Vārdformu biežuma vārdnīca (SL1789)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1995
Kopējais vārdlietojumu skaits: 5649

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

215	un
81 man
76 buhs
75 ne
73 no
66 es
56 to
53 ar
48 ka
48 Un
44 Deews
40 par
40 pee
36 jeb
34 kas
32 Ka
32 teem
31 mannu
31 tew
30 us
29 ko
27 2
27 bet
27 tawu
26 Ka`
26 Kas
26 tahs
25 Dohd'
25 Lai
24 3
24 śawu
24 zaur
23 ir
23 ween
21 4
21 irr
21 Skohla^
20 Ak
19 śawas
18 Tehws
18 To
18 warru
17 Kad
17 lai
17 tam
17 tas
17 tu
16 Meld
16 neds
16 Prahtu
16 Skohlneekeem
16 ta`
16 tad
16 Tu
15 5
15 Ar
14 Deewa
14 Gohdu
14 Ko
14 Mahzibas
14 Man
14 mehs
14 Pee
14 Tad
14 Tew
14 warr
13 dohd'
13 eekśch
13 Je§us
13 pehz
13 śaweem
13 Śirdi
13 Śirds
12 d§ihwoht
12 Es
12 ka`
12 mums
12 preekśch
12 turretees
12 Wezzakeem
12 wiņśch
11 lihds
11 No
11 Skohlasbehrneem
11 ta
11 wiņņu
11 zitteem
10 1
10 Deewam
10 labbu
10 nahk
10 śchodeen
10 śwehtu
10 taws
9 6
9 7
9 §chehligs
9 bes
9 Deewu
9 eet
9 eśśi
9 Garru
9 Jr
9 klauśiht
9 Kri§tu
9 mans
9 Ne
9 tawa
9 tawahm
9 Wahrdeem
9 wiņņam
9 wiśśu
8 Ba§niza^
8 buhtu
8 eśmu
8 gan
8 ja
8 Je§u
8 jo
8 kad
8 labbi
8 Par
8 Preeku
8 ścho
8 Skohlas
8 Ta
8 tawas
8 tee
8 teeścham
8 wiņņa
7 Amen
7 Bet
7 Dwehśeli
7 Gars
7 Grehkeem
7 Kungs
7 Labbu
7 labpraht
7 Mahjahm
7 mahza
7 manna
7 nu
7 prett
7 tahm
7 tewi
7 tewim
7 tohp
7 tohs
7 Us
7 wahju
7 wiņņeem
7 wiśśas
7 wiśśur
6 arr
6 atkal
6 Behrneem
6 Behrnu
6 Gudribu
6 Jo
6 Leetahm
6 Mahzibahm
6 mannas
6 pa
6 Pabeigta^
6 śewis
6 taweem
6 tewis
6 Zaur
5 8
5 9
5 alla§chin
5 atbildeht
5 Behrns
5 Darbeem
5 darru
5 Deenahm
5 dehļ
5 dewis
5 I
5 ikdeenas
5 ikweenam
5 jel
5 kamehr
5 ma§ahm
5 Mahja^s
5 mann'
5 Meeśu
5 muh§cham
5 nahkt
5 padohtees
5 pats
5 Preekśch
5 prett'
5 pretti
5 runnaht
5 śchinni^
5 Spehku
5 śwehtahm
5 Taws
5 tawus
5 Wahrdus
5 weens
5 wehl
5 wehra^
5 zeenigi
5 Zeļļu
5 Zilwekeem
4 §chehligi
4 §tahweht
4 §tiprina
4 a
4 Auglus
4 b
4 Ba§nizas
4 Buhs
4 buht
4 D§ihwośchanu
4 Deenu
4 doht
4 Dwehśeles
4 Eekśch
4 gohdaht
4 Gohdam
4 gohdigi
4 Grehku
4 Grehkus
4 gribb
4 jaunu
4 joprohjam
4 klaht
4 Kri§tus
4 kur
4 labbak
4 labbotees
4 Labbumu
4 Laika^
4 Leez'
4 luhd§u
4 Mahzitajeem
4 mann
4 manni
4 mannim
4 mihleju
4 mihligi
4 muhśu
4 Nahwes
4 Neds
4 pahr
4 paleek
4 palihd§'
4 parahdiht
4 paśchas
4 pateikt
4 pateizu
4 patikt
4 Pe§titaju
4 Peedohd'
4 peenahkahs
4 Rohkas
4 śargatees
4 Śirdi^
4 Skohlasbehrnam
4 Skohlneekam
4 ślaweht
4 śwehti
4 Śwehtibu
4 Ta`
4 Taiśniba^
4 tawa^
4 tawi
4 Teem
4 tihk
4 Tizzibu
4 wairak
4 Weeta^
4 wiņņi
4 wiśśahm
4 wiśśeem
4 zittas
4 zittus
3 11
3 12
3 |
3 aisbrauzu
3 ap
3 Apśwehti
3 At§ihśchanu
3 baudiht
3 Bauśleem
3 Bauślus
3 Behdas
3 Behdu
3 Behrnam
3 Behrniņu
3 beid§ahs
3 bihtees
3 brih§cham
3 buhśchu
3 c
3 D§eeśmas
3 d§ihtees
3 d§ihwoju
3 dabbuht
3 Daļļu
3 darriht
3 Debbeśu=Tehws
3 Deewakalpośchanas
3 dohd
3 dohmaht
3 Dwehśeliht'
3 eeśahkt
3 Gohds
3 Grahmatas
3 ih§tena^
3 II
3 ikkatru
3 itt
3 Ja
3 jaturrahs
3 jauna
3 jauna^
3 Jkweenam
3 kahds
3 Kahjahm
3 Kahrtas
3 Kam
3 kaunigi
3 kaut
3 Kri§ts
3 krihtu
3 Kur
3 labbahm
3 Laika
3 leeku
3 lizzis
3 luhd§ohs
3 Luhgśchanas
3 Ļaudim
3 ļaunu
3 mahk
3 Mahzibu
3 mahzijees
3 Meer'
3 Meeśas
3 mihlais
3 Mihle§tibas
3 miht
3 mihtu
3 mirt
3 muh§chigas
3 Nahwe
3 nahzis
3 neneeka
3 neweenam
3 noteek
3 Nu
3 ņemt
3 pabeigt
3 Paklauśi
3 paklauśigu
3 Paklauśiśchanu
3 Palihd§'
3 Palihd§ibu
3 papreekśchu
3 patihk
3 paturreht
3 pazelt
3 prahtigi
3 Prahtiņu
3 preekścha^
3 Rihtu
3 Rohka^s
3 śagaidiht
3 śapra§t
3 śawa^
3 śawahm
3 śawus
3 śchahs
3 śche`
3 Schehla§tibu
3 Schehligs
3 śchinni^s
3 śewiśchki
3 Skohlasbeedreem
3 Skohlmei§tera
3 Skohlmei§ters
3 Spehks
3 Śwehti
3 tadehļ
3 Tas
3 tawam
3 Tawu
3 tizzeht
3 tizzigs
3 Tur
3 tur
3 Wahrdo^s
3 Wahrds
3 waldi
3 waldiht
3 warr'
3 weenam
3 Wehrmindereem
3 Wiśs
3 wiśs
3 wiśśa
3 wiśśai
3 zehlees
3 Zeļļus
3 zits
3 zittadi
3 zittu
3 zittur
2 10
2 §cheit
2 §pihd
2 §tahw
2 §taigaht
2 §tarp
2 §tipra
2 agri
2 ahra^
2 ahtri
2 Ap§chehlośchanu
2 Apgaiśmo
2 apleezinaht
2 appakśch
2 arrid§an
2 at§ih§tu
2 atgree§tees
2 atlaid'
2 Atnahkśchanas
2 atra§t
2 Aug§tais
2 aug§takais
2 aug§tu
2 Auśis
2 baudijs
2 Bauślu
2 Beedribu
2 behrni§kigu
2 Behrnus
2 Bes
2 bih§tahs
2 bij
2 Blehnahm
2 butśchoht
2 d§ihwo
2 d§irdejis
2 d§irdi
2 dahrgas
2 Dahwanas
2 Darbo^s
2 Darbośchanahm
2 Darbs
2 Darbus
2 darri
2 dauds
2 Debbe§i^s
2 Debbeśu
2 Deen'
2 Deeniņahm
2 Deewabihjaśchana
2 Dehls
2 Dohd
2 dohdu
2 Dohmahm
2 Dwehśel'
2 Dwehśele
2 Eeraśchahm
2 Elles
2 gaddahs
2 gahdaht
2 Gaiśchums
2 Galda
2 Gallam
2 Glabba
2 Gohda^
2 gohdaju
2 gohdigeem
2 Grehko^s
2 gribbu
2 gudru
2 ih§tenu
2 III
2 ilgi
2 iseet
2 ja=eet
2 janahk
2 jarunna
2 jau
2 jehgt
2 Jtt
2 kahda^
2 kahdas
2 Kahrtam
2 kam
2 katru
2 Kaunu
2 Kaut
2 Kildas
2 klahtu
2 kluhs
2 kluht
2 kluśśiņam
2 Kri§tiba^
2 kri§tigu
2 Kru§ta^
2 Kuhtribas
2 Kungi
2 Kungu
2 labba
2 labbas
2 labbeem
2 Labdarriśchanahm
2 Laiku
2 laizigas
2 laizigu
2 leek
2 Leetas
2 leeti
2 leez'
2 Lihds
2 Likkumus
2 lughtees
2 luhd§ams
2 Luhgśchana
2 Luhgśchana^
2 Luhgśchanahm
2 ma§
2 mahzitees
2 mahzohs
2 maldohs
2 Maltites
2 manna^
2 mannahm
2 manneem
2 mannus
2 Mans
2 mau
2 Meers
2 Mehs
2 Mihle§tiba
2 Mihle§tibu
2 mihleht
2 Mihlibu
2 mihloht
2 mihlu
2 muh§chigu
2 Muh§chu
2 muh§u
2 nahkahs
2 nahks
2 Nahwe^
2 nahz
2 Nakt'
2 Nakti^
2 ne§t
2 Neddeļa^
2 Neddeļu
2 Nei
2 Neisteizama
2 nekahdas
2 Nepaklauśiśchanu
2 Nepateizibu
2 neśś
2 neśśahs
2 neween
2 Neweenam
2 noluhgt
2 ohtru
2 pa§emmigi
2 padarriht
2 padohdahs
2 pagahjuścha^
2 Pahreem
2 Paligu
2 parei§i
2 Paśargi
2 Paśaulei
2 paścha^
2 paścham
2 Pateizibu
2 patihkams
2 pawaddiht
2 Pawaddiśchanas
2 pawehl
2 pawehļu
2 pawiśśam
2 pazeļļ
2 Pe§ti§chana
2 Pe§titais
2 Pe§titaja
2 peederr
2 peeklahjigu
2 peeluhgt
2 Peeminneśchanas
2 pehdigi
2 Pehz
2 Pilnibas
2 pirms
2 Prahta
2 Prahts
2 preezigi
2 preezigs
2 Prett'
2 prohti
2 Pulk§tiņ'
2 Raddeem
2 Radditais
2 Radditaju
2 rahdahs
2 rahmi
2 red§u
2 Rihta
2 Rohkahm
2 śataiśitees
2 śatihtees
2 śawam
2 śazziht
2 Śche
2 ścheem
2 Schehla§tiba
2 Schehlotais
2 ścheitan
2 Śchi
2 śchim
2 śchis
2 Semmes
2 Śeśdeena^s
2 śew
2 Śird'
2 śirsnigi
2 Skohlmei§teram
2 Skohlneeks
2 Stiprumu
2 Stundu
2 śuhd§eht
2 śwehtiht
2 śwehtihts
2 śwehts
2 śwehtus
2 śweikam
2 tahdahm
2 tahdas
2 tahds
2 tahdu
2 taiśni
2 Tam
2 Tapehz
2 taps
2 tapt
2 Teeśu
2 teikt
2 teizams
2 tihru
2 tihśchi
2 Tikkumo^s
2 Tizziba^
2 Tizzibas
2 tomehr
2 tumśchu
2 turklahtu
2 turreht
2 usņehmis
2 usņemt
2 usņemti
2 Wahrdi
2 Wahrdu
2 waijag
2 waijaga
2 Waina
2 Wainas
2 wairo
2 wairs
2 Waļļas
2 Waļļu
2 warretu
2 weenumehr
2 Wehl
2 Wiņņa
2 Wiņņeem
2 Wiņņu
2 Wirśneekeem
2 wiśś
2 wiśśa^
2 wiśśi
2 zeeniht
2 zeeti
2 Zeļļa^
2 Zeļļeem
2 Zerribu
2 Zilweku
2 Zitta
1 13
1 1789
1 §agśchus
1 §ahks
1 §argatees
1 §chehl
1 §chehligais
1 §chehligam
1 §chehligu
1 §chehloht
1 §cheitan
1 §i§t
1 §inna
1 §innaht
1 §inni
1 §innoht
1 §innu
1 §kaidreem
1 §kaidri
1 §kaitiht
1 §kanneht
1 §kattiht
1 §kattitees
1 §lawejams
1 §pee§tees
1 §pee§tu
1 §pehdams
1 §pehjam
1 §pehjis
1 §pehju
1 §pehleht
1 §pihdehs
1 §poh§cha
1 §tah§tiht
1 §tahdihts
1 §tahditees
1 §tahw'
1 §tahwejs
1 §taiga
1 §taigahs
1 §taigajam
1 §taigaleht
1 §tarpa
1 §teid§ahs
1 §teid§u
1 §teigtiņ
1 §tipra^
1 §tipri
1 §tiprinadami
1 §tiprinahs
1 §tiprotees
1 §trahpehts
1 §uddahs
1 §uddihs
1 §wehtahm
1 §wehti
1 abbas
1 Adamam
1 agrak
1 ahran=ees
1 ahrigahm
1 ahrigu
1 ais
1 ais§tahw'
1 aisbildinatees
1 aiskawedami
1 aisleed§'
1 aismigśchohs
1 aismir§t
1 aismir§tu
1 aisteeku
1 Aita
1 ak
1 alla§ch
1 Allośchanahm
1 Ap
1 ap§chehlojees
1 Ap§chehlośchanas
1 ap§ed§i
1 ap§kaidrohs
1 apdahwinajis
1 apdohmigi
1 apgahda
1 apgahdajs
1 apgaiśmo
1 Apgaiśmoht
1 apgaiśmohts
1 apgaiśmojis
1 Apgaiśmośchanas
1 apkahrt
1 apkaitina
1 apkaitinajis
1 Apkaitinaśchanas
1 apkaunohts
1 apkohps
1 apkrauśchohs
1 apleezina
1 apmehdiht
1 Apmihleju
1 apnihk§tu
1 apnizzis
1 appak§ch
1 appakścha^
1 apśmeet
1 apśuhd§eht
1 apśwehtijis
1 Apśwehtiśchanu
1 arr'
1 arri
1 Arweenu
1 arweenu
1 Aśśinis
1 Aśśnim
1 at§ih§t
1 at§ih§tam
1 At§ihśchan'
1 At§ihśchanas
1 at§iht
1 at§tahjis
1 at§taht
1 at§tumś'
1 ateet
1 Atgree§tu
1 Atgreeśchanu
1 atjaunahs
1 Atkal
1 atlai§t
1 atlai§ti
1 atminnetees
1 atne§t
1 atpe§tiht
1 atpe§tihts
1 atraiśiht
1 atrautees
1 atreebtees
1 atrohd
1 atrohdahs
1 atśchkirt
1 Atweeglinaśchanu
1 aud§e
1 aud§ina
1 Audśinaśchanu
1 aug§tam
1 aug§tas
1 aug§ti
1 Awohts
1 Azzi^s
1 Azzim
1 Azzis
1 Ba§niza
1 Ba§nizu
1 Ba§un'
1 Bailes
1 Balśi
1 Bau§liņeem
1 bauda
1 baudijis
1 Bauśla
1 Bauśli
1 Bedre^
1 Beedra
1 Beedriba^
1 Behda^s
1 behdigs
1 behdśu
1 Behres
1 Behrna
1 Behrniba^
1 Behrnibas
1 Behrniņam
1 Behrniņeem
1 Behrniņśch
1 Behrnu=Ustizzibu
1 BehrnuTeeśu
1 beid§u
1 beigdams
1 beigśim
1 Benkeem
1 Benkja=Galla^
1 Benķeem
1 besgalligas
1 beskaunigas
1 beskaunigus
1 Bet{Bes}
1 bih§tams
1 Bihjaśchanas
1 bir§tam
1 Blehnu=Leetahm
1 brahligi
1 Brandwihna
1 braukt
1 Breeśma
1 Breeśmiba
1 Breeśmibu
1 brehz
1 Brihds
1 Brihw§kohla^s
1 Brihw§kohlahm
1 Brihw§tundiņas
1 Buhśchanas
1 C
1 D
1 D§ee§mahm
1 d§eedaht
1 D§eeśma
1 D§eeśmahm
1 D§eeśmu=
1 d§ehreena
1 D§ehreni
1 d§ennahs
1 d§erdams
1 D§ihwibas
1 D§ihwibas=Paihśinaśchanu
1 D§ihwibiņa
1 d§ihwohs
1 d§ihwojam
1 d§ihwojis
1 D§ihwośchana
1 D§ihwośchana^
1 d§ihwoun
1 d§ihws
1 d§irdejuśchi
1 da§chadeem
1 dabbu
1 dabbu§chu
1 dabbujis
1 dahrga
1 dahrgais
1 dahrgi
1 dahrgs{gahrds}
1 Dahwanahm
1 Darbiņu
1 darbojamees
1 Darbu
1 Darr'
1 darridams
1 darrijis
1 Darritais
1 daścham
1 daud§
1 daud§eem
1 Debb
1 Debbes
1 Debbes=Gudribu
1 Debbes=Leetiņas
1 Debbes=Mahjas
1 Debbes=Preeku
1 Debbes=Preekus
1 Debbes=Tehwam
1 Debbes=Wal§tiba^
1 Debbes=Wal§tibiņ
1 Debbes=Zeļļu
1 Debbeśi^
1 Deena
1 Deena^
1 Deenai
1 Deenas
1 deenas
1 Deeniņa^
1 Deeniņas
1 Deewa=bihśchana
1 Deewa=bihśchana^
1 Deewa=Teeśas
1 Deewabihjaśchanas
1 Deewabihjaśchanu
1 degt
1 dehl
1 Dehlu
1 derr
1 derru
1 Dewu
1 dibbinadami
1 diweju
1 diwrei§es
1 dohdahs
1 dohdams
1 Dohma^s
1 dohmadami
1 Dohmas
1 dohmohs
1 dohmu
1 dohś'
1 dohtees
1 Draud§e^
1 Draud§es
1 Draugeem
1 Draugu
1 Drehbes
1 drih§
1 drihk§tetees
1 droh§cha
1 drohśchi
1 drohśchu
1 Duhmi
1 duśś
1 duśśeht
1 Dwehśelei
1 Dwehśles
1 Dweśeliht'
1 e§mu
1 eedeh§tama
1 eedoht
1 eekrihtu
1 Eela^s
1 eeņemt
1 eepreezinaht
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015