Vārdformu biežuma vārdnīca (Rut)

 

Kopējais vārdformu skaits: 821
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2404

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

139	un
47 śazzija
44 irr
44 wiņņa
43 us
37 tas
37 to
33 ne
33 ta
32 no
31 es
31 tu
30 Tad
30 Un
27 ka
27 tew
24 man
23 kas
23 pee
22 tad
22 wiņ§ch
18 ar
18 Boas
18 teem
16 śawu
15 eśśi
15 jo
15 tahs
15 wiņņu
13 bija
13 KUNGS
13 tee
12 ko
11 bij
11 lai
11 nahze
11 par
10 buhs
10 ka`
10 wiņņas
9 d§emdinaja
9 eśmu
9 Lai
9 Rutte
9 Śeewa
9 tawu
9 Wahrds
9 Wihrs
8 juhs
8 kur
8 Meita
8 nu
8 śaweem
8 Śeewu
8 tur
8 wiņņai
7 diwi
7 gahje
7 manna
7 Moabiteŗu
7 Nae#mja
7 Wihra
6 arrid§an
6 bet
6 eekśch
6 jums
6 kamehr
6 mann
6 Moaba
6 pahr
6 pakkaļ
6 Pļahwejeem
6 śchodeen
6 tam
6 weens
6 wiņņam
6 wiśśu
5 Betlemes
5 Dehleem
5 Kad
5 Kalponehm
5 Mee§chu
5 pehz
5 Rutti
5 Schehla§tibu
5 ścho
5 ta`
5 tawa
5 weenu
4 1
4 arri
4 Bet
4 darra
4 dewe
4 J§rae#ļa
4 ja
4 Juhda
4 kad
4 Ļaudim
4 Ļaudis
4 lihd§
4 Mahtize
4 Nae&mja
4 ņehme
4 palikke
4 pirkt
4 pirz
4 preekśch
4 Puiścheem
4 Rads
4 śawa
4 Śeewas
4 Ta`
4 Tihruma^
4 Tihrumu
4 tuwaks
4 Wahrdu
4 Wahrpas
4 weena
3 6
3 §trahdajśi
3 apśehdehs
3 atgree§tees
3 atkaļ
3 Betlemi
3 Boaśa
3 buht
3 Dahwida
3 Dehlu
3 eet
3 eij
3 Elimeleks
3 eśśat
3 iswilke
3 Klohna^
3 kuŗŗa
3 labbi
3 Leezineeki
3 lihd§i
3 Mahtizes
3 mannas
3 Meitas
3 Nae&mjas
3 Nae#mju
3 nahkahs
3 nahkuśi
3 Nu
3 pazehle
3 Peereza
3 Ruttes
3 śawas
3 śchi
3 śchis
3 Semmes
3 Ta
3 tahm
3 Tas
3 tohp
3 UN
3 Wahrti^s
3 warretu
3 Weddekle
3 Weddekli
3 ween
3 wehl
3 Wezzajeem
3 zehlahs
2 10
2 14
2 17
2 18
2 §innams
2 abbee
2 apgullahs
2 apguļļahs
2 Ar
2 Arpa
2 atbildeja
2 atgree§ahs
2 Atgree§eetees
2 atgree§uśees
2 atlikke
2 Azzi^s
2 Balkśni
2 Boaśu
2 buhtu
2 d§emdejśi
2 darriśchu
2 daud§
2 Deews
2 Dehli
2 deśmits
2 dewis
2 Duśśeśchanu
2 Elimeleka
2 Elimelekam
2 Es
2 ikweena
2 itt
2 jauna
2 jelle
2 jepśchu
2 Jhpaśchumu
2 Kahj=Galla^
2 Kahj=Gallu
2 Kalponi
2 kapehz
2 Kilions
2 KUNGAM
2 Kurpi
2 Laiku
2 laipnigi
2 Ļau§chu
2 Leezibu
2 likke
2 lizzis
2 Mahlons
2 Mahtes
2 Mahtizi
2 mans
2 Mehrus
2 Mehs
2 Moabitereni
2 Nae&mju
2 Nae#mjai
2 Naemja
2 nahk
2 Nakti
2 Namma^
2 Nammu
2 Nams
2 neds
2 ņemm
2 ņemt
2 nogahje
2 nomirre
2 Nomirruścha
2 Nomirruścham
2 Nomirruścheem
2 Obedu
2 paleek
2 Paleez
2 peederreja
2 Pilsśahta^
2 pirms
2 Pļauśchana
2 Pļauśchanas
2 Preekścha^
2 prett
2 pretti
2 prezzeht
2 Raddeem
2 raudaja
2 red§
2 red§eja
2 Rihtam
2 śawahm
2 śchurp
2 Semme^
2 Semmi
2 śeśchus
2 śew
2 Śwehtits
2 Tapehz
2 tappe
2 taptu
2 tawa^
2 tawa^s
2 tawas
2 taws
2 Teeśa
2 Teeśu
2 tewi
2 tewim
2 tewis
2 Tihruma
2 tomehr
2 Tuwu=Raddu
2 Tuwu=Rads
2 uhs
2 uslaśśa
2 uslaśśija
2 uslaśśijśi
2 Weddeklehm
2 Weetas
2 Wihru
2 wiśs
2 Wiśśuwarrenajs
2 zeldams
2 zelts
2 Zitta
1 3
1 4
1 11
1 12
1 15
1 16
1 20
1 §chehl
1 §chehligu
1 §innamu
1 §inni
1 §innu
1 §kuhp§ija
1 §kuhp§tija
1 §tah§tihs
1 §tah§tihts
1 §tah§tija
1 §tahwejuśi
1 §taiga
1 §tarp
1 §tipri
1 §tiprina
1 abbi
1 agri
1 ais
1 aiseet
1 aisgahje
1 aisgahju
1 aiskahrt
1 Alga
1 Amminadabs
1 Amminadabu
1 Ap
1 ap
1 ap§tiprinata
1 apbehdinajs
1 apdahwina
1 Apgahdaśchanu
1 apgullees
1 apgulśees
1 apgultees
1 apņehmohs
1 apņehmuśees
1 apņemśchu
1 apņemt
1 appakśch
1 aprakta
1 apśehdahs
1 apśehdees
1 Apśehdeetees
1 apśohlahs
1 apwelz
1 At§pird§inaśchanu
1 at§tahjahs
1 at§tahjuśi
1 atgree§damees
1 atgree§ees
1 atgree§eetees
1 atkahpt
1 atlizzinaja
1 atlizzis
1 atmakśa
1 atnahkuśi
1 atpakkaļ
1 Atpirkśchanas
1 atpirkt
1 atraddiśchu
1 atradduśi
1 atrahwis
1 atrohdat
1 atrohmu
1 atśed§
1 atśed§e
1 Augumi
1 Azzi`s
1 Azzis
1 Badda=Laika^
1 Badda=Laiks
1 Baggatam
1 Behrniņu
1 Behrnu=Glabbataja
1 beid§is
1 Beltemi
1 bes
1 bih§tees
1 bijis
1 bijuśi
1 Boaśam
1 Brahļam
1 Brahļeem
1 buhtut
1 d§ehris
1 d§emde
1 d§emdeja
1 d§emdetu
1 d§err
1 d§ert
1 D§ihweem
1 d§ihwo
1 d§immis
1 D§immuma
1 D§imtas=Semmi
1 d§irdejśi
1 d§irdi
1 dabbuht
1 Dahwidu
1 Darbu
1 darrajs
1 darrajt
1 darrija
1 darrijs
1 darrijśchi
1 darrijśi
1 Deena^
1 Deena^s
1 Deewa
1 Deeweem
1 Deewu
1 Dehls
1 diweju
1 Dohd
1 dohd
1 dohdams
1 dohs
1 Drehbes
1 Dwehśeles
1 Eed§iwotaju
1 eekścha
1 eelihgśmojahs
1 eemehrz
1 eemu
1 Eepa
1 eepreezina
1 eepreezinajs
1 eeśchu
1 eeśi
1 Eewra&iteri
1 Eewratas
1 eh§t
1 ehd
1 Ehdamu
1 ehde
1 ehdis
1 ehdoht
1 Eij
1 Eita
1 eita
1 Ekumeleka
1 eśśam
1 eśśohts
1 Ettiķi
1 Ezrons
1 Ezronu
1 Gabbalu
1 Gaddeem
1 gahjuśchas
1 gahjuśi
1 gaiditat
1 Gals
1 gann
1 Gelbeśchanu
1 gohdiga
1 Grahmatas
1 grib
1 gribbahs
1 gribbam
1 gribbetohs
1 gribbi
1 gribbu
1 gŗuhta
1 Gubbu
1 gull
1 gulleja
1 ihpaśchu
1 ir
1 is§teepuśees
1 isbihjajahs
1 isdeldehts
1 isdohśees
1 iseij
1 iskuhle
1 isplett
1 istruhzinajahs
1 ittin
1 J§aja
1 J§aju
1 J§ajus
1 J§raeļa
1 Ja
1 jadarra
1 janahk
1 jaunas
1 jauneem
1 Jrrag
1 Jsdohśchanas
1 Juhdam
1 Juhs
1 juhśu
1 Ka`
1 kahda
1 Kahjahm
1 Kaimiņas
1 Kalpone
1 kam
1 Kapehz
1 Kas
1 Kaunu
1 kawetatees
1 Ķilionam
1 klahjahs
1 klahtees
1 klahtu
1 Klaijumeem
1 Klaijumo^s
1 klannijahs
1 Klehpi^
1 Klohnu
1 kluśśiņahm
1 kluśśu
1 krahju
1 Kuhliścheem
1 Kuhliśchu
1 Kummośu
1 KUNGA
1 KUNga
1 KUNgs
1 Kungs
1 Kur
1 kurp
1 Kuŗŗa^
1 Kweeśchu
1 labbaki
1 labbaku
1 Labdarriśchanu
1 laideet
1 Laika^
1 Laikam
1 Laiko^s
1 laśśa
1 laśśidama
1 laśśiht
1 laśśijśi
1 laśśiśchu
1 laśśitahm
1 leelu
1 Leelu=Tehwu
1 Leeta
1 Leetu
1 Leu#
1 likkuśi
1 ma§gajees
1 Mahja^s
1 Mahlona
1 Mahlonam
1 Mahrścha
1 Mahrśchai
1 Mahru
1 Mahti
1 Mahtizei
1 Mai§es
1 Mai§i
1 maitaju
1 Man
1 man~
1 Manna
1 manna^s
1 mannahm
1 manni
1 mannis
1 manno
1 mannu
1 Mantas=ņehmejam
1 Mantas=ņehmeju
1 Mee§chus
1 Meeru
1 Meeśa^s
1 mehŗoja
1 meklejśi
1 mettehs
1 mi§t
1 mihligi
1 mihļo
1 Mirśchanas
1 mittejahs
1 Muggura^
1 muhśam
1 muhśeem
1 muhśu
1 mums
1 Nabbagam
1 Nae&śśonu
1 Nae#mjas
1 Nae#śśons
1 Naemjas
1 nahk{ņahk}
1 Nahwe
1 Nahz
1 nahz
1 Nakti^
1 Nakts
1 Ne
1 neģģi
1 ņehmuśi
1 ņem
1 ņems
1 newaid
1 no=eet
1 no=eij
1 nobeid§is
1 noh§t
1 nomir§t
1 nomirśchu
1 nomirśi
1 nośauze
1 nośauzeet
1 notikkahs
1 Obed
1 Obeds
1 ohtra
1 ohtras
1 ohtru
1 pa
1 pa§ih§ti
1 pa§iht
1 pa§inni
1 pa§innis
1 pabeiguśchi
1 Padohmu
1 pagahjuśi
1 pagallam
1 pahrdoht
1 pahri
1 pakkaļd§innuśees
1 palihd§
1 palikt
1 pamett
1 Pametteet
1 papreekśchu
1 paśchahm
1 paśneed§e
1 paśummina
1 patt
1 patti
1 pawehleja
1 pawehlejs
1 pawehlejśi
1 pee=ehde
1 peederr
1 peeleek
1 peemahjośchu
1 peemahjośi
1 peemeklejs
1 Peerez
1 peeśazziht
1 peeśuhtijis
1 pehdigu
1 Pilna
1 pilniga
1 Pilsśahta
1 Pilsśahts
1 pirkśchu
1 pirkśi
1 pirmaju
1 pirmas
1 Pirz
1 pirzis
1 Pļauśchanu
1 pļauśs
1 Preekśch=Autu
1 prezześchu
1 Puiśchi
1 Puiśi
1 Puiśis
1 Radda
1 Raddu=Rak§ti
1 Rae#li
1 Rammu
1 Rams
1 rauga
1 Red§
1 Red§i
1 red§i
1 Rihta
1 rihtu
1 Rohka
1 Rohkas
1 runna
1 runnaht
1 runnajs
1 śahnis
1 śakki
1 Salmu
1 Salmus
1 śaukśeet
1 śauzeet
1 śawa^
1 śawai
1 śawam
1 śawus
1 śazijśi
1 śazzidamas
1 śazziht
1 Śazzija
1 śazzijśi
1 śazzitu
1 śche
1 Śchee
1 śchee
1 ścheitam
1 ścheitan
1 śchennenes
1 Śchi
1 śchihs
1 śchim
1 śchinni^
1 śchķirs
1 śchohs
1 Sem~es
1 śeptiņ
1 śezen
1 Śirds
1 Śirds=Ruhktumu
1 ślahp§t
1 ślawejams
1 Ślawu
1 śmehluśchi
1 Śohģi
1 Spahrneem
1 Spahrnus
1 Spirtim
1 Starpa^
1 śunnijat
1 śwaidajs
1 śwehti
1 Śwehtihts
1 Śwehtita
1 śweścha
1 Śweśchineeku
1 świllinatas
1 tahda
1 tahdu
1 Tahmare
1 Tai
1 tai
1 tai`
1 TAnni^s
1 tapehz
1 tapt
1 tawahm
1 tawai
1 tawam
1 Tawas
1 taweem
1 tawi
1 tawus
1 teeśa
1 Teeśas
1 teeścham
1 Tehwa
1 Tehws
1 Tehwu
1 teiz
1 teize
1 Tihrums
1 tik
1 To
1 tohs
1 Traukeem
1 truhkt
1 tukśchai
1 tukśchu
1 Tur
1 turr
1 turrahs
1 Turrajs
1 turreja
1 turrejahs
1 turrejśees
1 turretees
1 turrigs
1 tuwajs
1 Tuwakam
1 tuwakam
1 tuwaku
1 tuwu
1 Tuwu=Raddeem
1 usaugtu
1 uslaśśu
1 usrunnajs
1 Usturreśchanu
1 uszehlahs
1 Wahrpahm
1 Wahrtim
1 Waigu
1 wairak
1 wairojuśchas
1 Wakkaram
1 waldija
1 warreja
1 warrens
1 warreśchu
1 warru
1 Weddekles
1 weenam
1 Weetu
1 wehra^
1 wehtihs
1 wezza
1 Wezzaju
1 wezzo^s
1 Wezzuma^
1 Widdu^
1 Wihram
1 Wihreem
1 Wihrus
1 Wiņ§ch
1 Wiņņa
1 wiņņeem
1 wiņņi
1 Wiśs
1 wiśśa
1 wiśśa^s
1 wiśśeem
1 wiśśi
1 Woi
1 woj
1 Zeļļu
1 Zerribas
1 zik
1 zitta
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015