Vārdformu biežuma vārdnīca (Rdz)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1144
Kopējais vārdlietojumu skaits: 3240

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

189	irr
115 un
68 wiņ§ch
62 tee
51 to
44 ka`
44 tas
43 ne
41 ka
37 tu
34 ar
33 kas
32 kungs
31 no
29 ta
29 wiņņas
27 manni
25 es
25 śawu
25 tahs
23 mehs
23 pahr
23 teem
23 wiņņu
21 us
20 jo
20 tohs
19 eśśi
19 mannu
17 wiņņa
16 muhśu
15 eekśch
15 ko
15 mannas
15 śawas
14 pee
14 zianas
13 kad
13 kunga
12 dehļ
11 manna
11 meitas
11 mums
11 prett
10 ak
10 eśśam
10 par
10 semmes
10 ta`
10 tad
10 tewi
10 weenu
10 wiņņo
10 wiśśi
9 bet
9 ļau§chu
9 lizzis
9 man
9 muhs
9 muhśas
9 rohku
9 tapehz
9 zaur
8 §tarp
8 darrijs
8 itt
8 nu
8 tawu
7 bij
7 deena^
7 eelahm
7 eśmu
7 laid
7 mannim
7 tik
7 uhs
7 weena
7 wiśśu
6 behdas
6 bija
6 deenu
6 duśmibas
6 galwu
6 mannus
6 meita
6 preekśch
6 śirds
6 wiņņai
5 1
5 appakśch
5 dwehśeli
5 eenaidneeki
5 eenaidneeks
5 gallam
5 ir
5 jumprawas
5 neka`
5 nokawis
5 pa
5 pagaņeem
5 pehz
5 rohkas
5 śakka
5 śaud§ejs
5 tappe
5 warru
4 aprihjis
4 azz
4 azzis
4 barribu
4 behrnus
4 bes
4 buhs
4 deews
4 eepreezinataja
4 gals
4 grehkeem
4 jeremijus
4 jeru§alemes
4 juhda
4 ļaudis
4 nahk
4 newa
4 newaid
4 neweens
4 pilsśahta
4 rohkahm
4 śawo
4 śawus
4 śirdi
4 tai
4 tam
4 tappuśchi
4 tappuśi
4 teeśu
4 tekk
4 tew
4 wairs
4 wiśśas
4 wiśśeem
4 wiśśus
4 zauru
3 apbehdinajs
3 at§pird§inaht
3 atkahpjeetees
3 atkaļ
3 atmettis
3 atpakkaļ
3 atrohd
3 badda
3 bahr§ibas
3 behrniņi
3 debbes
3 deenas
3 dohmas
3 duśmibu
3 dwehśeles
3 eenaidneekeem
3 eet
3 etc
3 gann
3 grehku
3 gribbetu
3 irraid
3 jaunekļi
3 jelle
3 jeru§aleme
3 leelas
3 lihd§
3 ļohti
3 mai§i
3 maitajs
3 meitu
3 muhri
3 mutti
3 nakti^
3 no§eegumu
3 nośir§chu
3 notizzis
3 pamir§t
3 pawehlejs
3 peelihp
3 peeśauzu
3 preekścha^
3 prettineeki
3 red§ejs
3 śahpes
3 stiprumus
3 tahm
3 tai^
3 tawa^
3 tawas
3 tawi
3 taws
3 tukśneśi^
3 ugguni
3 uhdens
3 wahrdu
3 warreja
3 widdu^
3 wiņņam
3 zeetuma^
2 19
2 20
2 21
2 ahda
2 aismir§t
2 aismuhrejs
2 ap§kaitees
2 apbehdina
2 apkahrt
2 apklahjis
2 arri
2 arrid§an
2 aśśaras
2 aśśini
2 atpleśch
2 bahr§ibu
2 bahrgas
2 balkśni
2 bedre^
2 behdu
2 behrni
2 d§eeśmiņa
2 d§ihwibu
2 d§innuśchi
2 d§ird
2 darra
2 darri
2 daud§
2 deewu
2 dwehśele
2 dwehśelei
2 eebr
2 eedoma
2 eekśchas
2 eelu
2 eenaidneekus
2 gaidijam
2 gau§chi
2 ģihmis
2 grehkus
2 gribbi
2 gribbu
2 gŗuhtumu
2 gull
2 i§rae#ļa
2 isgah§is
2 islai§ch
2 isśauzis
2 jaunekļus
2 jeb
2 jehkabu
2 jepśchu
2 juhs
2 kahda
2 kahdu
2 kahjahm
2 kaklu
2 kam
2 kamehr
2 ķehniņ§ch
2 kluśśu
2 kur
2 kurne
2 labbi
2 labbu
2 labbums
2 labs
2 ļaudim
2 leela
2 leeli=kungi
2 leetahm
2 lihd§i
2 lihd§inaht
2 luhko
2 makśu
2 malkas
2 manno
2 mans
2 muh§chigi
2 muhśo
2 namma
2 neds
2 neewaśchanu
2 negohda^
2 no§chehlo
2 no§eegums
2 nokauti
2 nopuhśchahs
2 peeminni
2 pilsśahts
2 poh§ta^
2 praweeśchi
2 pree§teŗi
2 prettineeks
2 prettineeku
2 prettiturrejśees
2 raggu
2 raugajt
2 red§ejśchi
2 red§i
2 śahrnaiņa
2 śajukkuśchas
2 śatreekśchana
2 śatreekśchanas
2 śatreezis
2 śawahm
2 śazzihts
2 śazziju
2 śchahm
2 schehla§tibu
2 schulti
2 śeewa
2 śeh§ch
2 selts
2 śezzen
2 śluddinajśchi
2 sohbiņa
2 śohdibu
2 stohpu
2 śwehdeenas
2 śwehta^
2 śwehtku
2 świlpe
2 tadehļ
2 tappis
2 tatśchu
2 tawa
2 teeśa
2 tewim
2 tohp
2 tomehr
2 turreti
2 tuwu
2 uhdeni
2 wahrtim
2 wahrtis
2 waideśchanas
2 waigu
2 wajajśchi
2 wall
2 warr
2 weentulis
2 weeta^
2 weeta^s
2 weetu
2 wehl
2 wezzajee
2 wiņņeem
2 wirs
2 wiśsapkahrt
2 wiśśo
2 zeļļu
2 zerreht
2 zerriba
2 zilweka
1 3
1 7
1 8
1 11
1 13
1 14
1 16
1 18
1 22
1 40
1 59
1 §emme
1 §ih§chama
1 §ihdina
1 §inna
1 §innamu
1 §kai§taku
1 §kai§tu
1 §kai§tus
1 §kattahs
1 §kraidija
1 §krehje
1 §taiga
1 §taigaht
1 ab§tulbotu
1 ahdu
1 ahra
1 ais§krehje
1 aisd§innis
1 aiseet
1 aisgahjis
1 aiskahrśchanas
1 aiskaŗŗeet
1 aisśchaujamus
1 aisślehd§
1 aiswe§t
1 aizinajs
1 akli
1 akmiņeem
1 akmiņi
1 akmiņus
1 aknis
1 altari
1 ap§chehlojahs
1 ap§chehlośchanahm
1 ap§chehlośees
1 ap§chehlotees
1 apdewis
1 apdraudeśchanu
1 apgah§ihs
1 apgah§ta
1 apgrehkojśchees
1 apgroh§ijs
1 apjoh§uśchi
1 apkampj
1 aplamas
1 aplaupijs
1 apluhko
1 apmehd
1 apmellejśi
1 apraugi
1 aprihj
1 aprihjuśchi
1 aprihtu
1 apśed§ees
1 apśeggu
1 apślehpi
1 apślehpta^s
1 apśmeekli
1 apśmehjuśchi
1 aptumśchohtas
1 aptumśchohts
1 apwahrtijs
1 arrig
1 aśśarahm
1 aśśireŗeem
1 at§tahj
1 at§taht
1 atgree§chamees
1 atgree§i
1 atgree§is
1 atgree§iśees
1 atgree§ti
1 atgreeśchanu
1 atjauna
1 atklahs
1 atlizzis
1 atmakśa
1 atmett
1 atmettihs
1 atminn
1 atminnejs
1 atnahzis
1 atne§t
1 atradduśchi
1 atraitne
1 atraitnes
1 atrauśchanu
1 atreepśchanu
1 atśegta
1 atweddiśi
1 atwilzis
1 aud§inaju
1 aug§taja
1 augļu
1 augļus
1 augśchenes
1 aukleju
1 auśi
1 auśis
1 azzim
1 azzumirkli^
1 azzuraugs
1 bah§ch
1 bahrgu
1 bahriņi
1 bail
1 baltaki
1 bauślibas
1 bedre
1 bedres
1 behdajahs
1 behrna
1 behrniņu
1 behrniņus
1 bes§pehzigi
1 bih§tees
1 bihjaśchana
1 bijuśchi
1 bijuśi
1 biķķeris
1 blehdiba
1 bohja^
1 breeśmiga
1 breeśmigu
1 brehz
1 brehzu
1 brihniśchķi
1 buhśchana^
1 buhtu
1 bultai
1 bultas
1 d§eedinaht
1 d§eeśmiņahm
1 d§ihwiba
1 d§ihwibas
1 d§ihwo
1 d§ihwohs
1 d§ihwokļa
1 d§ihwokli
1 d§ihwokļus
1 d§ihwośim
1 d§ihws
1 d§iļļas
1 d§irdejs
1 dahr§
1 dahrgas
1 daļļa
1 darbam
1 darbeem
1 darrijśchi
1 debbeśi
1 debbeśi^s
1 deena
1 deena^s
1 deeśchana
1 deewa
1 dewis
1 dohdees
1 dohdi
1 dohmajs
1 dohmajśi
1 draud§iba^
1 draugi
1 drehbju
1 duśmiba
1 duśśeśchanas
1 duśśeśchanu
1 dwaścha
1 ee=eet
1 eed§ihwotaja
1 eed§ihwotaji
1 eeded§inajs
1 eedomiteŗus
1 eekścha
1 eemantojama
1 eenaidneekam
1 eenaidneeku
1 eepreezinaju
1 eepreezinaśchanu
1 eepreezinatajs
1 eeśchahwis
1 eetat
1 egipteŗeem
1 eh§t
1 ehde
1 ehnas
1 ehrgļi
1 erśchķi
1 eśśim
1 eśśus
1 gabbalo^s
1 gabbals
1 gahje
1 gahjis
1 gahjuśchi
1 gaida
1 gaidiht
1 gaidiśchanu
1 gaiśma^
1 gallu
1 galwas
1 gannibu
1 gardu
1 gau§chu
1 gluddeni
1 gluhnejis
1 gohda^
1 gohdibas
1 gohdibu
1 grai§a
1 gree§tees
1 gree§uśees
1 grehki
1 grehkojśchi
1 grehkojśi
1 grimmuśchas
1 gŗuhti
1 gŗuhto^s
1 gŗuhtu
1 guh§tihts
1 gurdena
1 i§raelu
1 ihk§ti`s
1 ikrihtu
1 ikweens
1 ilgaki
1 ilgi
1 irrag
1 is§teepis
1 isd§ihta
1 isdelde
1 isdewuśchi
1 iseet
1 iseh§tas
1 isgah§
1 isglahbees
1 isglahbj
1 isglahbt
1 iskaiśijśi
1 iskaiśiti
1 iskaltuśśi
1 iskrattitas
1 islaiduśchi
1 islehjuśchi
1 isluhkojam
1 isnihkuśchi
1 isnihzinajs
1 isnihzis
1 ispe§ti
1 ispe§tiht
1 isplehtis
1 ispleśch
1 ispoh§tiśchanu
1 ispoh§tits
1 isteeśajs
1 istruhzinatajus
1 iszir§teem
1 ja
1 jaaismir§t
1 jaatweed
1 jad§eŗŗ
1 jadohd
1 jamaldahs
1 jared§
1 jaukums
1 jaunas
1 jaunee
1 jaunibas
1 jehkaba
1 judu
1 juhdai
1 juhgs
1 juhgu
1 juhŗa
1 juhŗas
1 jumprawa
1 jumprawai
1 jums
1 ka^
1 kadehļ
1 kahda^
1 kahdas
1 kahju
1 kalna
1 kalneem
1 kalpi
1 kapehz
1 kar§tas
1 kar§tumu
1 karreja
1 kauleem
1 kaulo^s
1 kaulus
1 kaunumu
1 ķehniņi
1 ķehniņu
1 klaht
1 klauśajt
1 kleegśchanas
1 klehpi^
1 kluppuśchi
1 kluśśa^
1 kohpa^
1 kratta
1 krehślis
1 krelles
1 kriht
1 krittuśchi
1 krohnis
1 kungu
1 kurp
1 kuŗśch
1 labba
1 labbiba
1 labbiklahjahs
1 labklahśchanas
1 labklahśchanu
1 lah§ti
1 lahzis
1 laika^
1 laiko^s
1 laimigi
1 lapśas
1 ļaunums
1 lauwa
1 leek
1 leel=kungi
1 leel=kungus
1 leela=mahte
1 leelaks
1 leelijahs
1 leels
1 leeluma^
1 leeśma
1 leeta
1 leetas
1 leez
1 leezibu
1 lezz
1 lihgśmiba
1 lihgśmojeehs
1 lik§tu
1 likkśchu
1 likkuśchi
1 liks
1 likti
1 lohzitu
1 luhd§
1 luhgśchana
1 luhgśchanas
1 luhgśchanu
1 luhpas
1 luk
1 mahlu
1 mahtehm
1 mahtes
1 mahtu
1 mai§e
1 maiśus
1 malka
1 malt
1 manna^
1 manna^s
1 mannahm
1 mannai
1 manneem
1 mannis
1 manno^s
1 me§tees
1 meeru
1 meeśas
1 meeśu
1 mehle
1 mehra=aukli
1 mehrķi
1 mehśleem
1 meitai
1 mekle
1 mekledami
1 mekleja
1 melluma
1 meśli
1 mett
1 mettuśchi
1 mihletajus
1 mihļotajeem
1 miht
1 mittejahs
1 mitteśchanas
1 mittetees
1 mohza
1 muhŗus
1 muhśa
1 muhśahm
1 muhśus
1 muttei
1 muttes
1 na§tahm
1 na§tas
1 nahkahs
1 nahks
1 nahkt
1 nahśchu
1 nahwe
1 nahze
1 nahzi
1 nahzis
1 nammi
1 nammu
1 nammus
1 naudu
1 nazaree#ŗi
1 ne§chehliga
1 neewaśchanas
1 nejauks{ne^ jauks}
1 neka^
1 neko
1 nelaimibu
1 neleetas
1 neleetibu
1 neleetigas
1 ņemm
1 neśchķih§tee
1 neśchķih§tibu
1 neśs
1 neśśam
1 netaiśnibu
1 nezeenigs
1 no§chehlośchanu
1 no§chehlotu
1 no§eegumus
1 no§kattahs
1 no§kummuśchas
1 no§kumśchanu
1 no§pree§tu
1 nodaļļahm
1 nodewis
1 nodohmajs
1 nodurti
1 nogah§ta
1 nogree§tu
1 nogurruśi
1 nokaŗŗ
1 nokautee
1 nokauteem
1 noklih§t
1 nokrittis
1 nolau§ijs
1 nolau§is
1 nomaitahs
1 nomaitajśchi
1 nomettis
1 nomirruśchi
1 nopelnijśchi
1 noplehśis
1 noteekam
1 notekk
1 pa§ih§t
1 pa=aug§tinajs
1 pabeid§is
1 padarrijśchi
1 padebbeśi
1 padebbeśim
1 padewuśchees
1 padohd
1 pagahjuścha^
1 pagahjuścha^s
1 pagaņi
1 pahrbaudam
1 pahrgroh§itu
1 pahrkahpśchanas
1 pahrkahpśchanu
1 pahrkahpuśchi
1 pahrwarrejs
1 pakkaļd§inneji
1 paklauśiji
1 paleezi
1 palid§ibas
1 paliga
1 paligu
1 palihd§ibu
1 palizzis
1 pamattus
1 pameśli
1 pamirre
1 pamirruśchi
1 panahk
1 parahdijśchi
1 parahdiśchanas
1 parahdiśchanu
1 parahditees
1 paśaules
1 paśneed§
1 patihk
1 pawehleśchanas
1 pawehrtijs
1 pazehlis
1 pazehluśchi
1 pazell
1 pazeļļam
1 pee=ehdinajs
1 peed§erśees
1 peed§irdinajs
1 peeehdinati
1 peekuśśuśchi
1 peeliktas
1 peemeklehs
1 peemeklejs
1 peeminn
1 peeminnedams
1 peeminneśi
1 peens
1 peepildijs
1 peeśakka
1 peeśaukt
1 peetizziba
1 pehdas
1 pelno^s
1 pihśchlo^s
1 pihśchlus
1 pilns
1 pilsśahta^
1 pilsśahteem
1 pinnekļo^s
1 pirmak
1 plaukśchķina
1 poh§tijs
1 poh§tiśchana
1 poh§titi
1 pohdneeka
1 praśśa
1 praweeścheem
1 praweeśchu
1 pree§teŗeem
1 pree§teri
1 pree§teŗu
1 pree§teŗus
1 preekśch=galleem
1 preekśch=muhri
1 preekścha
1 preekśchajahm
1 preekśchu
1 preeku
1 preezajahs
1 preezajees
1 preezigu
1 pretti
1 prettineeka
1 prettineekam
1 prettiturrejśchees
1 puiśchi
1 puppas
1 purpuŗa
1 putni
1 raddeem
1 raddu
1 rak§ta
1 rak§ti
1 raud§ija
1 rauda
1 raudaht
1 raudaja
1 raudo=d§eeśmu
1 raugi
1 red§etu
1 rihk§ti
1 rihkeem
1 rohka^
1 ruhktas
1 ruhktumeem
1 śa§pahrditu
1 śa=eeśchanas
1 śa=eeśchanu
1 śagahnijs
1 śagahniti
1 śagruhdis
1 śahk
1 śahrņi
1 śakkam
1 śakku
1 śakri§t
1 śalau§ijs
1 śamaitaht
1 śaminnis
1 śaplohśijs
1 śarkans
1 śaśeeti
1 śaśeets
1 satreekśchanas
1 śatreektu
1 śauze
1 śauzu
1 śawa^
1 śaweem
1 sawirs
1 śazzijam
1 śazziji
1 śchaurumo^s
1 schehla§tiba
1 schehla§tibas
1 śchehla§tibas
1 śchi
1 śchis
1 śchķih§taki
1 śchķih§tam
1 śchķih§ts
1 ścho
1 schohda
1 śchurp
1 śeewahm
1 śeewas
1 śeewu
1 śehrd§igu
1 seltam
1 semmi
1 śenn
1 śewim
1 sih§chamee
1 śirdi^
1 śirds§chehligo
1 śitt
1 skubbina
1 śneegs
1 sodomas
1 sohbeem
1 sohbins
1 sohbinu
1 sohbus
1 śohdibas
1 śohdihs
1 spehku
1 sprih§cha
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015