 gahjuśchi
2 gaiśmas
2 gaiśmu
2 gaiśs
2 galla^
2 ģeķķi
2 ģihmi
2 gohda^
2 gohda=krehślus
2 gohdiba
2 gohdibu
2 grehko
2 grehkojśchi
2 grehkus
2 grehzineekeem
2 grib
2 gribbedami
2 gribbeja
2 gribbetu
2 gribbi
2 gŗuhta
2 gŗuhtibu
2 gŗuhtu
2 gudra
2 gudru
2 gultas
2 ih§teni
2 ih§tenu
2 ihśa
2 iskaiśiti
2 ismeklehs
2 ispra§t
2 janeśs
2 jaśchu
2 jauki
2 jauna
2 juhśu
2 jutte
2 kahda
2 kahdam
2 kahds
2 kahrt
2 kahrtas
2 kalnu
2 kalpu
2 kamehr
2 kaŗŗa^
2 ķehmeem
2 ķehniņu
2 kļuhtu
2 kluśśu
2 kurneśchanas
2 kuŗŗas
2 labbaki
2 labbas
2 labbums
2 laika
2 laiko^s
2 laipnigs
2 laiwa^
2 ļaunuma
2 ļaunums
2 leed§ahs
2 leelaku
2 leeliba
2 leeta
2 leeta^s
2 leezeetees
2 lehśmas
2 lihd§igu
2 lihd§inati
2 likt
2 lohpus
2 ļohti
2 luhd§e
2 ma§a
2 maģ
2 mahk
2 mahzibu
2 mannas
2 mannim
2 meeśa
2 meeśahm
2 meeśas
2 mehd§
2 mehles
2 mehrķi
2 mekle
2 meklejs
2 mihle§tiba
2 mihlehts
2 mir§tams
2 miŗŗoņi
2 miŗŗoņu
2 mohkahm
2 mohziba
2 mohzibu
2 muh§chigas
2 muh§chigu
2 mutti
2 nahkamas
2 nahwes
2 ne§innams
2 negantibu
2 negohdigas
2 negohdigi
2 ņehmis
2 nejauku
2 nekahdas
2 nekahds
2 neleetiga
2 nemir§tibas
2 nemittejama
2 ņems
2 ņemt
2 ņemts
2 nepateeśi
2 nepraśchanas
2 neprattigeem
2 neprattigu
2 neśagahnihts
2 neśs
2 neśśe
2 netaiśniba
2 netizzigi
2 newaid
2 neweena
2 nokauj
2 nokriht
2 nolaidahs
2 nomir§t
2 noślehpumus
2 notikke
2 notiks
2 pa§ih§t
2 pa§iht
2 pa§udde
2 pa§uśchanas
2 padebbes
2 padohmi
2 padohmus
2 pagahjuśchas
2 pahreet
2 pahrmahza
2 pahrmahziti
2 pahrņemts
2 pahrwehr§ch
2 paipales
2 pakkaļ
2 paļaujahs
2 palihd§eja
2 palihd§iba
2 paliks
2 pamahza
2 pamahzi
2 pamahziśchanas
2 pamahzitees
2 pamahziti
2 pamett
2 pamette
2 papreekśch
2 parahdahs
2 parahdi
2 parahdiht
2 parahdijahs
2 parahdiśchanas
2 paśargahs
2 paśargaja
2 paścha
2 paśchus
2 pateeśu
2 pawehleśchanahm
2 pazeeśchanu
2 peed§imśchanas
2 peeklahjahs
2 peeminnedams
2 peeminneśchanu
2 peeminnetu
2 peeņehmuśchi
2 peepeśchi
2 peeśauz
2 peewiļļ
2 pilna
2 pilniga
2 pirma
2 pirmajs
2 pirms
2 pluhdeem
2 poh§ta
2 prettineekus
2 prohti
2 pulkus
2 puśs
2 radditahm
2 red§eht
2 red§ehts
2 red§eta
2 rohkai
2 runna
2 runnaśchu
2 sahle
2 śaitehm
2 śakka
2 śakne
2 śamaitaht
2 śamaitaśchana
2 śamaitaśchanu
2 śamanniśchanas
2 śapraśchanu
2 śaprattigs
2 śarkanu
2 sarreem
2 śatreekt
2 śaud§i
2 śaules
2 śchinni^
2 seltu
2 semme^
2 semmi
2 śewim
2 śewis
2 sibbiņu
2 sihmehm
2 sihmi
2 śirdi^
2 skaudibu
2 śmakkas
2 śmeekla
2 śohda
2 śohdi
2 śohdiba
2 śohdibahm
2 śohdidams
2 śohģi
2 stabbu
2 stiprumu
2 swaig§nu
2 śwehtahm
2 śwehtibu
2 śwehtigi
2 śwehtigu
2 śwehtiti
2 śwehtus
2 tahdahm
2 tahdeem
2 tahds
2 tahdus
2 tahļu
2 tai`
2 tai^
2 taiśna
2 tappis
2 tapt
2 teeścham
2 teeśu
2 teiz
2 tewim
2 tewis
2 tezzeja
2 tikkai
2 tohpam
2 truhk§t
2 truhkums
2 turp
2 turpretti
2 turrahs
2 turredami
2 turrejahs
2 turrejam
2 turreta
2 twihkśchanu
2 uhdenim
2 usgahje
2 usluhkośchana
2 usraud§iśchana
2 usturr
2 usturreti
2 waddons
2 wahjśch
2 wahrdi
2 waigu
2 waijad§ibas
2 wal§tibu
2 walda
2 waldihs
2 waldiht
2 waldiśchana
2 walditajam
2 walditaji
2 walditajs
2 walditu
2 waļļas
2 wallodu
2 warrai
2 warras=darbu
2 warrejśchi
2 warreneem
2 weenohtru
2 weenprahtigi
2 weenumehr
2 wehjśch
2 widdu
2 wihrs
2 wiltiba
2 wiśśadu
2 wiśsapkahrt
2 wiśśur
2 zeeni
2 zeenigs
2 zeļļi
2 zeļļus
2 zerre
2 zihniśchanas
2 zittas
2 zittkahrt
1 5
1 6
1 14
1 15
1 19
1 20
1 22
1 23
1 25
1 §aļśch
1 §ammaniht
1 §arraiņs
1 §chehl
1 §chehliga
1 §chehligajs
1 §chehlodamees
1 §chigls
1 §ibbinaja
1 §inn
1 §innaju
1 §innams
1 §innamu
1 §itt
1 §kai§taka
1 §kai§taku
1 §kai§tas
1 §kai§ti
1 §kaidrs
1 §kaidru
1 §kaititi
1 §kattihts
1 §kraida
1 §kraidihs
1 §krees
1 §kummigi
1 §paida
1 §paidiht
1 §pehlejameem
1 §pehzigajs
1 §pihdehs
1 §pihdejs
1 §poh§ch
1 §poh§cha
1 §poh§chas
1 §poh§chu
1 §tah§ta
1 §tah§tiht
1 §tah§tija
1 §tahwehs
1 §tahwejs
1 §taiga
1 §taigajat
1 §taigajśchi
1 §taigaśchu
1 §teid§ahs
1 §teigdamees
1 §tipra^
1 §tipraki
1 §tipras
1 §tipreem
1 §tiprina
1 §tipru
1 §trahdaht
1 §trauja
1 §uddihs
1 §wehrehts
1 §wehrejs
1 §wehrejśchi
1 12{12}
1 12{13}
1 ahtra
1 ahtru
1 ais§ehgelehts
1 aisbildinaśchanu
1 aisd§ihti
1 aisees
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015