Vārdformu biežuma vārdnīca (Rut)

 

Kopējais vārdformu skaits: 774
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2404

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

172	un
52 tad
48 śazzija
45 wiņņa
44 irr
43 us
40 tas
38 to
36 ta
34 ne
33 es
32 no
31 tu
27 ka
27 tew
25 man
24 kas
23 pee
23 wiņ§ch
20 ar
20 lai
18 boas
18 teem
16 śawu
15 eśśi
15 jo
15 kungs
15 tahs
15 wiņņu
13 bija
13 tee
12 ko
11 bij
11 ka`
11 nahze
11 nu
11 par
10 bet
10 buhs
10 wiņņas
9 d§emdinaja
9 eśmu
9 juhs
9 kad
9 kur
9 rutte
9 śeewa
9 ta`
9 tawu
9 tur
9 wahrds
9 wihrs
8 manna
8 meita
8 śaweem
8 śeewu
8 wiņņai
7 diwi
7 gahje
7 moabiteŗu
7 nae#mja
7 wihra
6 arrid§an
6 eekśch
6 jums
6 kamehr
6 mann
6 moaba
6 pahr
6 pakkaļ
6 pļahwejeem
6 śchodeen
6 tam
6 weens
6 wiņņam
6 wiśśu
5 betlemes
5 dehleem
5 ja
5 kalponehm
5 mee§chu
5 pehz
5 pirz
5 rutti
5 schehla§tibu
5 ścho
5 tawa
5 weenu
4 1
4 arri
4 darra
4 dewe
4 eij
4 i§rae#ļa
4 juhda
4 ļaudim
4 ļaudis
4 lihd§
4 mahtize
4 nae&mja
4 ņehme
4 palikke
4 pirkt
4 preekśch
4 puiścheem
4 rads
4 śawa
4 śchi
4 śeewas
4 tihruma^
4 tihrumu
4 tuwaks
4 wahrdu
4 wahrpas
4 weena
3 6
3 §trahdajśi
3 apśehdehs
3 atgree§eetees
3 atgree§tees
3 atkaļ
3 betlemi
3 boaśa
3 buht
3 dahwida
3 dehlu
3 eet
3 elimeleks
3 eśśat
3 iswilke
3 kapehz
3 klohna^
3 kuŗŗa
3 labbi
3 leezineeki
3 lihd§i
3 mahtizes
3 mannas
3 meitas
3 nae&mjas
3 nae#mju
3 nahkahs
3 nahkuśi
3 pazehle
3 peereza
3 red§
3 ruttes
3 śawas
3 śchis
3 semmes
3 tahm
3 tapehz
3 tawas
3 teeśa
3 tohp
3 wahrti^s
3 warretu
3 weddekle
3 weddekli
3 ween
3 wehl
3 wezzajeem
3 wiśs
3 zehlahs
3 zitta
2 10
2 14
2 17
2 18
2 §innams
2 abbee
2 ap
2 apgullahs
2 apguļļahs
2 arpa
2 atbildeja
2 atgree§ahs
2 atgree§uśees
2 atlikke
2 azzi^s
2 balkśni
2 boaśu
2 buhtu
2 d§emdejśi
2 darriśchu
2 daud§
2 deews
2 dehli
2 deśmits
2 dewis
2 dohd
2 duśśeśchanu
2 eita
2 elimeleka
2 elimelekam
2 ihpaśchumu
2 ikweena
2 itt
2 jauna
2 jelle
2 jepśchu
2 kahj=galla^
2 kahj=gallu
2 kalponi
2 kilions
2 kunga
2 kungam
2 kurpi
2 laiku
2 laipnigi
2 ļau§chu
2 leezibu
2 likke
2 lizzis
2 mahlons
2 mahtes
2 mahtizi
2 mans
2 mehrus
2 mehs
2 moabitereni
2 nae&mju
2 nae#mjai
2 naemja
2 nahk
2 nahz
2 nakti
2 namma^
2 nammu
2 nams
2 neds
2 ņemm
2 ņemt
2 nogahje
2 nomirre
2 nomirruścha
2 nomirruścham
2 nomirruścheem
2 obedu
2 paleek
2 paleez
2 peederreja
2 pilsśahta^
2 pirms
2 pļauśchana
2 pļauśchanas
2 preekścha^
2 prett
2 pretti
2 prezzeht
2 raddeem
2 raudaja
2 red§eja
2 red§i
2 rihtam
2 śawahm
2 śchee
2 śchurp
2 semme^
2 semmi
2 śeśchus
2 śew
2 śwehtits
2 tai
2 tappe
2 taptu
2 tawa^
2 tawa^s
2 taws
2 teeśu
2 tewi
2 tewim
2 tewis
2 tihruma
2 tomehr
2 tuwakam
2 tuwu=raddu
2 tuwu=rads
2 uhs
2 uslaśśa
2 uslaśśija
2 uslaśśijśi
2 weddeklehm
2 weetas
2 wihru
2 wiśśuwarrenajs
2 zeldams
2 zelts
1 3
1 4
1 11
1 12
1 15
1 16
1 20
1 §chehl
1 §chehligu
1 §innamu
1 §inni
1 §innu
1 §kuhp§ija
1 §kuhp§tija
1 §tah§tihs
1 §tah§tihts
1 §tah§tija
1 §tahwejuśi
1 §taiga
1 §tarp
1 §tipri
1 §tiprina
1 abbi
1 agri
1 ais
1 aiseet
1 aisgahje
1 aisgahju
1 aiskahrt
1 alga
1 amminadabs
1 amminadabu
1 ap§tiprinata
1 apbehdinajs
1 apdahwina
1 apgahdaśchanu
1 apgullees
1 apgulśees
1 apgultees
1 apņehmohs
1 apņehmuśees
1 apņemśchu
1 apņemt
1 appakśch
1 aprakta
1 apśehdahs
1 apśehdees
1 apśehdeetees
1 apśohlahs
1 apwelz
1 at§pird§inaśchanu
1 at§tahjahs
1 at§tahjuśi
1 atgree§damees
1 atgree§ees
1 atkahpt
1 atlizzinaja
1 atlizzis
1 atmakśa
1 atnahkuśi
1 atpakkaļ
1 atpirkśchanas
1 atpirkt
1 atraddiśchu
1 atradduśi
1 atrahwis
1 atrohdat
1 atrohmu
1 atśed§
1 atśed§e
1 augumi
1 azzi`s
1 azzis
1 badda=laika^
1 badda=laiks
1 baggatam
1 behrniņu
1 behrnu=glabbataja
1 beid§is
1 beltemi
1 bes
1 bih§tees
1 bijis
1 bijuśi
1 boaśam
1 brahļam
1 brahļeem
1 buhtut
1 d§ehris
1 d§emde
1 d§emdeja
1 d§emdetu
1 d§err
1 d§ert
1 d§ihweem
1 d§ihwo
1 d§immis
1 d§immuma
1 d§imtas=semmi
1 d§irdejśi
1 d§irdi
1 dabbuht
1 dahwidu
1 darbu
1 darrajs
1 darrajt
1 darrija
1 darrijs
1 darrijśchi
1 darrijśi
1 deena^
1 deena^s
1 deewa
1 deeweem
1 deewu
1 dehls
1 diweju
1 dohdams
1 dohs
1 drehbes
1 dwehśeles
1 eed§iwotaju
1 eekścha
1 eelihgśmojahs
1 eemehrz
1 eemu
1 eepa
1 eepreezina
1 eepreezinajs
1 eeśchu
1 eeśi
1 eewra&iteri
1 eewratas
1 eh§t
1 ehd
1 ehdamu
1 ehde
1 ehdis
1 ehdoht
1 ekumeleka
1 eśśam
1 eśśohts
1 ettiķi
1 ezrons
1 ezronu
1 gabbalu
1 gaddeem
1 gahjuśchas
1 gahjuśi
1 gaiditat
1 gals
1 gann
1 gelbeśchanu
1 gohdiga
1 grahmatas
1 grib
1 gribbahs
1 gribbam
1 gribbetohs
1 gribbi
1 gribbu
1 gŗuhta
1 gubbu
1 gull
1 gulleja
1 i§aja
1 i§aju
1 i§ajus
1 i§raeļa
1 ihpaśchu
1 ir
1 irrag
1 is§teepuśees
1 isbihjajahs
1 isdeldehts
1 isdohśchanas
1 isdohśees
1 iseij
1 iskuhle
1 isplett
1 istruhzinajahs
1 ittin
1 jadarra
1 janahk
1 jaunas
1 jauneem
1 juhdam
1 juhśu
1 kahda
1 kahjahm
1 kaimiņas
1 kalpone
1 kam
1 kaunu
1 kawetatees
1 ķilionam
1 klahjahs
1 klahtees
1 klahtu
1 klaijumeem
1 klaijumo^s
1 klannijahs
1 klehpi^
1 klohnu
1 kluśśiņahm
1 kluśśu
1 krahju
1 kuhliścheem
1 kuhliśchu
1 kummośu
1 kurp
1 kuŗŗa^
1 kweeśchu
1 labbaki
1 labbaku
1 labdarriśchanu
1 laideet
1 laika^
1 laikam
1 laiko^s
1 laśśa
1 laśśidama
1 laśśiht
1 laśśijśi
1 laśśiśchu
1 laśśitahm
1 leelu
1 leelu=tehwu
1 leeta
1 leetu
1 leu#
1 likkuśi
1 ma§gajees
1 mahja^s
1 mahlona
1 mahlonam
1 mahrścha
1 mahrśchai
1 mahru
1 mahti
1 mahtizei
1 mai§es
1 mai§i
1 maitaju
1 man~
1 manna^s
1 mannahm
1 manni
1 mannis
1 manno
1 mannu
1 mantas=ņehmejam
1 mantas=ņehmeju
1 mee§chus
1 meeru
1 meeśa^s
1 mehŗoja
1 meklejśi
1 mettehs
1 mi§t
1 mihligi
1 mihļo
1 mirśchanas
1 mittejahs
1 muggura^
1 muhśam
1 muhśeem
1 muhśu
1 mums
1 nabbagam
1 nae&śśonu
1 nae#mjas
1 nae#śśons
1 naemjas
1 nahk{ņahk}
1 nahwe
1 nakti^
1 nakts
1 neģģi
1 ņehmuśi
1 ņem
1 ņems
1 newaid
1 no=eet
1 no=eij
1 nobeid§is
1 noh§t
1 nomir§t
1 nomirśchu
1 nomirśi
1 nośauze
1 nośauzeet
1 notikkahs
1 obed
1 obeds
1 ohtra
1 ohtras
1 ohtru
1 pa
1 pa§ih§ti
1 pa§iht
1 pa§inni
1 pa§innis
1 pabeiguśchi
1 padohmu
1 pagahjuśi
1 pagallam
1 pahrdoht
1 pahri
1 pakkaļd§innuśees
1 palihd§
1 palikt
1 pamett
1 pametteet
1 papreekśchu
1 paśchahm
1 paśneed§e
1 paśummina
1 patt
1 patti
1 pawehleja
1 pawehlejs
1 pawehlejśi
1 pee=ehde
1 peederr
1 peeleek
1 peemahjośchu
1 peemahjośi
1 peemeklejs
1 peerez
1 peeśazziht
1 peeśuhtijis
1 pehdigu
1 pilna
1 pilniga
1 pilsśahta
1 pilsśahts
1 pirkśchu
1 pirkśi
1 pirmaju
1 pirmas
1 pirzis
1 pļauśchanu
1 pļauśs
1 preekśch=autu
1 prezześchu
1 puiśchi
1 puiśi
1 puiśis
1 radda
1 raddu=rak§ti
1 rae#li
1 rammu
1 rams
1 rauga
1 rihta
1 rihtu
1 rohka
1 rohkas
1 runna
1 runnaht
1 runnajs
1 śahnis
1 śakki
1 salmu
1 salmus
1 śaukśeet
1 śauzeet
1 śawa^
1 śawai
1 śawam
1 śawus
1 śazijśi
1 śazzidamas
1 śazziht
1 śazzijśi
1 śazzitu
1 śche
1 ścheitam
1 ścheitan
1 śchennenes
1 śchihs
1 śchim
1 śchinni^
1 śchķirs
1 śchohs
1 sem~es
1 śeptiņ
1 śezen
1 śirds
1 śirds=ruhktumu
1 ślahp§t
1 ślawejams
1 ślawu
1 śmehluśchi
1 śohģi
1 spahrneem
1 spahrnus
1 spirtim
1 starpa^
1 śunnijat
1 śwaidajs
1 śwehti
1 śwehtihts
1 śwehtita
1 śweścha
1 śweśchineeku
1 świllinatas
1 tahda
1 tahdu
1 tahmare
1 tai`
1 tanni^s
1 tapt
1 tawahm
1 tawai
1 tawam
1 taweem
1 tawi
1 tawus
1 teeśas
1 teeścham
1 tehwa
1 tehws
1 tehwu
1 teiz
1 teize
1 tihrums
1 tik
1 tohs
1 traukeem
1 truhkt
1 tukśchai
1 tukśchu
1 turr
1 turrahs
1 turrajs
1 turreja
1 turrejahs
1 turrejśees
1 turretees
1 turrigs
1 tuwajs
1 tuwaku
1 tuwu
1 tuwu=raddeem
1 usaugtu
1 uslaśśu
1 usrunnajs
1 usturreśchanu
1 uszehlahs
1 wahrpahm
1 wahrtim
1 waigu
1 wairak
1 wairojuśchas
1 wakkaram
1 waldija
1 warreja
1 warrens
1 warreśchu
1 warru
1 weddekles
1 weenam
1 weetu
1 wehra^
1 wehtihs
1 wezza
1 wezzaju
1 wezzo^s
1 wezzuma^
1 widdu^
1 wihram
1 wihreem
1 wihrus
1 wiņņeem
1 wiņņi
1 wiśśa
1 wiśśa^s
1 wiśśeem
1 wiśśi
1 woi
1 woj
1 zeļļu
1 zerribas
1 zik
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015