Vārdformu biežuma vārdnīca (Sal)

 

Kopējais vārdformu skaits: 2912
Kopējais vārdlietojumu skaits: 9629

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

449	un
261 to
196 irr
195 kas
195 tee
163 ne
162 Jo
155 ta
134 no
131 ka
120 tas
111 ar
97 teem
94 tahs
85 tohs
70 ka`
70 par
67 wiņņu
63 tu
63 zaur
58 Bet
57 eekśch
54 kad
53 bija
53 Un
53 wiņņa
52 pahr
52 pee
52 tohp
49 jo
47 wiņ§ch
44 tad
43 bet
40 jeb
40 weenu
39 bij
39 tappe
39 us
38 arri
38 ko
35 es
34 weena
33 Deewa
31 pehz
30 weens
27 buhs
27 neds
25 wiņņas
22 eśśi
22 Leetas
21 wiśśu
20 ta`
20 tahm
19 eśśam
19 mehs
19 taps
18 bes
18 tawu
17 muhśu
17 preekśch
17 śawu
17 Semmes
17 wehl
16 1
16 ir
16 Kungs
16 labbi
16 nahk
16 tew
15 Deews
15 Gudriba
15 Leetahm
15 prett
15 Zilweku
14 arrid§an
14 buhtu
14 Gudribu
14 jepśchu
14 paśchu
13 Darbeem
13 Kunga
13 mums
13 Tee
13 tik
13 warr
13 Wiņ§ch
13 wiņņam
13 wiņņeem
12 eśmu
12 kam
12 Ļaudis
12 neka`
12 patt
12 pretti
12 tam
11 darra
11 ja
11 Kad
11 lihd§
11 man
11 Rohku
11 Śohdibu
11 Tadehļ
11 tatśchu
11 Ugguns
11 wiśśas
10 darrijs
10 nu
10 pats
10 ścho
10 śohditi
10 Ta
10 tapehz
10 tawus
10 wiņņi
9 §tarp
9 Blehdibas
9 eet
9 Es
9 juhs
9 kur
9 Leetu
9 padarra
9 śawas
9 Spehku
9 taptu
9 tewi
9 warreja
9 ween
9 wiśśai
9 wiśśeem
8 atkaļ
8 Behrneem
8 Behrni
8 Besdeewigee
8 buht
8 Deewu
8 Dwehśeles
8 Gudribas
8 labbu
8 mohziti
8 neneeka
8 Śapraśchana
8 Tad
8 tawa
8 tawas
8 tur
8 wairak
8 Zerriba
7 Behdahm
7 Darbu
7 Darbus
7 daud§
7 Deeweem
7 Gallu
7 gann
7 Jeb
7 klahtu
7 Ļaudim
7 leelu
7 mihle
7 Nahwi
7 nekahda
7 Taiśno
7 taweem
7 turr
7 Uhdens
7 wiśśahm
7 Zeļļu
7 Zilweks
7 zitti
6 §inna
6 D§ihwibas
6 Dwehśeli
6 Gals
6 Gars
6 Grehkeem
6 jums
6 Laiku
6 manni
6 muhs
6 nahze
6 Nakts
6 noh§t
6 parei§i
6 patti
6 Prahtu
6 red§eja
6 Rohkahm
6 ścheem
6 śchi
6 śchohs
6 Semme
6 Śwehteem
6 tahda
6 tahdu
6 tai
6 Taiśnibu
6 Taiśnu
6 taws
6 Warra
6 Warru
6 wiśs
6 wiśśi
6 wiśśus
6 Zeļļeem
6 zittu
5 10
5 §tahweja
5 ak
5 Azzim
5 Barribu
5 Behrnus
5 Besdeewigu
5 BEt
5 bohja^
5 d§ihwo
5 D§ihwośchanas
5 D§ihwośchanu
5 Dabbas
5 Dwehśelehm
5 gahda
5 Gohdibas
5 irraid
5 is
5 itt
5 Ka
5 Kas
5 Laika^
5 Ļau§chu
5 ļaunu
5 Lehnibu
5 likke
5 Mehs
5 nomirris
5 Padohmu
5 paleek
5 Paśaule
5 Paśaules
5 paśchi
5 pataiśijs
5 red§
5 śawa^
5 śchee
5 Śchi
5 śchihs
5 śew
5 śohdijs
5 Swehru
5 śwehtas
5 ta`patt
5 Tas
5 tawai
5 To
5 Wahrdu
5 Weeta^
5 wehrtas
5 Wilņeem
5 wirs
5 wiśśa
5 Zilweki
4 3
4 §kai§tu
4 §taigaja
4 apkahrt
4 At§ihśchanu
4 Baggatiba
4 Bauślibu
4 Besdeewigus
4 Bihjaśchana
4 biju
4 bijuśchi
4 Blehdiba
4 breeśmigeem
4 breeśmigi
4 buhdams
4 D§ihwiba
4 D§ihwibu
4 D§ihwośchana
4 D§immums
4 Daļļa
4 Darba
4 Darbi
4 darrihts
4 darrija
4 Debbes
4 dehļ
4 derr
4 Dohmas
4 drih§i
4 Duśmiba
4 Dwaśchu
4 ee§pehj
4 Eenaidneekeem
4 Eenaidneeki
4 gahje
4 Gaiśma
4 Gaiśu
4 Grehku
4 gulleja
4 ilgi
4 istruhzinati
4 JO
4 Juhŗas
4 Ka`
4 ka^
4 kahdu
4 klaht
4 kļua
4 kuŗŗeem
4 Kuŗŗu
4 labba
4 Laulibas
4 leeti
4 Lohpu
4 muh§cham
4 nekahdu
4 ņem
4 neweens
4 nokaut
4 paśargati
4 Paśauli
4 paścheem
4 pataiśa
4 patihk
4 radditas
4 Rohkas
4 Śapraśchanas
4 śawa
4 Schehla§tiba
4 Śirds
4 Spehka
4 Spehks
4 Taiśnajs
4 Tapehz
4 tawahm
4 Teeśas
4 Tehlu
4 Tehweem
4 Tehws
4 Tehwu
4 Tizzigee
4 Tu
4 Tumśibas
4 turrehts
4 turreja
4 Uhdeni
4 Wahrds
4 Wainas
4 Wallodas
4 warretu
4 weenas
4 weenlihd§igi
4 wehra^
4 Wiņņa
4 Zilweka
4 Zilwekeem
4 zits
4 zittadi
3 2
3 4
3 7
3 11
3 16
3 §innadami
3 §innaja
3 §innu
3 §tahw
3 agri
3 ahtrs
3 Akmiņeem
3 alla§chiņ
3 allojahs
3 Ap§chehlośchana
3 apślehpts
3 Ar
3 at§iht
3 at§ihtu
3 atgree§tees
3 atra§t
3 atra§ta
3 Atreepśchanu
3 Auglis
3 Augļus
3 Behrnu
3 Bildes
3 Brihdi
3 Buhśchanu
3 D§immumu
3 darriht
3 darrijśchi
3 Deewam
3 dewe
3 dewi
3 doht
3 dohta
3 Duśmibas
3 Duśmibu
3 Eenaidneeku
3 Eenaidneekus
3 Eeśahkums
3 Elles
3 Galla
3 Gallam
3 gan
3 Garru
3 gohdigu
3 Gohdu
3 isbehgt
3 iskuśśe
3 jaw
3 jelle
3 Kalps
3 kapehz
3 Ķehniņ§ch
3 Ķehniņa
3 Kohku
3 kohpa^
3 kritte
3 Kungu
3 kuŗŗu
3 kuŗśch
3 labbad
3 labbaks
3 labs
3 Leddus
3 leek
3 leelas
3 lehnigs
3 Lehśma
3 lihd§i
3 likkahs
3 luhd§
3 ma§u
3 Mahleem
3 Manta
3 Meeśu
3 muh§chigi
3 muhśeem
3 nei
3 neprattigi
3 netaiśni
3 Netaiśnibas
3 Netaiśnibu
3 noteek
3 notizzis
3 pa
3 padarrija
3 Pagaņu
3 palikke
3 Pamahziśchanu
3 papreekśchu
3 parahdija
3 Paśaule^
3 paścha^
3 paśchas
3 peederr
3 Peeminneśchana
3 Pehz
3 pilnigs
3 Preekścha^
3 Pulkeem
3 raddijs
3 Rohka^
3 Śaule
3 śawahm
3 śaweem
3 śchķeet
3 śchķittahs
3 Ścho
3 śenn
3 Sihme
3 Sihmes
3 Śirdi
3 Skai§tuma
3 Skai§tumu
3 Śohdibas
3 Starpa^
3 śuhtiji
3 Swehri
3 Swehrus
3 śwehtu
3 tadehļ
3 tahdas
3 Taiśnee
3 Taiśneem
3 Taiśniba
3 Taiśnibas
3 Tatśchu
3 tawi
3 Teeśa
3 teize
3 tikkuśchi
3 Tomehr
3 turreht
3 turrejśchi
3 turreśees
3 turreti
3 Uhdeni^
3 waddija
3 waijaga^
3 wajati
3 Wal§tibas
3 waldi
3 Walditajeem
3 Walloda
3 warren
3 warrens
3 weena^
3 Wehja
3 Wezzums
3 Wiltu
3 zeeniga
3 Zeļļa
3 zik
2 8
2 12
2 13
2 21
2 §innaht
2 §innama^
2 §kai§ta
2 §kaidri
2 §paidita
2 §pehje
2 §pehzigu
2 §taigaht
2 §tipri
2 §tiprs
2 §trahda
2 §wehre
2 abbeem
2 aiseet
2 Aismirśchanas
2 aismirśe
2 Akliba
2 Algu
2 apbehdinajśchi
2 apgohda
2 Apgrehzinaśchanu
2 appakśch
2 aśs
2 at§inne
2 at§innuśchi
2 at§kanneja
2 at§tahjahs
2 at§tahje
2 Atkaļ
2 atmettuśchi
2 atminnejahs
2 atnahze
2 atra§ts
2 atreebahs
2 Atreepśchana
2 atrohd
2 Aug§tibas
2 Auśis
2 Baggatibu
2 bahrgu
2 Bailibas
2 Barribas
2 Bauśli
2 Bauślibas
2 Bauślu
2 behd§e
2 Behdas
2 Behrniņus
2 Besdeewiga
2 Besdeewigeem
2 Bihjaśchanas
2 bihśees
2 bijis
2 Bilde
2 Blehņu
2 breeśmiga
2 brihnojśchees
2 Bruņņahm
2 buhdama
2 Buhśchanas
2 buhśchu
2 buhśim
2 Burśchanas
2 d§eedaja
2 d§ennahs
2 D§ihweem
2 d§ihwoht
2 d§ihwoja
2 D§ihwu
2 d§immuśchi
2 d§ird
2 d§irdeja
2 D§irk§teles
2 da§chkahrt
2 dabbuhs
2 dabbuśchu
2 Dahwanahm
2 Darbs
2 darrita
2 Darritajs
2 Debbeśim
2 ded§e
2 Deena^
2 Deewekļi
2 Deewekļu
2 Dehls
2 Dehlu
2 Derribas
2 dewis
2 dewuśi
2 dohdahs
2 dohdi
2 dohma
2 Dohmaśchanahm
2 Draud§ibu
2 drih§
2 Drohśchibu
2 Duhmi
2 Durwim
2 Duśmahm
2 Duśśeśchanas
2 Dwehśelu
2 eed§elti
2 eegrib
2 Eegribbeśchana
2 Eegribbeśchanas
2 eekahro
2 Eelihgśmośchana
2 ees
2 Eeśahkuma
2 Eeśahkumi
2 Ehna
2 Elka=Deewa
2 eśśus
2 Gaddi
2 gahjuśchi
2 Gaiśmas
2 Gaiśmu
2 Gaiśs
2 Gann
2 Ģeķķi
2 Ģihmi
2 Gohda^
2 Gohda=Krehślus
2 Gohdiba
2 Gohdibu
2 grehko
2 grehkojśchi
2 Grehkus
2 Grehzineekeem
2 grib
2 gribbedami
2 gribbeja
2 gribbetu
2 gribbi
2 gŗuhta
2 Gŗuhtibu
2 gŗuhtu
2 Gudru
2 Gultas
2 ih§teni
2 ih§tenu
2 ihśa
2 iskaiśiti
2 ismeklehs
2 ispra§t
2 Ja
2 janeśs
2 jaśchu
2 jauki
2 jauna
2 Jr
2 juhśu
2 jutte
2 kahda
2 kahdam
2 kahds
2 kahrt
2 Kahrtas
2 Kalnu
2 Kalpu
2 kamehr
2 Kaŗŗa^
2 Ķehmeem
2 Ķehniņu
2 kļuhtu
2 kluśśu
2 Ko
2 Kur
2 Kurneśchanas
2 labbas
2 Labbu
2 Labbums
2 Laika
2 Laiko^s
2 laipnigs
2 Laiwa^
2 Ļaunu
2 Ļaunuma
2 Ļaunums
2 leed§ahs
2 leelaku
2 Leeliba
2 Leeta
2 Leeta^s
2 leezeetees
2 Lehśmas
2 lihd§igu
2 lihd§inati
2 likt
2 Lohpus
2 ļohti
2 luhd§e
2 ma§a
2 maģ
2 mahk
2 Mahzibu
2 mannas
2 mannim
2 Meeśa
2 Meeśahm
2 Meeśas
2 mehd§
2 Mehles
2 Mehrķi
2 mekle
2 meklejs
2 Mihle§tiba
2 mihlehts
2 mir§tams
2 Miŗŗoņi
2 Miŗŗoņu
2 Mohkahm
2 Mohziba
2 Mohzibu
2 muh§chigas
2 muh§chigu
2 Mutti
2 nahkamas
2 Nahwes
2 Ne
2 ne§innams
2 Negantibu
2 negohdigas
2 negohdigi
2 ņehmis
2 nejauku
2 nekahdas
2 nekahds
2 neleetiga
2 Nemir§tibas
2 nemittejama
2 ņems
2 ņemt
2 ņemts
2 nepateeśi
2 Nepraśchanas
2 neprattigeem
2 Neprattigu
2 neśagahnihts
2 neśs
2 neśśe
2 Netaiśniba
2 netizzigi
2 newaid
2 neweena
2 nokauj
2 nokriht
2 nolahdehts
2 nolaidahs
2 nomir§t
2 Noślehpumus
2 notikke
2 notiks
2 pa§ih§t
2 pa§iht
2 pa§udde
2 Pa§uśchanas
2 Padebbes
2 Padohmi
2 Padohmus
2 pagahjuśchas
2 pahreet
2 pahrmahza
2 pahrmahziti
2 pahrņemts
2 pahrwehr§ch
2 Paipales
2 pakkaļ
2 paļaujahs
2 palihd§eja
2 Palihd§iba
2 paliks
2 pamahzi
2 Pamahziśchanas
2 pamahzitees
2 pamahziti
2 pamett
2 pamette
2 papreekśch
2 parahdahs
2 parahdi
2 parahdiht
2 parahdijahs
2 Parahdiśchanas
2 paśargahs
2 paśargaja
2 paścha
2 paśchus
2 pateeśu
2 Pawehleśchanahm
2 Pazeeśchanu
2 Peed§imśchanas
2 peeklahjahs
2 peeminnedams
2 Peeminneśchanu
2 peeminnetu
2 peeņehmuśchi
2 peepeśchi
2 peeśauz
2 peewiļļ
2 pilna
2 pilniga
2 pirma
2 pirmajs
2 pirms
2 Pluhdeem
2 poh§ta
2 preekścha^
2 Prettineekus
2 prohti
2 Pulkus
2 puśs
2 radditahm
2 red§eht
2 red§ehts
2 red§eta
2 Rohkai
2 runna
2 runnaśchu
2 Sahle
2 Śaitehm
2 śakka
2 Śakne
2 śamaitaht
2 Śamaitaśchana
2 Śamaitaśchanu
2 Śamanniśchanas
2 Śapraśchanu
2 śaprattigs
2 śarkanu
2 Sarreem
2 śatreekt
2 śaud§i
2 Śaules
2 śchinni^
2 Śchis
2 śchis
2 Seltu
2 Semme^
2 Semmi
2 śewim
2 śewis
2 Sibbiņu
2 Sihmehm
2 Sihmi
2 Śirdi^
2 Skaudibu
2 Śmakkas
2 Śmeekla
2 śohdi
2 Śohdiba
2 Śohdibahm
2 śohdidams
2 Śohģi
2 Stabbu
2 Stiprumu
2 śuhti
2 Swaig§nu
2 śwehtahm
2 Śwehtibu
2 śwehtigi
2 śwehtigu
2 śwehtiti
2 śwehtus
2 Ta`
2 TAdehļ
2 tahdahm
2 tahdeem
2 tahds
2 tahdus
2 tahļu
2 Tahs
2 tai`
2 tai^
2 taiśnajs
2 tappis
2 tapt
2 teeśa
2 teeścham
2 Teeśu
2 teiz
2 tewim
2 tewis
2 tezzeja
2 tikkai
2 tohpam
2 truhk§t
2 Truhkums
2 turp
2 Turpretti
2 turrahs
2 turredami
2 turrejahs
2 turrejam
2 turreta
2 Twihkśchanu
2 Uhdenim
2 usgahje
2 Usluhkośchana
2 Usraud§iśchana
2 usturr
2 usturreti
2 Waddons
2 wahjśch
2 Wahrdi
2 Waigu
2 Wal§tibu
2 walda
2 waldihs
2 waldiht
2 Waldiśchana
2 Walditajam
2 Walditaji
2 Walditajs
2 walditu
2 Wallodu
2 Warrai
2 Warras=Darbu
2 warrejśchi
2 Warrenu
2 warrenu
2 weenohtru
2 weenprahtigi
2 Weens
2 weenumehr
2 Wehjśch
2 Wihrs
2 Wiltiba
2 wiśśadu
2 wiśsapkahrt
2 wiśśur
2 Zaur
2 zeeni
2 zeenigs
2 Zeļļi
2 Zeļļus
2 zerre
2 Zihniśchanas
2 zittas
2 zittkahrt
1 5
1 6
1 14
1 15
1 19
1 20
1 22
1 23
1 25
1 §aļśch
1 §ammaniht
1 §arraiņs
1 §chehl
1 §chehliga
1 §chehligajs
1 §chehlodamees
1 §chigls
1 §ibbinaja
1 §inn
1 §innaju
1 §innams
1 §innamu
1 §itt
1 §kai§taka
1 §kai§taku
1 §kai§tas
1 §kai§ti
1 §kaidrs
1 §kaidru
1 §kaititi
1 §kattihts
1 §kraida
1 §kraidihs
1 §krees
1 §kummigi
1 §paida
1 §paidiht
1 §pehlejameem
1 §pehzigajs
1 §pihdehs
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015