Vārdformu biežuma vārdnīca (Rav1767_SD)

 

Kopējais vārdformu skaits: 976
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2498

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

68	man
59 tu
50 śwehdeena^
44 pehz
40 un
38 ka`
37 tew
36 ne
36 to
34 ar
32 kas
30 no
29 waśśaras=śwehtku
28 kungs
27 atśwehtes
25 tad
24 es
24 irr
22 pee
21 par
19 deewa
19 je§us
18 deews
17 ja
17 tas
16 kad
16 us
15 kri§tus
15 mans
15 ta
14 leeldeenas
14 śwehtkeem
14 zaur
13 gan
12 dohd'
12 preek§ch
12 tam
10 eek§ch
10 ko
10 śirds
9 arr
9 deena^
9 nahz'
9 padeśmita^
9 tawu
9 tohp
9 ween
8 ak
8 debbes
8 deenas
8 jel
8 kur
8 lai
8 mums
8 pats
8 tahs
7 behdas
7 bes
7 bet
7 eśmu
7 grehku
7 it
7 śe§ta^
7 swaig§nes
7 tur
7 weens
6 buhs
6 eet
6 jeb
6 ohtra^
6 paśaules
6 peekta^
6 pirma^
6 tee
6 teem
6 tik
6 war
6 zettorta^
5 debbeśim
5 dehls
5 diwide§mita^
5 duśmahm
5 elles
5 eśśi
5 grehkeem
5 ir
5 nahk
5 nahwi
5 nu
5 preeku
5 ścho
5 śew
5 taweem
5 taws
5 treścha^
5 wahrdu
5 warri
4 adwents=śwehdeena^
4 awju
4 behda^s
4 deewiņ
4 deewu
4 je§iņ
4 je§u
4 jo
4 kam
4 klaht
4 ma§
4 mohkahm
4 nahwes
4 pe§titais
4 preeks
4 śawu
4 schehla§tibas
4 śeptita^
4 śwehtu
4 tewi
4 wehl
4 zilweks
3 a§tota^
3 alla§ch
3 arri
3 behrns
3 d§ihwibu
3 d§ihwoht
3 debbeśi
3 dewita^
3 diwideśmita^
3 eij
3 gadda^
3 glahb'
3 gohdu
3 jau
3 labpraht
3 leelas
3 ļohti
3 mahja^s
3 mai§es
3 mannim
3 marias
3 mohzibahm
3 muh§chiba^
3 muh§chigi
3 muhs
3 pakkaļ
3 paśchu
3 peed§immis
3 pehdeja^
3 pret
3 śche`
3 śirdi
3 śwehtas
3 śwehts
3 ta`
3 tahm
3 tawus
3 tewim
3 tohs
3 widdus=deena^
3 wiņņa
3 woi
2 §chehligi
2 §pehj'
2 §tarp
2 apnikśchanu
2 atees
2 atkal
2 atminnahs
2 baggats
2 behdahm
2 bih§tohs
2 bij
2 bohja^
2 brehz
2 brihni§chķs
2 buhdams
2 d§ihwo
2 d§immis
2 da§chkahrt
2 darri
2 darru
2 debbeśi^
2 dohma
2 dohmas
2 drih§
2 duśmas
2 duśmibu
2 eekśch
2 elj'
2 gans
2 gars
2 glahbi
2 gohda
2 grib
2 gribbi
2 ihpaśchumu
2 jauna^
2 jums
2 kahdas
2 kaŗŗu
2 kaut
2 klauśśa
2 krohni
2 kru§ta
2 kru§ts
2 kunga
2 kurśch
2 labbu
2 leekahs
2 leeldeenas=śwehtku
2 leels
2 luhd§ams
2 ļaudis
2 manna^
2 mannu
2 meers
2 mehds
2 mekle
2 mirdams
2 mohdrigs
2 nabbags
2 nahwe
2 pa§uddis
2 palihd§i
2 paļaujahs
2 paśauli
2 patees
2 peedohd
2 peeśauzu
2 preeka
2 preezigi
2 prettineeks
2 pulziņu
2 rahd'
2 schehla§tibu
2 ścheitan
2 śchodeen
2 seemas=śwehtkeem
2 seemas=śwehtku
2 śen
2 śirdi^
2 śwehta
2 śwehtigu
2 tadehļ
2 taggad
2 tai^
2 teeścham
2 tikkai
2 tizziba^
2 tizzibiņas
2 tre§cha^
2 truhk§t
2 tuwu
2 wahrdeem
2 wahrds
2 waļļa^
2 weenu
2 weeśis
2 wellu
2 wels
2 wi§s
2 wiltibu
2 wiņsch
2 wiśśa
2 wiśśai
2 zilweziņśch
1 1767
1 §chehligs
1 §chehlodams
1 §cheligi
1 §chķih§tita
1 §chķih§ts
1 §chķih§tu
1 §chķinķot
1 §chķiŗ
1 §chķirt
1 §kattees
1 §katteet
1 §kattiht
1 §kattiśchohs
1 §kubbina
1 §paidihs
1 §pee§ch
1 §pee§ts
1 §pihd
1 §pirkts
1 §tah§ta
1 §tahw
1 §tarpa^
1 §teids
1 §tipra^
1 §tiprais
1 §tipri
1 ahtri
1 ais§kreet
1 aiseet
1 aiskahrśchu
1 aiskawe
1 aiskawehts
1 aismigt
1 aiswaddi
1 aiswe§ts
1 aizinahts
1 alla§chiņ
1 ammatu
1 ap§chehlojees
1 ap§chehlotais
1 ap§weizina
1 apdohmatu
1 apgahnihts
1 apgehrbu
1 appak§ch
1 aprihtu
1 apśed§is
1 apśwehti
1 apśwehtihts
1 arrid§an
1 aśśini^s
1 aśśinim
1 aśśinis
1 at§chķiŗŗahs
1 at§pihd'
1 at§pihdeht
1 at§tahj
1 at§tahśi
1 at§taht
1 at§tahts
1 atdoht
1 ateet
1 atgree§ch
1 atgree§chahs
1 atmak§ahts
1 atnahkśchanu
1 atnahkśi
1 atnahzis
1 atne§s
1 atne§ts
1 atneśdams
1 atpe§tijs
1 atpelnijs
1 atra§ts
1 atraddiśi
1 atreebtees
1 atśwehte^
1 atwerri
1 aug§cham
1 aug§ta^
1 aug§ti
1 aug§ts
1 augligi
1 augs
1 auśis
1 azzim
1 azzu
1 badda
1 baggatigi
1 baida
1 bailehm
1 bailejohs
1 balķi
1 barribu
1 baŗŗoht
1 behg
1 behgs
1 behrnam
1 behrneem
1 behrni
1 behrniņ§ch
1 behrniņam
1 behrniņu
1 beid§ama
1 beid§u
1 besdeewigi
1 blehdibahm
1 blehņu
1 braukdams
1 breeśmigs
1 brih§cham
1 brihnijeetees
1 bruhtgans
1 bruhti
1 buhśchana^
1 buhśchu
1 d§en
1 d§ennees
1 d§ihwiba
1 d§ihwodams
1 d§ihwośchana^
1 d§ihws
1 d§irdamas
1 d§irdeht
1 da§chu
1 dabbuju
1 dahrgi
1 daļļa
1 darbi
1 darbiņeem
1 darbs
1 darbus
1 darr'
1 daud§
1 debbes=braukśchanas=deena^
1 debbesbraukśchanu
1 deeniņa
1 deenu
1 deewam
1 deewiņ§ch
1 deewiņam
1 deewiņśch
1 dehlu
1 dehļ
1 deld'
1 deldeśi
1 deśmita
1 deśmita^
1 dewis
1 dohd
1 dohmaju
1 dohmu
1 dohs
1 dohśees
1 dohśi
1 doht
1 draud§e
1 draud§e^
1 draud§es
1 draud§iht'
1 draugu
1 drehbe^s
1 drohśchiba^
1 dru§ziņas
1 dubļeem
1 durwis
1 durwja
1 duśmibas
1 duśmiga
1 dwehśeli
1 dwehś'le
1 ee=eet
1 ee§pee§tas
1 eed§imśchanas
1 eegribbeśchanu
1 eeleiji
1 eemihļo
1 eenaidibu
1 eenih§t
1 eepreezatais
1 eepreezinaśchanas
1 ees
1 ehdahs
1 ehku
1 ehna
1 ell'
1 elle^
1 eņģeliśchi
1 eņģeļus
1 frölich
1 gadda
1 gadskahrta
1 gaidama
1 gaidijs
1 gaiśmas
1 gaiśmiņa
1 gallam
1 gals
1 ganneem
1 garru
1 gattawu
1 glahbj
1 glahbśchanu
1 glahbtu
1 gohdibas
1 gohds
1 gottlob
1 gree§chas
1 grehkus
1 gribb'
1 gribbedams
1 gudras
1 gudrineeks
1 gudrs
1 gudru
1 ih§ta^
1 ihpaśchiba^s
1 ikkatram
1 ikkurśch
1 ikweenam
1 ikweens
1 is
1 isahrdijs
1 isbaidih§'
1 isbaidihts
1 isbrihnitees
1 isbrihnojśchees
1 isd§innis
1 isdohśees
1 isleekahs
1 isņemtas
1 ispu§chko
1 isteiks
1 jahnis
1 jahņa
1 jaukaki
1 jauki
1 jauna
1 jauneem
1 jauns
1 jaunu
1 je§uliņam
1 je§uliņu
1 jeśiņ
1 jesus
1 juhŗa
1 juhs
1 jumprawiņas
1 k
1 ka
1 ka^
1 ka`{kae}
1 kah§ahm
1 kahrdina
1 kait
1 kar§tums
1 kauna^
1 kehniņ§ch
1 kehniņśch
1 kehniņu
1 kihlu
1 klauśams
1 klauśi
1 klauśihts
1 kluśśetu
1 krehśla
1 kremt
1 kri§t'
1 kri§tigi
1 kri§titaja
1 kri§tu
1 kriśchjana
1 kuhtiņa^
1 kuhts
1 kungu
1 kurls
1 kuŗŗa
1 kwee§chu
1 lab
1 labb'
1 labba
1 labbais
1 labs
1 lah§teem
1 laika^
1 laiks
1 laiku
1 laiwa
1 laizigs
1 laiziņa
1 lauka^
1 lauks
1 leekuļi
1 leela^
1 leela^s
1 leeldeenas=śwehtko^s
1 leelees
1 leetas
1 leez
1 lehnam
1 leij'
1 lez
1 lih§beti
1 lihd§
1 lihd§eht
1 lihg§miba
1 lizzis
1 luhd§
1 luhd§'
1 luhd§ohs
1 luhgśchanu
1 ļahwi
1 ļauneem
1 ļaunu
1 ļautiņeem
1 ļautiņi
1 ma§ga
1 mahja^
1 mahzibas
1 mahzihts
1 mai§ite
1 mai§iti
1 mak§aśchu
1 mak§aśi
1 malla^s
1 manna
1 mannahm
1 mannam
1 manni
1 maria
1 mattiht
1 meeru
1 meeś'
1 meeśas
1 mehlehm
1 mehms
1 mehs
1 mekledams
1 mekleju
1 mihl'
1 mihletajeem
1 mihlibu
1 mihlojahs
1 mihļakais
1 mihļo
1 mihļoht
1 mihļu
1 mihti
1 mikkeļa
1 mir§t
1 mirrons
1 mirroņeem
1 mirśchana
1 mohkas
1 mohzibas
1 muh§ch
1 muh§cham
1 muh§chibas
1 muh§chiga^
1 muhśu
1 mutt'
1 mutti
1 na§ta
1 nabagu
1 nabbad§iņśch
1 nabbagam
1 naģģo^s
1 nahk§i
1 nahkam
1 nahks
1 nahku
1 nahzi
1 ne=ee§pehjamas
1 ne§chķih§teem
1 ne§pehziba^
1 ne§s
1 neatgree§ts
1 nelabbas
1 neno§eed§igu
1 neśś'
1 neśśi
1 nihdetajeem
1 nikni
1 niknu
1 nodewis
1 nodohd
1 nodohmaht
1 nogree§ch
1 nokaut
1 nolikta
1 nolizzis
1 nonahwedams
1 notikt
1 ņehmis
1 ņem
1 ņiknu
1 ohtra^{ohtr#}
1 pa
1 pa§tahweht
1 pa§tara
1 pa§uddinahs
1 pa§uddinahts
1 pabaŗŗoht
1 padohmneeks
1 paganeem
1 paglahbjumu
1 paglahbśchan'
1 pahr
1 pahr§peht
1 pahrmettiśi
1 pahrmijis
1 paklau§i
1 paklauśigs
1 paklauśiśchanu
1 paklauśśa
1 paklihduśchu
1 pakrittis
1 paldeews
1 paleek
1 paleeku
1 paleezi
1 paliga
1 paligus
1 palihd§
1 palihd§'
1 palihd§eht
1 palihd§etais
1 paļaujohs
1 pamanniht
1 pamohdina
1 papillam
1 parads
1 paradu
1 parahda
1 paśargi
1 paśaule
1 paścha
1 paścha^
1 paśchahm
1 paśchas
1 paśluddinaśchanas
1 paśluddini
1 pateikt
1 patikt
1 patrauz'
1 paturrat
1 patwehruma^
1 patweŗ
1 patweŗŗahs
1 pawadda
1 pawehl'
1 pazeeśchanu
1 pe§ti
1 pe§tiht
1 pe§titaju
1 pe§titi
1 pe§titus
1 pee=eeśchan'
1 pee=eh§tees
1 pee=ehdinaht
1 peed§imt
1 peeder
1 peedohmu
1 peekeŗŗahs
1 peeluhgtees
1 peemekleśchanas
1 peemettiśi
1 peenahkahs
1 peeņem
1 peeśauz
1 peeśohlijs
1 peetizzibu
1 pehda^s
1 pehdahm
1 pelnees
1 perśoni
1 pilna
1 pils
1 pinnahs
1 pirms
1 plehśigs
1 prahtam
1 praweeścheem
1 preeka^
1 preezajees
1 preezaśees
1 preeziņu
1 pretti
1 prohtu
1 puhķis
1 puhpuļu=śwehdeena^
1 puķķes
1 pulk'
1 pulku
1 putnu
1 r
1 rahd
1 rahdahs
1 rahdees
1 rai§es
1 rak§to^s
1 raud§iht
1 raud§ijees
1 raugu
1 red§
1 reeziņu
1 remdeht
1 rihga^
1 rohkahm
1 rohkas
1 ruhkdams
1 runnaht
1 runnaju
1 śagaidu
1 sahles
1 śahpehm
1 śajaukt
1 śajehd§ahs
1 śaldakais
1 śalihd§ina
1 śamaita
1 śamaitajohs
1 samariteris
1 śarak§titas
1 śatai§ijs
1 śataiśa
1 śataiśihts
1 satana
1 satans
1 śatanu
1 śatwehrśi
1 śaulite
1 śauz
1 śawa^
1 śaweddihs
1 śazzidams
1 ścha^s
1 śchahdu
1 śchis
1 schkih§tiśchanas
1 śchohs
1 śchurp
1 śehkla
1 semme^
1 semmehm
1 śewi
1 śi§tees
1 śirdigi
1 śirdis
1 śirdsbailiba^
1 śirmeem
1 śirśniņa
1 śirśniņa^
1 śittis
1 skabbargu
1 ślauki
1 ślawejat
1 śmagga
1 śmahd
1 śohgis
1 śohliśchanu
1 spahrno^s
1 śpehj
1 spehka
1 śpehku
1 śpihd
1 spittaligi
1 stundiņśch
1 stundiņu
1 stundu
1 śuht
1 śuhti
1 swaig§nes{swai§nes}
1 swaig§niti
1 śwehdeenu=un
1 swehrs
1 śwehta^
1 śwehtais
1 śwehtiba
1 śwehtibas
1 śwehtigi
1 śwehtigs
1 śwehtiśchanas
1 śwehtko^s
1 śwehtku
1 śwehtku=ewangeliumeem
1 śwehtkus
1 śwehtus
1 śweścha^
1 śwezśchu
1 tahļu
1 tai
1 taiśnu
1 tatśchu
1 tauta
1 tawa
1 tawa^
1 tawa^s
1 tawahm
1 tawam
1 tawas
1 tawo^s
1 tehwa=semm'
1 tehwa=semmes
1 tehwam
1 tehws
1 teikt
1 teiz
1 teiz'
1 teizams
1 teizu
1 tewis
1 tihtu
1 tiz
1 tizz'
1 tizzibiņu
1 tizzis
1 tohpam
1 tohpu
1 tomehr
1 trihskahrtigs
1 trihsweenibas
1 triju
1 truhks
1 tuhk§tośchus
1 tuhk§tośchus{tuhķ§tośchus}
1 turpu
1 turrehs
1 turri
1 turrohs
1 tuwaku
1 usaugt
1 usbah§chahs
1 usbraukśchu
1 usmoh§tees
1 usrunni
1 ustizz'
1 uswarreht
1 uswarrejams
1 uswarreśchu
1 waddijs
1 wah§chu
1 wahrda
1 wahrdiņa^
1 wahrtiņi
1 wahti^s
1 waid§iņu
1 waida^
1 waideht
1 waijaga
1 waimanna^s
1 waimannas
1 wakkariņśch
1 wakkars
1 waldijs
1 walloda
1 warras
1 warretu
1 warroht
1 warru
1 waśśaras
1 waśśaras=śwehtko^s
1 weddihs
1 weh§tneśchi
1 wehjśch
1 wehlejohs
1 wehtrahm
1 wella
1 wellam
1 welti
1 wezzakeem
1 wihna=kalnu
1 wihnu
1 wilks
1 wiltigeem
1 wiltigi
1 wiltu
1 wiltus
1 wiņ§ch
1 wiņņas
1 wiņņeem
1 wiņņu
1 wiņśch
1 wiśśa^s
1 wiśśahm
1 wiśśas
1 wiśśeem
1 wiśśur
1 wiśśus
1 wiśśuwalditais
1 zee§ch
1 zee§dami
1 zehlees
1 zelliņśch
1 zelliņu
1 zelt
1 zeļ
1 zeļļu
1 zerredams
1 zettortta^
1 zihnijahs
1 zihnijees
1 zilwekeem
1 zilweki
1 zilwezibu
1 zilweziņ§ch
1 zitkahrt
1 zitteem
1 zittus
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015