Vārdformu biežuma vārdnīca (Sak)

 

Kopējais vārdformu skaits: 3490
Kopējais vārdlietojumu skaits: 14419

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

558	un
490 irr
376 to
318 tas
258 ne
241 bet
239 kas
187 ta
160 no
125 wiņņa
120 ar
118 śawu
114 us
113 ka`
101 ka
97 Kas
97 wiņ§ch
92 tee
91 tahs
91 weens
90 teem
87 buhs
83 tohp
79 tu
77 pee
76 tad
74 Ta
74 tam
67 weena
66 par
66 wiņņu
60 Tas
57 tew
56 tohs
53 Śirds
52 Jo
51 tawu
49 kad
49 taps
48 es
45 darra
44 zaur
43 Un
41 weenu
40 preekśch
39 Weens
37 ko
37 Ne
36 pahr
36 wiņņas
35 KUNGA
35 Wihrs
35 Zeļļu
33 eekśch
32 nahk
32 śawas
31 Kad
30 neka`
30 tawa
29 kam
29 pehz
28 1
28 ta`
27 daud§
27 Gudribu
26 labbi
26 Śirdi
25 jo
25 Leetas
25 wiņņam
23 Luhpas
23 patt
23 prett
22 Mutti
21 gudrs
21 Ka
21 Mahza
21 tawas
21 To
21 Wiņņa
20 §tarp
20 Besdeewigo
20 Gudriba
20 Mutte
20 Zeļśch
19 §taiga
19 Es
19 eśmu
19 KUNGS
19 śawa
19 Zilweks
18 Behrns
18 Deewa
18 Dwehśeli
18 Pamahziśchanu
17 Besdeewigu
17 Dehls
17 eet
17 itt
17 mihle
17 Negantiba
17 Rohkas
17 Tad
17 wairak
16 Azzis
16 D§ihwibas
16 eśśi
16 Ģeķķa
16 kahda
16 mannu
16 Manta
16 Rohku
16 Tuwaku
16 Zilweka
15 arrid§an
15 dohd
15 Ģeķķi
15 lai
15 Muttes
15 śarga
15 śawa^
15 Sinnaśchanu
15 Taiśna
15 warr
15 Weena
15 wiśśu
14 Dwehśele
14 Eebr
14 KUNGAM
14 KUNGU
14 kur
14 mans
14 mekle
14 Nabbags
14 neds
14 paśarga
14 Śapraśchanu
14 śew
14 Taiśnajs
14 Taiśno
14 tur
14 Wall
14 Wallodu
13 Azzim
13 Ģeķķis
13 ir
13 kahdu
13 Ķehniņa
13 Ļauna
13 Namma
13 pats
13 śawahm
13 Wahrdi
12 arri
12 atkaļ
12 Bet
12 darriht
12 kahds
12 labba
12 Laika^
12 Ļaunu
12 man
12 mannas
12 Mehle
12 Pahrmahziśchanu
12 paleek
12 śakka
12 Taiśnibu
12 Tee
12 Zeļļi
11 bes
11 Besdeewigajs
11 dabbu
11 Gohds
11 ja
11 jeb
11 Ka`
11 klauśa
11 labbu
11 Ļaudis
11 manna
11 parei§i
11 patihk
11 runna
11 śaweem
11 Śeewa
11 Śeewas
11 Semmes
11 Teeśu
11 tomehr
11 Wihra
10 Bauślibu
10 Behrni
10 eenihd
10 Gudribas
10 Gudrs
10 labs
10 Nahwes
10 neneeka
10 newaid
10 paśchu
10 Salamans
10 Śirdi^
10 Taiśniba
10 turr
10 Wahrdus
9 §inna
9 §tahw
9 Behrneem
9 buht
9 D§ihwiba
9 Ģeķķibu
9 jepśchu
9 Jtt
9 Ķildu
9 labbaks
9 Labbumu
9 Ļaudim
9 Leezineeks
9 manni
9 Mans
9 Nabbagu
9 nizzina
9 padarra
9 palihd§
9 paścha
9 Prahtu
9 Śapraśchana
9 Śliņķis
9 taws
9 tohpi
9 Waigu
9 Zaur
9 Zilweku
8 5
8 At§ihśchanu
8 atrohd
8 Augļeem
8 Auśi
8 Awots
8 Besdeewiga
8 D§ihwibu
8 Darbu
8 dehļ
8 Dohmas
8 Dwehśelei
8 Gudru
8 juhs
8 Kaunu
8 Kur
8 Lauwa
8 Mai§es
8 mann
8 mannus
8 Namma^
8 Nammu
8 noh§t
8 Padohmu
8 pahrmahza
8 pirms
8 Prahts
8 preezajahs
8 Ta`
8 tahļu
8 tai
8 Taiśnee
8 Taiśnibas
8 turrahs
8 Uhdens
8 Wahrds
8 wehl
8 wehra^
8 zeļļ
8 Zeļļeem
7 2
7 6
7 §teid§ahs
7 §tiprs
7 atraddihs
7 baggats
7 Bauślus
7 bih§tahs
7 Bihjaśchana
7 Dahwanas
7 Darbs
7 dohma
7 eenih§t
7 gann
7 Ģeķķiba
7 Ģeķķim
7 Ģeķķu
7 Gohdu
7 jums
7 Kahjas
7 Kam
7 Ķehniņ§ch
7 Labbaki
7 Leetu
7 Luhpahm
7 Mai§i
7 mannis
7 Meeru
7 Mehditajs
7 Nabbageem
7 Nams
7 Netaiśnibu
7 Padohms
7 paliks
7 Taiśnu
7 tawi
7 Tehwa
7 Tehwu
7 tewi
7 tewim
7 turretees
7 walda
7 warri
7 weenas
7 Wihru
7 Wiņ§ch
7 wiņņo
7 wiśśas
7 wiśśi
7 Zeļļus
7 Zilwekeem
6 10
6 11
6 ahra
6 apbehdina
6 Baggatibu
6 Besdeewigee
6 d§en
6 Deews
6 Dehlu
6 Duśmibu
6 Dwehśeles
6 Eekśch
6 ees
6 ehd
6 Gaiśchums
6 gan
6 gudra
6 leela
6 Leetus
6 leez
6 Mahtes
6 Mahti
6 mahza
6 maķķeniht
6 Mantu
6 Mellus
6 nahks
6 nahkśees
6 nei
6 pa§tahw
6 Pahr
6 pahrwehrtita
6 paļaujahs
6 pazeļļ
6 peederr
6 Rahmo
6 Runna
6 śargatees
6 śargi
6 Schehla§tibu
6 Selts
6 Tahs
6 Tam
6 tatśchu
6 tawahm
6 tawai
6 teiz
6 tik
6 Truhkums
6 usees
6 Wahrdeem
6 Wahrdu
6 weenumehr
6 Wiņņas
6 Zerriba
6 Zilwekam
5 15
5 §trahda
5 Ahr§tes=Sahle
5 alla§chiņ
5 at§tahj
5 aug§ti
5 Bahr§iba
5 Bahrśchanas
5 Balśi
5 Behdas
5 Behdu
5 Behrnu
5 Besdeewigeem
5 Besdeewigs
5 bija
5 Brahlis
5 d§ennahs
5 d§ihwoht
5 dabbuht
5 dahrgu
5 darrijs
5 dohs
5 Draugs
5 drohśchi
5 Duśmiba
5 eepreezina
5 ehdihs
5 Gals
5 Galwu
5 gluhne
5 Gohda^
5 Grehkeem
5 Grehki
5 Grehku
5 grib
5 Gudro
5 jauna
5 Kahju
5 kamehr
5 Ķehniņeem
5 Ķehniņu
5 kluśśina
5 krittihs
5 Kuŗśch
5 Labbu
5 Lai
5 leek
5 Leeta
5 Leetahm
5 Mahte
5 Mai§e
5 MAns
5 mums
5 nahkahs
5 nepateeśs
5 nomirs
5 pa
5 pa§tahwehs
5 Pahrmahziśchana
5 patti
5 peeklahjahs
5 Pilsśahts
5 Prahtiga
5 Preekścha^
5 red§i
5 Rihk§te
5 runnaht
5 śaprattigs
5 śawam
5 śawus
5 Schehla§tiba
5 Śeewu
5 Semmi
5 Ślawa
5 Śudrabs
5 Śudrabu
5 tahds
5 tahm
5 taiśns
5 tapehz
5 tawa^
5 Teeśas
5 teeścham
5 Tehwam
5 turrehts
5 Uhdeni
5 Walditaju
5 Walloda
5 Wallodas
5 ween
5 Wihnu
5 wiśs
5 wiśśa^
5 wiśśahm
5 wiśśai
5 Zeļļa
5 zik
5 Zitta
4 4
4 9
4 13
4 17
4 ahtri
4 ap§kai§tahs
4 apślepjahs
4 apśmeij
4 atkahpees
4 atmett
4 aug§ta
4 Baggatiba
4 Baggats
4 Barribu
4 Bauśli
4 Beedris
4 Bihjaśchanu
4 biju
4 bohja^
4 Bohja^=Eeśchanu
4 Buhśchanu
4 d§ihwohs
4 dahrgs
4 Daud§
4 Deena^
4 Deenas
4 Deenu
4 Draugu
4 drih§
4 Durwim
4 Eelahm
4 Eeśahkums
4 Eij
4 Elle
4 Elles
4 Eśśi
4 etc
4 Galdu
4 Galwa^
4 Ģeķķam
4 Ģeķķibas
4 grehko
4 Gudree
4 Gudreem
4 isglahbts
4 isplukśchķe
4 Ja
4 Kahjahm
4 Kalps
4 Kalpu
4 KAs
4 klahjahs
4 Ko
4 Kohks
4 Krohnis
4 Labba
4 labbaki
4 Laid
4 laid
4 Ļau§chu
4 Ļaunumu
4 leelijahs
4 leelu
4 Lepniba
4 lihgśmojahs
4 ļohti
4 Lukte
4 Mahziba
4 Mahzibas
4 makśa
4 Meddu
4 Mehditaju
4 mehs
4 mihliga
4 muh§cham
4 nahz
4 Nelaimi
4 ņem
4 Nenojehga
4 No
4 pa§tahwigu
4 Padohmeem
4 pahrwehrtitu
4 Pamahza
4 pamahza
4 pamett
4 Pateeśibu
4 pee=ehdihs
4 peepeśchi
4 Pehrles
4 pehzgalla^
4 Pilsśahtu
4 prohti
4 Putnis
4 Rihk§ti
4 Rohka^
4 Rohkahm
4 runnahs
4 śakki
4 śakrahj
4 Salamaņa
4 śawa^s
4 śawai
4 śawo
4 śchurp
4 Seltu
4 Semme
4 śezzen
4 Sinnaśchana
4 Śirdis
4 Ślakka
4 Ślawu
4 Śliņķa
4 Śliņķi
4 śuhta
4 Śwars
4 śwehtigs
4 Śwehtiśchana
4 Taiśneem
4 Taiśns
4 Tapehz
4 tawam
4 taweem
4 tawus
4 Teem
4 Teeśa
4 Tehws
4 tewis
4 tihrs
4 tinnahs
4 Tu
4 Ugguns
4 Us
4 Wahrtim
4 wairojahs
4 wairs
4 weena^
4 Weenam
4 Weenu
4 Wihna
4 Wihram
4 Wiltiba
4 wiltigu
4 wiśśa
4 Wiśśi
4 zits
3 3
3 14
3 16
3 20
3 22
3 25
3 §innama
3 §taigaht
3 §tipra
3 §tipri
3 §tipru
3 A§oti^
3 agri
3 aismir§t
3 aizina
3 ak
3 Akmins
3 ap§chehlojahs
3 apbehdinahts
3 apklahj
3 Aśśini
3 Aśśinim
3 At§ihśchanas
3 at§tahjahs
3 atkahpj
3 atkahpt
3 atpakkaļ
3 atraśśi
3 Augļi
3 Augļus
3 Auśim
3 Azz
3 Azzi^s
3 Bahr§ibu
3 Bahrśchana
3 Bedre^
3 Behdahm
3 Besdeewibu
3 Besdeewigam
3 besdeewigs
3 Bihjaśchanas
3 Bruņņahm
3 D§ehreenu
3 d§ihtees
3 d§iļļa
3 d§ird
3 Da§ch
3 dabbuhs
3 Darbeem
3 Dehla
3 derr
3 Draugeem
3 Draugi
3 ee=eet
3 eegribbetees
3 eekahro
3 eekrittihs
3 Eenaidneeks
3 eij
3 eśśohts
3 eśśu
3 Gaddi
3 Gaidiśchana
3 Ģeķķo
3 Gohda=Krehślis
3 gre§na
3 gree§chahs
3 Gudra
3 gudram
3 gudreem
3 gudri
3 gudru
3 gudrus
3 gull
3 ikkatra
3 ilgi
3 isdohd
3 isśalzis
3 jauku
3 Jepśchu
3 Jr
3 Jsbailes
3 Kaklu
3 Kaulus
3 Kauns
3 klahśees
3 Klauśajs
3 klauśajt
3 klauśiht
3 Krahśchnums
3 kriht
3 KUNgs
3 Kungu
3 kuŗŗa
3 kuŗśch
3 labbaka
3 Labbaks
3 labpraht
3 Lah§ti
3 ļauna
3 Ļaunadarritajeem
3 ļaunu
3 Ļaunuma^
3 Ļaunums
3 leed§ahs
3 leekahs
3 Leeleem=Kungeem
3 Lepnibu
3 lihd§
3 Lihgśmiba
3 likt
3 lohkahs
3 Luhgśchana
3 manneem
3 Mantas
3 Meddus
3 Mehli
3 Meitas
3 mekleht
3 Melkulis
3 Mihle§tiba
3 mihleht
3 Nabbad§iba
3 Nabbagam
3 Nabbagus
3 Neewaśchana
3 Negauśibu
3 ņehmis
3 Nelaimiba^
3 Neleetiba
3 neno§eed§igs
3 Nenojehgas
3 neprattigs
3 neśs
3 niknu
3 No§kumśchana
3 nolahd
3 ohtru
3 Padebbeśis
3 Padohma
3 Padohmus
3 pahrbauda
3 pahrmanna
3 pahrwehrtitas
3 Pamahziśchana
3 Pamahziśchanas
3 papillam
3 parahda
3 Paśaules
3 paśchas
3 peenahk
3 peeņem
3 Pilsśahta
3 pļaujama^
3 poh§ta^
3 Prahta^
3 Prahtigam
3 Prahtigs
3 prahtigs
3 Preeks
3 preezaśees
3 Prohti
3 Pulku
3 Rahda
3 rahdahs
3 red§
3 Reeśchana
3 Rehjejas
3 Rohka
3 śakkamee
3 śamanna
3 śamanto
3 Śapraśchanas
3 śaprattigu
3 śaproht
3 śataiśa
3 ŚChee
3 Śchihs
3 śchķih§ts
3 śchķih§tu
3 Selta
3 śewis
3 Skudras
3 ślawe
3 śleppeni
3 Śudraba
3 śwehtihts
3 Taiśnam
3 taiśni
3 tapt
3 TAs
3 teeśa
3 Teeścham
3 Tekkahm
3 tikkuśchi
3 tikkuśi
3 Uppes
3 Uppuris
3 Wainas
3 Wainu
3 wairo
3 waldiht
3 Walgeem
3 warretu
3 Waśśara^
3 WEens
3 Weh§ts
3 Wehjśch
3 welti
3 Weltigo
3 Wezzakeem
3 widdu
3 Widdu^
3 Wiltneeku
3 Wiltu
3 wiņņi
3 wiśśadu
3 wiśśeem
3 wiśśus
3 zeļļahs
3 Zik
2 12
2 18
2 23
2 24
2 27
2 §aļļohs
2 §innams
2 §innamu
2 §inni
2 §kaidrs
2 §pihd
2 §tah§ta
2 §tahwehs
2 §taigadams
2 §taigahs
2 §tiprina
2 §tiprinahts
2 §trahdaht
2 abbi
2 Agura
2 aisgahjis
2 aismir§ti
2 aisņem
2 Akka
2 Akmini
2 Ap§kaiśchana
2 apdohmigi
2 apdohmigu
2 Apģehrbs
2 apklahs
2 aplaupa
2 apmahne
2 aprak§ta
2 Aprunnataja
2 Aprunnatajs
2 apślehpj
2 apśohlahs
2 Ar
2 aśśa
2 At§ihśchana
2 at§ihts
2 at§tahjees
2 at§tahjeet
2 at§tahs
2 at§tahts
2 atbild
2 atdarra
2 Atdarri
2 atdarriht
2 atmakśahs
2 atmakśahts
2 Atmakśaśchana
2 atrauji
2 Atreepśchanas
2 Atśchķir
2 aug§tas
2 Auglis
2 augśchu
2 Auśis
2 Auśs
2 Awoti
2 Baddu
2 Baggata
2 baggatigi
2 baggatu
2 bahrgs
2 Bahrśchanu
2 Bauśliba
2 Bedre
2 Behda^s
2 Behdigu
2 Behrnus
2 Besdeewiba
2 Besdeewibas
2 Besdeewigus
2 besprahtiga
2 besprahtigas
2 bih§tatees
2 bih§tees
2 bihśees
2 bihtees
2 bij
2 bijuśi
2 blehdigahm
2 blehdigeem
2 Blehņas
2 Brahļeem
2 Buhśchana
2 Buhśchana^
2 Bulta
2 D§eedinaśchanas
2 d§emdejśi
2 d§emdina
2 d§enn
2 d§eŗŗ
2 D§ihres
2 d§iht
2 d§ihwo
2 D§ihwośchana
2 D§ihwośchanu
2 d§ihwośi
2 d§iļśch
2 D§inneja
2 da§chkahrt
2 Dahwana
2 Daļļa
2 darr
2 darrahs
2 darri
2 darrihs
2 darriśchu
2 darrita
2 Darritaju
2 dau§iśees
2 Debbeśi^s
2 Debbeśis
2 Deewu
2 Diwejahds
2 diwi
2 Dohd
2 dohdahs
2 dohśchu
2 doht
2 dohts
2 Drehbes
2 Drehbi
2 drihg§t
2 drohśch
2 Durwis
2 eedabbu
2 Eedabbuśchana
2 eemantohs
2 eenihdehts
2 eerihj
2 eh§t
2 Ehd
2 Ehrkśchķi
2 eiji
2 Eļje
2 Eļjes
2 eśśam
2 Ettiķis
2 gahje
2 Gahjumi
2 Galwai
2 Gann
2 Garru
2 Ģeķķeem
2 ģeķķiga
2 Ģeķķigs
2 ģeķķigs
2 glabba
2 Glihtums
2 gree§
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015