Vārdformu biežuma vārdnīca (Ps)

 

Kopējais vārdformu skaits: 6070
Kopējais vārdlietojumu skaits: 42524

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1989	un
985 irr
789 to
742 es
619 ne
582 tee
581 kas
569 no
533 ka
528 tas
510 tu
463 wiņ§ch
459 kungs
450 ta
437 wiņņa
427 ar
391 jo
386 us
385 teem
373 deews
373 wiņņu
327 ka`
323 eekśch
266 tawu
261 par
258 tohs
257 weena
243 bet
227 man
219 eśśi
218 tahs
213 lai
213 pee
207 mannu
201 śawu
193 mann
190 pahr
183 tad
182 preekśch
179 tawas
177 manna
168 manni
163 ak
162 kad
151 mannas
145 kunga
144 tawa
136 tohp
134 ko
134 muh§chigi
133 mans
133 tew
126 deewa
126 prett
123 pehz
122 kungu
120 buhs
109 zaur
107 muhśu
107 tam
106 eśmu
103 d§eeśma
100 ta`
97 semmes
93 2
90 deewu
90 mannim
89 tewi
88 weenu
88 wiśśi
87 śirds
85 wahrdu
81 weens
79 ļaudis
77 mehs
75 juhs
74 ir
73 gribbetu
73 mums
72 dahwida
72 tewis
71 1
70 paleek
70 wiņņam
69 §tarp
66 śawas
66 sela
65 lihd§
65 wiśśeem
64 schehla§tiba
63 mannis
63 wiśśu
62 taps
60 dwehśeli
60 kungam
60 muhs
59 aug§ta
58 semmi
58 tawus
57 itt
56 ļaudim
54 preekścha^
53 dwehśele
52 d§eedataja
52 rohkas
50 darrijs
50 śaweem
49 3
49 taweem
48 patt
47 muh§cham
47 zeļļu
45 schehla§tibu
44 4
44 rohku
44 tahm
43 eenaidneekeem
43 kri§tus
43 śawus
43 taiśnibu
43 tawi
42 behrneem
42 darri
42 wiśśas
42 wiśśus
41 darra
41 kauna^
41 teeśu
40 kam
40 labbi
40 taws
39 ļohti
38 apkahrt
38 arrid§an
38 bih§tahs
38 luhd§ama
38 śakka
38 teizeet
37 buhtu
37 manneem
37 tatśchu
37 wiņņas
36 atkaļ
36 bija
36 dohd
36 kur
36 śirdi
36 wahrda
35 tawa^
34 isglahb
34 runna
34 stiprais
34 warr
33 5
33 azzis
33 dehļ
33 eet
33 mannus
32 6
32 behdahm
32 bij
32 semme
31 laika^
31 leek
31 śawa^
31 zik
30 7
30 arri
30 labbu
30 mekle
30 pagaņeem
30 rohka
30 schehla§tibas
30 tur
30 waigu
30 zianas
30 zilweku
29 leelas
29 neds
29 wirs
28 balśi
28 deewam
28 labba
28 peeśauzu
28 preezajahs
28 tik
28 wahrds
28 warru
28 weenumehr
27 §tahw
27 besdeewigu
27 d§ihwo
27 darbus
27 labs
27 patwerums
27 raugi
27 taiśnibas
27 wehl
26 8
26 10
26 behrni
26 daud§
26 i§rae#ļa
26 kohpa
26 pe§tiśchanas
26 pe§tiśchanu
26 tadehļ
25 brihnumus
25 eenaidneeki
25 gann
25 namma
25 śwehtu
25 tapehz
24 gohdibas
24 jehkaba
24 leetas
24 leez
24 taiśniba
24 teeśas
23 appakśch
23 debbeśim
23 deenu
23 eśśam
23 gohdu
23 ķehniņ§ch
23 ļaunu
23 luhd§
23 nahk
23 newaid
23 papreekśchśluddinaśchana
23 preeku
23 tawahm
23 tawam
23 turr
22 §chehligs
22 d§eedajt
22 eebr
22 eenaidneekus
22 etc
22 ja
22 lizzis
22 nahwes
22 pats
22 śawa
22 śawahm
22 ślawehts
22 wal§tibas
21 d§eedaśchu
21 darbu
21 draud§es
21 galwu
21 ilgi
21 likkumus
21 mutte
21 mutti
21 pe§tiśchana
21 zerre
20 atpe§ti
20 auśis
20 behdas
20 gribbu
20 kahda
20 leelu
20 leezibas
20 luhgśchana
20 mannahm
20 palihd§
20 pamahziśchana
20 pateeśiba
20 pawehleśchanas
20 red§
20 wairak
20 wall
20 wiņņeem
20 zeļļahs
20 zilweks
19 azzim
19 behdu
19 besdeewigee
19 bohja^
19 dahwids
19 debbes
19 deena^
19 kalpu
19 kapehz
19 likke
19 luhgśchanu
19 paklauśi
19 paligu
19 pateikśchanas=d§eeśma
19 spehku
19 uhdens
19 usluhko
19 wahrdam
19 wiśśahm
18 9
18 12
18 besdeewigeem
18 derribu
18 kahds
18 klaht
18 kluśśu
18 ļau§chu
18 leels
18 mahzi
18 raddeem
18 raddu
18 śwehti
18 tahļu
18 wahrdeem
18 ween
18 weeta^
18 wehra^
17 atpakkaļ
17 behdigu
17 eenaidneeku
17 grib
17 jepśchu
17 manna^
17 muttes
17 namma^
17 paśchu
17 patihk
17 śirdi^
17 ślaweht
17 ślaweśchu
17 tappe
17 tapt
17 ugguns
17 uppes
17 waiga
17 wairs
17 wiśs
17 zeļļeem
16 §taiga
16 alleluja
16 atgree§
16 bauślibu
16 bes
16 d§eeśmu
16 d§ihwu
16 duśmibas
16 dwehśeles
16 labbumu
16 peederr
16 śchi
16 śwehtigs
16 tahds
16 teiz
15 13
15 buht
15 dohmas
15 eśśu
15 gohdiba
15 i§rae#ls
15 klauśi
15 krahśchna
15 meeśas
15 pa
15 pagaņi
15 paśarga
15 taiśnajs
15 tohpu
15 weetu
15 wiśśa
14 11
14 §tipru
14 behrnu
14 bruņņas
14 bultas
14 darbeem
14 deenas
14 drih§
14 grehkeem
14 kalni
14 kaunu
14 labbad
14 luhgśchanas
14 mahtes
14 mai§i
14 mehle
14 nu
14 pakkaļ
14 paļaujahs
14 paļaujohs
14 pateikt
14 preekśchturramas
14 ścho
14 ślawe
14 stipra
14 stiprums
14 tai
14 taiśnee
14 taiśnu
14 teeścham
14 teikt
14 tewim
14 tomehr
14 wiņņo
14 wiśśai
14 zeļļus
13 aug§ti
13 behrnus
13 d§ihwoht
13 debbeśis
13 eemantojamu
13 grehkus
13 ikdeenas
13 ķehniņa
13 ķehniņu
13 lihgśmojahs
13 meeru
13 mihleju
13 mihļo
13 nammu
13 padarra
13 padohmu
13 palihd§eht
13 parahdijs
13 pateeśibas
13 pateeśibu
13 pateikśchu
13 peeminni
13 red§i
13 śwehta^
13 tautas
13 teeśa
13 turru
13 zilwekeem
12 barribu
12 buhśchu
12 d§eedama
12 d§eeśmahm
12 d§immums
12 darriht
12 eenaidneeks
12 eepreezinaśchanas=d§eeśma
12 ees
12 gribbahs
12 juhŗas
12 kahjas
12 kalneem
12 kalnu
12 mettahs
12 nabbagu
12 pa§ih§t
12 paśargi
12 paśaules
12 pateiz
12 pateizeet
12 peeśauz
12 prahts
12 preezaśees
12 pretti
12 śazziju
12 stipru
12 stiprumu
12 taiśns
12 tappis
12 teekams
12 turreht
12 usturreht
12 wahrdus
12 wainas
12 widdu^
12 zilweki
11 bauślibas
11 besdeewigs
11 d§ihwibu
11 debbeśi
11 debbeśi^s
11 duśmibu
11 gaida
11 jeb
11 ķehniņi
11 klauśa
11 labbas
11 leetu
11 luhpas
11 mahziśchanas=d§eeśma
11 mehli
11 muhśas
11 muhśeem
11 no§eegumu
11 sahle
11 śchurp
11 śew
11 ślawu
11 tappuśchi
11 tukśneśi^
11 usturr
11 walda
11 warretu
11 wiņņi
11 zilweka
10 §innu
10 aismir§tu
10 at§ih§t
10 augļus
10 balśs
10 bruņņahm
10 d§ihwibas
10 eenih§t
10 gohdibu
10 i§rae#lu
10 isglahbs
10 isglahbt
10 jaunu
10 jelle
10 juhda
10 kahdu
10 kalpa
10 kalpam
10 kauli
10 klahjahs
10 korus
10 kri§titas
10 kuŗŗu
10 labdarriśchanahm
10 leela
10 leelahm
10 leeli
10 mahza
10 śeh§ch
10 sohbinu
10 śuhtija
10 śwehtas
10 śwehtee
10 śwehteem
10 waddi
10 wihrs
10 woj
10 zeba&a&ts
10 zerreju
9 14
9 §kattahs
9 agri
9 alla§chiņ
9 apśohliśchanas
9 auśi
9 bauśleem
9 bihjajams
9 bijis
9 d§ihwohs
9 deena
9 dewe
9 draud§i
9 duśmiba
9 eenih§tu
9 eepreezina
9 ih§tenu
9 kamehr
9 kawe
9 leezibu
9 luhpahm
9 mett
9 mutte^
9 nahze
9 nahzeet
9 nakts
9 ņemm
9 netaiśnibu
9 noteek
9 pa§tahw
9 pahrkahpśchanas
9 paligs
9 paliks
9 papillam
9 paścha
9 pateikśchanu
9 pateizu
9 patwerumu
9 pehdigi
9 prahtu
9 preekśchturramahm
9 preezigi
9 rohka^
9 semme^
9 śwehta
9 tahdu
9 taptu
9 tehwi
9 uhdeni
9 wahrdi
9 wiśśu=aug§takajs
9 zauru
9 zeļśch
8 §innamu
8 §wehrejs
8 ap§chehlojees
8 apgaiśmo
8 aug§ts
8 awis
8 bauśli
8 bauśliba
8 behdigs
8 brihdi
8 darbi
8 dohdeet
8 dohma
8 dwehśelei
8 egiptes
8 elkonu
8 gaidu
8 gohds
8 isglahbis
8 jauka
8 jeru§alemes
8 juhŗa
8 juhŗu
8 juhśu
8 kahjahm
8 kahju
8 kalns
8 kalps
8 kuŗŗa
8 labpraht
8 ļauna
8 ļaunadarritajeem
8 leeleem=kungeem
8 leetahm
8 lepnee
8 makśa
8 mannam
8 meitas
8 pa=aug§tinahts
8 padebbeśim
8 pagaņu
8 pagaņus
8 paklauśa
8 paśauli
8 pilna
8 pilsśahta^
8 pirms
8 preezajohs
8 prettineekeem
8 prettineeki
8 prettineekus
8 pulku
8 red§eht
8 runnaju
8 śaule
8 śawa^s
8 śazzija
8 ślawehs
8 spehka
8 spehks
8 śuhd§
8 śwehtumu
8 tawo
8 teizamu
8 turreja
8 waja
8 wal§tibu
8 walgus
8 weenas
8 weetahm
8 wirśu
8 wiśśa^s
8 zitti
7 17
7 §chehligi
7 §taigaju
7 §teid§ees
7 §tipra
7 amen
7 apkaitinaja
7 apśohliśchanu
7 aśśawa
7 atmettis
7 atpe§tijs
7 baggatibu
7 bahr§ibas
7 bauślus
7 behdigus
7 besdeewigo
7 besdeewigus
7 d§enn
7 d§ihwokļeem
7 dahwanas
7 dahwidam
7 darbs
7 deeweem
7 dohs
7 dohśchu
7 doht
7 draud§e
7 draud§ibas
7 eemantohs
7 eemantośchanu
7 eezehlis
7 ehnas
7 elle^
7 gaiśchums
7 gaiśmu
7 galwas
7 garru
7 gawile
7 gluhne
7 gribbi
7 i§rae&ļa
7 isbailehm
7 isdelde
7 isdeldeti
7 isglahbe
7 ispe§ti
7 iswedd
7 iswehlejs
7 jaunibas
7 ka^
7 kahrt
7 kalpeem
7 ķehniņam
7 ķehniņus
7 kohklehm
7 labbo
7 labbums
7 laika
7 laikeem
7 luhd§u
7 mannai
7 meers
7 meeśa
7 meeśahm
7 mekleju
7 neģinot
7 netaiśniba
7 noh§t
7 ohtru
7 pa=aug§tina
7 padebbeśis
7 palihd§iba
7 paścha^
7 pawehlejs
7 peetizzibu
7 pilsśahtu
7 prettineeku
7 śakku
7 śazzihs
7 śirdis
7 ślawejeet
7 śmeekli
7 swehri
7 śwehts
7 teeśahm
7 tikkai
7 turrahs
7 turreśchu
7 tuwu
7 ugguni
7 uhdenim
7 wahrtim
7 walloda
7 warras=darbu
7 wiśśa^
7 zellees
6 15
6 16
6 §elta
6 §inna
6 §inni
6 §tahweht
6 §tipri
6 §tiprinajs
6 aismir§ti
6 akmiņa=kalnu
6 apbehdinahts
6 apśohla
6 at§tahj
6 atmakśa
6 aug§tibas
6 azz
6 bahr§ibu
6 bail
6 behd§e
6 behda^s
6 bih§tohs
6 brihnigi
6 brihnumeem
6 d§eedaht
6 d§ihwoju
6 d§iļļumeem
6 darrija
6 dehla
6 dewis
6 eepreezinaht
6 egiptes=semme^
6 elkons
6 elles
6 eśśus
6 gaddus
6 gallam
6 gars
6 gawilejeet
6 glihtums
6 grehku
6 gull
6 isdeldeht
6 isdohdahs
6 isdohma
6 ispe§tiht
6 isteikt
6 isteiz
6 isweddis
6 jaw
6 judu
6 kahja
6 kaimiņeem
6 kaut
6 ķehniņeem
6 klauśajt
6 kri§titu
6 kruśśu
6 kuŗśch
6 labdarriśchanas
6 laid
6 laiks
6 lauwa
6 leeleem
6 lihgśmibu
6 lohpi
6 makśaśchu
6 mantu
6 me§cha
6 mellus
6 mihle
6 muhśus
6 nabbags
6 nakti^
6 neģģi
6 neno§eed§ibas
6 neno§eed§igu
6 neśs
6 no§eegumus
6 pa§tahwehs
6 pa=aug§tinajees
6 pagalmeem
6 pakalni
6 paļautees
6 pamahziśchanu
6 pamett
6 papreekśchu
6 parahdi
6 paśargaht
6 paśaule
6 pateiks
6 pateikśchana
6 peeminn
6 peeminneśchanu
6 peeminnu
6 peeśaukśchu
6 peeśauze
6 pilsśahta
6 preeks
6 raddijs
6 rauga
6 red§eja
6 red§ejs
6 rihta^
6 runnahs
6 śaites
6 śalau§ch
6 śamaita
6 śapraśchanu
6 śauz
6 śchim
6 śchķih§ta
6 selta
6 śirds=skaidree
6 śohģis
6 śohma=stabulehm
6 starpa^
6 stihgahm
6 śuhd§eśchana
6 śuhta
6 śwehtigi
6 tahdas
6 tai^
6 taiśnas
6 tautahm
6 tehws
6 teikśchanu
6 uppehm
6 uppureśchu
6 waigs
6 wajatajeem
6 wal§tiba
6 wallodu
6 warras
6 warrenajs
6 warreni
6 weenam
6 weetas
6 welti
6 wiltigeem
6 wiņņus
6 wiśsapkahrt
6 wiśśu=aug§taka
6 zeeśchanas
6 zeļļi
6 zerribu
6 zianu
6 zittadi
5 §chehl
5 §kaitiht
5 §taigaht
5 aiseet
5 ap§chehlojahs
5 ap§kaitahs
5 apbehdina
5 aplaupa
5 apślep
5 arrig
5 at§pird§ina
5 at§tahjees
5 aug§tiba
5 aug§tu
5 augśchamzelśchanas
5 bahr§iba
5 behdiga
5 besdeewiga
5 bihśees
5 d§eed
5 d§ennahs
5 d§ert
5 d§ihwus
5 d§iļļumi
5 d§immumu
5 d§ird
5 d§irdeht
5 da§chkahrt
5 daļļa
5 darrijśchi
5 darriśchanahm
5 deewabihjigeem
5 dehlu
5 dohdahs
5 dohmaju
5 drebbeja
5 eemu
5 eepreezinajahs
5 eepreezini
5 eezell
5 eh§t
5 gaddi
5 gawileśchanu
5 ģeķķi
5 glahbt
5 gohda=krehślu
5 gree§chahs
5 gree§ees
5 gudru
5 gultu
5 irraid
5 is
5 isglahbj
5 iswedde
5 jeru§aleme
5 jeru§alemi
5 juhŗa^
5 kahrdinaja
5 kalnus
5 kalpośchanas
5 kappa^
5 kaŗŗa=spehku
5 kaukśchanu
5 kleegśchanu
5 krehśla
5 ku§tahs
5 labbaki
5 labbuma
5 laiku
5 lauka
5 ļaunadarritaji
5 leeku
5 leeli=kungi
5 leelus
5 leeta
5 leezibahm
5 lepnibu
5 likkumeem
5 liks
5 likt
5 ma§
5 mahjas=weetu
5 mahzibas
5 mai§e
5 meera
5 mehles
5 mehnes
5 mittejahs
5 moh§us
5 mohkas
5 nahkt
5 nahwe
5 nahzis
5 nakti
5 nakti^s
5 ņem
5 neneeka
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015