Vārdformu biežuma vārdnīca (SL1684)

 

Kopējais vārdformu skaits: 345
Kopējais vārdlietojumu skaits: 542

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

36	un
12 ka
11 to
10 ne
9 ar
9 irr
7 jeb
7 muhśo
7 tas
6 buhs
5 pee
5 śawu
5 ta
5 tohp
4 kad
4 mehs
4 no
4 pahr
4 zaur
3 Behrns
3 bet
3 D§emdeśchanas
3 drohśchi
3 eekśch
3 ir
3 jo
3 Ka
3 Ķehniņa
3 par
3 pawehļam
3 prett
3 teem
3 wairojahs
2 arrid§an
2 bijis
2 etc
2 gŗuhta
2 isśakka
2 kas
2 kur
2 Ķehniņa=Likkumu
2 Likkums
2 Ļaundarritajas
2 Muhśo
2 Mums
2 nośohdiht
2 nu
2 paśchu
2 patt
2 pawehlehts
2 pehz
2 preekśch
2 śchahdas
2 śchahdu
2 śchis
2 ścho
2 Stockholme^
2 Ta
2 Tad
2 tahdas
2 tee
2 Teeśas=Kungi
2 Un
2 warr
2 weenam
2 wi§śeem
2 wiņņo
1 15
1 1684
1 §in~ajuśi
1 §innaht
1 §innama
1 §innama^
1 §pehjoht
1 §pree§t
1 §pree§ta
1 ais§pee§t
1 aisbildinahtees
1 aisbildinajahs
1 Aisbildinaśchana
1 apgrehkojuśees
1 appakścha^
1 Apwainośchanas
1 arri
1 atjaunaht
1 aug
1 Aug§ta
1 Aug§teem=Bih§kapeem
1 augamo
1 Auglis
1 augśchajeem
1 Ba§niza^s
1 Ba§nizas=Kungeem
1 Baijero=Semmmes
1 Behrna
1 Behrno=Mu§china§chanu
1 Behrno=Mu§chinaśchana
1 Behrno=Mu§chinaśchanu
1 Bergene^
1 bes
1 Bormei§teŗeem
1 breeśmiga
1 breeśmigas
1 Brehmu=Semmi
1 buht
1 d§emmoht
1 d§im~is
1 da§chadahm
1 Darbam
1 Darbeem
1 Darbu
1 darriht
1 DEE=wa
1 Deenas
1 Deewa
1 dehļ
1 den
1 diwi
1 Dohts
1 Duśmiba
1 e§§am
1 e§śam
1 e§śohts
1 eedegguśees
1 eek§ch
1 eekśch=jeb
1 eezelt
1 Gadds=kahrta^
1 Gaiśmas
1 gan
1 Gohto
1 Gred§enu
1 Grehki
1 Grehko=Darbi
1 Grehkus
1 gribbetu
1 gŗuhtas
1 Gulika^
1 Herzogs
1 ih§teni
1 ihpaśchu
1 ikkatra
1 ikkatram
1 irrag
1 ispau§chahs
1 ispaudehts
1 isśuhd§
1 jauna
1 Jggauno=Semmi
1 Jh§tenas
1 Jngeŗa=Semmi
1 Jr
1 Ka§§ubo=un
1 Kad
1 kahda
1 KAHRLS
1 kam
1 Kareļa=Semmi
1 Kehnina
1 klaija^
1 Kleewe^
1 Kungs
1 Ķehniņ§ch
1 Ķehniņa=Grahmatu
1 Ķehniņa=Wahrdu
1 Ķehniņa=Wal§tibu
1 labbu
1 Leelajs
1 leelaka^
1 Leeleem=Kungeem
1 Leels=Kungs
1 Leetas
1 Leezibahm
1 lehni
1 Likkumam
1 likkuśchi
1 likta
1 likts
1 Lohzekļeem
1 ļauno^s
1 Mallas
1 Mauka
1 MEhs
1 Mehs
1 mekle
1 mihļas
1 Nahwes=Śohdiba
1 Nahwes=un
1 ne=gohdigahm
1 ne=laika^
1 ne§innams
1 ne§ts
1 neeganti
1 neganti
1 negohdigas
1 Negohdu
1 nelaika^
1 neneeka
1 No§eegatniba
1 No§eegśchanas
1 No§eegśchanu
1 nogree§ta
1 nola§śiht
1 nola§śihts
1 nomaitajama
1 nomirris
1 nommirris
1 nośohdama
1 noteeśaht
1 Novembr
1 nowehr§ti
1 pa§iht
1 pa§taro^s
1 pa§uddinaht
1 Padohmu
1 paklauśiht
1 palihd§eht
1 Palz=Grahws
1 pamannihts
1 papreekśchu
1 paradiht
1 Paśaules=Laiko^s
1 paśchas
1 paślehptas
1 paślepj
1 patti
1 patum§chas
1 Pawehleśchanu
1 peeaug
1 peed§immis
1 Peemahzi§chanu
1 pehz=D§imśchanas
1 pikśchķ
1 Pillim
1 pilnigs
1 Pilsśahteem
1 Piņņo=Semmes
1 pirmu
1 Pommero=Semmi
1 Prahb§teem
1 preekśch=jeb
1 Pulka^
1 Rahtes=Kungeem
1 rak§tijuśchi
1 Reihn=Uppes
1 retti
1 RIGA
1 Rohku
1 Ruhgu
1 śalihd§inata
1 śaņemtas
1 śawas
1 śaweem
1 śazziht
1 śchee
1 Schehla§tibas
1 śchi
1 Śchim
1 śchini^s
1 Schkohņo=Semmi
1 śchķeetam
1 Śeewiśkahm
1 śehdehs
1 Semmehm
1 Śewi§ki
1 Sin~aśchanu
1 Sinnams
1 Sinnaśchanas
1 Sinnaśchanu
1 Śirdi
1 Śirds=Śahpehm
1 Ślepkawibu
1 Śohdibas=Teeśu
1 Śohdibu
1 śohditi
1 Sohdu=Likkums
1 Śohģeem
1 Śohģi
1 Stetinu
1 Sweedro
1 Śwehdeena^s
1 Śwehtko^s
1 ta`
1 tad
1 tadehļ
1 tahdahm
1 tahdam
1 tahdeem
1 tahdi
1 tahdu
1 tahdus
1 tahs
1 taiśna^
1 taiśnahm
1 taiśni
1 tapat
1 Tapehz
1 tappuśi
1 Tat§chu
1 tat§chu
1 Teeśas=Kungeem
1 Tehwo=Semmes
1 tik
1 tomehr
1 trihs=kahrt
1 tuhdeliņ
1 Ugguns=Śohdibu
1 Us
1 us
1 Wainehm
1 wairak
1 Wal§tibahm
1 Walditajs
1 Waldneekeem
1 Waldneeks
1 Waļļas
1 war
1 warrehs
1 warrejuśi
1 Warrena
1 we§śai
1 ween
1 weens
1 weentulas
1 Weetas
1 Wehrdena=Semmi
1 Wendeņo
1 Wendeņo=Semmi
1 wi§§ai
1 Wi§s=wairak
1 wi§śa§chki
1 wi§śaśchki
1 wi§śu
1 Widd=Semmi
1 winna
1 wiņņai
1 wiņņam
1 wiņņi
1 Wirśneekeem
1 Wiśmaru
1 wiśśeem
1 zeek
1 Zilweki
1 zitkahrt
1 zitteem
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015