Vārdformu biežuma vārdnīca (Reit1675_UeP)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1189
Kopējais vārdlietojumu skaits: 3074

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

94	unn
83 irr
61 nä
46 kaß
43 eek§ch
37 iuuß
37 taa
37 taß
35 no
33 ka
33 too
31 Bätt
30 Ai§to
30 iumß
29 taaß
29 teem
28 kaa
28 tee
27 buuß
26 Unn
25 äß
24 uuß
21 wingia
18 §awu
17 tu
16 tawa
16 tooß
16 töw
16 wingi
15 nädz
15 tadd
15 tam
14 §akku
14 Eek§ch
14 iä
13 ai§to
12 arr
12 tawß
12 Töw
11 Atziß
11 darra
11 Gramataß
11 iuu§o
11 par
11 preek§ch
10 bätt
10 ko
10 Kungß
10 tawaß
10 wing§ch
9 Deewa
9 pee
9 to
9 weenß
9 wingiu
8 Juuß
8 lay
8 Swääti
8 ta
8 tawu
8 wißu
7 8
7 14
7 äßet
7 buß
7 Deewß
7 koo
7 Nä
7 otru
7 Sämmäß
7 tapß
7 tapt
7 Täwß
7 toop
7 un~
7 v
7 wirß
6 13
6 15
6 äßmu
6 Däbbä§im
6 praßa
6 prätt
6 tapätz
6 wairak
6 warr
5 5
5 6
5 12
5 16
5 §awa
5 Augliuß
5 darrit
5 dood
5 ikweenß
5 Jä
5 jumß
5 kadd
5 Kookß
5 Kunga
5 kurr
5 labba
5 Mee§aß
5 nu
5 päätz
5 töwim
5 tzaur
5 Wardu
5 wiß
4 1
4 2
4 3
4 4
4 7
4 9
4 10
4 11
4 17
4 19
4 23
4 24
4 28
4 29
4 §awuß
4 §läppän
4 §öw
4 §wätaß
4 ar
4 Baußli
4 buut
4 Däbbä§iß
4 dabbu
4 daudz
4 iß
4 Je§u
4 kaadu
4 katri
4 katru
4 Kiäningia=Wal§tiba
4 leek
4 manniß
4 mumß
4 papreek§chu
4 Pawulß
4 S
4 Tapätz
4 Taß
4 Täwa
4 tawam
4 toopet
4 turr
4 Tzilwäkem
4 weenam
4 weenu
4 wingiem
3 18
3 20
3 21
3 22
3 25
3 26
3 27
3 §akka
3 §attzitz
3 §awaß
3 §awim
3 §choo
3 §chooß
3 §traada
3 Algu
3 Älläß
3 Apgrai§i§chana
3 Äß
3 äßeet
3 Batt
3 Baußliß
3 Chri§ta
3 Darbu
3 darret
3 Dawanu
3 Deenaß
3 Deewu
3 iäbb
3 iaw
3 Je§us
3 juuß
3 Kaa
3 Kaß
3 Kiäningia=Wal§tibaß
3 kliuuß
3 labbuß
3 labß
3 leelß
3 lidz
3 maukot
3 na
3 naatzä
3 Nädz
3 Nägg
3 näneeka
3 paataruß
3 parada
3 parr
3 pirmaß
3 Preek§ch=Ada
3 Sämmi
3 tawim
3 uß
3 Warduß
3 wingio
3 wißa
2 30
2 31
2 32
2 33
2 34
2 §atzidamß
2 §chiß
2 §chodeen
2 §inna
2 §oog
2 §päy
2 §wäta
2 Äkaß
2 Äku
2 Altaria
2 apgaana
2 appak§ch
2 arri
2 äßi
2 attdoß
2 attlai§ch
2 attwärtz
2 Augliem
2 Balki
2 Bau§la
2 Baußlu
2 Braalia
2 Bralia
2 buutu
2 d§irdäi§chi
2 Dabbä§iß
2 Däbbäßo
2 Däbbäßu
2 darriß
2 dawwiß
2 Deena
2 Deenu
2 doot
2 Drauga
2 dzird
2 eekaroteeß
2 ey
2 Gaißma
2 gribb
2 gribbu
2 Guddriba
2 Ikweenß
2 iuu§u
2 iuußo
2 ja
2 Jäbb
2 Jangia
2 jaw
2 kaada
2 kad
2 kalpot
2 katra
2 Kiäningia
2 Koodäß
2 kraaiateeß
2 kritta
2 Labba
2 labbak
2 labbaß
2 Leetuß
2 Liaudiß
2 Liauna
2 Lotziklim
2 luudzateeß
2 luukoiaß
2 mä§taß
2 määß
2 mäklä
2 mannuß
2 Mantu
2 mäß
2 mätt
2 meelo
2 muuß
2 mylät
2 myläteeß
2 naatziß
2 Nabbaguß
2 Nädß
2 nägg
2 nawaid
2 No
2 no§t
2 nokaapä
2 nokaut
2 pa§uud
2 Pagani
2 paleek
2 Paradneekß
2 Pattee§i
2 Pilliß
2 pillu
2 prätti
2 Prätti=darri§chanaß
2 Preek§chaiem
2 Prophetuß
2 rädzi
2 rag§tys
2 rag§tyß
2 rook
2 Rußa
2 Saaliß
2 Sagglgi
2 Salmangia
2 Sapra§chana
2 Schälä§tibu
2 Seewaß
2 Seewu
2 Sirdz
2 Skabbargu
2 Skolam
2 Swätu
2 Ta
2 Taa
2 Tääwß
2 Tadd
2 Taißnibaß
2 Taißnibu
2 tawa`
2 Täwu
2 tee§aiet
2 tee§ati
2 töwi
2 Tum§iba
2 turrädamß
2 Tuwaka
2 Tyruma
2 Tzäl§ch
2 Tzilwakem
2 Ugunß
2 un
2 Uppäß
2 ußraißit
2 wääl
2 wädd
2 Waiga
2 wälti
2 Warda`
2 Wardz
2 Wartim
2 weena
2 weenaß
2 wingias
2 wißaß
2 wißem
2 Wyram
2 zauri
1 35
1 36
1 37
1 38
1 39
1 40
1 41
1 42
1 43
1 44
1 45
1 46
1 47
1 48
1 §ä§chi
1 §ää
1 §akt
1 §alydzineeß
1 §amingiatay
1 §ämmigi
1 §apploo§a
1 §apra§t
1 §äptita
1 §äptitaß
1 §äptitu
1 §argateeß
1 §attziß
1 §attzitß
1 §atzi§i
1 §atzidami
1 §atzitz
1 §aukti
1 §auktz
1 §autz
1 §aväd
1 §aw
1 §awam
1 §äwim
1 §chaam
1 §chäloti
1 §chauri
1 §chaurim
1 §chaurß
1 §cho
1 §in~a
1 §innat
1 §itt
1 §kaiti
1 §kaitidami
1 §kaitit
1 §kaitj
1 §keet
1 §ky§ti
1 §läppäna
1 §limma
1 §limmu
1 §limmus
1 §limmuß
1 §luddinaiam
1 §ow
1 §öwin
1 §öwiß
1 §pee§ch
1 §pyd
1 §taigat
1 §tawät
1 §waidi
1 §wärat
1 §wärät
1 §wäriteeß
1 §wätit
1 §wätu
1 §wätyat
1 §wätyß
1 §wätz
1 §weitzinat
1 䧧et
1 ħälja
1 ħet
1 aara
1 Abba
1 abba
1 Abbe
1 ädi§eet
1 ädi§im
1 ai§eeß
1 aiߧlädzeß
1 aißeeß
1 aißngiämteeß
1 Äkas
1 Akmängia
1 Akmeni
1 Algaß
1 Älka
1 Älka=Deewa
1 alla§chin
1 Amen
1 ap§aalita
1 ap§ädaß
1 ap§läpta
1 ap§meeß
1 ap§mook
1 apga§äß
1 apgaani
1 apgräzinaß
1 apmäklädamß
1 apmyngia
1 appak§cha
1 aptärp
1 aptärptz
1 Apu§tuliu
1 Apu§tulju
1 apwilk§eet
1 apwilk§im
1 ara
1 Arr
1 arridzan
1 Arrig
1 arrig
1 Artaugu
1 Ärtz§im
1 Aßänim
1 aßi
1 Äßi
1 atd§i§choß
1 atd§y§tooß
1 atdo§i
1 atdoß
1 atdußäiaß
1 atgree§dameß
1 Atkal
1 atpä§titz
1 atreebeiß
1 atrood
1 att§pyd
1 Att§ta§chanaß=Gramatu
1 attdarryß
1 Attlai§tu
1 attlaid
1 attmaritz
1 attnäß
1 attraßeet
1 attrood
1 attwari
1 Attzu
1 Atzi
1 Atzkapiateeß
1 atzminneeß
1 Atzu=Kalpi
1 Atzu=kalpi
1 Atzu=Kalpß
1 aug§taki
1 augg
1 Auguma
1 auk§cha
1 Auk§cham=tzäl§chanoß{Auk§cham=tzäl§cha~oß}
1 Awio=Dräbäm
1 ba
1 Ba§nitz=Kungo=Tee§ai
1 bäädateeß
1 Bäädigi
1 bäägt
1 bäda§eeß
1 bädadameeß
1 bädaiateeß
1 bädaieteeß
1 Baggatibai
1 bäidzä
1 Balkiß
1 balta
1 Bärnem
1 Bärni
1 Bärnim
1 barrgio
1 Barriba
1 Bärß
1 bäß
1 batt
1 Baußlim
1 Baußluß
1 bija
1 biyß
1 Braali
1 Braaliam
1 Braliam
1 but
1 buu§i
1 buudami
1 by§teeß
1 bya
1 Bya§chanaß
1 Byteeß
1 Carinteriem
1 Chri§to
1 Chri§tus
1 d§är§eet
1 d§irdäiu§chi
1 d§irdätz
1 d§irdei§chi
1 D§iwibu
1 d§ywo
1 Dääla
1 Dääli
1 Däälß
1 Daawanaß
1 Dabbä§im
1 Däbbä§o
1 Dabbä§u
1 Däbbäßi
1 Däbbäßim
1 DabbäßimSwätitz
1 Däbbeßuß
1 Daddziem
1 Darbuß
1 därr
1 darrait
1 darreet
1 Darri
1 darri
1 darri§chanaß
1 darri§et
1 darri§it
1 darria
1 darritay
1 darru
1 darryam
1 dauds
1 Daudz
1 däwiß
1 Deeni
1 deeni
1 deeni§chku
1 Deewa=Dähls
1 Deewam
1 Denai
1 Dewam
1 dibbinata
1 diwi
1 diwim
1 doodeet
1 doomaieet
1 Dooß
1 dooß
1 dootz
1 Dräbäm
1 Dräbäß
1 Draugam
1 Draugi
1 Draugim
1 Draugu
1 Drauguß
1 dryß
1 du
1 Durriß
1 Duruminß
1 Dußama
1 Dußamu
1 dußmo
1 Dwä§al
1 Dwä§älä
1 Dwä§ali
1 dzär§im
1 dzirdäi§chi
1 Dzywo§chanaß
1 Ee§akumß
1 ee§it
1 eeäy
1 eedäd§ina
1 Eeita
1 eek§chh
1 eek§kigi
1 eekam
1 eekarotees
1 Eelam
1 Eelu=Sturym
1 eemä§ta
1 eemä§tz
1 eemäśtz
1 Eenaidneeka
1 Eenaidneekuß
1 eenak
1 eenidäß
1 Eenijdätaieem
1 eenyd
1 eenydät
1 eepreetzinati
1 eeß
1 eewädd
1 Egyptäria
1 Evāgiljuma
1 Evangiliuma
1 gaa§äß
1 gai§chaß
1 Gai§ma
1 Gai§maß
1 gaiäju
1 gaidaß
1 Gaißmaß
1 Gaißmäß
1 Galatärgien
1 Galla=Wardß
1 Gallß
1 Galwaß
1 Galwu
1 Gann
1 Garra`
1 Garram
1 garriaß
1 garriu
1 Garriumu
1 gawet
1 gawwadami
1 gawwadamß
1 gawwo§chu
1 Gijmi
1 Goda
1 Godini
1 goodinati
1 Goodz
1 greeß
1 gribbädami
1 gribbat
1 Grutibaß
1 guddram
1 Guddribas
1 guddru
1 iäb
1 iauna
1 ickweenß
1 idߧinam
1 ir
1 ißatrukaß
1 ißeeßi
1 ißmä§t
1 ißmätt
1 ißtzir§tz
1 ißwäddiß
1 ißwilkt
1 iuß
1 jä
1 Jeru§alämäß
1 Jobba
1 Jߧalku§chi
1 Jßtwyku§chi
1 Juriu
1 juu§a
1 Juud§iß
1 kaadaß
1 kaadi
1 Kaaiam
1 kaapä
1 Kadd
1 Kaiam
1 Kaio
1 Kallna
1 Kalna
1 Kalpa
1 Kalpa=Namma
1 kalpi
1 kalpoiu
1 Kalponä
1 Kalponäß
1 kalpoot
1 Kalpß
1 kamär
1 Kambaria
1 kardina
1 Kardina§chanaß
1 kas
1 katrai
1 Katru
1 kattru
1 Kiänigia=Wal§tibu
1 Kiär§chanoß
1 klaat
1 Klauä§taiam
1 Klauwäieet
1 kliuß
1 Ko
1 kraa§nuß
1 Kräißa
1 Kräßliß
1 Kritteens
1 ku
1 Kungam
1 Kungim
1 laad
1 Läänpraatigi
1 Labbem
1 labbpraatigß
1 labbu
1 Labß
1 laßa
1 Lay
1 leela
1 Leelakaß
1 Leelß
1 Leetu
1 leetzeß
1 Leetzibu
1 Liaudim
1 Liauna{Lianua}
1 Liauna=darritaij
1 Liaunam
1 Liauni
1 Liaunß
1 lid§
1 lid§inatz
1 lik§moieet
1 Loopa
1 Loopß
1 lukoiaß
1 Lukturia
1 luudzat
1 luudzeeß
1 luukodameeß
1 Luukoieeß
1 lyd§a
1 lyd§änat
1 lydz
1 lyk
1 ma§
1 ma§§akaiem
1 ma§§akais
1 Ma§§akaiß
1 ma§ga
1 ma§tay
1 mä§teeß
1 määri§et
1 Määru
1 Maati
1 maatzia
1 maatzija
1 Maatzikli
1 maatziß
1 maaziß
1 Mai§äß
1 Mai§i
1 Mäita
1 Mak§aß
1 mäkkläieet
1 mäkläieet
1 mälla
1 mällodami
1 Mammonam
1 mana
1 mani
1 manna
1 manni
1 mannis
1 manß
1 Manta
1 mantooß
1 manu
1 Maßtitzigi
1 Matta
1 mättet
1 Mattißa
1 Matzibu
1 Matziklia
1 Matzitaij
1 mauko
1 Mauko§chanaß
1 maukoijs
1 Mautzibaß
1 Mee§am
1 Mee§u
1 Meelo§chana
1 Meera
1 Micha
1 Mijlätaiem
1 min~ät
1 minnäß
1 Mo§e
1 Mo§is
1 mu§cham
1 Muitaneeki
1 Muitäneeki
1 Mutti
1 Muu§chibaß
1 Muu§o
1 Muu§u
1 muu§u
1 Mylä§tiba
1 Mylä§tibaß
1 Mylä§tibu
1 myläjiß
1 myläß
1 Mylätaiuß
1 mylimeeß
1 mylio
1 mylioiet
1 myliß
1 mylit
1 Na
1 NÄ
1 nä=neeka
1 naak
1 naakdamß
1 Nabbaga
1 Nabbagi
1 Nabbagudo§chana
1 nädß
1 naganti
1 nägribbat
1 Namma
1 näß
1 Nätaißneem
1 Nätaißnoo
1 näwarr
1 Näweikli
1 näwiltigaß
1 ngiämt
1 nittzinaß
1 nitzina
1 no§auktß
1 No§eegumuß
1 nodood
1 nogree§eeß
1 nokauß
1 nomanni
1 Nomiru§choo
1 nopulgai§chi
1 nopulgaß
1 Nopulgati
1 nopulgo
1 noteek
1 noteekam
1 notikkas
1 Notikkum=Gramataß
1 Notikkuma
1 notikt
1 notittziß
1 noturrädameeß
1 Noturrätees
1 notzärt
1 Oläktiß
1 otraß
1 otreem
1 pa§chu
1 pa§it
1 Pa§läptu
1 pä§ti
1 Pa§u§chanaß
1 pa§y§tot
1 pa§yt
1 päädigu
1 paar
1 Padäbbä§is
1 padarrit
1 paklau§iti
1 Paleekat
1 Pälngia
1 Pam~ätt
1 Pamaatzateeß
1 pamäßliß
1 pamätt
1 pamättam
1 pamatti§it
1 pamättiß
1 pamättißit
1 pamettiß
1 pari
1 Pärläß
1 Parradneekim
1 Parraduß
1 Paßauläß
1 pataruß
1 Patee§i
1 pati
1 Patteeß
1 Patteßi
1 patti
1 paturräß
1 pätz
1 pawälju
1 Pee
1 pee§auks
1 peedär
1 Peelaid
1 peelikt
1 peeliktz
1 peeluko
1 Peeluukoiet
1 Peeminni
1 peepildit
1 peepilditi
1 peepildyß
1 Phari§eeäriu
1 pillnaka
1 pla§chi
1 plä§igi
1 platz
1 pliau
1 pliuk§t
1 Praatu
1 Praatz
1 Praßet
1 Pratti
1 Prättineekam
1 Prättineekß
1 prätz
1 preek§cha
1 Preek§chaieem
1 Preetzaieeteeß
1 Propheta
1 Prophetem
1 Propheti
1 Prophetim
1 puhtä
1 Pukkiäm
1 pußäß
1 Puttnim
1 Puura
1 puutä
1 puwis
1 puwiß
1 raaditz
1 Raddiba
1 räddz
1 räddzädamß
1 räddzäß
1 raddzati
1 räddzäti
1 radz
1 radzatj
1 Rag§ta
1 rag§tem
1 Rag§tinß
1 rag§titem
1 Rag§tu
1 Rag§tu=Matzitaiu
1 rai§aieeteeß
1 rai§iß
1 Roka
1 Romäreem
1 runnaia
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015