Vārdformu biežuma vārdnīca (Sak)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3275
Kopējais vārdlietojumu skaits: 14419

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

601	un
492 irr
397 to
381 tas
340 kas
297 ne
263 ta
253 bet
164 no
146 wiņņa
133 weens
124 ka`
122 ar
122 ka
120 śawu
118 us
105 tee
104 wiņ§ch
97 tahs
94 teem
93 tad
87 buhs
83 tohp
83 tu
83 weena
81 kad
80 tam
79 pee
77 jo
68 par
67 es
66 wiņņu
58 tew
57 tohs
53 śirds
53 zaur
51 tawu
49 taps
45 darra
45 weenu
42 pahr
42 wiņņas
41 ko
41 preekśch
39 eekśch
38 kunga
36 kam
36 ta`
35 wihrs
35 zeļļu
32 nahk
32 śawas
31 daud§
31 gudrs
30 neka`
30 tawa
29 pehz
28 1
28 mans
27 gudribu
27 labbi
27 mahza
26 itt
26 śirdi
25 leetas
25 wiņņam
23 kungs
23 luhpas
23 patt
23 prett
22 kur
22 mutti
21 tawas
20 §tarp
20 besdeewigo
20 eśśi
20 gudriba
20 lai
20 mutte
20 śawa
20 zeļśch
19 §taiga
19 eśmu
19 zilweks
18 behrns
18 deewa
18 dwehśeli
18 kungu
18 pamahziśchanu
17 besdeewigu
17 dehls
17 dohd
17 eet
17 mihle
17 negantiba
17 rohkas
17 runna
17 taiśna
17 wairak
16 azzis
16 d§ihwibas
16 ģeķķa
16 ir
16 kahda
16 labba
16 labbu
16 ļauna
16 mannu
16 manta
16 muttes
16 nabbags
16 rohku
16 tuwaku
16 zilweka
15 arrid§an
15 ģeķķi
15 ja
15 ļaunu
15 neds
15 śarga
15 śawa^
15 sinnaśchanu
15 taiśno
15 warr
15 wiśśu
14 dwehśele
14 eebr
14 kungam
14 mekle
14 paśarga
14 śapraśchanu
14 śew
14 taiśnajs
14 tur
14 wall
14 wallodu
13 azzim
13 ģeķķis
13 kahdu
13 ķehniņa
13 namma
13 pats
13 śawahm
13 wahrdi
12 arri
12 atkaļ
12 darriht
12 jepśchu
12 kahds
12 labbaks
12 laika^
12 man
12 mannas
12 mehle
12 pahrmahziśchanu
12 paleek
12 śakka
12 taiśnibu
12 teeśu
12 tomehr
12 zeļļi
11 baggats
11 bes
11 besdeewigajs
11 dabbu
11 gohds
11 gudru
11 jeb
11 klauśa
11 labbaki
11 ļaudis
11 manna
11 parei§i
11 patihk
11 śaweem
11 śeewa
11 śeewas
11 semmes
11 turr
11 wihra
11 wiśśi
10 bauślibu
10 behrni
10 eenihd
10 gudribas
10 labs
10 nahwes
10 neneeka
10 newaid
10 paśchu
10 pirms
10 salamans
10 śirdi^
10 taiśniba
10 taws
10 wahrdus
9 §inna
9 §tahw
9 behrneem
9 buht
9 d§ihwiba
9 gann
9 ģeķķibu
9 gudra
9 ķildu
9 labbumu
9 ļaudim
9 leezineeks
9 manni
9 nabbagu
9 nizzina
9 padarra
9 palihd§
9 paścha
9 prahtu
9 śapraśchana
9 śliņķis
9 tai
9 taiśns
9 tapehz
9 tohpi
9 waigu
9 zilweku
8 5
8 at§ihśchanu
8 atrohd
8 augļeem
8 auśi
8 awots
8 besdeewiga
8 besdeewigs
8 d§ihwibu
8 darbu
8 dehļ
8 dohmas
8 dwehśelei
8 ehd
8 juhs
8 kaunu
8 kuŗśch
8 laid
8 lauwa
8 mai§es
8 mann
8 mannus
8 nabbageem
8 namma^
8 nammu
8 noh§t
8 padohmu
8 pahrmahza
8 pamahza
8 prahts
8 preezajahs
8 tahļu
8 taiśnee
8 taiśnibas
8 taiśnu
8 teeścham
8 tehwu
8 teiz
8 turrahs
8 uhdens
8 wahrds
8 wehl
8 wehra^
8 wiśśas
8 zeļļ
8 zeļļeem
8 zik
7 2
7 6
7 §teid§ahs
7 §tiprs
7 atraddihs
7 bauślus
7 bih§tahs
7 bihjaśchana
7 dahwanas
7 darbs
7 dohma
7 eenih§t
7 eij
7 ģeķķiba
7 ģeķķim
7 ģeķķu
7 gohdu
7 gudreem
7 jums
7 kahjas
7 ķehniņ§ch
7 leetu
7 leez
7 luhpahm
7 mai§i
7 mannis
7 meeru
7 mehditajs
7 nams
7 nei
7 netaiśnibu
7 padohms
7 pahrwehrtita
7 paliks
7 prohti
7 red§i
7 śargi
7 tawi
7 teeśa
7 tehwa
7 tewi
7 tewim
7 turretees
7 walda
7 warri
7 weenas
7 wihru
7 wiņņo
7 wiśs
7 zeļļus
7 zilwekeem
6 10
6 11
6 ahra
6 apbehdina
6 baggatibu
6 besdeewigee
6 d§en
6 deews
6 dehlu
6 duśmibu
6 dwehśeles
6 ees
6 gaiśchums
6 gan
6 kamehr
6 leek
6 leela
6 leetus
6 mahtes
6 mahti
6 maķķeniht
6 mantu
6 mellus
6 nahks
6 nahkśees
6 pa§tahw
6 paļaujahs
6 pazeļļ
6 peederr
6 prahtiga
6 prahtigs
6 rahmo
6 śargatees
6 śchee
6 schehla§tibu
6 selts
6 śwehtigs
6 tahds
6 tatśchu
6 tawahm
6 tawai
6 tik
6 truhkums
6 usees
6 wahrdeem
6 wahrdu
6 weenam
6 weenumehr
6 zerriba
6 zilwekam
6 zits
5 15
5 §trahda
5 ahr§tes=sahle
5 ahtri
5 alla§chiņ
5 at§tahj
5 atmett
5 aug§ti
5 bahr§iba
5 bahrśchanas
5 balśi
5 behdas
5 behdu
5 behrnu
5 besdeewigeem
5 bija
5 brahlis
5 d§ennahs
5 d§ihwoht
5 dabbuht
5 dahrgu
5 darrijs
5 dohs
5 draugs
5 drih§
5 drohśchi
5 duśmiba
5 eepreezina
5 ehdihs
5 gals
5 galwu
5 gluhne
5 gohda^
5 grehkeem
5 grehki
5 grehku
5 grib
5 gudro
5 jauna
5 kahju
5 ķehniņeem
5 ķehniņu
5 klauśajt
5 kluśśina
5 krittihs
5 leeta
5 leetahm
5 mahte
5 mai§e
5 makśa
5 mehs
5 mums
5 nahkahs
5 nahz
5 ņem
5 nepateeśs
5 nomirs
5 pa
5 pa§tahwehs
5 padohma
5 pahrmahziśchana
5 patti
5 peeklahjahs
5 pilsśahts
5 preekścha^
5 rihk§te
5 runnaht
5 śakki
5 salamaņa
5 śaprattigs
5 śawam
5 śawus
5 schehla§tiba
5 śeewu
5 semmi
5 ślawa
5 śliņķa
5 śudrabs
5 śudrabu
5 tahm
5 tawa^
5 tawus
5 teeśas
5 tehwam
5 turrehts
5 uhdeni
5 walditaju
5 walloda
5 wallodas
5 ween
5 wihnu
5 wiśśa
5 wiśśa^
5 wiśśahm
5 wiśśai
5 zeļļa
5 zitta
4 4
4 9
4 13
4 17
4 ak
4 ap§kai§tahs
4 apślepjahs
4 apśmeij
4 atkahpees
4 aug§ta
4 baggatiba
4 barribu
4 bauśli
4 beedris
4 bihjaśchanu
4 biju
4 bohja^
4 bohja^=eeśchanu
4 buhśchanu
4 d§ihwohs
4 da§ch
4 dahrgs
4 deena^
4 deenas
4 deenu
4 draugu
4 durwim
4 eelahm
4 eeśahkums
4 elle
4 elles
4 etc
4 galdu
4 galwa^
4 ģeķķam
4 ģeķķibas
4 ģeķķigs
4 grehko
4 gudree
4 gull
4 ikkatra
4 isglahbts
4 isplukśchķe
4 kahjahm
4 kalps
4 kalpu
4 klahjahs
4 kohks
4 krohnis
4 labbaka
4 ļau§chu
4 ļaunumu
4 leelijahs
4 leelu
4 lepniba
4 lihgśmojahs
4 ļohti
4 lukte
4 mahziba
4 mahzibas
4 meddu
4 mehditaju
4 mihliga
4 muh§cham
4 nelaimi
4 nenojehga
4 nu
4 pa§tahwigu
4 padohmeem
4 pahrmahzi
4 pahrwehrtitas
4 pahrwehrtitu
4 pamett
4 pateeśibu
4 pee=ehdihs
4 peepeśchi
4 pehrles
4 pehzgalla^
4 pilsśahtu
4 pļaujama^
4 prahtigam
4 putnis
4 rahda
4 red§
4 rihk§ti
4 rohka^
4 rohkahm
4 runnahs
4 śakkamee
4 śakrahj
4 śamanto
4 śawa^s
4 śawai
4 śawo
4 śchihs
4 śchurp
4 seltu
4 semme
4 śezzen
4 sinnaśchana
4 śirdis
4 ślakka
4 ślawu
4 śliņķi
4 śuhta
4 śwars
4 śwehtiśchana
4 taiśneem
4 taiśni
4 tawam
4 taweem
4 tehws
4 tewis
4 tihrs
4 tinnahs
4 ugguns
4 wahrtim
4 wairojahs
4 wairs
4 weena^
4 wihna
4 wihram
4 wiltiba
4 wiltigu
4 zittu
3 3
3 14
3 16
3 20
3 22
3 25
3 §innama
3 §taigaht
3 §tipra
3 §tipri
3 §tipru
3 a§oti^
3 agri
3 aismir§t
3 aizina
3 akmins
3 ap§chehlojahs
3 apbehdinahts
3 apklahj
3 aprak§ta
3 aśśini
3 aśśinim
3 at§ihśchanas
3 at§tahjahs
3 at§tahjeet
3 atkahpj
3 atkahpt
3 atpakkaļ
3 atraśśi
3 atrauji
3 augļi
3 augļus
3 auśim
3 azz
3 azzi^s
3 bahr§ibu
3 bahrśchana
3 bedre^
3 behdahm
3 behdigu
3 besdeewibu
3 besdeewigam
3 bihjaśchanas
3 bruņņahm
3 d§ehreenu
3 d§ihtees
3 d§iļļa
3 d§ird
3 dabbuhs
3 darbeem
3 dehla
3 derr
3 diwejahds
3 draugeem
3 draugi
3 ee=eet
3 eegribbetees
3 eekahro
3 eekrittihs
3 eenaidneeks
3 eśśohts
3 eśśu
3 gaddi
3 gaidiśchana
3 ģeķķo
3 gohda=krehślis
3 gre§na
3 gree§chahs
3 gudram
3 gudri
3 gudrus
3 gulli
3 ikweens
3 ilgi
3 isbailes
3 isdohd
3 isśalzis
3 jauku
3 jem
3 kaklu
3 kaulus
3 kauns
3 klahśees
3 klauśajs
3 klauśi
3 klauśiht
3 krahśchnums
3 kriht
3 kuŗŗa
3 kuŗŗam
3 labpraht
3 lah§ti
3 ļaunadarritajeem
3 ļauns
3 ļaunuma^
3 ļaunums
3 leed§ahs
3 leekahs
3 leeleem=kungeem
3 leeti
3 lehnprahtigs
3 lepnibu
3 lihd§
3 lihgśmiba
3 likt
3 lohkahs
3 luhgśchana
3 manneem
3 mantas
3 meddus
3 mehli
3 meitas
3 mekleht
3 melkulis
3 mello
3 mihk§ta
3 mihle§tiba
3 mihleht
3 mirkśchķina
3 nabbad§iba
3 nabbagam
3 nabbagus
3 neewaśchana
3 negauśibu
3 ņehmis
3 nelaimiba^
3 neleetiba
3 neno§eed§igs
3 nenojehgas
3 neprattigs
3 neśs
3 niknu
3 no§kumśchana
3 nolahd
3 ohtru
3 padebbeśis
3 padohmus
3 pahrbauda
3 pahrmanna
3 pamahziśchana
3 pamahziśchanas
3 papillam
3 parahda
3 paśaules
3 paśchas
3 peenahk
3 peeņem
3 pilsśahta
3 poh§ta^
3 prahta^
3 preeks
3 preezaśees
3 pulku
3 rahdahs
3 reeśchana
3 rehjejas
3 rohka
3 śahnis
3 śamanna
3 śapraśchanas
3 śaprattigu
3 śaproht
3 śataiśa
3 śchķih§ts
3 śchķih§tu
3 selta
3 śewis
3 skudras
3 ślawe
3 śleppeni
3 śudraba
3 śwehtihts
3 śwehtu
3 śweścha
3 śweśchas
3 taiśnam
3 tapt
3 tekkahm
3 tikkuśchi
3 tikkuśi
3 uppes
3 uppuris
3 wainas
3 wainu
3 wairo
3 waldiht
3 walgeem
3 warretu
3 waśśara^
3 weh§ts
3 wehjśch
3 welti
3 weltigo
3 wezzakeem
3 widdu
3 widdu^
3 wiltiga
3 wiltneeku
3 wiltu
3 wiņņi
3 wirs
3 wirśu^
3 wiśśadu
3 wiśśeem
3 wiśśus
3 zeļļahs
2 12
2 18
2 23
2 24
2 27
2 §aļļohs
2 §innams
2 §innamu
2 §inni
2 §kaidrs
2 §pihd
2 §tah§ta
2 §tahwehs
2 §taigadams
2 §taigahs
2 §tiprina
2 §tiprinahts
2 §trahdaht
2 abbi
2 agura
2 aisgahjis
2 aismir§ti
2 aisņem
2 akka
2 akmini
2 ap§kaiśchana
2 apdohmigi
2 apdohmigu
2 apģehrbs
2 apklahs
2 aplaupa
2 apmahne
2 aprahj
2 aprunnataja
2 aprunnatajs
2 apślehpj
2 apśohlahs
2 aśśa
2 at§ihśchana
2 at§ihts
2 at§tahjees
2 at§tahs
2 at§tahts
2 atbild
2 atbildi
2 atdarra
2 atdarri
2 atdarriht
2 atgree§
2 atmakśahs
2 atmakśahts
2 atmakśaśchana
2 atreepśchanas
2 atśchķir
2 aug§tas
2 auglis
2 augśchu
2 auśis
2 auśs
2 awoti
2 baddu
2 baggata
2 baggatigi
2 baggatu
2 bahrgs
2 bahrgu
2 bahrśchanu
2 bauśliba
2 bedre
2 behda^s
2 behrnus
2 besdeewiba
2 besdeewibas
2 besdeewigus
2 besprahtiga
2 besprahtigas
2 bih§tatees
2 bih§tees
2 bihśees
2 bihtees
2 bij
2 bijuśi
2 blehdigahm
2 blehdigeem
2 blehņas
2 brahļeem
2 buhśchana
2 buhśchana^
2 bulta
2 d§eedinaśchanas
2 d§emdejśi
2 d§emdina
2 d§enn
2 d§er
2 d§eŗŗ
2 d§ihres
2 d§iht
2 d§ihwo
2 d§ihwośchana
2 d§ihwośchanu
2 d§ihwośi
2 d§iļśch
2 d§inneja
2 da§cham
2 da§chkahrt
2 dahwana
2 daļļa
2 darr
2 darrahs
2 darri
2 darrihs
2 darriśchu
2 darrita
2 darritaju
2 dau§iśees
2 debbeśi^s
2 debbeśis
2 deewu
2 diwi
2 dohdahs
2 dohśchu
2 doht
2 dohts
2 drehbes
2 drehbi
2 drihg§t
2 drohśch
2 durwis
2 duśmigs
2 eedabbu
2 eedabbuśchana
2 eemantohs
2 eenihdehts
2 eerihj
2 eh§t
2 ehrkśchķi
2 eiji
2 eļje
2 eļjes
2 eśśam
2 ettiķis
2 gahje
2 gahjumi
2 galwai
2 garru
2 ģeķķeem
2 ģeķķiga
2 glabba
2 glihtums
2 gohda
2 gree§
2 gree§ch
2 grehkus
2 grehzineekeem
2 gribbahs
2 gribbi
2 grim§t
2 gŗuhti
2 gŗuhts
2 gultu
2 ih§tena^
2 ih§tenu
2 ikdeenas
2 ikkatrs
2 ilgu
2 irra
2 is§pruks
2 isd§iśśihs
2 isdeldeti
2 isdohśees
2 iseet
2 isglahbees
2 isglahbj
2 isnihks
2 ispe§ti
2 ispe§tihs
2 ispoh§ta
2 isrunnaht
2 isteeśahs
2 istrenz
2 iswehlehts
2 iswemj
2 itie#ļa
2 jauks
2 jaukums
2 jauns
2 jelle
2 juhŗas
2 jumtu
2 kahdas
2 kahja
2 kahribu
2 kahrt
2 kaklam
2 kakta^
2 karrina
2 kaulo^s
2 kauśchanas
2 ķehniņi
2 ķilda
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015