Vārdformu biežuma vārdnīca (SKL1696_RA)

 

Kopējais vārdformu skaits: 576
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1395

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

61	buhs
61 kas
58 jeb
53 tam
36 un
28 ar
28 tapt
19 irr
18 no
18 to
17 śawu
17 us
17 zaur
15 mirrt
14 kad
13 ne
13 pee
13 ta
11 tas
11 tohp
10 kaklu
10 rihk§teem
10 teem
9 tad
8 bes
8 sohbinu
8 tezzet
8 wakti
7 buht
7 eet
7 ka
6 arrid§an
6 ja
6 no§eed§is
6 śawa
6 wiņ§ch
5 §ohg
5 dahlderus
5 darra
5 karrohga
5 lahga^
5 nomaitatam
5 pirma^
5 pretti
5 rei§i^
4 darr
4 deewa
4 ikkurram
4 iswelk
4 kahda
4 kahdu
4 ko
4 leek
4 lihds
4 pahr
4 par
4 śohditam
4 win§ch
3 40
3 aisņemm
3 aisņemtam
3 atra§ta
3 bet
3 dohd
3 eek§ch
3 kahds
3 kunga
3 kur
3 labbi
3 leetu
3 mantu
3 nahk
3 ohtru
3 pakahrtam
3 paleek
3 rei§i
3 saldahts
3 śchehla§tibas
3 śeewas
3 tanni^
3 wahrdu
3 war
3 wiśśas
3 zittu
2 §innamu
2 §tarpa
2 abbeem
2 appak§ch
2 aran
2 atra§t
2 aug§ta
2 ba§nizas=teeśu
2 behg
2 buhdams
2 deena^
2 diwi
2 doht
2 du§miga^
2 dumpi
2 eedohtu
2 eek§chan
2 eenaidneekam
2 gohdu
2 grib
2 ikkur§ch
2 ir
2 jo
2 ka`
2 kam
2 kaŗŗu=waldineeka
2 kehniņa
2 klaht
2 kohka
2 lai
2 laid
2 laiko^s
2 laulibu
2 leela
2 mai§es
2 munderiņņu
2 nakti
2 nelaulahts
2 neweenam
2 no§chautam
2 nokau
2 nokaut
2 ņemm
2 ohtra
2 ohtra^
2 pahrkahp
2 po§ti
2 prahta^
2 saldahtam
2 śaweem
2 śehdeht
2 sirgu
2 śkahdu
2 ślikts
2 śohdibu
2 śuddraba=naudu
2 śwehtu
2 tahdam
2 tahdas
2 tahm
2 tahs
2 taps
2 tohs
2 tre§cha^
2 tur
2 turr
2 turrahs
2 uhdens
2 usślehgtam
2 wahrtim
2 waina
2 waktes
2 warru
2 weenam
2 weenu
2 weeta^
2 wehl
2 wihra
2 wihrs
2 wiņņa
2 wiņņai
2 wiņņu
2 wirśsneeka
2 wiśchkin
2 zittadi
1 19
1 20
1 39
1 80
1 1696
1 §aimo
1 §chau§tam
1 §chaude
1 §inn
1 §innajs
1 §pirkts
1 §tahweht
1 §tahwoht
1 §tarp
1 §trahdaht
1 §trahpi
1 §ttipra
1 addatu
1 ais=leegśchanas=likkumeem
1 aisbildinatees
1 aisdurr
1 aiskahrt
1 aiskahwejahs
1 aiskawe
1 aiskawejahs
1 aitzinaśchanas
1 aizina
1 akmiņo^s
1 allus
1 apme§ts
1 aprunnahs
1 apśkahdehtu
1 apśohdiśchanas
1 arri
1 atbildeht
1 atkahp
1 atkahpis
1 atkahpt
1 atra§ti
1 atrohd
1 atwehrteem
1 aug§taja
1 aug§taka
1 augo§cha^
1 azzim
1 ba§niza^
1 ba§nizas
1 ba§nizas=laika^
1 beedru=kalpa
1 behgo§cha
1 bih§tahs
1 bijs
1 blehdibahm
1 blehdibu
1 brand=wihnu
1 buhdama
1 bungham
1 bungi
1 burwibas
1 burwim
1 chri§tibu
1 corporaļu
1 cortegardeem
1 d
1 d§ehris
1 d§ehrumu
1 d§enn
1 d§erramu=naudu
1 d§ihrehm
1 d§irdejis
1 d§irdoht
1 d§iwibas
1 dabbuits
1 daļļas
1 darbu
1 darritam
1 dau§ahs
1 dauds
1 derreht
1 dewiņņi
1 diwideśmits
1 draude
1 drehbes
1 droh§chibas=grahmata
1 du§modams
1 duhri
1 dumpis
1 dumpju=zehleijam
1 dumpu=zehleijam
1 eedohta
1 eehlahm
1 eekśch
1 eenaidneeka
1 eenaidneekeem
1 eeradduma
1 eered§ehtam
1 eeroht§chu
1 eeroht§chus
1 eerohtśchu=apmahnetajam
1 eeślehgtam
1 eewaino
1 eewainohs
1 elka=deewam
1 general=kunga
1 glahbta
1 grahmatas
1 grehzeneeks
1 gruh§ch
1 guļļ
1 ģadderiņņe
1 ia
1 ik=deena^s
1 is§pee§ts
1 is§pehle
1 iscommendeerehts
1 ismeklehti
1 ismihja
1 ispaudehteem
1 iswelk§chanas
1 iszee§t
1 it=wiśchkin
1 ja=eet
1 ja=panahk
1 ja=śa=eet
1 jadarr
1 jaunu
1 jauzahs
1 jeb=kahdu
1 jebkurru
1 jemtees
1 kahp
1 kakla=d§el§i^
1 kakla=teeśa^
1 kaŗŗa=kalpeem
1 kaŗŗa=leeta
1 kaŗŗa=ļaudim
1 karra=tee§as
1 kaŗŗa=teeśa
1 kaŗŗa=teeśas=lohzekļeem
1 kaŗŗa=walditaja
1 karratawo^s
1 karrohga=sa=eeśchanas
1 karrohgu
1 kaŗŗu=pulka
1 kaŗŗu=ratteem
1 kattreem
1 kattri
1 kaudams
1 kaunigi
1 kautees
1 kihlu
1 klahjahs
1 krohģet
1 krohņa=darbo^s
1 krohņu
1 krohņu=nammeem
1 kuļļ
1 ķilda^
1 labbas
1 labbiba
1 lahdedams
1 laika^
1 lamma
1 laulata
1 laulatam
1 laulatas
1 laulati
1 lautiņņi
1 leed§ahs
1 leelaka
1 leelu
1 leelu=gabbali
1 leeluma^
1 leeta
1 leetahm
1 leetas
1 lehģeris
1 likkumeem
1 likkumi
1 liktam
1 liktees
1 lo§iņņu
1 lohpeem
1 lohzeklis
1 ļautiņņi
1 ma§i
1 mahjas=weetu
1 mahrkus
1 malku
1 manta
1 maraktenteram
1 marśchu
1 mauzibu
1 meers
1 mehnes=naudu
1 mehra
1 mekle§chanas
1 mellodams
1 mi§§eht
1 muhśo
1 mun§terinņu
1 mun§teriņņu
1 mutte^
1 nahkt
1 nahwi
1 nahzis
1 nakti^
1 naudas
1 ne=d§ehris
1 ne§t
1 negohdigi
1 nelaiks
1 nelaulata
1 nelaulati
1 nemeerigo^s
1 neneeka
1 neśchķihk§tibas=grehkus
1 neśs
1 nikna
1 no§chaut
1 no§eeg§chana
1 no§pree§tahm
1 no§t=palihd§
1 no§trahpehtam
1 nobehg
1 nobehgt
1 nokautam
1 nolaśśihteem
1 nolee§ehts
1 noluhgtees
1 nomaitateem
1 noņemm
1 nopleh§ch
1 nośohditam
1 noteeśahtam
1 nozir§tam
1 octobr
1 ohtrahdi
1 ohtras
1 ohtreem
1 pa§cha
1 pa§cha^
1 pa§chu
1 pa§telleht
1 pa§u§ta
1 padohmu
1 pakkal
1 paklau§igi
1 paliga
1 paliga^
1 pame§t
1 parrahtes
1 paśchahm
1 paślehp
1 paśśu
1 pat
1 pathareem
1 pattrul
1 pawehle§chana
1 pawehle§chanas
1 pee§pee§ch
1 peed§ehris
1 peed§errahs
1 peedewis
1 peezu=mahrku=gabbalus
1 pelnijs
1 pills=weetas
1 pilsśahta^
1 pilsśahtu
1 pirms
1 prahta
1 praśs
1 preek§ch
1 preek§ch=pilsśahteem
1 preekśch=laśśami
1 pretti=§pree§chahs
1 pretti=turrahs
1 prettie
1 projahm
1 qvarterie
1 rahdiht
1 rai§as=trohkśni
1 rak§to^s
1 ratti
1 red§eht
1 rei§
1 reiß
1 riga^
1 rohka^
1 rohkahm
1 rohku=pinnekleem
1 rotmei§teri
1 rundes=gahjejeem
1 runna
1 śa=eeśchanahm
1 śaded§inatam
1 śadohdahs
1 saglim
1 sahd§iba
1 śaimneeku
1 śaimneezeen
1 saldahteem
1 śamaita
1 śawadi
1 śawam
1 śawas
1 śche§ch
1 śche§ch=rei§i
1 śche§chi
1 śchkelmi
1 śe§ch=de§mits
1 śe§chi
1 śeewa
1 śeewi§chka
1 śeewi§chkaj
1 śeewi§chku
1 śew
1 śi§ti
1 śi§ts
1 sinna§chanas
1 sinna§chanu
1 śkahde
1 śkehpju=naudu
1 ślikteem
1 śmeekla^
1 śohdiba
1 śohdiba^
1 śohdibahm
1 śohdihts
1 strahpi
1 śuddraba=nauda
1 śwaiņu
1 śwe§cha
1 sweedro=semmes
1 śwehredams
1 ta`
1 tahda^
1 tahdahm
1 tahdus
1 tai
1 tannis
1 tee
1 tee§as
1 tee§ch=tee§cham
1 tezzeht
1 tik
1 tre§cha
1 tre§chas
1 trie§
1 turrehdams
1 turrehta
1 turretees
1 tuwi
1 ugguns=grehku
1 ugguns=śarthe
1 uhdens=nohti
1 und
1 under=offzeereem
1 under=offzeerereem
1 under=offzeeru
1 wahrds
1 wa'hrdus
1 wainas
1 wairahk
1 wakkar=ehdenu
1 waktes=nolee§eśchanu
1 walditaja
1 walditaju
1 walko
1 wallas
1 wallehm
1 warr
1 warrena
1 weena
1 weens
1 weeta's
1 wehrti
1 welti
1 weśśals
1 wihnu
1 wihriśchkam
1 wihriśchkis
1 wildams
1 wiņņam
1 wirśsneekam
1 wirśsneekeem
1 wirśsneeku
1 wiśs
1 wiśs=ma§aka
1 wiśśeem
1 wiśśem
1 wiśśo
1 wiśśur
1 zeemo^s
1 zeetuma^
1 zeetumu
1 zehrt
1 zeldams
1 zella
1 zellts
1 zeļļ
1 zeļļu
1 zettorta^
1 ziltu
1 zilwehkam
1 zitta
1 zitto^s
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015