Vārdformu biežuma vārdnīca (SKL1696_KB)

 

Kopējais vārdformu skaits: 575
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1403

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

62	buhs
62 kas
57 jeb
54 tam
37 un
29 tapt
28 ar
19 irr
18 no
17 śawu
17 to
17 us
17 zaur
16 mirrt
14 kad
14 pee
14 ta
13 ne
11 tas
11 tohp
10 kaklu
10 rihk§teem
10 teem
10 wiņ§ch
9 sohbinu
9 tad
9 tezzeht
8 bes
8 wakti
7 buht
7 eet
7 ka
6 arrid§an
6 ja
6 no§eed§is
6 rei§i
6 śawa
5 §ohg
5 dalderus
5 darra
5 iswelk
5 ko
5 lahga^
5 nomaitatam
5 par
5 pirma^
5 pretti
4 darr
4 deewa
4 eekśch
4 ikkurram
4 karrohga
4 lai
4 leek
4 lihds
4 śohditam
3 40
3 aisņemtam
3 atra§ta
3 bet
3 dohd
3 kahda
3 kahdu
3 kunga
3 kur
3 labbi
3 leetu
3 mantu
3 nahk
3 ohtru
3 pahr
3 pakahrtam
3 paleek
3 prahta^
3 rei§i^
3 saldahts
3 schehla§tibas
3 śeewas
3 śohdibu
3 wahrdu
3 war
3 wiśśas
3 zittu
2 §innamu
2 abbeem
2 aran
2 atra§t
2 aug§ta
2 behg
2 buhdams
2 deena^
2 diwi
2 doht
2 du§miga^
2 dumpi
2 eedohtu
2 eekśchan
2 eenaidneekam
2 gohdu
2 grib
2 ikkur§ch
2 ir
2 jo
2 ka'
2 kahds
2 kam
2 karrohgu
2 kaŗŗu=waldineeka
2 klaht
2 ķehniņa
2 laiko^s
2 laulibu
2 leela
2 ļautiņņi
2 mai§es
2 mun§teriņņu
2 munderiņņu
2 nakti
2 nelaulahts
2 neweenam
2 no§chauditam
2 nokauj
2 nokaut
2 ņemm
2 ohtra
2 ohtra^
2 pahrkahp
2 po§ti
2 rei§
2 saldahtam
2 śaweem
2 śe§ch
2 śe§chi
2 śehdeht
2 śkahdu
2 ślikts
2 śuddraba=naudu
2 śwehtu
2 tahdam
2 tahdas
2 tahm
2 tahs
2 tanni^
2 taps
2 tohs
2 treścha^
2 tur
2 turr
2 turrahs
2 uhdens
2 usślehgtam
2 wahrtim
2 waina
2 waktes
2 warru
2 weenam
2 weenu
2 weeta^
2 wehl
2 wihra
2 wihrs
2 wiņņa
2 wiņņai
2 wirśsneeka
2 wiśchkin
2 zittadi
1 19
1 20
1 80
1 1696
1 §aimo
1 §chaude
1 §inn
1 §innajis
1 §pirkts
1 §tahweht
1 §tahwoht
1 §tarp
1 §tarpa
1 §tipra
1 §trahdaht
1 §trahpi
1 §wehredams
1 addatu
1 ais=kahrt
1 ais=leegśchanas=likkumeem
1 aisbildinatees
1 aisdurr
1 aiskahwejahs
1 aiskawe
1 aiskawejahs
1 aisņem
1 aisņem~
1 aisņemm
1 aizina
1 aizinaśchanas
1 akmiņo^s
1 allus
1 apme§ts
1 appak§ch
1 appakśch
1 aprunnajahs
1 apśkahdetu
1 arri
1 atbildeht
1 atkahp
1 atkahpis
1 atkahpt
1 atra§ti
1 atrohd
1 atwehrtahm
1 aug§taja
1 aug§taka
1 augo§cha^
1 azzim
1 ba§niza^
1 ba§nizas
1 ba§nizas=teeśu
1 baśnizas=laika^
1 baśnizas=teeśu
1 beedra=kalpa
1 behgo§cha
1 bih§tahs
1 bijs
1 blehdibahm
1 blehdibu
1 brand=wihnu
1 buhdama
1 bungahm
1 bunģi
1 burwibas
1 burwim
1 chri§tibu
1 corporaļu
1 cortegardeem
1 d§ehris
1 d§ehrumu
1 d§enn
1 d§erramu=naudu
1 d§ihrehm
1 d§ihwibas
1 d§irdejis
1 d§irdoht
1 dabbuits
1 daļļas
1 darbu
1 darritam
1 dau§ahs
1 dauds
1 dehļ
1 derreht
1 dewiņņ
1 diwi=deśmits
1 draude
1 drehbes
1 droh§chibas=grahmata
1 du§modams
1 duhri
1 dumpis
1 dumpju=zehleijam
1 dumpu=zehleijam
1 duśmiga^
1 eedohta
1 eehlahm
1 eenaidneeka
1 eenaidneekeem
1 eeradduma
1 eered§etam
1 eeroht§chu
1 eeroht§chus
1 eerohtśchu=apmahnetajam
1 eeślehgtam
1 eewaino
1 eewaino§chanas
1 eewainohs
1 elka=deewigam
1 general=kunga
1 glabbata
1 grahmatas
1 grehzeneeks
1 gruh§ch
1 guļļ
1 ģadderiņņe
1 ia
1 ik=deena^s
1 is§pee§ts
1 is§pehle
1 iscommandeerehts
1 ismeklehti
1 ismihja
1 ispaudehteem
1 iswelkśchanu
1 iszee§t
1 it=wiśchkin
1 ja=eet
1 ja=panahk
1 jadarr
1 jaśa=eet
1 jaunu
1 jauzahs
1 jeb=kahdu
1 jebkahdu
1 jebkurru
1 kahp
1 kakla=d§el§i^
1 kakla=teeśa^
1 kaŗra=kalpeem
1 karra=leeta
1 kaŗra=ļaudim
1 kaŗŗa=tee§as
1 kaŗŗa=teeśa
1 kaŗra=teeśas=lohzekļeem
1 kaŗŗa=walditaja
1 karratawo^s
1 karrohga=śa=eeśchanas
1 karrohga=wehtinaśchanu
1 kaŗŗu=pulka
1 karru=ratteem
1 katreem
1 kattri
1 kaudams
1 kaunigi
1 kautees
1 klahjahs
1 kohka=sirgu
1 kohku=sirgu
1 krohģeht
1 krohņa
1 krohņa=darbo^s
1 krohņa=nammeem
1 kuļļ
1 kwarteriņu
1 ķihlu
1 ķilda^
1 labbas
1 labbiba
1 lahdedams
1 laika^
1 lamma
1 laulata
1 laulatam
1 laulatas
1 laulati
1 leed§ahs
1 leelaka
1 leelu
1 leelu=gabbali
1 leeluma^
1 leeta
1 leetahm
1 leetas
1 lehģeris
1 likkumeem
1 likkumi
1 liktam
1 liktees
1 loh§iņņu
1 lohpeem
1 lohzeklis
1 ma§i
1 mahjas=weetu
1 mahrkus
1 malku
1 manta
1 marktenteram
1 marśchu
1 mauzibu
1 meera
1 meers
1 mehnes=naudu
1 mekleśchanas
1 mellodams
1 miśśeht
1 muhśo
1 mutte^
1 nahkt
1 nahwi
1 nahzis
1 nakti^
1 naudas
1 ne§t
1 ned§ehris
1 negohdigi
1 nelaiks
1 nelaulata
1 nelaulati
1 nemeerigo^s
1 neneeka
1 neśchķihk§tibas=grehkus
1 neśs
1 nikna
1 no§chaut
1 no§eeg§chana
1 no§pree§tahm
1 no§t=palihd§
1 no§trahpehtam
1 nobehg
1 nobehgt
1 nokautam
1 nolaśśihteem
1 nolee§ehts
1 noluhgtees
1 nomaitateem
1 noņemm
1 nopleh§ch
1 nośohditam
1 noteeśahtam
1 nozir§tam
1 ņemtees
1 octobr
1 ohtrahdi
1 ohtras
1 ohtreem
1 pa§cha
1 pa§telleht
1 pa§u§ta
1 padohmu
1 pakkal
1 paklauśigi
1 paliga
1 paliga^
1 pame§t
1 parrahtes
1 paścha^
1 paśchahm
1 paśchu
1 paślehp
1 paśśu
1 pat
1 pathareem
1 pattrul
1 pawehleśchana
1 pawehleśchanas
1 pee§pee§ch
1 peed§ehris
1 peed§errahs
1 peedewis
1 peezu=mahrku=gabbalus
1 pelnijs
1 pills=weetas
1 pils§ahtu
1 pilsśahta^
1 pirms
1 prahta
1 praśs
1 preekśch
1 preekśch=laśśami
1 preekśch=pilsśahteem
1 pretti=§pree§chahs
1 pretti=turrahs
1 prettib
1 projahm
1 rahdiht
1 rai§as=trohkśni
1 rak§to^s
1 ratti
1 red§eht
1 riga^
1 rohka^
1 rohkahm
1 rohku=pinnekļeem
1 rotmei§teri
1 rundes=gahjejeem
1 runna
1 śa=eeśchanahm
1 śaded§inatam
1 śadohdahs
1 saglim
1 sahd§iba
1 śaimneeku
1 śaimneezeeni
1 saldahteem
1 śamaita
1 sawadi
1 śawam
1 śawas
1 śchau§tam
1 śchkelmi
1 śe§ch=de§mits
1 śeewa
1 śeewi§chka
1 śeewi§chkai
1 śeewi§chku
1 śew
1 śi§ti
1 śi§ts
1 sinna§chanas
1 sinna§chanu
1 śkahde
1 śkehpju=naudu
1 ślikteem
1 śmeekla^
1 śohdiba^
1 śohdibahm
1 śohdihts
1 śtarpa
1 strahpi
1 śuddraba=nauda
1 suśchanas
1 śwaiņu
1 śwe§chu
1 sweedro=sem~es
1 tahda
1 tahda^
1 tahdahm
1 tahds
1 tahdus
1 tai
1 tanni
1 tanni^s
1 tee
1 tee§ch=tee§cham
1 teeśas
1 tik
1 tre§cha
1 tre§chas
1 trihs
1 turredams
1 turrehta
1 turretees
1 tuwu
1 ugguns=grehku
1 ugguns=śahrte
1 uhdens=nohti
1 under=offzeereem
1 under=offzeeru
1 under=ofzeereŗeem
1 wahrds
1 wahrdus
1 wainas
1 wairak
1 wakkar=ehdenu
1 waktes=nolee§eśchanu
1 walditaja
1 walditaju
1 walko
1 wallehm
1 waļļas
1 warr
1 warrena
1 weena
1 weens
1 weeta's
1 wehrti
1 welti
1 weśśals
1 wihnu
1 wihriśchkam
1 wihriśchkis
1 wildams
1 wiņņam
1 wiņņu
1 wirśsneekam
1 wirśsneekeem
1 wirśsneeku
1 wiśs
1 wiśs=ma§aka
1 wiśśeem
1 wiśśem
1 wiśśo
1 wiśśur
1 zeemo^s
1 zeetuma^
1 zeetumu
1 zehrt
1 zeldams
1 zellts
1 zeļļ
1 zeļļa
1 zeļļu
1 zettorta^
1 ziltu
1 zilwehkam
1 zitta
1 zitto^s
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015