Vārdformu biežuma vārdnīca (SL1789)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1865
Kopējais vārdlietojumu skaits: 5649

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

263	un
95 man
84 ne
84 no
80 buhs
80 ka
78 es
74 to
68 ar
60 kas
54 pee
48 par
45 tew
44 deews
43 ko
42 lai
38 dohd'
38 ka`
37 jeb
37 us
36 teem
34 bet
33 tu
32 ir
31 mannu
30 tad
30 tawu
30 zaur
27 2
27 tahs
25 kad
25 śawu
24 3
24 ween
21 4
21 ak
21 irr
21 skohla^
20 neds
20 ta`
20 tas
19 śawas
19 ta
19 tam
19 tehws
18 warru
17 eekśch
17 labbu
17 preekśch
16 mehs
16 meld
16 prahtu
16 skohlneekeem
15 5
15 pehz
15 taws
14 deewa
14 gohdu
14 jo
14 mahzibas
14 warr
13 je§us
13 lihds
13 mums
13 śaweem
13 śirdi
13 śirds
13 turretees
13 wiņņu
13 wiņśch
12 d§ihwoht
12 wezzakeem
11 bes
11 ja
11 mans
11 skohlasbehrneem
11 zitteem
10 1
10 deewam
10 eśśi
10 nahk
10 nu
10 śchodeen
10 śwehtu
10 wiņņa
10 wiņņam
9 6
9 7
9 §chehligs
9 deewu
9 eet
9 gan
9 garru
9 klauśiht
9 kri§tu
9 ścho
9 tawa
9 tawahm
9 wahrdeem
9 wiņņeem
9 wiśśu
8 ba§niza^
8 buhtu
8 eśmu
8 ikweenam
8 je§u
8 labbi
8 manna
8 preeku
8 prett
8 skohlas
8 tahm
8 tawas
8 tee
8 teeścham
8 tewi
8 tewim
8 tohs
8 wiśśur
7 amen
7 atkal
7 dwehśeli
7 gars
7 grehkeem
7 kungs
7 kur
7 labpraht
7 mahjahm
7 mahza
7 pa
7 pabeigta^
7 palihd§'
7 prett'
7 śwehti
7 tohp
7 wahju
7 wehl
7 wiśśas
6 arr
6 behrneem
6 behrnu
6 gudribu
6 kamehr
6 leetahm
6 leez'
6 mahzibahm
6 mannas
6 pats
6 pretti
6 śchinni^
6 śewis
6 taweem
6 tewis
6 tur
6 wehra^
6 wiśs
5 8
5 9
5 alla§chin
5 atbildeht
5 behrns
5 darbeem
5 darru
5 deenahm
5 dehļ
5 dewis
5 dohd
5 i
5 ikdeenas
5 itt
5 jel
5 kam
5 kaut
5 ma§ahm
5 mahja^s
5 mann'
5 meeśu
5 muh§cham
5 nahkt
5 neweenam
5 padohtees
5 pahr
5 peedohd'
5 runnaht
5 spehku
5 śwehtahm
5 tawus
5 wahrdus
5 weens
5 wiśśeem
5 zeenigi
5 zeļļu
5 zilwekeem
4 §chehligi
4 §tahweht
4 §tiprina
4 a
4 ap
4 auglus
4 b
4 ba§nizas
4 buht
4 c
4 d§ihwośchanu
4 deenu
4 doht
4 dwehśeles
4 gohdaht
4 gohdam
4 gohdigi
4 grehku
4 grehkus
4 gribb
4 jaunu
4 joprohjam
4 klaht
4 kri§tus
4 labbak
4 labbotees
4 labbumu
4 laika^
4 luhd§u
4 ļaunu
4 mahzitajeem
4 mann
4 manni
4 mannim
4 mihlais
4 mihleju
4 mihligi
4 muhśu
4 nahwes
4 paleek
4 parahdiht
4 paśchas
4 pateikt
4 pateizu
4 patikt
4 pe§titaju
4 peenahkahs
4 rohkas
4 śargatees
4 śche`
4 śirdi^
4 skohlasbehrnam
4 skohlneekam
4 ślaweht
4 śwehtibu
4 tadehļ
4 taiśniba^
4 tawa^
4 tawi
4 tihk
4 tizzibu
4 wairak
4 weeta^
4 wiņņi
4 wiśśahm
4 zits
4 zittas
4 zittus
3 11
3 12
3 |
3 aisbrauzu
3 apgaiśmo
3 apśwehti
3 at§ihśchanu
3 baudiht
3 bauśleem
3 bauślus
3 behdas
3 behdu
3 behrnam
3 behrniņu
3 beid§ahs
3 bihtees
3 brih§cham
3 buhśchu
3 d§eeśmas
3 d§ihtees
3 d§ihwoju
3 dabbuht
3 daļļu
3 darriht
3 debbeśu=tehws
3 deewakalpośchanas
3 dohmaht
3 dwehśeliht'
3 eeśahkt
3 gohds
3 grahmatas
3 ih§tena^
3 ii
3 ikkatru
3 jaturrahs
3 jau
3 jauna
3 jauna^
3 kahds
3 kahjahm
3 kahrtas
3 kaunigi
3 kri§ts
3 krihtu
3 labbahm
3 laika
3 leeku
3 lizzis
3 luhd§ohs
3 luhgśchanas
3 ļaudim
3 mahk
3 mahzibu
3 mahzijees
3 meer'
3 meeśas
3 mihle§tibas
3 miht
3 mihtu
3 mirt
3 muh§chigas
3 nahwe
3 nahzis
3 neneeka
3 noteek
3 ņemt
3 pabeigt
3 paklauśi
3 paklauśigu
3 paklauśiśchanu
3 palihd§ibu
3 papreekśchu
3 paśargi
3 paścha^
3 patihk
3 paturreht
3 pawiśśam
3 pazelt
3 pirms
3 prahtigi
3 prahtiņu
3 preekścha^
3 preezigs
3 rihtu
3 rohka^s
3 śagaidiht
3 śapra§t
3 śawa^
3 śawahm
3 śawus
3 śchahs
3 schehla§tibu
3 schehligs
3 śchi
3 śchinni^s
3 śew
3 śewiśchki
3 skohlasbeedreem
3 skohlmei§tera
3 skohlmei§ters
3 spehks
3 śwehts
3 tahdu
3 taiśni
3 tapehz
3 tawam
3 tizzeht
3 tizzigs
3 tomehr
3 wahrdo^s
3 wahrds
3 waldi
3 waldiht
3 warr'
3 weenam
3 weenumehr
3 wehrmindereem
3 wiśśa
3 wiśśai
3 zehlees
3 zeļļus
3 zitta
3 zittadi
3 zittu
3 zittur
2 10
2 §cheit
2 §pihd
2 §tahw
2 §taigaht
2 §tarp
2 §tipra
2 agri
2 ahra^
2 ahtri
2 ap§chehlośchanu
2 apleezinaht
2 appakśch
2 arrid§an
2 arweenu
2 at§ih§tu
2 atgree§tees
2 atlaid'
2 atnahkśchanas
2 atra§t
2 aug§tais
2 aug§takais
2 aug§tu
2 auśis
2 baudijs
2 bauślu
2 beedribu
2 behrni§kigu
2 behrnus
2 bih§tahs
2 bij
2 blehnahm
2 butśchoht
2 d§ihwo
2 d§irdejis
2 d§irdi
2 dahrgas
2 dahwanas
2 darbo^s
2 darbośchanahm
2 darbs
2 darbus
2 darri
2 dauds
2 debbe§i^s
2 debbeśu
2 deen'
2 deenas
2 deeniņahm
2 deewabihjaśchana
2 dehls
2 dohdu
2 dohmahm
2 dwehśel'
2 dwehśele
2 eeraśchahm
2 elles
2 gaddahs
2 gahdaht
2 gaiśchums
2 galda
2 gallam
2 glabba
2 gohda^
2 gohdaju
2 gohdigeem
2 grehko^s
2 gribbu
2 gudru
2 ih§tenu
2 iii
2 ikweens
2 ilgi
2 iseet
2 ja=eet
2 janahk
2 jarunna
2 jehgt
2 juhs
2 kahda^
2 kahdas
2 kahrtam
2 katru
2 kaunu
2 kildas
2 klahtu
2 kluhs
2 kluht
2 kluśśiņam
2 kri§tiba^
2 kri§tigu
2 kru§ta^
2 kuhtribas
2 kungi
2 kungu
2 labba
2 labbas
2 labbeem
2 labdarriśchanahm
2 laiku
2 laizigas
2 laizigu
2 leek
2 leetas
2 leeti
2 lihd§
2 likkumus
2 lughtees
2 luhd§ams
2 luhgśchana
2 luhgśchana^
2 luhgśchanahm
2 ma§
2 mahzitees
2 mahzohs
2 makśa
2 maldohs
2 maltites
2 manna^
2 mannahm
2 manneem
2 mannus
2 mau
2 meers
2 mihle§tiba
2 mihle§tibu
2 mihleht
2 mihlibu
2 mihloht
2 mihlu
2 mir§toht
2 muh§chigu
2 muh§chu
2 muh§u
2 muhs
2 nahkahs
2 nahks
2 nahwe^
2 nahz
2 nakt'
2 nakti^
2 ne§t
2 neddeļa^
2 neddeļu
2 nei
2 neisteizama
2 nekahdas
2 nepaklauśiśchanu
2 nepateizibu
2 neśś
2 neśśahs
2 neween
2 noluhgt
2 ohtru
2 pa§emmigi
2 padarriht
2 padohdahs
2 padohmohs
2 pagahjuścha^
2 pahreem
2 paligu
2 parei§i
2 paśaulei
2 paścham
2 pateizibu
2 patihkams
2 pawaddiht
2 pawaddiśchanas
2 pawehl
2 pawehļu
2 pazeļļ
2 pe§ti§chana
2 pe§titais
2 pe§titaja
2 peederr
2 peeklahjigu
2 peeluhgt
2 peeminneśchanas
2 pehdigi
2 pilnibas
2 prahta
2 prahts
2 preezigi
2 prohti
2 pulk§tiņ'
2 raddeem
2 radditais
2 radditaju
2 rahdahs
2 rahmi
2 red§u
2 rihta
2 rohkahm
2 śataiśitees
2 śatihtees
2 śawam
2 śazziht
2 śche
2 ścheem
2 schehla§tiba
2 schehlotais
2 ścheitan
2 śchim
2 śchis
2 semmes
2 śeśdeena^s
2 śird'
2 śirds§chehligs
2 śirsnigi
2 skohlmei§teram
2 skohlneeks
2 stiprumu
2 stundu
2 śuhd§eht
2 śwehtiht
2 śwehtihts
2 śwehtus
2 śweikam
2 ta`lihds
2 tahdahm
2 tahdas
2 tahds
2 tai
2 taps
2 tapt
2 tawa^s
2 teeśu
2 teikt
2 teizams
2 tew'
2 tihru
2 tihśchi
2 tikkumo^s
2 tizziba^
2 tizzibas
2 tumśchu
2 turklahtu
2 turreht
2 usņehmis
2 usņemt
2 usņemti
2 waddi
2 wahrdi
2 wahrdu
2 waijag
2 waijaga
2 waina
2 wainas
2 wairo
2 wairs
2 waļļas
2 waļļu
2 warretu
2 wezzaki
2 wirśneekeem
2 wiśś
2 wiśśa^
2 wiśśi
2 zeeniht
2 zeeti
2 zeļļa^
2 zeļļeem
2 zerribu
2 zilweku
1 13
1 1789
1 §agśchus
1 §ahks
1 §argatees
1 §chehl
1 §chehligais
1 §chehligam
1 §chehligu
1 §chehloht
1 §cheitan
1 §i§t
1 §inna
1 §innaht
1 §inni
1 §innoht
1 §innu
1 §kaidreem
1 §kaidri
1 §kaitiht
1 §kanneht
1 §kattiht
1 §kattitees
1 §lawejams
1 §pee§tees
1 §pee§tu
1 §pehdams
1 §pehjam
1 §pehjis
1 §pehju
1 §pehleht
1 §pihdehs
1 §poh§cha
1 §tah§tiht
1 §tahdihts
1 §tahditees
1 §tahw'
1 §tahwejs
1 §taiga
1 §taigahs
1 §taigajam
1 §taigaleht
1 §tarpa
1 §teid§ahs
1 §teid§u
1 §teigtiņ
1 §tipra^
1 §tipri
1 §tiprinadami
1 §tiprinahs
1 §tiprotees
1 §trahpehts
1 §uddahs
1 §uddihs
1 §wehtahm
1 §wehti
1 abbas
1 adamam
1 agrak
1 ahran=ees
1 ahrigahm
1 ahrigu
1 ais
1 ais§tahw'
1 aisbildinatees
1 aiskawedami
1 aisleed§'
1 aismigśchohs
1 aismir§t
1 aismir§tu
1 aisteeku
1 aita
1 alla§ch
1 allośchanahm
1 ap§chehlojees
1 ap§chehlośchanas
1 ap§ed§i
1 ap§kaidrohs
1 apdahwinajis
1 apdohmigi
1 apgahda
1 apgahdajs
1 apgaiśmoht
1 apgaiśmohts
1 apgaiśmojis
1 apgaiśmośchanas
1 apkahrt
1 apkaitina
1 apkaitinajis
1 apkaitinaśchanas
1 apkaunohts
1 apkohps
1 apkrauśchohs
1 apleezina
1 apmehdiht
1 apmihleju
1 apnihk§tu
1 apnizzis
1 appak§ch
1 appakścha^
1 apśmeet
1 apśuhd§eht
1 apśwehtijis
1 apśwehtiśchanu
1 arr'
1 arri
1 aśśinis
1 aśśnim
1 at§ih§t
1 at§ih§tam
1 at§ihśchan'
1 at§ihśchanas
1 at§iht
1 at§tahjis
1 at§taht
1 at§tumś'
1 ateet
1 atgree§tu
1 atgreeśchanu
1 atjaunahs
1 atlai§t
1 atlai§ti
1 atminnetees
1 atne§t
1 atpe§tiht
1 atpe§tihts
1 atraiśiht
1 atrautees
1 atreebtees
1 atrohd
1 atrohdahs
1 atśchkirt
1 atweeglinaśchanu
1 aud§e
1 aud§ina
1 audśinaśchanu
1 aug§tam
1 aug§tas
1 aug§ti
1 awohts
1 azzi^s
1 azzim
1 azzis
1 ba§niza
1 ba§nizu
1 ba§un'
1 bailes
1 balśi
1 bau§liņeem
1 bauda
1 baudijis
1 bauśla
1 bauśli
1 bedre^
1 beedra
1 beedriba^
1 behda^s
1 behdigs
1 behdśu
1 behres
1 behrna
1 behrniba^
1 behrnibas
1 behrniņam
1 behrniņeem
1 behrniņśch
1 behrnu=ustizzibu
1 behrnuteeśu
1 beid§u
1 beigdams
1 beigśim
1 benkeem
1 benkja=galla^
1 benķeem
1 besgalligas
1 beskaunigas
1 beskaunigus
1 bet{bes}
1 bih§tams
1 bihjaśchanas
1 bir§tam
1 blehnu=leetahm
1 brahligi
1 brandwihna
1 braukt
1 breeśma
1 breeśmiba
1 breeśmibu
1 brehz
1 brihds
1 brihw§kohla^s
1 brihw§kohlahm
1 brihw§tundiņas
1 buhśchanas
1 d
1 d§ee§mahm
1 d§eedaht
1 d§eeśma
1 d§eeśmahm
1 d§eeśmu=
1 d§ehreena
1 d§ehreni
1 d§ennahs
1 d§erdams
1 d§ihwibas
1 d§ihwibas=paihśinaśchanu
1 d§ihwibiņa
1 d§ihwohs
1 d§ihwojam
1 d§ihwojis
1 d§ihwośchana
1 d§ihwośchana^
1 d§ihwoun
1 d§ihws
1 d§irdejuśchi
1 da§chadeem
1 dabbu
1 dabbu§chu
1 dabbujis
1 dahrga
1 dahrgais
1 dahrgi
1 dahrgs{gahrds}
1 dahwanahm
1 darbiņu
1 darbojamees
1 darbu
1 darr'
1 darridams
1 darrijis
1 darritais
1 daścham
1 daud§
1 daud§eem
1 debb
1 debbes
1 debbes=gudribu
1 debbes=leetiņas
1 debbes=mahjas
1 debbes=preeku
1 debbes=preekus
1 debbes=tehwam
1 debbes=wal§tiba^
1 debbes=wal§tibiņ
1 debbes=zeļļu
1 debbeśi^
1 deena
1 deena^
1 deenai
1 deeniņa^
1 deeniņas
1 deewa=bihśchana
1 deewa=bihśchana^
1 deewa=teeśas
1 deewabihjaśchanas
1 deewabihjaśchanu
1 degt
1 dehl
1 dehlu
1 derr
1 derru
1 dewu
1 dibbinadami
1 diweju
1 diwrei§es
1 dohdahs
1 dohdams
1 dohma^s
1 dohmadami
1 dohmas
1 dohmohs
1 dohmu
1 dohś'
1 dohtees
1 draud§e^
1 draud§es
1 draugeem
1 draugu
1 drehbes
1 drih§
1 drihk§tetees
1 droh§cha
1 drohśchi
1 drohśchu
1 duhmi
1 duśś
1 duśśeht
1 dwehśelei
1 dwehśles
1 dweśeliht'
1 e§mu
1 eedeh§tama
1 eedoht
1 eekrihtu
1 eela^s
1 eeņemt
1 eepreezinaht
1 eepreezinajis
1 eera§tas
1 eera§tees
1 eeraddinaśees
1 eeraddumi
1 eerak§titi
1 eered§ams
1 eeśahku
1 eeśahkuma
1 eeśahkuma^
1 eeśahkums
1 eeśahkumu
1 eeśakno
1 eeśaknojahs
1 eewainohts
1 elkadeewigus
1 engeli
1 enģeļus
1 estew
1 gaddigi
1 gaddu
1 gah§'
1 gahda
1 gahdajis
1 gahdajuśchi
1 gaid'
1 gaiśmas
1 galdeem
1 galla
1 galla^
1 gallu
1 ganniba^
1 garr'
1 gaŗŗam
1 garrinśch
1 garrus
1 gaweņu=laika
1 geķķoht
1 glabbaht
1 glabbaśchana^
1 gohda=mihle§tib'
1 gohdamihle§tiba
1 gohdibas
1 gohdigahm
1 gohdigs
1 gohdinaht
1 gohdinateem
1 gohduparahdiśchanu
1 grahmatiņa^
1 grehkohts
1 grehkojis
1 grehkośchan'
1 gribbam
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015