Vārdformu biežuma vārdnīca (Rdz)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1201
Kopējais vārdlietojumu skaits: 3240

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

188	irr
106 un
63 Wiņ§ch
49 tee
49 to
42 ne
40 ka
38 ka`
32 kas
31 ar
29 no
28 tas
26 manni
25 śawu
25 wiņņas
24 ta
23 tahs
23 teem
22 KUNGS
21 es
21 tu
21 us
20 pahr
19 eśśi
19 mannu
19 tohs
18 wiņņu
17 mehs
16 jo
16 Tas
16 Tu
15 eekśch
15 śawas
14 ko
14 pee
14 wiņņa
14 Zianas
13 mannas
13 Tee
12 dehļ
12 kad
12 muhśu
11 Meitas
11 prett
10 eśśam
10 KUNGA
10 mums
10 par
10 Semmes
10 ta`
10 tewi
10 weenu
9 ak
9 Ļau§chu
9 lizzis
9 man
9 manna
9 muhs
9 muhśas
9 Rohku
9 tad
9 Un
9 wiņņo
9 zaur
8 §tarp
8 darrijs
8 itt
8 KUNgs
8 tapehz
8 tawu
7 bij
7 Deena^
7 Eelahm
7 eśmu
7 mannim
7 nu
7 tik
7 uhs
7 wiśśu
6 Behdas
6 bija
6 Deenu
6 Duśmibas
6 Galwu
6 Ka`
6 mannus
6 Mehs
6 Meita
6 preekśch
6 Śirds
6 weena
6 wiņņai
6 wiśśi
5 1
5 appakśch
5 bet
5 Dwehśeli
5 Eenaidneeki
5 Eenaidneeks
5 Gallam
5 Jumprawas
5 neka`
5 nokawis
5 pa
5 Pagaņeem
5 pehz
5 Rohkas
5 śakka
5 śaud§ejs
5 Ta
5 tappe
5 warru
5 wiņ§ch
5 Wiņņu
4 aprihjis
4 Azz
4 Azzis
4 Barribu
4 Behrnus
4 bes
4 Bet
4 buhs
4 Deews
4 Eepreezinataja
4 Gals
4 Grehkeem
4 Jeremijus
4 Jeru§alemes
4 Jo
4 Juhda
4 laid
4 Ļaudis
4 Muhśu
4 nahk
4 newa
4 newaid
4 neweens
4 Pilsśahta
4 Rohkahm
4 śawo
4 śawus
4 Śirdi
4 tai
4 tam
4 tappuśchi
4 tappuśi
4 Teeśu
4 tekk
4 tew
4 wairs
4 Wiņņas
4 wiśśas
4 wiśśeem
4 Wiśśi
4 wiśśus
4 zauru
3 apbehdinajs
3 Ar
3 at§pird§inaht
3 atkaļ
3 atmettis
3 atpakkaļ
3 atrohd
3 Badda
3 Bahr§ibas
3 Behrniņi
3 Debbes
3 Deenas
3 Dohmas
3 Duśmibu
3 Dwehśeles
3 Eenaidneekeem
3 eet
3 Es
3 etc
3 gann
3 Grehku
3 ir
3 irraid
3 Jaunekļi
3 jelle
3 Jeru§aleme
3 KUNga
3 Laid
3 leelas
3 lihd§
3 ļohti
3 Mai§i
3 maitajs
3 Meitu
3 Muhri
3 Mutti
3 Nakti^
3 No§eegumu
3 nośir§chu
3 notizzis
3 Pahr
3 pamir§t
3 pawehlejs
3 peelihp
3 peeśauzu
3 Preekścha^
3 Prettineeki
3 red§ejs
3 Śahpes
3 Stiprumus
3 tahm
3 tai^
3 tawa^
3 tawas
3 Tukśneśi^
3 Ugguni
3 Uhdens
3 Wahrdu
3 warreja
3 Widdu^
3 Wiņņa
3 wiņņam
3 Zeetuma^
2 19
2 20
2 21
2 Ahda
2 aismir§t
2 aismuhrejs
2 ap§kaitees
2 apbehdina
2 apkahrt
2 apklahjis
2 arri
2 arrid§an
2 Aśśaras
2 Aśśini
2 atkahpjeetees
2 atpleśch
2 Bahr§ibu
2 bahrgas
2 Balkśni
2 Bedre^
2 Behdu
2 Behrni
2 D§eeśmiņa
2 D§ihwibu
2 d§innuśchi
2 d§ird
2 darra
2 darri
2 daud§
2 Deewu
2 Dwehśele
2 Dwehśelei
2 Eebr
2 Eedoma
2 Eekśchas
2 Eelu
2 Eenaidneekus
2 gaidijam
2 gau§chi
2 Ģihmis
2 Grehkus
2 gribbetu
2 gribbi
2 gribbu
2 Gŗuhtumu
2 gull
2 isgah§is
2 islai§ch
2 isśauzis
2 J§rae#ļa
2 Jaunekļus
2 jeb
2 Jehkabu
2 jepśchu
2 Jr
2 juhs
2 kahda
2 Kahjahm
2 Kaklu
2 kam
2 Ķehniņ§ch
2 kluśśu
2 KUngs
2 kurne
2 labbi
2 labbu
2 Labbums
2 labs
2 Ļaudim
2 leela
2 Leeli=Kungi
2 Leetahm
2 lihd§i
2 lihd§inaht
2 Makśu
2 Malkas
2 Manna
2 Mannas
2 manno
2 muh§chigi
2 Muhśo
2 Namma
2 neds
2 Neewaśchanu
2 Negohda^
2 No
2 no§chehlo
2 No§eegums
2 nokauti
2 nopuhśchahs
2 Pilsśahts
2 poh§ta^
2 Praweeśchi
2 Pree§teŗi
2 Prettineeks
2 Prettineeku
2 prettiturrejśees
2 Raggu
2 raugajt
2 red§ejśchi
2 śahrnaiņa
2 śajukkuśchas
2 Śatreekśchana
2 Śatreekśchanas
2 śatreezis
2 śawahm
2 śazzihts
2 śazziju
2 śchahm
2 Schehla§tibu
2 Schulti
2 Śeewa
2 śeh§ch
2 Selts
2 śezzen
2 śluddinajśchi
2 Sohbiņa
2 Śohdibu
2 Stohpu
2 Śwehdeenas
2 śwehta^
2 Śwehtku
2 świlpe
2 Tahs
2 tappis
2 tatśchu
2 tawa
2 tawi
2 taws
2 tewim
2 To
2 tohp
2 tomehr
2 turreti
2 tuwu
2 Uhdeni
2 Wahrtim
2 Wahrtis
2 Waideśchanas
2 Waigu
2 wajajśchi
2 Wall
2 warr
2 weentulis
2 Weeta^
2 Weeta^s
2 Weetu
2 wehl
2 Wezzajee
2 wiņņeem
2 wirs
2 wiśsapkahrt
2 wiśśo
2 Zeļļu
2 zerreht
2 Zerriba
2 Zilweka
1 3
1 7
1 8
1 11
1 13
1 14
1 16
1 18
1 22
1 40
1 59
1 §emme
1 §ih§chama
1 §ihdina
1 §inna
1 §innamu
1 §kai§taku
1 §kai§tu
1 §kai§tus
1 §kattahs
1 §kraidija
1 §krehje
1 §taiga
1 §taigaht
1 ab§tulbotu
1 Ahdu
1 ahra
1 ais§krehje
1 aisd§innis
1 aiseet
1 aisgahjis
1 Aiskahrśchanas
1 aiskaŗŗeet
1 Aisśchaujamus
1 aisślehd§
1 aiswe§t
1 aizinajs
1 Ak
1 Akli
1 Akmiņeem
1 Akmiņi
1 Akmiņus
1 Aknis
1 Altari
1 ap§chehlojahs
1 Ap§chehlośchanahm
1 ap§chehlośees
1 ap§chehlotees
1 apdewis
1 Apdraudeśchanu
1 apgah§ihs
1 apgah§ta
1 apgrehkojśchees
1 apgroh§ijs
1 apjoh§uśchi
1 apkampj
1 aplamas
1 aplaupijs
1 apluhko
1 apmehd
1 apmellejśi
1 apraugi
1 aprihj
1 aprihjuśchi
1 aprihtu
1 apśed§ees
1 Apśeggu
1 apślehpi
1 apślehpta^s
1 Apśmeekli
1 apśmehjuśchi
1 aptumśchohtas
1 aptumśchohts
1 apwahrtijs
1 arrig
1 Aśśarahm
1 Aśśireŗeem
1 at§tahj
1 at§taht
1 atgree§chamees
1 atgree§i
1 atgree§is
1 atgree§iśees
1 atgree§ti
1 Atgreeśchanu
1 atjauna
1 Atkahpjeetees
1 atklahs
1 atlizzis
1 Atmakśa
1 atmett
1 atmettihs
1 Atminn
1 atminnejs
1 atnahzis
1 atne§t
1 atradduśchi
1 Atraitne
1 Atraitnes
1 Atrauśchanu
1 Atreepśchanu
1 atśegta
1 atweddiśi
1 atwilzis
1 aud§inaju
1 Aug§taja
1 Augļu
1 Augļus
1 augśchenes
1 aukleju
1 Auśi
1 Auśis
1 Azzim
1 Azzumirkli^
1 Azzuraugs
1 bah§ch
1 bahrgu
1 Bahriņi
1 bail
1 baltaki
1 Bauślibas
1 Bedre
1 Bedres
1 behdajahs
1 Behrna
1 Behrniņu
1 Behrniņus
1 bes§pehzigi
1 bih§tees
1 Bihjaśchana
1 bijuśchi
1 bijuśi
1 Biķķeris
1 Blehdiba
1 bohja^
1 breeśmiga
1 breeśmigu
1 brehz
1 brehzu
1 brihniśchķi
1 Buhśchana^
1 buhtu
1 Bultai
1 Bultas
1 d§eedinaht
1 D§eeśmiņahm
1 D§ihwiba
1 D§ihwibas
1 d§ihwo
1 d§ihwohs
1 D§ihwokļa
1 D§ihwokli
1 D§ihwokļus
1 d§ihwośim
1 d§ihws
1 d§iļļas
1 d§irdejs
1 Dahr§
1 dahrgas
1 Daļļa
1 Darbam
1 Darbeem
1 darrijśchi
1 Debbeśi
1 Debbeśi^s
1 Deena
1 Deena^s
1 Deeśchana
1 Deewa
1 Dewis
1 dohdees
1 Dohdi
1 dohmajs
1 dohmajśi
1 Draud§iba^
1 Draugi
1 Drehbju
1 Duśmiba
1 Duśśeśchanas
1 Duśśeśchanu
1 Dwaścha
1 ee=eet
1 Eed§ihwotaja
1 Eed§ihwotaji
1 eeded§inajs
1 Eedomiteŗus
1 eekścha
1 eemantojama
1 Eenaidneekam
1 Eenaidneeku
1 eepreezinaju
1 Eepreezinaśchanu
1 Eepreezinatajs
1 eeśchahwis
1 eetat
1 Egipteŗeem
1 eh§t
1 ehde
1 Ehnas
1 Ehrgļi
1 Erśchķi
1 ES
1 eśśim
1 eśśus
1 Gabbalo^s
1 Gabbals
1 gahje
1 gahjis
1 gahjuśchi
1 gaida
1 gaidiht
1 Gaidiśchanu
1 Gaiśma^
1 Gallu
1 Galwas
1 Gannibu
1 gardu
1 gau§chu
1 gluddeni
1 gluhnejis
1 Gohda^
1 Gohdibas
1 Gohdibu
1 grai§a
1 gree§tees
1 gree§uśees
1 Grehki
1 grehkojśchi
1 grehkojśi
1 Gribbetu
1 grimmuśchas
1 gŗuhti
1 gŗuhto^s
1 gŗuhtu
1 guh§tihts
1 gurdena
1 ikrihtu
1 ilgaki
1 ilgi
1 is§teepis
1 isd§ihta
1 isdelde
1 isdewuśchi
1 iseet
1 iseh§tas
1 isgah§
1 isglahbees
1 isglahbj
1 isglahbt
1 iskaiśijśi
1 iskaiśiti
1 iskaltuśśi
1 iskrattitas
1 islaiduśchi
1 islehjuśchi
1 isluhkojam
1 isnihkuśchi
1 isnihzinajs
1 isnihzis
1 ispe§ti
1 ispe§tiht
1 isplehtis
1 ispleśch
1 ispoh§tits
1 isteeśajs
1 iszir§teem
1 J§raelu
1 ja
1 jaaismir§t
1 jaatweed
1 jad§eŗŗ
1 jadohd
1 jamaldahs
1 jared§
1 Jaukums
1 jaunas
1 Jaunee
1 Jaunibas
1 Jehkaba
1 Jhk§ti`s
1 Jkweens
1 Jrr
1 Jrrag
1 Jspoh§tiśchanu
1 Jstruhzinatajus
1 Judu
1 Juhdai
1 Juhgs
1 Juhgu
1 Juhŗa
1 Juhŗas
1 Jumprawa
1 Jumprawai
1 jums
1 Ka
1 Ka^
1 Kad
1 Kadehļ
1 kahda^
1 kahdas
1 Kahdu
1 kahdu
1 Kahju
1 Kalna
1 Kalneem
1 Kalpi
1 Kamehr
1 kamehr
1 Kapehz
1 kar§tas
1 Kar§tumu
1 karreja
1 Kas
1 Kauleem
1 Kaulo^s
1 Kaulus
1 Kaunumu
1 Ķehniņi
1 Ķehniņu
1 klaht
1 Klauśajt
1 Kleegśchanas
1 Klehpi^
1 kluppuśchi
1 kluśśa^
1 Ko
1 kohpa^
1 kratta
1 Krehślis
1 Krelles
1 kriht
1 krittuśchi
1 Krohnis
1 KUngu
1 Kur
1 kur
1 kurp
1 Kuŗśch
1 labba
1 Labbiba
1 labbiklahjahs
1 Labklahśchanas
1 Labklahśchanu
1 Lah§ti
1 Lahzis
1 Laika^
1 Laiko^s
1 laimigi
1 Lapśas
1 Ļaunums
1 Lauwa
1 leek
1 Leel=Kungi
1 Leel=Kungus
1 Leela=Mahte
1 leelaks
1 leelijahs
1 leels
1 Leeluma^
1 Leeśma
1 Leeta
1 Leetas
1 leez
1 Leezibu
1 lezz
1 Lihgśmiba
1 lihgśmojeehs
1 Lik§tu
1 likkśchu
1 likkuśchi
1 liks
1 likti
1 lohzitu
1 luhd§
1 Luhgśchana
1 Luhgśchanas
1 Luhgśchanu
1 Luhko
1 luhko
1 Luhpas
1 Luk
1 Mahlu
1 Mahtehm
1 Mahtes
1 Mahtu
1 Mai§e
1 Maiśus
1 Malka
1 malt
1 manna^
1 manna^s
1 mannahm
1 mannai
1 manneem
1 Manni
1 mannis
1 manno^s
1 Mans
1 mans
1 me§tees
1 Meeru
1 Meeśas
1 Meeśu
1 Mehle
1 Mehra=Aukli
1 Mehrķi
1 Mehśleem
1 Meitai
1 mekle
1 mekledami
1 mekleja
1 Melluma
1 Meśli
1 mett
1 mettuśchi
1 Mihletajus
1 Mihļotajeem
1 miht
1 mittejahs
1 Mitteśchanas
1 mittetees
1 mohza
1 Muhŗus
1 Muhśa
1 muhśahm
1 muhśus
1 Mums
1 Muttei
1 Muttes
1 Na§tahm
1 Na§tas
1 nahkahs
1 nahks
1 nahkt
1 Nahśchu
1 Nahwe
1 nahze
1 nahzi
1 nahzis
1 Nammi
1 Nammu
1 Nammus
1 Naudu
1 Nazaree#ŗi
1 Ne
1 ne§chehliga
1 Neewaśchanas
1 nejauks{ne^ jauks}
1 neka^
1 neko
1 Nelaimibu
1 neleetas
1 Neleetibu
1 neleetigas
1 ņemm
1 Neśchķih§tee
1 Neśchķih§tibu
1 neśs
1 neśśam
1 Netaiśnibu
1 nezeenigs
1 No§chehlośchanu
1 no§chehlotu
1 No§eegumus
1 no§kattahs
1 no§kummuśchas
1 No§kumśchanu
1 no§pree§tu
1 Nodaļļahm
1 nodewis
1 nodohmajs
1 nodurti
1 nogah§ta
1 nogree§tu
1 nogurruśi
1 nokaŗŗ
1 Nokautee
1 nokauteem
1 noklih§t
1 nokrittis
1 nolau§ijs
1 nolau§is
1 nomaitahs
1 nomaitajśchi
1 nomettis
1 nomirruśchi
1 nopelnijśchi
1 noplehśis
1 noteekam
1 notekk
1 Nu
1 pa§ih§t
1 pa=aug§tinajs
1 pabeid§is
1 padarrijśchi
1 Padebbeśi
1 Padebbeśim
1 padewuśchees
1 padohd
1 pagahjuścha^
1 pagahjuścha^s
1 Pagaņi
1 pahrbaudam
1 pahrgroh§itu
1 Pahrkahpśchanas
1 Pahrkahpśchanu
1 pahrkahpuśchi
1 pahrwarrejs
1 Pakkaļd§inneji
1 paklauśiji
1 paleezi
1 Palid§ibas
1 Paliga
1 Paligu
1 Palihd§ibu
1 palizzis
1 Pamattus
1 Pameśli
1 pamirre
1 pamirruśchi
1 panahk
1 parahdijśchi
1 Parahdiśchanas
1 Parahdiśchanu
1 parahditees
1 Paśaules
1 paśneed§
1 patihk
1 Pawehleśchanas
1 pawehrtijs
1 pazehlis
1 pazehluśchi
1 pazell
1 pazeļļam
1 pee=ehdinajs
1 peed§erśees
1 peed§irdinajs
1 peeehdinati
1 peekuśśuśchi
1 peeliktas
1 peemeklehs
1 peemeklejs
1 peeminn
1 peeminnedams
1 peeminneśi
1 PEeminni
1 Peeminni
1 Peens
1 peepildijs
1 peeśakka
1 peeśaukt
1 Peetizziba
1 Pehdas
1 Pelno^s
1 Pihśchlo^s
1 Pihśchlus
1 pilns
1 Pilsśahta^
1 Pilsśahteem
1 Pinnekļo^s
1 pirmak
1 plaukśchķina
1 poh§tijs
1 Poh§tiśchana
1 poh§titi
1 Pohdneeka
1 praśśa
1 Praweeścheem
1 Praweeśchu
1 Pree§teŗeem
1 Pree§teri
1 Pree§teŗu
1 Pree§teŗus
1 Preekśch=Galleem
1 Preekśch=Muhri
1 preekścha
1 preekśchajahm
1 Preekśchu
1 Preeku
1 preezajahs
1 Preezajees
1 preezigu
1 pretti
1 Prettineeka
1 Prettineekam
1 prettiturrejśchees
1 Puiśchi
1 Puppas
1 Purpuŗa
1 Putni
1 Raddeem
1 Raddu
1 Rak§ta
1 Rak§ti
1 raud§ija
1 rauda
1 raudaht
1 raudaja
1 Raudo=D§eeśmu
1 raugi
1 red§etu
1 Red§i
1 red§i
1 Rihk§ti
1 Rihkeem
1 Rohka^
1 ruhktas
1 Ruhktumeem
1 śa§pahrditu
1 Śa=eeśchanas
1 Śa=eeśchanu
1 śagahnijs
1 śagahniti
1 śagruhdis
1 śahk
1 Śahrņi
1 śakkam
1 śakku
1 śakri§t
1 śalau§ijs
1 śamaitaht
1 śaminnis
1 śaplohśijs
1 śarkans
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015