Vārdformu biežuma vārdnīca (Rm)

 

Kopējais vārdformu skaits: 2068
Kopējais vārdlietojumu skaits: 8699

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

361	irr
264 to
207 un
206 ne
179 ka
179 kas
173 ta
156 tahs
124 tas
122 Jo
114 no
101 es
96 bet
92 eekśch
90 zaur
87 teem
84 Deewa
84 mehs
83 tee
71 arrid§an
62 tad
58 Bet
57 juhs
56 ar
52 nu
49 Kri§tus
47 par
45 tu
45 uhs
43 jums
43 pee
41 ja
40 Un
39 tam
38 Bauślibas
38 ko
38 pehz
38 wiņśch
36 pahr
36 wiņņa
35 Deews
34 jo
33 weens
32 eśśam
29 Tad
28 jeb
27 mums
27 tohp
26 lai
26 tai
26 tohs
23 ittin
23 Tizzibas
22 Bauślibu
22 buhs
22 Meeśas
22 muhśo
22 preekśch
22 Taiśnibu
21 Deewam
21 JE§us
21 wiņņo
20 eśśat
20 ka`
20 kad
20 śakka
20 weena
19 daud§
19 eśmu
19 Grehki
19 rak§tihts
19 taps
19 ween
19 wiśśeem
18 śew
18 tew
18 weenu
17 Kunga
17 man
17 neds
16 Apśweizinajeet
16 darra
16 dehļ
16 kam
16 Kas
16 Leetas
16 śawu
15 bes
15 Kri§tu
15 lihd§
15 Tapehz
15 wiņņu
14 Garra
14 juhśo
14 labbu
14 ohtru
14 us
14 wairak
13 §tarp
13 appakśch
13 bija
13 Grehkeem
13 JE§u
13 mannu
13 ta`
12 buht
12 Darbeem
12 Deewu
12 ehd
12 Ka
12 Ko
12 papreekśch
12 pats
12 Schehla§tiba
12 Tizzibu
11 Brahļi
11 Es
11 gribbu
11 Ja
11 Kungu
11 newa
11 pretti
11 ścho
10 Bauśliba
10 eśśi
10 Nahwe
10 nomirris
10 Pagaņeem
10 paśchu
10 peederr
10 śakku
10 tizz
10 wairs
9 Behrni
9 darru
9 Garru
9 Grehko
9 Jttin
9 Kungam
9 mannim
9 Miŗŗoņeem
9 śakkam
9 śawas
9 Taiśnibas
9 wiśśas
8 buhtu
8 gann
8 Kungs
8 mann
8 manni
8 muh§chigi
8 nahk
8 Ne
8 paścham
8 patt
8 Prahts
8 prohti
8 Schehla§tibas
8 tappuśchi
8 tur
8 wehl
8 wiśśi
7 §innam
7 §innu
7 §tarpa^
7 Amen
7 Apgrai§iśchanas
7 d§ihwo
7 Garrs
7 Gohdu
7 ir
7 Kalpośchanas
7 kur
7 Ļaudis
7 Meeśa^
7 Meeśu
7 muhs
7 Pagaņi
7 Pagaņo
7 Prahtu
7 śwehta
7 taggad
7 taptu
7 tik
7 Wahrds
7 Wahrdu
7 wiņņam
7 zeek
7 Zilwekeem
7 zittu
6 atkal
6 Bauślibai
6 bij
6 dabbujśchi
6 Gohds
6 kurśch
6 ļaunu
6 miht
6 Nahwi
6 Paśaules
6 śawa^
6 Schehla§tibu
6 Spehku
6 Taiśniba
6 tapehz
6 teeścham
6 Tizziba
6 warr
6 wiśs
6 wiśśu
6 zeeni
6 Zilweka
6 Zilweks
5 darri
5 darriht
5 Draud§ibas
5 E§aijas
5 grehkojuśchi
5 Grehkus
5 itt
5 Jeb
5 kahdu
5 Labbums
5 Laika^
5 manna
5 mans
5 Meers
5 Mihligu
5 muhśu
5 nahkt
5 Netaiśnibas
5 nomirruśchi
5 notikkuśi
5 paleek
5 paścheem
5 paśchi
5 peelahgadihts
5 prett
5 Rak§ts
5 śwehtu
5 Ta
5 Tas
5 Tomehr
5 turr
5 walda
5 Zilweku
5 zitta
5 zitti
4 §innama
4 §innat
4 §pehzigs
4 §tahw
4 Abra`a`ma
4 Apgrai§iśchana
4 Apśohliśchanas
4 arri
4 Arrig
4 Bauśli
4 Bauślis
4 Behdas
4 bijuśchi
4 buhdams
4 D§ihwiba
4 D§ihwibas
4 D§ihwibu
4 Dabbas
4 Deena^
4 Deenu
4 Dehla
4 dohd
4 Duśmibu
4 eśśoti
4 ikkatram
4 ikweens
4 jaw
4 kahda
4 Kalpi
4 kohpa^
4 Kri§tum
4 kuŗŗam
4 kuŗŗus
4 labbs
4 Lai
4 Leezibu
4 Lohzekļus
4 Ļaunu
4 Meera
4 Meeśa
4 mekle
4 Mihle§tibas
4 Nahwes
4 nodewis
4 Nopelņs
4 Paklauśiśchanu
4 Paśaule^
4 paśchas
4 Pazeeśchanu
4 peelahgadita
4 Prahta
4 Preekśch=Ahda
4 Preezas=Wahrdu
4 radditas
4 runnaju
4 Śirdi^
4 Śirds
4 śohdi
4 Śohdibas
4 Śwehteem
4 Tadehļ
4 taggadiņ
4 tahm
4 tappuśi
4 tawa^
4 Tehwa
4 Tehws
4 Tehwu
4 tohpam
4 tohpi
4 tomehr
4 Tur
4 turrajtees
4 wahjśch
4 Wihra
4 Wihrs
4 wiņņeem
4 Zaur
4 Zerriba
3 §inna
3 §pehzigi
3 §taiga
3 ais§tahw
3 aizinajis
3 Ak
3 Apgrehkośchanu
3 Apśohliśchana
3 apśweizina
3 Aśśini
3 Behrno
3 bijam
3 bijat
3 Brahli
3 Brahlis
3 d§ihwohs
3 d§ihwojam
3 D§ihwośchanu
3 d§irdejśchi
3 Dahwana
3 Darbs
3 Darbu
3 darridams
3 dohta
3 Eļjeskohka
3 eśśośchi
3 Galls
3 Garra^
3 Gohdibu
3 Grehku
3 gribb
3 guddram
3 guddri
3 ikweenam
3 isglahbts
3 JO
3 Jrr
3 Juddam
3 Judds
3 juhśu
3 kahds
3 Kauna^
3 klaht
3 kļua
3 kuŗŗa^
3 kuŗŗeem
3 Kurśch
3 lab
3 labb
3 labbad
3 labbaki
3 labbeem
3 Laulibu
3 leelijamees
3 lihd§i
3 luhd§u
3 manna^
3 mannus
3 Manteneeki
3 Mihle§tiba
3 muh§chiga
3 muh§chigu
3 nahkśchu
3 Neba
3 Neds
3 neneeka
3 nolau§iti
3 nomir§tam
3 padarra
3 padohdeet
3 paklauśigus
3 parahdita
3 paścha
3 pateizu
3 Pazeeśchanas
3 peenahk
3 peepildijis
3 pirmak
3 Preekśch=Ahda^
3 Preeku
3 red§
3 śakki
3 Śakne
3 Sarri
3 śawa
3 śawam
3 śawus
3 śazzihts
3 śchi
3 śchinni^s
3 śchis
3 Semmi
3 Śohdibu
3 Ta`
3 TAd
3 tahdas
3 taiśnis
3 taiśno
3 taiśnohts
3 taiśnoti
3 taiśnu
3 tappis
3 tapśim
3 taws
3 tawu
3 Teikśchana
3 tewi
3 tizzejs
3 turrahs
3 turreti
3 uhsmohdinahts
3 uhsmohdinajis
3 Wahrdeem
3 wairojuśees
3 warrat
3 warru
3 Wiņņo
3 wiśśus
3 Zerribas
3 Zerribu
3 zittadi
2 §agt
2 §aimohts
2 §chehligs
2 §emme^
2 §innadami
2 §innadams
2 §innamu
2 §taigajam
2 Abra`a`mam
2 Abra`a`ms
2 ahrenes
2 aiskawehts
2 aizinati
2 Akmini
2 Amatu
2 ap§chehlojahs
2 Ap§chehlośchanas
2 ap§chehloti
2 apgahnita
2 Apgrai§iśchanu
2 Apgrehkośchana
2 At§ihśchana
2 At§ihśchanas
2 Atjaunaśchanas
2 atlezz
2 atlizzinajis
2 atlizzis
2 atmettis
2 atrohmu
2 atśwabbinati
2 aug§titeizams
2 Augli
2 Auglis
2 augoścha^
2 augścham
2 Azzis
2 Baggatiba
2 Baggatibu
2 Bahr§ibu
2 Barribas
2 bih§tees
2 Bijaśchana
2 Bijaśchanu
2 Brahļeem
2 Buhśchanas
2 Buhśchanu
2 d§ihtees
2 d§ihwodami
2 d§ihwojat
2 d§ihwoju
2 D§ihwośchana
2 D§iļļums
2 D§immuma
2 D§immumam
2 dabbigas
2 dabbujis
2 dabbujuśchi
2 Dahwanas
2 Dahwids
2 Darbo
2 darbojahs
2 darbojuśees
2 Darbus
2 darrihs
2 darrita
2 darriti
2 daśchkahrt
2 Dehls
2 Dehlu
2 dehwehts
2 Derriba
2 dewis
2 Dohmas
2 doht
2 dohts
2 Duśmiba
2 Duśmibas
2 ee§tahdihts
2 ee§tahditi
2 eegahjuśi
2 Eekahrośchanahm
2 Eekahrośchanu
2 eekahrotees
2 Eenaidneeki
2 ES
2 eśśeet
2 eśśośchu
2 eśśus
2 gau§chi
2 Gohdam
2 Gohdibas
2 Greeķeŗam
2 gribbedams
2 gribbi
2 ikkurśch
2 ilgi
2 J§a`a`ka
2 J§ra`e`liteŗi
2 J§ra`e`ļa
2 J§rae~l
2 J§rae~ļa
2 jaśchu
2 JE§um
2 JEb
2 jelle
2 Jepśchu
2 Jeru§alemes
2 Jrrag
2 Jsred§eśchanu
2 Kahjas
2 kalpo
2 kalpoht
2 kalpojam
2 kalpoju
2 Kalps
2 kamehr
2 Kenkrejas
2 klauśa
2 KO
2 kri§titi
2 kuŗŗi
2 Kuŗŗo
2 kuŗŗo
2 Labbuma
2 Laiku
2 Laipnibas
2 Laipnibu
2 leeku
2 leelijees
2 Leeta
2 Leeta^
2 lihd§us
2 Lohzekļeem
2 Lohzekļi
2 Ļaudim
2 Ļaunuma
2 Mahśu
2 Mahzibu
2 manneem
2 manno^s
2 me§tees
2 Meega
2 Meeru
2 Meeśai
2 Meślus
2 mihle
2 Mihle§tibu
2 Mihliba
2 Mo§us
2 muhśas
2 Mutte
2 Mutti
2 nahkahs
2 nahkśees
2 nahkuśi
2 NE
2 neģģ
2 nekahda
2 neklauśigi
2 Neklauśiśchanu
2 neleeśchi
2 Neleetibai
2 neśs
2 Netaiśniba
2 Netizzibu
2 neweens
2 nizzini
2 nokawuśchi
2 nonahweti
2 notiks
2 ņehmuśchi
2 o
2 pa§tahwiga
2 pa§tahwigi
2 Pa§uśchana
2 Pa§uśchanu
2 padarriśchu
2 Pagaņu
2 Pahrkahpejs
2 Pahrkahpśchanas
2 Pahrkahpśchanu
2 pahrlau§iht
2 pahrwehrtejuśchi
2 paklauśigi
2 paklauśigs
2 pakuhdinaht
2 parahditu
2 Parradneeki
2 Parradu
2 paśchus
2 paśluddina
2 paśluddinaht
2 paśluddinahts
2 Pateeśibas
2 Pateeśibu
2 patihk
2 patikt
2 patizzis
2 Pe§tiśchana
2 Peedau§iśchanas
2 peederrahs
2 peeklahjahs
2 peelahgada
2 peelihp
2 peenahkahs
2 peeņemmigs
2 peeśauks
2 Pilniba
2 Praweeścheem
2 Preekśch=Ahdas
2 Preezas=Mahzibu
2 Preezas=Wahrda
2 Pulks
2 Raddi
2 Rak§ta
2 rak§tijis
2 Raugi
2 red§eht
2 Rihkeem
2 Rohkas
2 Rohma^
2 runna
2 Śaimes
2 Śalihd§inaśchanu
2 śalihd§inati
2 Sarreem
2 śauz
2 śawa^s
2 śawahds
2 śaweem
2 śazzidams
2 śchahs
2 śchai
2 śchee
2 ścheem
2 śchim
2 śchinni^
2 śchķeet
2 Śeewas
2 Sinnadami
2 Śirdi
2 Śirdi^s
2 Śirdis
2 Ślawa
2 ślehpt
2 śohda
2 Śohdiba
2 śohdidams
2 śohdihs
2 śohdihts
2 Spanjeŗo
2 Spehks
2 Śullaine
2 śwehts
2 Śwehtus
2 taiśni
2 Taiśnibai
2 taiśnojis
2 Taiśnośchanu
2 Tapatt
2 TApehz
2 tappe
2 tawam
2 tawus
2 tizzejśchi
2 Tizziba^
2 tohpat
2 tohpu
2 Tu
2 turretees
2 Tuwakam
2 tuwu
2 Uhs
2 usmohdinahts
2 uszelt
2 waldihs
2 waldijuśi
2 Waldiśchana
2 Waldiśchanai
2 Waļļas
2 waļļu
2 we§t
2 Weebu
2 weena^
2 weenadu
2 weenam
2 weenas
2 weenprahtigi
2 Weenteeśigo
2 wi§s
2 Wihri
2 wiņņai
2 wiņņi
2 wiśśa^
2 Wiśśaśchķi
2 wiśśo
2 zehlees
2 Zeļśch
2 Zerriba^
2 Zilwekam
2 Zilweko
1 §aimoti
1 §awu
1 §chehl
1 §ihmi
1 §innaju
1 §inni
1 §iņņu
1 §kaidri
1 §kummis
1 §peeduśees
1 §pehzigas
1 §tah§ta
1 §tahwam
1 §tahwat
1 §tahwi
1 §taigaht
1 §uddis
1 §udduśi
1 A§inkritu
1 Abba
1 Abra`a`mu
1 Adama
1 Adams
1 ahra^
1 aisbah§ta
1 aisbildinajahs
1 aisbildinajams
1 Aisbildinaśchana
1 aisturr
1 aizinahts
1 Aizinaśchana
1 Aizinataja
1 aizinateem
1 Akajai
1 Akajas
1 Akilu
1 Aklo
1 Akmiņa
1 Alga
1 Alla§chiņ
1 alla§chiņ
1 Allośchanas
1 Altaŗus
1 Amata^
1 Amats
1 Ampliu
1 Androniku
1 Ap
1 ap§chehlojohs
1 Ap§chehlośchana
1 Ap§chehlośchanahm
1 ap§chehlośchohs
1 ap§chehlotohs
1 Ap§chelośchanai
1 ap§ehgeleis
1 Ap§ehgeleśchanu
1 ap§innahs
1 Ap§innaśchana
1 Ap§innaśchanas
1 ap§tipprina
1 ap§tipprinaht
1 ap§tipprinajam
1 ap§tipprinati
1 ap§tipprinatu
1 Apellu
1 apgah§uśchi
1 apgahniht
1 apgahnitu
1 apgohdinajis
1 Apgrai§iśchanai
1 Apgraiśiśchanas
1 Apgreh§ibu
1 Apgrehzibas
1 Apgrehzibu
1 apgruhtinata
1 apklahti
1 apkohpeet
1 apleezina
1 apleezinaju
1 apleezinata
1 apņehmees
1 apņemtees
1 aprak§ta
1 aprak§titu
1 aprakti
1 apreppejuśchees
1 apślehd§is
1 apśohla
1 apśohlijs
1 apśuhd§ahs
1 apśuhd§ehs
1 apśweizinajeet
1 apśweizinaju
1 aptumśchohta
1 aptumśchotas
1 Apu§tuls
1 Apu§tulu
1 Apu§tuļeem
1 Apu§tuļo
1 apwelkam
1 apwelzeet
1 apzeetina
1 Apzeetinaśchana
1 AR
1 Ar
1 Ari§tobuļa
1 arrig
1 at§ih§tu
1 at§ihdami
1 At§ihśchanu
1 at§iht
1 at§pehj
1 at§pirgtees
1 at§tahjuśchi
1 Atbildeśchana
1 atgahdinadams
1 Atgreeśchanu
1 Atjaunaśchanu
1 atkahpeetees
1 atkahpuśchi
1 Atlikkums
1 atmakśa
1 atmakśahs
1 atmakśahts
1 atmakśajt
1 Atmakśaśchanu
1 atmakśaśchu
1 Atmeśchana
1 Atpe§tiśchanu
1 Atpirkśchanu
1 atra§ts
1 atraddahs
1 atradduśchu
1 Atreebeja
1 atreebjeetees
1 Atreebśchana
1 atśwabbinajuśi
1 atśwabbinata
1 atśwabbinatas
1 atśwabbinateem
1 Atwehrśchanas
1 Atwehrśchanu
1 atwehrts
1 aud§is
1 aug§tahm
1 Aug§tums
1 Augļi
1 Augļus
1 Augścham=Zelśchana^
1 Augścham=Zelśchanas
1 Auśis
1 Awis
1 Azzim
1 Ba`a`la
1 Bads
1 Baggatibas
1 baggats
1 Bahr§iba
1 Bahrśchanas
1 Bailiba
1 Barbaŗu
1 Barribu
1 Barśchana^
1 baudiht
1 Bauśliba^
1 Bee§umu
1 Behda^s
1 Behdahm
1 Behrniba
1 Behrnibas
1 Behrnibu
1 Benjamina
1 Bes§pehzigo
1 Besdeewibu
1 Besdeewigeem
1 Besdeewigu
1 besdeewigu
1 Besdibbeni^
1 Beskaunibu
1 bihtees
1 bijis
1 bijuścham
1 bijuśi
1 bildina
1 Blehdibas
1 brahliga
1 Brahļus
1 Brihdi
1 brihdi
1 Brihnumo
1 Bruņņahm
1 buhdama
1 buhdamas
1 buhdami
1 Buhśchana
1 buhśchu
1 buhśim
1 buhtum
1 d§eedaht
1 D§ehreens
1 D§ellons
1 d§enn
1 d§ennahs
1 d§ennamees
1 d§ert
1 d§ihdamees
1 d§ihdami
1 d§ihwas
1 D§ihweem
1 d§ihwi
1 d§ihwiga
1 d§ihwoht
1 d§ihwojeet
1 d§ihwośeet
1 d§ihwośi
1 d§ihwośim
1 d§ihws
1 d§ihwu
1 D§ihwus
1 d§ihwus
1 D§immums
1 D§immumum
1 d§immuśchi
1 d§innuśchi
1 d§ird
1 d§irdehs
1 d§irdini
1 da§chadas
1 dabbigu
1 Dabbu
1 dabbu
1 dabbuhs
1 dabbuja
1 Dabbujśchi
1 dabbutu
1 Dahr§a=Augļus
1 Dahwanahm
1 Dahwanaśchanas
1 Dahwida
1 dahwinahs
1 Dahwinaśchanas
1 Dallibu
1 Daļļu
1 Darba=Beedri
1 Darba=Beedris
1 Darba=Beedrus
1 darbodamees
1 darbojees
1 Darbośchanas
1 Darbotajam
1 Darbotajs
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015