Vārdformu biežuma vārdnīca (Rav1767_SD)

 

Kopējais vārdformu skaits: 1051
Kopējais vārdlietojumu skaits: 2498

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

63	man
55 Tu
50 Śwehdeena^
44 pehz
33 Tew
32 un
31 ne
29 to
29 Waśśaras=Śwehtku
28 Kungs
27 Atśwehtes
25 ka`
24 ar
23 es
23 irr
22 no
21 Kas
19 Deewa
19 Je§us
18 Deews
18 par
18 pee
15 Kri§tus
14 Leeldeenas
14 Śwehtkeem
14 tad
13 gan
13 Ka`
12 us
11 kas
11 preek§ch
11 Tad
10 Ar
10 ja
10 kad
10 Śirds
10 tas
10 zaur
9 arr
9 Deena^
9 mans
9 padeśmita^
9 Tawu
9 tohp
9 ween
8 Debbes
8 Deenas
8 jel
8 No
8 ta
8 Un
7 Behdas
7 eśmu
7 Grehku
7 Ja
7 mums
7 Swaig§nes
7 Ta
7 tam
7 Tas
7 To
7 weens
6 Bet
6 buhs
6 Dohd'
6 dohd'
6 eek§ch
6 eet
6 Kad
6 ko
6 Mans
6 nahz'
6 Paśaules
6 pats
6 teem
6 war
5 ak
5 Debbeśim
5 Dehls
5 Diwide§mita^
5 Duśmahm
5 Elles
5 eśśi
5 Grehkeem
5 it
5 jeb
5 kur
5 Man
5 nahk
5 Nahwi
5 Ne
5 Ohtra^
5 Peekta^
5 Pirma^
5 Preeku
5 Śe§ta^
5 śew
5 tahs
5 Tam
5 tee
5 tik
5 Wahrdu
5 warri
5 Zettorta^
4 Adwents=Śwehdeena^
4 Awju
4 Behda^s
4 bes
4 Deewiņ
4 Deewu
4 Eek§ch
4 Je§iņ
4 Je§u
4 klaht
4 Ko
4 Lai
4 lai
4 ma§
4 Mohkahm
4 Nahwes
4 Pe§titais
4 Pee
4 Preeks
4 śawu
4 Schehla§tibas
4 ścho
4 Taweem
4 Taws
4 tew
4 Treścha^
4 tu
4 tur
4 Us
4 Zaur
4 Zilweks
3 A§tota^
3 Ak
3 alla§ch
3 arri
3 Behrns
3 Bes
3 D§ihwibu
3 d§ihwoht
3 Debbeśi
3 Dewita^
3 eij
3 Gadda^
3 glahb'
3 Gohdu
3 ir
3 jau
3 Kam
3 Kur
3 labpraht
3 leelas
3 ļohti
3 Mahja^s
3 Mai§es
3 mannim
3 Marias
3 Mohzibahm
3 Muh§chiba^
3 muh§chigi
3 Nahz'
3 nu
3 pakkaļ
3 Par
3 paśchu
3 peed§immis
3 pehdeja^
3 Śeptita^
3 Śirdi
3 śwehts
3 śwehtu
3 tahm
3 Tahs
3 Tawus
3 Tewi
3 Tur
3 wehl
3 Widdus=Deena^
3 wiņņa
2 §chehligi
2 §pehj'
2 §tarp
2 Apnikśchanu
2 atees
2 atkal
2 atminnahs
2 baggats
2 Behdahm
2 bih§tohs
2 bij
2 bohja^
2 brehz
2 brihni§chķs
2 buhdams
2 d§ihwo
2 d§immis
2 darri
2 darru
2 Debbeśi^
2 Diwideśmita^
2 dohma
2 Dohmas
2 drih§
2 Duśmas
2 Duśmibu
2 eekśch
2 Elj'
2 Gans
2 Gars
2 glahbi
2 grib
2 gribbi
2 Jhpaśchumu
2 Jo
2 jo
2 Jr
2 Jt
2 kahdas
2 Kaŗŗu
2 klauśśa
2 Krohni
2 Kru§ta
2 Kru§ts
2 Kunga
2 Kurśch
2 labbu
2 leekahs
2 Leeldeenas=Śwehtku
2 leels
2 luhd§ams
2 Ļaudis
2 mannu
2 Meers
2 mehds
2 mirdams
2 mohdrigs
2 muhs
2 nabbags
2 Nahwe
2 Nu
2 pa§uddis
2 Palihd§i
2 paļaujahs
2 Paśauli
2 patees
2 Pats
2 peeśauzu
2 Preeka
2 preezigi
2 pret
2 Prettineeks
2 Pulziņu
2 rahd'
2 śche`
2 Schehla§tibu
2 ścheitan
2 śchodeen
2 śe§ta^
2 Seemas=Śwehtkeem
2 Seemas=Śwehtku
2 śen
2 Śirdi^
2 śwehta
2 śwehtas
2 śwehtigu
2 Ta`
2 tadehļ
2 taggad
2 tai^
2 teeścham
2 Tewim
2 tikkai
2 Tizziba^
2 Tizzibiņas
2 tohs
2 Tre§cha^
2 truhk§t
2 tuwu
2 Wahrdeem
2 Wahrds
2 waļļa^
2 weenu
2 Weeśis
2 Wellu
2 Wels
2 wi§s
2 Wiltibu
2 Wiņsch
2 wiśśa
2 wiśśai
2 Woi
2 Zilweziņśch
1 1767
1 §chehligs
1 §chehlodams
1 §cheligi
1 §chķih§tita
1 §chķih§ts
1 §chķih§tu
1 §chķinķot
1 §chķiŗ
1 §chķirt
1 §kattees
1 §katteet
1 §kattiht
1 §kattiśchohs
1 §kubbina
1 §paidihs
1 §pee§ch
1 §pee§ts
1 §pihd
1 §pirkts
1 §tah§ta
1 §tahw
1 §tarpa^
1 §teids
1 §tipra^
1 §tiprais
1 §tipri
1 ahtri
1 ais§kreet
1 aiseet
1 aiskahrśchu
1 aiskawe
1 aiskawehts
1 aismigt
1 aiswaddi
1 aiswe§ts
1 aizinahts
1 alla§chiņ
1 Ammatu
1 Ap§chehlojees
1 Ap§chehlotais
1 ap§weizina
1 apdohmatu
1 apgahnihts
1 Apgehrbu
1 appak§ch
1 aprihtu
1 apśed§is
1 apśwehti
1 apśwehtihts
1 arrid§an
1 Aśśini^s
1 Aśśinim
1 Aśśinis
1 at§chķiŗŗahs
1 at§pihd'
1 at§pihdeht
1 At§tahj
1 at§tahśi
1 at§taht
1 at§tahts
1 atdoht
1 ateet
1 atgree§ch
1 atgree§chahs
1 atmak§ahts
1 Atnahkśchanu
1 atnahkśi
1 atnahzis
1 atne§s
1 atne§ts
1 Atneśdams
1 atpe§tijs
1 atpelnijs
1 atra§ts
1 atraddiśi
1 atreebtees
1 Atśwehte^
1 atwerri
1 aug§cham
1 aug§ta^
1 aug§ti
1 aug§ts
1 augligi
1 augs
1 Auśis
1 Azzim
1 Azzu
1 Badda
1 baggatigi
1 baida
1 Bailehm
1 bailejohs
1 Balķi
1 Barribu
1 baŗŗoht
1 behg
1 behgs
1 Behrnam
1 Behrneem
1 Behrni
1 Behrniņ§ch
1 Behrniņam
1 Behrniņu
1 beid§ama
1 beid§u
1 Besdeewigi
1 bet
1 Blehdibahm
1 Blehņu
1 braukdams
1 breeśmigs
1 Brih§cham
1 Brihnijeetees
1 Bruhtgans
1 Bruhti
1 Buhśchana^
1 buhśchu
1 D§en
1 d§ennees
1 D§ihwiba
1 d§ihwodams
1 D§ihwośchana^
1 D§ihws
1 d§irdamas
1 d§irdeht
1 Da§chkahrt
1 da§chkahrt
1 da§chu
1 dabbuju
1 dahrgi
1 Daļļa
1 Darbi
1 Darbiņeem
1 Darbs
1 Darbus
1 darr'
1 daud§
1 Debbes=Braukśchanas=Deena^
1 Debbesbraukśchanu
1 Deeniņa
1 Deenu
1 Deewam
1 Deewiņ§ch
1 Deewiņam
1 Deewiņśch
1 Dehlu
1 dehļ
1 deld'
1 deldeśi
1 deśmita
1 Deśmita^
1 dewis
1 diwideśmita^
1 Dohd
1 dohmaju
1 dohmu
1 dohs
1 dohśees
1 dohśi
1 doht
1 Draud§e
1 Draud§e^
1 Draud§es
1 Draud§iht'
1 Draugu
1 Drehbe^s
1 Drohśchiba^
1 Dru§ziņas
1 Dubļeem
1 Durwis
1 Durwja
1 Duśmibas
1 duśmiga
1 Dwehśeli
1 Dwehś'le
1 ee=eet
1 ee§pee§tas
1 Eed§imśchanas
1 Eegribbeśchanu
1 eeleiji
1 eemihļo
1 Eenaidibu
1 eenih§t
1 Eepreezatais
1 Eepreezinaśchanas
1 ees
1 ehdahs
1 Ehku
1 Ehna
1 Ell'
1 Elle^
1 Eņģeliśchi
1 Eņģeļus
1 Es
1 Frölich
1 Gadda
1 Gadskahrta
1 gaidama
1 gaidijs
1 Gaiśmas
1 Gaiśmiņa
1 Gallam
1 Gals
1 Ganneem
1 Garru
1 gattawu
1 glahbj
1 Glahbśchanu
1 Glahbtu
1 Gohda
1 gohda
1 Gohdibas
1 Gohds
1 Gottlob
1 gree§chas
1 Grehkus
1 gribb'
1 gribbedams
1 gudras
1 Gudrineeks
1 gudrs
1 Gudru
1 ih§ta^
1 ikkatram
1 ikkurśch
1 ikweens
1 is
1 isahrdijs
1 isbaidih§'
1 isbaidihts
1 isbrihnitees
1 isbrihnojśchees
1 isd§innis
1 isdohśees
1 isleekahs
1 isņemtas
1 ispu§chko
1 isteiks
1 Jahnis
1 Jahņa
1 jaukaki
1 jauki
1 jauna
1 Jauna^
1 jauna^
1 jauneem
1 Jauns
1 jaunu
1 Je§uliņam
1 Je§uliņu
1 Jeb
1 Jeśiņ
1 Jesus
1 Jhpaśchiba^s
1 Jkweenam
1 Jrr
1 Juhŗa
1 Juhs
1 Jumprawiņas
1 Jums
1 jums
1 K
1 Ka
1 ka^
1 ka`{kae}
1 Kah§ahm
1 kahrdina
1 kait
1 kam
1 Kar§tums
1 Kauna^
1 Kaut
1 kaut
1 Kehniņ§ch
1 Kehniņśch
1 Kehniņu
1 Kihlu
1 klauśams
1 klauśi
1 klauśihts
1 kluśśetu
1 Krehśla
1 kremt
1 Kri§t'
1 kri§tigi
1 Kri§titaja
1 Kri§tu
1 Kriśchjana
1 Kuhtiņa^
1 Kuhts
1 Kungu
1 kurls
1 Kuŗŗa
1 Kwee§chu
1 Lab
1 labb'
1 labba
1 labbais
1 labs
1 Lah§teem
1 Laika^
1 Laiks
1 Laiku
1 Laiwa
1 laizigs
1 Laiziņa
1 Lauka^
1 Lauks
1 Leekuļi
1 leela^
1 leela^s
1 Leeldeenas=Śwehtko^s
1 leelees
1 Leetas
1 leez
1 lehnam
1 leij'
1 lez
1 Lih§beti
1 lihd§
1 lihd§eht
1 Lihg§miba
1 lizzis
1 Luhd§
1 luhd§'
1 luhd§ohs
1 Luhgśchanu
1 ļahwi
1 ļauneem
1 ļaunu
1 Ļautiņeem
1 Ļautiņi
1 ma§ga
1 Mahja^
1 Mahzibas
1 mahzihts
1 Mai§ite
1 Mai§iti
1 mak§aśchu
1 mak§aśi
1 Malla^s
1 manna
1 Manna^
1 manna^
1 mannahm
1 mannam
1 manni
1 Maria
1 mattiht
1 Meeru
1 Meeś'
1 Meeśas
1 Mehlehm
1 mehms
1 Mehs
1 Mekle
1 mekle
1 mekledams
1 mekleju
1 mihl'
1 Mihletajeem
1 Mihlibu
1 mihlojahs
1 mihļakais
1 mihļo
1 mihļoht
1 mihļu
1 mihti
1 Mikkeļa
1 mir§t
1 Mirrons
1 Mirroņeem
1 Mirśchana
1 Mohkas
1 Mohzibas
1 Muh§ch
1 muh§cham
1 Muh§chibas
1 muh§chiga^
1 Muhs
1 muhśu
1 Mums
1 Mutt'
1 Mutti
1 Na§ta
1 nabagu
1 Nabbad§iņśch
1 Nabbagam
1 Naģģo^s
1 nahk§i
1 nahkam
1 nahks
1 nahku
1 nahzi
1 ne=ee§pehjamas
1 ne§chķih§teem
1 Ne§pehziba^
1 ne§s
1 neatgree§ts
1 nelabbas
1 neno§eed§igu
1 neśś'
1 neśśi
1 Nihdetajeem
1 nikni
1 niknu
1 nodewis
1 nodohd
1 nodohmaht
1 nogree§ch
1 nokaut
1 nolikta
1 nolizzis
1 nonahwedams
1 notikt
1 ņehmis
1 ņem
1 ņiknu
1 ohtra^
1 Ohtra^{Ohtr#}
1 pa
1 pa§tahweht
1 Pa§tara
1 pa§uddinahs
1 pa§uddinahts
1 pabaŗŗoht
1 Padohmneeks
1 Paganeem
1 Paglahbjumu
1 Paglahbśchan'
1 pahr
1 pahr§peht
1 pahrmettiśi
1 pahrmijis
1 paklau§i
1 paklauśigs
1 Paklauśiśchanu
1 paklauśśa
1 paklihduśchu
1 pakrittis
1 Paldeews
1 paleek
1 paleeku
1 Paleezi
1 Paliga
1 Paligus
1 palihd§
1 Palihd§'
1 palihd§eht
1 Palihd§etais
1 paļaujohs
1 pamanniht
1 pamohdina
1 papillam
1 Parads
1 Paradu
1 parahda
1 paśargi
1 Paśaule
1 paścha
1 paścha^
1 paśchahm
1 paśchas
1 Paśluddinaśchanas
1 paśluddini
1 pateikt
1 patikt
1 patrauz'
1 paturrat
1 Patwehruma^
1 patweŗ
1 patweŗŗahs
1 pawadda
1 pawehl'
1 Pazeeśchanu
1 pe§ti
1 pe§tiht
1 Pe§titaju
1 pe§titi
1 pe§titus
1 Pee=eeśchan'
1 pee=eh§tees
1 pee=ehdinaht
1 peed§imt
1 peeder
1 Peedohd
1 peedohd
1 peedohmu
1 peekeŗŗahs
1 peekta^
1 peeluhgtees
1 Peemekleśchanas
1 peemettiśi
1 peenahkahs
1 peeņem
1 peeśauz
1 peeśohlijs
1 Peetizzibu
1 Pehda^s
1 Pehdahm
1 pelnees
1 Perśoni
1 pilna
1 pils
1 pinnahs
1 pirma^
1 pirms
1 plehśigs
1 Prahtam
1 Praweeścheem
1 Preek§ch
1 Preeka^
1 preezajees
1 preezaśees
1 Preeziņu
1 Pret
1 pretti
1 prohtu
1 Puhķis
1 Puhpuļu=Śwehdeena^
1 Puķķes
1 Pulk'
1 Pulku
1 Putnu
1 R
1 rahd
1 rahdahs
1 rahdees
1 Rai§es
1 Rak§to^s
1 raud§iht
1 raud§ijees
1 Raugu
1 Red§
1 Reeziņu
1 remdeht
1 Rihga^
1 Rohkahm
1 Rohkas
1 ruhkdams
1 runnaht
1 runnaju
1 śagaidu
1 Sahles
1 Śahpehm
1 śajaukt
1 śajehd§ahs
1 śaldakais
1 śalihd§ina
1 śamaita
1 śamaitajohs
1 Samariteris
1 śarak§titas
1 śatai§ijs
1 śataiśa
1 śataiśihts
1 Satana
1 Satans
1 Śatanu
1 śatwehrśi
1 Śaulite
1 śauz
1 śawa^
1 śaweddihs
1 śazzidams
1 Ścha^s
1 śchahdu
1 Śche`
1 śchis
1 Schkih§tiśchanas
1 Ścho
1 śchohs
1 śchurp
1 Śehkla
1 Semme^
1 Semmehm
1 śeptita^
1 śewi
1 śi§tees
1 śirdigi
1 Śirdis
1 Śirdsbailiba^
1 śirmeem
1 Śirśniņa
1 Śirśniņa^
1 śittis
1 Skabbargu
1 ślauki
1 ślawejat
1 śmagga
1 śmahd
1 Śohgis
1 Śohliśchanu
1 Spahrno^s
1 śpehj
1 Spehka
1 Śpehku
1 śpihd
1 Spittaligi
1 Stundiņśch
1 Stundiņu
1 Stundu
1 Śuht
1 śuhti
1 Swaig§nes{Swai§nes}
1 Swaig§niti
1 Śwehdeenu=un
1 Swehrs
1 Śwehta^
1 Śwehtais
1 Śwehtas
1 Śwehtiba
1 Śwehtibas
1 śwehtigi
1 śwehtigs
1 Śwehtiśchanas
1 Śwehtko^s
1 Śwehtku
1 Śwehtku=Ewangeliumeem
1 Śwehtkus
1 Śwehtu
1 śwehtus
1 śweścha^
1 Śwezśchu
1 ta`
1 tahļu
1 Tai
1 taiśnu
1 tatśchu
1 Tauta
1 Tawa
1 tawa^
1 Tawa^s
1 tawahm
1 Tawam
1 Tawas
1 taweem
1 tawo^s
1 taws
1 Tee
1 Tehwa=Semm'
1 Tehwa=Semmes
1 Tehwam
1 Tehws
1 teikt
1 teiz
1 teiz'
1 teizams
1 teizu
1 tewi
1 tewim
1 Tewis
1 tihtu
1 Tik
1 tiz
1 tizz'
1 Tizzibiņu
1 tizzis
1 tohpam
1 tohpu
1 Tohs
1 tomehr
1 treścha^
1 trihskahrtigs
1 Trihsweenibas
1 Triju
1 truhks
1 tuhk§tośchus
1 tuhk§tośchus{tuhķ§tośchus}
1 turpu
1 turrehs
1 turri
1 turrohs
1 Tuwaku
1 usaugt
1 usbah§chahs
1 usbraukśchu
1 usmoh§tees
1 Usrunni
1 ustizz'
1 uswarreht
1 uswarrejams
1 uswarreśchu
1 waddijs
1 Wah§chu
1 Wahrda
1 Wahrdiņa^
1 Wahrtiņi
1 Wahti^s
1 Waid§iņu
1 Waida^
1 waideht
1 waijaga
1 Waimanna^s
1 Waimannas
1 Wakkariņśch
1 Wakkars
1 waldijs
1 Walloda
1 Warras
1 warretu
1 warroht
1 warru
1 Waśśaras
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015