Vārdformu biežuma vārdnīca (Rm)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1971
Kopējais vārdlietojumu skaits: 8699

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

364	irr
265 to
248 un
216 ne
196 kas
191 ka
179 ta
159 jo
156 tahs
154 bet
129 tas
115 no
114 es
94 tad
94 zaur
93 eekśch
88 teem
84 deewa
84 mehs
84 tee
71 arrid§an
58 ar
57 juhs
52 ja
52 ko
52 nu
49 kri§tus
47 par
47 tu
47 uhs
43 jums
43 pee
40 tam
38 bauślibas
38 pehz
38 wiņśch
36 pahr
36 wiņņa
35 deews
35 jeb
34 weens
32 eśśam
32 ittin
30 lai
27 mums
27 tai
27 tohp
26 tohs
24 wiņņo
23 tapehz
23 tizzibas
22 bauślibu
22 buhs
22 je§us
22 kad
22 meeśas
22 muhśo
22 preekśch
22 taiśnibu
21 deewam
21 ka`
20 eśśat
20 neds
20 śakka
20 weena
20 wiśśeem
19 daud§
19 eśmu
19 grehki
19 rak§tihts
19 taps
19 ween
18 man
18 śew
18 tew
18 weenu
17 apśweizinajeet
17 kunga
16 darra
16 dehļ
16 kam
16 leetas
16 śawu
16 ta`
15 bes
15 kri§tu
15 labbu
15 lihd§
15 wiņņu
14 garra
14 juhśo
14 ohtru
14 us
14 wairak
13 §tarp
13 appakśch
13 bija
13 grehkeem
13 je§u
13 mannu
13 tur
12 buht
12 darbeem
12 deewu
12 ehd
12 papreekśch
12 pats
12 schehla§tiba
12 ścho
12 tizzibu
11 brahļi
11 gribbu
11 kungu
11 newa
11 paśchu
11 pretti
10 bauśliba
10 eśśi
10 ļaunu
10 nahwe
10 nomirris
10 pagaņeem
10 peederr
10 śakku
10 tizz
10 wairs
9 behrni
9 darru
9 gann
9 garru
9 grehko
9 kungam
9 kurśch
9 mannim
9 miŗŗoņeem
9 śakkam
9 śawas
9 taiśnibas
9 tomehr
9 wiśśas
9 wiśśi
8 buhtu
8 kungs
8 mann
8 manni
8 muh§chigi
8 nahk
8 paścham
8 patt
8 prahts
8 prohti
8 schehla§tibas
8 tappuśchi
8 wehl
7 §innam
7 §innu
7 §tarpa^
7 amen
7 apgrai§iśchanas
7 d§ihwo
7 dabbujśchi
7 garrs
7 gohdu
7 ir
7 kalpośchanas
7 kur
7 ļaudis
7 meeśa^
7 meeśu
7 muhs
7 pagaņi
7 pagaņo
7 prahtu
7 śwehta
7 taggad
7 taptu
7 tik
7 wahrds
7 wahrdu
7 wiņņam
7 wiśs
7 zeek
7 zilwekeem
7 zittu
6 atkal
6 bauślibai
6 bij
6 gohds
6 itt
6 miht
6 nahwi
6 paśaules
6 śawa^
6 schehla§tibu
6 spehku
6 taiśniba
6 teeścham
6 tizziba
6 warr
6 wiśśu
6 zeeni
6 zilweka
6 zilweks
5 arrig
5 darri
5 darriht
5 draud§ibas
5 e§aijas
5 grehkojuśchi
5 grehkus
5 kahdu
5 labbums
5 laika^
5 manna
5 mans
5 meers
5 mihligu
5 muhśu
5 nahkt
5 netaiśnibas
5 nomirruśchi
5 notikkuśi
5 paleek
5 paścheem
5 paśchi
5 peelahgadihts
5 prett
5 rak§ts
5 śirds
5 śwehteem
5 śwehtu
5 tadehļ
5 turr
5 walda
5 zilweku
5 zitta
5 zitti
4 §innama
4 §innat
4 §pehzigs
4 §tahw
4 abra`a`ma
4 apgrai§iśchana
4 apśohliśchanas
4 arri
4 bauśli
4 bauślis
4 behdas
4 bijuśchi
4 buhdams
4 d§ihwiba
4 d§ihwibas
4 d§ihwibu
4 dabbas
4 deena^
4 deenu
4 dehla
4 dohd
4 duśmibu
4 eśśoti
4 ikkatram
4 ikweens
4 jaw
4 jepśchu
4 kahda
4 kahds
4 kalpi
4 kohpa^
4 kri§tum
4 kuŗŗam
4 kuŗŗo
4 kuŗŗus
4 labbs
4 leezibu
4 lohzekļus
4 meera
4 meeśa
4 mekle
4 mihle§tibas
4 nahwes
4 nodewis
4 nopelņs
4 paklauśiśchanu
4 paśaule^
4 paśchas
4 pazeeśchanu
4 peelahgadita
4 prahta
4 preekśch=ahda
4 preezas=wahrdu
4 radditas
4 runnaju
4 śchis
4 śirdi^
4 śohdi
4 śohdibas
4 taggadiņ
4 tahm
4 taiśnis
4 taiśnu
4 tappuśi
4 tawa^
4 tehwa
4 tehws
4 tehwu
4 tohpam
4 tohpi
4 turrajtees
4 wahjśch
4 wihra
4 wihrs
4 wiņņeem
4 zerriba
4 zittadi
3 §inna
3 §pehzigi
3 §taiga
3 ais§tahw
3 aizinajis
3 ak
3 apgrehkośchanu
3 apśohliśchana
3 apśweizina
3 aśśini
3 behrno
3 bijam
3 bijat
3 brahli
3 brahlis
3 d§ihwohs
3 d§ihwojam
3 d§ihwośchanu
3 d§irdejśchi
3 dahwana
3 darbs
3 darbu
3 darridams
3 dewis
3 dohta
3 eļjeskohka
3 eśśeet
3 eśśośchi
3 galls
3 garra^
3 gohdibu
3 grehku
3 gribb
3 guddram
3 guddri
3 ikweenam
3 irrag
3 isglahbts
3 juddam
3 judds
3 juhśu
3 kauna^
3 klaht
3 kļua
3 kuŗŗa^
3 kuŗŗeem
3 lab
3 labb
3 labbad
3 labbaki
3 labbeem
3 laulibu
3 leelijamees
3 lihd§i
3 luhd§u
3 manna^
3 mannus
3 manteneeki
3 mihle§tiba
3 muh§chiga
3 muh§chigu
3 nahkśchu
3 neba
3 neneeka
3 nolau§iti
3 nomir§tam
3 pa§uśchanu
3 padarra
3 padohdeet
3 paklauśigus
3 parahdita
3 paścha
3 pateeśibu
3 pateizu
3 pazeeśchanas
3 peenahk
3 peepildijis
3 pirmak
3 preekśch=ahda^
3 preeku
3 raugi
3 red§
3 śakki
3 śakne
3 sarri
3 śawa
3 śawam
3 śawus
3 śazzidams
3 śazzihts
3 śchi
3 śchinni^s
3 semmi
3 śohdibu
3 tahdas
3 taiśno
3 taiśnohts
3 taiśnoti
3 tapatt
3 tappis
3 tapśim
3 taws
3 tawu
3 teikśchana
3 tewi
3 tizzejs
3 turrahs
3 turreti
3 uhsmohdinahts
3 uhsmohdinajis
3 wahrdeem
3 wairojuśees
3 warrat
3 warru
3 wiśśus
3 zerribas
3 zerribu
2 §agt
2 §aimohts
2 §chehligs
2 §emme^
2 §innadami
2 §innadams
2 §innamu
2 §taigajam
2 abra`a`mam
2 abra`a`ms
2 ahrenes
2 aiskawehts
2 aizinati
2 akmini
2 alla§chiņ
2 amatu
2 ap§chehlojahs
2 ap§chehlośchanas
2 ap§chehloti
2 apgahnita
2 apgrai§iśchanu
2 apgrehkośchana
2 at§ihśchana
2 at§ihśchanas
2 atjaunaśchanas
2 atlezz
2 atlizzinajis
2 atlizzis
2 atmettis
2 atrohmu
2 atśwabbinati
2 aug§titeizams
2 augli
2 auglis
2 augoścha^
2 augścham
2 azzis
2 baggatiba
2 baggatibu
2 bahr§ibu
2 barribas
2 besdeewigu
2 bih§tees
2 bijaśchana
2 bijaśchanu
2 brahļeem
2 brihdi
2 buhśchanas
2 buhśchanu
2 d§ihtees
2 d§ihwodami
2 d§ihwojat
2 d§ihwoju
2 d§ihwośchana
2 d§ihwus
2 d§iļļums
2 d§immuma
2 d§immumam
2 dabbigas
2 dabbu
2 dabbujis
2 dabbujuśchi
2 dahwanas
2 dahwids
2 darbo
2 darbojahs
2 darbojuśees
2 darbus
2 darrihs
2 darrita
2 darriti
2 daśch
2 daśchkahrt
2 daud§eem
2 dehls
2 dehlu
2 dehwehts
2 derriba
2 dohmas
2 doht
2 dohts
2 duśmiba
2 duśmibas
2 ee§tahdihts
2 ee§tahditi
2 eegahjuśi
2 eekahrośchanahm
2 eekahrośchanu
2 eekahrotees
2 eenaidneeki
2 eśśośchu
2 eśśus
2 gau§chi
2 gohdam
2 gohdibas
2 greeķeŗam
2 gribbedams
2 gribbi
2 i§a`a`ka
2 i§ra`e`liteŗi
2 i§ra`e`ļa
2 i§rae~l
2 i§rae~ļa
2 ikkurśch
2 ilgi
2 isred§eśchanu
2 jaśchu
2 je§um
2 jelle
2 jeru§alemes
2 kahjas
2 kalpo
2 kalpoht
2 kalpojam
2 kalpoju
2 kalps
2 kamehr
2 kenkrejas
2 klauśa
2 kri§titi
2 kuŗŗi
2 labbuma
2 laiku
2 laipnibas
2 laipnibu
2 leeku
2 leelijees
2 leeta
2 leeta^
2 lihd§us
2 lohzekļeem
2 lohzekļi
2 ļaudim
2 ļaunuma
2 mahśu
2 mahzibu
2 manneem
2 manno^s
2 me§tees
2 meega
2 meeru
2 meeśai
2 meślus
2 mihle
2 mihle§tibu
2 mihliba
2 mihļee
2 mo§us
2 muhśas
2 mutte
2 mutti
2 nahkahs
2 nahkśees
2 nahkuśi
2 neģģ
2 neģģi
2 nekahda
2 neklauśigi
2 neklauśiśchanu
2 neleeśchi
2 neleetibai
2 neśs
2 netaiśniba
2 netizzibu
2 neweens
2 nizzini
2 nokawuśchi
2 nonahweti
2 notiks
2 ņehmuśchi
2 o
2 pa§tahwiga
2 pa§tahwigi
2 pa§uśchana
2 padarriśchu
2 pagaņu
2 pahrkahpejs
2 pahrkahpśchanas
2 pahrkahpśchanu
2 pahrlau§iht
2 pahrwehrtejuśchi
2 paklauśigi
2 paklauśigs
2 pakuhdinaht
2 parahditu
2 parradneeki
2 parradu
2 paśchus
2 paśluddina
2 paśluddinaht
2 paśluddinahts
2 pateeśibas
2 patihk
2 patikt
2 patizzis
2 pe§tiśchana
2 peedau§iśchanas
2 peederrahs
2 peeklahjahs
2 peelahgada
2 peelihp
2 peenahkahs
2 peeņemmeet
2 peeņemmigs
2 peeśauks
2 pilniba
2 praweeścheem
2 preekśch=ahdas
2 preezas=mahzibu
2 preezas=wahrda
2 pulks
2 raddi
2 rak§ta
2 rak§tijis
2 red§eht
2 rihkeem
2 rohkas
2 rohma^
2 runna
2 śaimes
2 śalihd§inaśchanu
2 śalihd§inati
2 sarreem
2 śauz
2 śawa^s
2 śawahds
2 śaweem
2 śchahs
2 śchai
2 śchee
2 ścheem
2 śchim
2 śchinni^
2 śchķeet
2 śeewas
2 sinnadami
2 śirdi
2 śirdi^s
2 śirdis
2 ślawa
2 ślehpt
2 śohda
2 śohdiba
2 śohdidams
2 śohdihs
2 śohdihts
2 spanjeŗo
2 spehks
2 śullaine
2 śwehtigi
2 śwehtigs
2 śwehtijeet
2 śwehts
2 śwehtus
2 taiśni
2 taiśnibai
2 taiśnojis
2 taiśnośchanu
2 tanni^
2 tappe
2 tawam
2 tawus
2 tizzejśchi
2 tizziba^
2 tohpat
2 tohpu
2 turretees
2 tuwakam
2 tuwu
2 usmohdinahts
2 uszelt
2 waldihs
2 waldijuśi
2 waldiśchana
2 waldiśchanai
2 waļļas
2 waļļu
2 we§t
2 weebu
2 weena^
2 weenadu
2 weenam
2 weenas
2 weenprahtigi
2 weenteeśigo
2 wi§s
2 wihri
2 wiņņai
2 wiņņi
2 wiśśa^
2 wiśśaśchķi
2 wiśśo
2 zehlees
2 zeļśch
2 zerriba^
2 zilwekam
2 zilweko
1 §aimoti
1 §awu
1 §chehl
1 §ihmi
1 §innaju
1 §inni
1 §iņņu
1 §kaidri
1 §kummis
1 §peeduśees
1 §pehzigas
1 §tah§ta
1 §tahwam
1 §tahwat
1 §tahwi
1 §taigaht
1 §uddis
1 §udduśi
1 a§inkritu
1 abba
1 abra`a`mu
1 adama
1 adams
1 ahra^
1 aisbah§ta
1 aisbildinajahs
1 aisbildinajams
1 aisbildinaśchana
1 aisturr
1 aizinahts
1 aizinaśchana
1 aizinataja
1 aizinateem
1 akajai
1 akajas
1 akilu
1 aklo
1 akmiņa
1 alga
1 allośchanas
1 altaŗus
1 amata^
1 amats
1 ampliu
1 androniku
1 ap
1 ap§chehlojohs
1 ap§chehlośchana
1 ap§chehlośchanahm
1 ap§chehlośchohs
1 ap§chehlotohs
1 ap§chelośchanai
1 ap§ehgeleis
1 ap§ehgeleśchanu
1 ap§innahs
1 ap§innaśchana
1 ap§innaśchanas
1 ap§tipprina
1 ap§tipprinaht
1 ap§tipprinajam
1 ap§tipprinati
1 ap§tipprinatu
1 apellu
1 apgah§uśchi
1 apgahniht
1 apgahnitu
1 apgohdinajis
1 apgrai§iśchanai
1 apgraiśiśchanas
1 apgreh§ibu
1 apgrehzibas
1 apgrehzibu
1 apgruhtinata
1 apklahti
1 apkohpeet
1 apleezina
1 apleezinaju
1 apleezinata
1 apņehmees
1 apņemtees
1 aprak§ta
1 aprak§titu
1 aprakti
1 apreppejuśchees
1 apślehd§is
1 apśohla
1 apśohlijs
1 apśuhd§ahs
1 apśuhd§ehs
1 apśweizinaju
1 aptumśchohta
1 aptumśchotas
1 apu§tuls
1 apu§tulu
1 apu§tuļeem
1 apu§tuļo
1 apwelkam
1 apwelzeet
1 apzeetina
1 apzeetinaśchana
1 ari§tobuļa
1 at§ih§tu
1 at§ihdami
1 at§ihśchanu
1 at§iht
1 at§pehj
1 at§pirgtees
1 at§tahjuśchi
1 atbildeśchana
1 atgahdinadams
1 atgreeśchanu
1 atjaunaśchanu
1 atkahpeetees
1 atkahpuśchi
1 atlikkums
1 atmakśa
1 atmakśahs
1 atmakśahts
1 atmakśajt
1 atmakśaśchanu
1 atmakśaśchu
1 atmeśchana
1 atpe§tiśchanu
1 atpirkśchanu
1 atra§ts
1 atraddahs
1 atradduśchu
1 atreebeja
1 atreebjeetees
1 atreebśchana
1 atśwabbinajuśi
1 atśwabbinata
1 atśwabbinatas
1 atśwabbinateem
1 atwehrśchanas
1 atwehrśchanu
1 atwehrts
1 aud§is
1 aug§tahm
1 aug§tums
1 augļi
1 augļus
1 augścham=zelśchana^
1 augścham=zelśchanas
1 auśis
1 awis
1 azzim
1 ba`a`la
1 bads
1 baggatibas
1 baggats
1 bahr§iba
1 bahrśchanas
1 bailiba
1 barbaŗu
1 barribu
1 barśchana^
1 baudiht
1 bauśliba^
1 bee§umu
1 behda^s
1 behdahm
1 behrniba
1 behrnibas
1 behrnibu
1 benjamina
1 bes§pehzigo
1 besdeewibu
1 besdeewigeem
1 besdibbeni^
1 beskaunibu
1 bihtees
1 bijis
1 bijuścham
1 bijuśi
1 bildina
1 blehdibas
1 brahliga
1 brahļus
1 brihnumo
1 bruņņahm
1 buhdama
1 buhdamas
1 buhdami
1 buhśchana
1 buhśchu
1 buhśim
1 buhtum
1 d§eedaht
1 d§ehreens
1 d§ellons
1 d§enn
1 d§ennahs
1 d§ennamees
1 d§ert
1 d§ihdamees
1 d§ihdami
1 d§ihwas
1 d§ihweem
1 d§ihwi
1 d§ihwiga
1 d§ihwoht
1 d§ihwojeet
1 d§ihwośeet
1 d§ihwośi
1 d§ihwośim
1 d§ihws
1 d§ihwu
1 d§immums
1 d§immumum
1 d§immuśchi
1 d§innuśchi
1 d§ird
1 d§irdehs
1 d§irdini
1 da§chadas
1 dabbigu
1 dabbuhs
1 dabbuja
1 dabbutu
1 dahr§a=augļus
1 dahwanahm
1 dahwanaśchanas
1 dahwida
1 dahwinahs
1 dahwinaśchanas
1 dallibu
1 daļļu
1 darba=beedri
1 darba=beedris
1 darba=beedrus
1 darbodamees
1 darbojees
1 darbośchanas
1 darbotajam
1 darbotajs
1 darram
1 darrija
1 darrijs
1 darriśim
1 darritaji
1 darrito
1 darritu
1 dau§ijuśchees
1 dau§ina
1 dau§iśchanas
1 dau§iśchanu
1 dawhwanu
1 debbes
1 debbeśi^s
1 ded§igi
1 deeewa
1 deena
1 deenai
1 deenas
1 deewa=apņemśchana
1 deewa=apśohliśchanas
1 deewa=kalpośchana
1 deewa=preeka
1 deewa=wahrdi
1 deewi§kiga
1 deewiba
1 deh§titi
1 dehweti
1 dewe
1 deweis
1 dibben
1 dibbeni
1 dibbeniga
1 dohdat
1 dohdeet
1 dohma
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015