Vārdformu biežuma vārdnīca (SL1684)

 

Kopējais vārdformu skaits: 334
Kopējais vārdlietojumu skaits: 542

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

38	un
15 ka
11 to
10 ne
9 ar
9 irr
9 muhśo
7 jeb
7 ta
7 tas
6 buhs
6 mehs
5 kad
5 pee
5 śawu
5 tohp
4 ir
4 no
4 pahr
4 zaur
3 behrns
3 bet
3 d§emdeśchanas
3 drohśchi
3 eekśch
3 jo
3 ķehniņa
3 par
3 pawehļam
3 prett
3 tad
3 teem
3 wairojahs
2 arrid§an
2 bijis
2 etc
2 gŗuhta
2 isśakka
2 kas
2 kur
2 ķehniņa=likkumu
2 likkums
2 ļaundarritajas
2 mums
2 nośohdiht
2 nu
2 paśchu
2 patt
2 pawehlehts
2 pehz
2 preekśch
2 śchahdas
2 śchahdu
2 śchis
2 ścho
2 stockholme^
2 tahdas
2 tat§chu
2 tee
2 teeśas=kungi
2 us
2 warr
2 weenam
2 wi§śeem
2 wiņņo
1 15
1 1684
1 §in~ajuśi
1 §innaht
1 §innama
1 §innama^
1 §pehjoht
1 §pree§t
1 §pree§ta
1 ais§pee§t
1 aisbildinahtees
1 aisbildinajahs
1 aisbildinaśchana
1 apgrehkojuśees
1 appakścha^
1 apwainośchanas
1 arri
1 atjaunaht
1 aug
1 aug§ta
1 aug§teem=bih§kapeem
1 augamo
1 auglis
1 augśchajeem
1 ba§niza^s
1 ba§nizas=kungeem
1 baijero=semmmes
1 behrna
1 behrno=mu§china§chanu
1 behrno=mu§chinaśchana
1 behrno=mu§chinaśchanu
1 bergene^
1 bes
1 bormei§teŗeem
1 breeśmiga
1 breeśmigas
1 brehmu=semmi
1 buht
1 d§emmoht
1 d§im~is
1 da§chadahm
1 darbam
1 darbeem
1 darbu
1 darriht
1 dee=wa
1 deenas
1 deewa
1 dehļ
1 den
1 diwi
1 dohts
1 duśmiba
1 e§§am
1 e§śam
1 e§śohts
1 eedegguśees
1 eek§ch
1 eekśch=jeb
1 eezelt
1 gadds=kahrta^
1 gaiśmas
1 gan
1 gohto
1 gred§enu
1 grehki
1 grehko=darbi
1 grehkus
1 gribbetu
1 gŗuhtas
1 gulika^
1 herzogs
1 iggauno=semmi
1 ih§tenas
1 ih§teni
1 ihpaśchu
1 ikkatra
1 ikkatram
1 ingeŗa=semmi
1 irrag
1 ispau§chahs
1 ispaudehts
1 isśuhd§
1 jauna
1 ka§§ubo=un
1 kahda
1 kahrls
1 kam
1 kareļa=semmi
1 kehnina
1 klaija^
1 kleewe^
1 kungs
1 ķehniņ§ch
1 ķehniņa=grahmatu
1 ķehniņa=wahrdu
1 ķehniņa=wal§tibu
1 labbu
1 leelajs
1 leelaka^
1 leeleem=kungeem
1 leels=kungs
1 leetas
1 leezibahm
1 lehni
1 likkumam
1 likkuśchi
1 likta
1 likts
1 lohzekļeem
1 ļauno^s
1 mallas
1 mauka
1 mekle
1 mihļas
1 nahwes=śohdiba
1 nahwes=un
1 ne=gohdigahm
1 ne=laika^
1 ne§innams
1 ne§ts
1 neeganti
1 neganti
1 negohdigas
1 negohdu
1 nelaika^
1 neneeka
1 no§eegatniba
1 no§eegśchanas
1 no§eegśchanu
1 nogree§ta
1 nola§śiht
1 nola§śihts
1 nomaitajama
1 nomirris
1 nommirris
1 nośohdama
1 noteeśaht
1 novembr
1 nowehr§ti
1 pa§iht
1 pa§taro^s
1 pa§uddinaht
1 padohmu
1 paklauśiht
1 palihd§eht
1 palz=grahws
1 pamannihts
1 papreekśchu
1 paradiht
1 paśaules=laiko^s
1 paśchas
1 paślehptas
1 paślepj
1 patti
1 patum§chas
1 pawehleśchanu
1 peeaug
1 peed§immis
1 peemahzi§chanu
1 pehz=d§imśchanas
1 pikśchķ
1 pillim
1 pilnigs
1 pilsśahteem
1 piņņo=semmes
1 pirmu
1 pommero=semmi
1 prahb§teem
1 preekśch=jeb
1 pulka^
1 rahtes=kungeem
1 rak§tijuśchi
1 reihn=uppes
1 retti
1 riga
1 rohku
1 ruhgu
1 śalihd§inata
1 śaņemtas
1 śawas
1 śaweem
1 śazziht
1 śchee
1 schehla§tibas
1 śchi
1 śchim
1 śchini^s
1 schkohņo=semmi
1 śchķeetam
1 śeewiśkahm
1 śehdehs
1 semmehm
1 śewi§ki
1 sin~aśchanu
1 sinnams
1 sinnaśchanas
1 sinnaśchanu
1 śirdi
1 śirds=śahpehm
1 ślepkawibu
1 śohdibas=teeśu
1 śohdibu
1 śohditi
1 sohdu=likkums
1 śohģeem
1 śohģi
1 stetinu
1 sweedro
1 śwehdeena^s
1 śwehtko^s
1 ta`
1 tadehļ
1 tahdahm
1 tahdam
1 tahdeem
1 tahdi
1 tahdu
1 tahdus
1 tahs
1 taiśna^
1 taiśnahm
1 taiśni
1 tapat
1 tapehz
1 tappuśi
1 teeśas=kungeem
1 tehwo=semmes
1 tik
1 tomehr
1 trihs=kahrt
1 tuhdeliņ
1 ugguns=śohdibu
1 wainehm
1 wairak
1 wal§tibahm
1 walditajs
1 waldneekeem
1 waldneeks
1 waļļas
1 war
1 warrehs
1 warrejuśi
1 warrena
1 we§śai
1 ween
1 weens
1 weentulas
1 weetas
1 wehrdena=semmi
1 wendeņo
1 wendeņo=semmi
1 wi§§ai
1 wi§s=wairak
1 wi§śa§chki
1 wi§śaśchki
1 wi§śu
1 widd=semmi
1 winna
1 wiņņai
1 wiņņam
1 wiņņi
1 wirśneekeem
1 wiśmaru
1 wiśśeem
1 zeek
1 zilweki
1 zitkahrt
1 zitteem
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015