Vārdformu biežuma vārdnīca (Reit1675_UeP)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1139
Kopējais vārdlietojumu skaits: 3074

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

121	unn
83 irr
69 nä
57 eek§ch
49 kaß
43 ai§to
41 bätt
41 taß
39 taa
37 iuuß
37 no
34 too
33 ka
31 kaa
30 iumß
30 taaß
29 teem
28 äß
28 tee
28 töw
27 buuß
24 uuß
21 wingia
18 §awu
18 nädz
17 tadd
17 tawa
17 tu
16 tooß
16 wingi
15 tam
14 §akku
14 iä
13 arr
13 tawß
11 atziß
11 darra
11 gramataß
11 iuu§o
11 juuß
11 ko
11 par
11 preek§ch
10 kungß
10 pee
10 ta
10 tapätz
10 tawaß
10 weenß
10 wing§ch
9 deewa
9 lay
9 to
9 wingiu
9 wißu
8 swääti
8 tawu
7 8
7 14
7 äßet
7 buß
7 deewß
7 ikweenß
7 koo
7 labba
7 otru
7 sämmäß
7 tapß
7 tapt
7 täwß
7 toop
7 un~
7 v
7 wirß
6 13
6 15
6 äßmu
6 däbbä§im
6 jä
6 kadd
6 praßa
6 prätt
6 wairak
6 warr
5 5
5 6
5 12
5 16
5 §awa
5 augliuß
5 darrit
5 daudz
5 dood
5 jumß
5 katru
5 kookß
5 kunga
5 kurr
5 mee§aß
5 nägg
5 nu
5 päätz
5 töwim
5 tzaur
5 wardu
5 wiß
4 1
4 2
4 3
4 4
4 7
4 9
4 10
4 11
4 17
4 19
4 23
4 24
4 28
4 29
4 §awuß
4 §läppän
4 §öw
4 §wätaß
4 ar
4 batt
4 baußli
4 buut
4 däbbä§iß
4 dabbu
4 iß
4 je§u
4 kaadu
4 katri
4 kiäningia=wal§tiba
4 labß
4 leek
4 leelß
4 manniß
4 mumß
4 na
4 papreek§chu
4 pawulß
4 s
4 täwa
4 tawam
4 toopet
4 turr
4 tzilwäkem
4 weenam
4 weenu
4 wingiem
3 18
3 20
3 21
3 22
3 25
3 26
3 27
3 §akka
3 §attzitz
3 §awaß
3 §awim
3 §choo
3 §chooß
3 §traada
3 algu
3 älläß
3 apgrai§i§chana
3 äßeet
3 äßi
3 baußliß
3 chri§ta
3 darbu
3 darret
3 dawanu
3 deenaß
3 deewu
3 iäbb
3 iaw
3 je§us
3 kiäningia=wal§tibaß
3 kliuuß
3 labbuß
3 lidz
3 maukot
3 naatzä
3 nädß
3 näneeka
3 paataruß
3 parada
3 parr
3 pirmaß
3 preek§ch=ada
3 sämmi
3 tawim
3 uß
3 warduß
3 wingio
3 wißa
2 30
2 31
2 32
2 33
2 34
2 §atzidamß
2 §chiß
2 §chodeen
2 §inna
2 §oog
2 §päy
2 §wäta
2 abba
2 äkaß
2 äku
2 altaria
2 apgaana
2 appak§ch
2 arri
2 arrig
2 attdoß
2 attlai§ch
2 attwärtz
2 atzu=kalpi
2 augliem
2 balki
2 bau§la
2 baußlu
2 braalia
2 bralia
2 buutu
2 d§irdäi§chi
2 dabbä§iß
2 däbbäßo
2 däbbäßu
2 darri
2 darriß
2 dawwiß
2 deena
2 deeni
2 deenu
2 dooß
2 doot
2 drauga
2 dzird
2 eekaroteeß
2 ey
2 gaißma
2 gribb
2 gribbu
2 guddriba
2 iuu§u
2 iuußo
2 ja
2 jäbb
2 jangia
2 jaw
2 kaada
2 kad
2 kalpot
2 katra
2 kiäningia
2 koodäß
2 kraaiateeß
2 kritta
2 labbak
2 labbaß
2 leetuß
2 liaudiß
2 liauna
2 lotziklim
2 luudzateeß
2 luukoiaß
2 mä§taß
2 määß
2 mäklä
2 mannuß
2 mantu
2 mäß
2 mätt
2 meelo
2 muu§u
2 muuß
2 mylät
2 myläteeß
2 naatziß
2 nabbaguß
2 nawaid
2 no§t
2 nokaapä
2 nokaut
2 pa§uud
2 pagani
2 paleek
2 paradneekß
2 pattee§i
2 pilliß
2 pillu
2 prätti
2 prätti=darri§chanaß
2 preek§chaiem
2 prophetuß
2 rädzi
2 rag§tys
2 rag§tyß
2 rook
2 rußa
2 saaliß
2 sagglgi
2 salmangia
2 sapra§chana
2 schälä§tibu
2 seewaß
2 seewu
2 sirdz
2 skabbargu
2 skolam
2 swätu
2 tääwß
2 taißnibaß
2 taißnibu
2 tawa`
2 täwu
2 tee§aiet
2 tee§ati
2 töwi
2 tum§iba
2 turrädamß
2 tuwaka
2 tyruma
2 tzäl§ch
2 tzilwakem
2 ugunß
2 un
2 uppäß
2 ußraißit
2 wääl
2 wädd
2 waiga
2 wälti
2 warda`
2 wardz
2 wartim
2 weena
2 weenaß
2 wingias
2 wingiaß
2 wißaß
2 wißem
2 wyram
2 zauri
1 35
1 36
1 37
1 38
1 39
1 40
1 41
1 42
1 43
1 44
1 45
1 46
1 47
1 48
1 §ä§chi
1 §ää
1 §akt
1 §alydzineeß
1 §amingiatay
1 §ämmigi
1 §apploo§a
1 §apra§t
1 §äptita
1 §äptitaß
1 §äptitu
1 §argateeß
1 §attziß
1 §attzitß
1 §atzi§i
1 §atzidami
1 §atzitz
1 §aukti
1 §auktz
1 §autz
1 §aväd
1 §aw
1 §awam
1 §äwim
1 §chaam
1 §chäloti
1 §chauri
1 §chaurim
1 §chaurß
1 §cho
1 §in~a
1 §innat
1 §itt
1 §kaiti
1 §kaitidami
1 §kaitit
1 §kaitj
1 §keet
1 §ky§ti
1 §läppäna
1 §limma
1 §limmu
1 §limmus
1 §limmuß
1 §luddinaiam
1 §ow
1 §öwin
1 §öwiß
1 §pee§ch
1 §pyd
1 §taigat
1 §tawät
1 §waidi
1 §wärat
1 §wärät
1 §wäriteeß
1 §wätit
1 §wätu
1 §wätyat
1 §wätyß
1 §wätz
1 §weitzinat
1 䧧et
1 ä§älja
1 ä§et
1 aara
1 abbe
1 ädi§eet
1 ädi§im
1 ai§eeß
1 aiߧlädzeß
1 aißeeß
1 aißngiämteeß
1 äkas
1 akmängia
1 akmeni
1 algaß
1 älka
1 älka=deewa
1 alla§chin
1 amen
1 ap§aalita
1 ap§ädaß
1 ap§läpta
1 ap§meeß
1 ap§mook
1 apga§äß
1 apgaani
1 apgräzinaß
1 apmäklädamß
1 apmyngia
1 appak§cha
1 aptärp
1 aptärptz
1 apu§tuliu
1 apu§tulju
1 apwilk§eet
1 apwilk§im
1 ara
1 arridzan
1 artaugu
1 ärtz§im
1 aßänim
1 aßi
1 atd§i§choß
1 atd§y§tooß
1 atdo§i
1 atdoß
1 atdußäiaß
1 atgree§dameß
1 atkal
1 atpä§titz
1 atreebeiß
1 atrood
1 att§pyd
1 att§ta§chanaß=gramatu
1 attdarryß
1 attlai§tu
1 attlaid
1 attmaritz
1 attnäß
1 attraßeet
1 attrood
1 attwari
1 attzu
1 atzi
1 atzkapiateeß
1 atzminneeß
1 atzu=kalpß
1 aug§taki
1 augg
1 auguma
1 auk§cha
1 auk§cham=tzäl§chanoß{auk§cham=tzäl§cha~oß}
1 awio=dräbäm
1 ba
1 ba§nitz=kungo=tee§ai
1 bäädateeß
1 bäädigi
1 bäägt
1 bäda§eeß
1 bädadameeß
1 bädaiateeß
1 bädaieteeß
1 baggatibai
1 bäidzä
1 balkiß
1 balta
1 bärnem
1 bärni
1 bärnim
1 barrgio
1 barriba
1 bärß
1 bäß
1 baußlim
1 baußluß
1 bija
1 biyß
1 braali
1 braaliam
1 braliam
1 but
1 buu§i
1 buudami
1 by§teeß
1 bya
1 bya§chanaß
1 byteeß
1 carinteriem
1 chri§to
1 chri§tus
1 d§är§eet
1 d§irdäiu§chi
1 d§irdätz
1 d§irdei§chi
1 d§iwibu
1 d§ywo
1 dääla
1 dääli
1 däälß
1 daawanaß
1 dabbä§im
1 däbbä§o
1 dabbä§u
1 däbbäßi
1 däbbäßim
1 dabbäßimswätitz
1 däbbeßuß
1 daddziem
1 darbuß
1 därr
1 darrait
1 darreet
1 darri§chanaß
1 darri§et
1 darri§it
1 darria
1 darritay
1 darru
1 darryam
1 dauds
1 däwiß
1 deeni§chku
1 deewa=dähls
1 deewam
1 denai
1 dewam
1 dibbinata
1 diwi
1 diwim
1 doodeet
1 doomaieet
1 dootz
1 dräbäm
1 dräbäß
1 draugam
1 draugi
1 draugim
1 draugu
1 drauguß
1 dryß
1 du
1 durriß
1 duruminß
1 dußama
1 dußamu
1 dußmo
1 dwä§al
1 dwä§älä
1 dwä§ali
1 dzär§im
1 dzirdäi§chi
1 dzywo§chanaß
1 ee§akumß
1 ee§it
1 eeäy
1 eedäd§ina
1 eeita
1 eek§chh
1 eek§kigi
1 eekam
1 eekarotees
1 eelam
1 eelu=sturym
1 eemä§ta
1 eemä§tz
1 eemäśtz
1 eenaidneeka
1 eenaidneekuß
1 eenak
1 eenidäß
1 eenijdätaieem
1 eenyd
1 eenydät
1 eepreetzinati
1 eeß
1 eewädd
1 egyptäria
1 evāgiljuma
1 evangiliuma
1 gaa§äß
1 gai§chaß
1 gai§ma
1 gai§maß
1 gaiäju
1 gaidaß
1 gaißmaß
1 gaißmäß
1 galatärgien
1 galla=wardß
1 gallß
1 galwaß
1 galwu
1 gann
1 garra`
1 garram
1 garriaß
1 garriu
1 garriumu
1 gawet
1 gawwadami
1 gawwadamß
1 gawwo§chu
1 gijmi
1 goda
1 godini
1 goodinati
1 goodz
1 greeß
1 gribbädami
1 gribbat
1 grutibaß
1 guddram
1 guddribas
1 guddru
1 iäb
1 iauna
1 ickweenß
1 idߧinam
1 ir
1 iߧalku§chi
1 ißatrukaß
1 ißeeßi
1 ißmä§t
1 ißmätt
1 ißtwyku§chi
1 ißtzir§tz
1 ißwäddiß
1 ißwilkt
1 iuß
1 jeru§alämäß
1 jobba
1 juriu
1 juu§a
1 juud§iß
1 kaadaß
1 kaadi
1 kaaiam
1 kaapä
1 kaiam
1 kaio
1 kallna
1 kalna
1 kalpa
1 kalpa=namma
1 kalpi
1 kalpoiu
1 kalponä
1 kalponäß
1 kalpoot
1 kalpß
1 kamär
1 kambaria
1 kardina
1 kardina§chanaß
1 kas
1 katrai
1 kattru
1 kiänigia=wal§tibu
1 kiär§chanoß
1 klaat
1 klauä§taiam
1 klauwäieet
1 kliuß
1 kraa§nuß
1 kräißa
1 kräßliß
1 kritteens
1 ku
1 kungam
1 kungim
1 laad
1 läänpraatigi
1 labbem
1 labbpraatigß
1 labbu
1 laßa
1 leela
1 leelakaß
1 leetu
1 leetzeß
1 leetzibu
1 liaudim
1 liauna{lianua}
1 liauna=darritaij
1 liaunam
1 liauni
1 liaunß
1 lid§
1 lid§inatz
1 lik§moieet
1 loopa
1 loopß
1 lukoiaß
1 lukturia
1 luudzat
1 luudzeeß
1 luukodameeß
1 luukoieeß
1 lyd§a
1 lyd§änat
1 lydz
1 lyk
1 ma§
1 ma§§akaiem
1 ma§§akais
1 ma§§akaiß
1 ma§ga
1 ma§tay
1 mä§teeß
1 määri§et
1 määru
1 maati
1 maatzia
1 maatzija
1 maatzikli
1 maatziß
1 maaziß
1 mai§äß
1 mai§i
1 mäita
1 mak§aß
1 mäkkläieet
1 mäkläieet
1 mälla
1 mällodami
1 mammonam
1 mana
1 mani
1 manna
1 manni
1 mannis
1 manß
1 manta
1 mantooß
1 manu
1 maßtitzigi
1 matta
1 mättet
1 mattißa
1 matzibu
1 matziklia
1 matzitaij
1 mauko
1 mauko§chanaß
1 maukoijs
1 mautzibaß
1 mee§am
1 mee§u
1 meelo§chana
1 meera
1 micha
1 mijlätaiem
1 min~ät
1 minnäß
1 mo§e
1 mo§is
1 mu§cham
1 muitaneeki
1 muitäneeki
1 mutti
1 muu§chibaß
1 muu§o
1 mylä§tiba
1 mylä§tibaß
1 mylä§tibu
1 myläjiß
1 myläß
1 mylätaiuß
1 mylimeeß
1 mylio
1 mylioiet
1 myliß
1 mylit
1 nä=neeka
1 naak
1 naakdamß
1 nabbaga
1 nabbagi
1 nabbagudo§chana
1 naganti
1 nägribbat
1 namma
1 näß
1 nätaißneem
1 nätaißnoo
1 näwarr
1 näweikli
1 näwiltigaß
1 ngiämt
1 nittzinaß
1 nitzina
1 no§auktß
1 no§eegumuß
1 nodood
1 nogree§eeß
1 nokauß
1 nomanni
1 nomiru§choo
1 nopulgai§chi
1 nopulgaß
1 nopulgati
1 nopulgo
1 noteek
1 noteekam
1 notikkas
1 notikkum=gramataß
1 notikkuma
1 notikt
1 notittziß
1 noturrädameeß
1 noturrätees
1 notzärt
1 oläktiß
1 otraß
1 otreem
1 pa§chu
1 pa§it
1 pa§läptu
1 pä§ti
1 pa§u§chanaß
1 pa§y§tot
1 pa§yt
1 päädigu
1 paar
1 padäbbä§is
1 padarrit
1 paklau§iti
1 paleekat
1 pälngia
1 pam~ätt
1 pamaatzateeß
1 pamäßliß
1 pamätt
1 pamättam
1 pamatti§it
1 pamättiß
1 pamättißit
1 pamettiß
1 pari
1 pärläß
1 parradneekim
1 parraduß
1 paßauläß
1 pataruß
1 patee§i
1 pati
1 patteeß
1 patteßi
1 patti
1 paturräß
1 pätz
1 pawälju
1 pee§auks
1 peedär
1 peelaid
1 peelikt
1 peeliktz
1 peeluko
1 peeluukoiet
1 peeminni
1 peepildit
1 peepilditi
1 peepildyß
1 phari§eeäriu
1 pillnaka
1 pla§chi
1 plä§igi
1 platz
1 pliau
1 pliuk§t
1 praatu
1 praatz
1 praßet
1 pratti
1 prättineekam
1 prättineekß
1 prätz
1 preek§cha
1 preek§chaieem
1 preetzaieeteeß
1 propheta
1 prophetem
1 propheti
1 prophetim
1 puhtä
1 pukkiäm
1 pußäß
1 puttnim
1 puura
1 puutä
1 puwis
1 puwiß
1 raaditz
1 raddiba
1 räddz
1 räddzädamß
1 räddzäß
1 raddzati
1 räddzäti
1 radz
1 radzatj
1 rag§ta
1 rag§tem
1 rag§tinß
1 rag§titem
1 rag§tu
1 rag§tu=matzitaiu
1 rai§aieeteeß
1 rai§iß
1 roka
1 romäreem
1 runnaia
1 runnaß
1 rytam
1 rytu
1 rytz
1 sä§chi
1 sakkamu=wardu
1 sali
1 salmaniß
1 sämmä
1 sammäß
1 sämmäß=akmängia
1 sattzitz
1 sauli
1 schäligi
1 sinna§chana
1 sinna§chanaß
1 sinna§chanu
1 sirdiß
1 sirga
1 sirrdi
1 siwwi
1 skabargu
1 skiungioß
1 släppäniba
1 slimmem
1 slimmibas
1 smiltim
1 sniaukta
1 soba
1 sobß
1 sodibaß
1 sogiam
1 sogiß
1 soodibaß
1 söwi
1 spääkß
1 spääku
1 spääkuß
1 spräddikia
1 sullaingiam
1 sunngiem
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015