Vārdformu biežuma vārdnīca (Ps)

 

Kopējais vārdformu skaits: 6442
Kopējais vārdlietojumu skaits: 42524

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

1784	un
868 irr
770 to
582 ne
556 es
545 no
487 kas
479 tee
471 ka
417 KUNGS
410 wiņņa
407 ta
401 ar
400 tas
393 tu
377 us
371 teem
358 wiņņu
352 wiņ§ch
338 Deews
314 eekśch
311 ka`
261 tawu
255 tohs
250 par
223 man
213 eśśi
204 pee
204 Un
203 tahs
202 jo
202 mannu
201 śawu
193 mann
189 Jo
186 pahr
179 Es
174 preekśch
167 tawas
158 weena
157 manni
149 tad
146 manna
138 KUNGA
137 mannas
135 tohp
134 muh§chigi
133 tawa
127 ko
125 ak
124 lai
122 bet
122 mans
122 prett
122 Tas
122 tew
121 Bet
120 buhs
117 Jrr
117 pehz
117 Tu
115 kad
113 KUNGU
112 Deewa
111 Wiņ§ch
105 eśmu
103 D§eeśma
102 tam
102 Tee
102 zaur
97 Semmes
95 muhśu
93 2
92 Kas
90 mannim
89 Lai
88 ta`
88 tewi
87 Śirds
87 weenu
85 Wahrdu
79 Ļaudis
77 Deewu
73 gribbetu
73 mums
73 weens
73 wiśśi
71 1
70 Dahwida
70 paleek
70 tewis
69 §tarp
69 mehs
67 wiņņam
66 śawas
66 Sela
65 lihd§
64 Schehla§tiba
64 wiśśeem
63 juhs
63 mannis
62 Ka
62 taps
62 wiśśu
61 WEena
60 Dwehśeli
60 muhs
59 aug§ta
58 Semmi
58 tawus
56 Ļaudim
54 Preekścha^
53 Dwehśele
52 D§eedataja
52 Rohkas
51 ir
50 darrijs
50 śaweem
49 3
49 taweem
48 KUNGAM
48 patt
47 muh§cham
47 Zeļļu
46 itt
45 Kad
45 Schehla§tibu
44 4
44 Rohku
44 tahm
43 Eenaidneekeem
43 Kri§tus
43 Taiśnibu
42 Behrneem
42 śawus
42 Ta
42 wiśśus
41 darra
41 Kauna^
41 Teeśu
39 labbi
39 ļohti
39 wiśśas
38 arrid§an
38 bih§tahs
38 luhd§ama
38 śakka
38 Weena
37 apkahrt
37 buhtu
37 KUNgs
37 manneem
37 wiņņas
36 atkaļ
36 bija
36 kam
36 Śirdi
36 tawi
36 Wahrda
35 Ak
35 darri
35 Ne
35 tawa^
34 DEEWS
34 dohd
34 runna
34 STJPRAJS
34 Tad
34 taws
33 5
33 Azzis
33 dehļ
33 eet
32 6
32 Behdahm
32 mannus
32 Semme
32 warr
31 bij
31 Laika^
31 leek
31 Manna
31 śawa^
30 7
30 arri
30 Pagaņeem
30 Rohka
30 Schehla§tibas
30 Waigu
30 Zianas
30 Zilweku
29 leelas
29 mekle
29 neds
29 wirs
28 Balśi
28 peeśauzu
28 preezajahs
28 Wahrds
28 weenumehr
27 §tahw
27 Darbus
27 Deewam
27 labba
27 labs
27 Patwerums
27 Taiśnibas
27 tik
26 8
26 10
26 Ar
26 Behrni
26 Besdeewigu
26 J§rae#ļa
26 kohpa
26 kur
26 Pe§tiśchanu
26 Wiņņa
25 Brihnumus
25 Eenaidneeki
25 isglahb
25 labbu
25 Namma
25 Pe§tiśchanas
25 wehl
24 d§ihwo
24 Gohdibas
24 Jehkaba
24 Leetas
24 No
24 Taiśniba
24 Teeśas
23 appakśch
23 daud§
23 Debbeśim
23 Deenu
23 eśśam
23 Gohdu
23 Jr
23 Ķehniņ§ch
23 nahk
23 newaid
23 Papreekśchśluddinaśchana
23 Preeku
23 tawahm
23 turr
22 §chehligs
22 Eebr
22 Eenaidneekus
22 etc
22 lizzis
22 Nahwes
22 pats
22 śawahm
22 tawam
22 Wal§tibas
21 d§eedaśchu
21 Darbu
21 Draud§es
21 Galwu
21 ilgi
21 leez
21 Likkumus
21 Mutte
21 Mutti
21 Pe§tiśchana
21 śawa
21 tur
20 Auśis
20 gribbu
20 Leezibas
20 Luhgśchana
20 mannahm
20 Pamahziśchana
20 Pateeśiba
20 Pawehleśchanas
20 tatśchu
20 wairak
20 Wall
20 zerre
20 Zilweks
19 Azzim
19 Behdas
19 Behdu
19 Besdeewigee
19 bohja^
19 Dahwids
19 Debbes
19 Deena^
19 gann
19 Kalpu
19 leelu
19 likke
19 Luhgśchanu
19 Paligu
19 Pateikśchanas=D§eeśma
19 red§
19 Spehku
19 śwehtu
19 To
19 Uhdens
19 Wahrdam
19 wiņņeem
19 wiśśahm
19 zeļļahs
18 9
18 12
18 Derribu
18 kahda
18 klaht
18 kluśśu
18 Ļau§chu
18 leels
18 Raddeem
18 Raddu
18 tahļu
18 teizeet
18 Wahrdeem
18 ween
18 Weeta^
18 wehra^
17 atpakkaļ
17 atpe§ti
17 Besdeewigeem
17 Eenaidneeku
17 grib
17 Ļaunu
17 luhd§
17 Muttes
17 Namma^
17 palihd§
17 paśchu
17 patihk
17 Śirdi^
17 ślaweht
17 ślaweśchu
17 tappe
17 tapt
17 Ugguns
17 Uppes
17 Waiga
17 wairs
17 Zeļļeem
17 zik
16 §taiga
16 Bauślibu
16 Behdigu
16 bes
16 D§eeśmu
16 Duśmibas
16 Dwehśeles
16 Ka`
16 Labbumu
16 manna^
16 paklauśi
16 peederr
16 śwehti
16 Tatśchu
16 Teizeet
15 13
15 buht
15 Dohmas
15 eśśu
15 Gohdiba
15 J§rae#ls
15 kahds
15 krahśchna
15 Meeśas
15 pa
15 Pagaņi
15 paśarga
15 tahds
15 Tahs
15 tohpu
15 Weetu
15 Wiņņu
15 Wiśśi
14 11
14 §tipru
14 atgree§
14 Behrnu
14 Bruņņas
14 Bultas
14 d§ihwu
14 Darbeem
14 Deenas
14 DEEWA
14 drih§
14 Grehkeem
14 Kalni
14 Kaunu
14 labbad
14 Luhgśchanas
14 Mahtes
14 Mai§i
14 Mannas
14 Mehle
14 pakkaļ
14 paļaujahs
14 paļaujohs
14 pateikt
14 preekśchturramas
14 Stiprums
14 Taiśnee
14 tapehz
14 Teem
14 teikt
14 tewim
14 usluhko
14 Warru
14 warru
14 wiśs
14 wiśśa
14 wiśśai
14 Zeļļus
14 Zik
13 Alleluja
13 Behrnus
13 D§eedajt
13 d§ihwoht
13 Debbeśis
13 eemantojamu
13 Grehkus
13 Ja
13 Ķehniņa
13 Ķehniņu
13 Meeru
13 mihleju
13 mihļo
13 Nammu
13 padarra
13 Padohmu
13 palihd§eht
13 parahdijs
13 Pateeśibas
13 Pateeśibu
13 pateikśchu
13 raugi
13 ścho
13 ślawe
13 STJPRA
13 śwehta^
13 Tadehļ
13 tadehļ
13 tai
13 Tautas
13 turru
13 wiņņo
13 Zilwekeem
12 aug§ti
12 Barribu
12 buhśchu
12 d§eedama
12 D§eeśmahm
12 D§immums
12 darriht
12 DEEWU
12 Eenaidneeks
12 Eepreezinaśchanas=D§eeśma
12 ees
12 gribbahs
12 Juhŗas
12 Juhs
12 Kahjas
12 Kalneem
12 Kalnu
12 lihgśmojahs
12 mahzi
12 mettahs
12 Muhśu
12 Nabbagu
12 pa§ih§t
12 Paśaules
12 peeśauz
12 Prahts
12 preezaśees
12 pretti
12 Raugi
12 śazziju
12 Ślawehts
12 Stiprumu
12 STJPRU
12 Ta`
12 taiśns
12 tappis
12 Tawas
12 tomehr
12 turreht
12 usturreht
12 Wahrdus
12 Wainas
12 Widdu^
12 Zilweki
11 Bauślibas
11 Besdeewigs
11 D§ihwibu
11 Debbeśi
11 Debbeśi^s
11 Duśmibu
11 gaida
11 ikdeenas
11 Jtt
11 Ķehniņi
11 klauśa
11 labbas
11 Leetu
11 Luhpas
11 Mahziśchanas=D§eeśma
11 Manni
11 Mans
11 Mehli
11 muhśeem
11 No§eegumu
11 nu
11 Par
11 Sahle
11 śchurp
11 śew
11 Ślawu
11 Taiśnajs
11 Taiśnu
11 Tapehz
11 tappuśchi
11 Tawa
11 Tukśneśi^
11 usturr
11 walda
11 Zilweka
10 §innu
10 aismir§tu
10 Augļus
10 Balśs
10 Bruņņahm
10 D§ihwibas
10 eenih§t
10 Gohdibu
10 isglahbs
10 isglahbt
10 J§rae#lu
10 jaunu
10 jeb
10 jelle
10 jepśchu
10 Juhda
10 kahdu
10 Kalpa
10 Kalpam
10 Kauli
10 klahjahs
10 Korus
10 kri§titas
10 Kur
10 Labdarriśchanahm
10 leela
10 leelahm
10 mahza
10 muhśas
10 pateiz
10 śeh§ch
10 Sohbinu
10 śuhtija
10 śwehtas
10 Śwehtee
10 Śwehtigs
10 teekams
10 teiz
10 Tew
10 warretu
10 Wihrs
10 wiņņi
10 Zeba&a&ts
10 zerreju
9 14
9 §kattahs
9 alla§chiņ
9 Apśohliśchanas
9 at§ih§t
9 Auśi
9 Bauśleem
9 bihjajams
9 bijis
9 d§eedajt
9 d§ihwohs
9 Deena
9 dewe
9 Draud§i
9 Duśmiba
9 Eekśch
9 eenih§tu
9 ih§tenu
9 Jsglahb
9 kamehr
9 Kapehz
9 kawe
9 KUNgam
9 Leezibu
9 Luhpahm
9 Mutte^
9 nahze
9 Nakts
9 noteek
9 pa§tahw
9 Pahrkahpśchanas
9 Paligs
9 paliks
9 papillam
9 paścha
9 Pateikśchanu
9 pateizu
9 Patwerumu
9 pehdigi
9 Prahtu
9 Rohka^
9 śchi
9 Semme^
9 ślawehts
9 tahdu
9 taptu
9 Teeśa
9 Tehwi
9 Tur
9 Uhdeni
9 Wahrdi
9 Zeļśch
8 §innamu
8 §wehrejs
8 agri
8 aug§ts
8 Awis
8 Bauśli
8 Bauśliba
8 behdigs
8 Brihdi
8 Darbi
8 dohma
8 Dwehśelei
8 Egiptes
8 Elkonu
8 gaidu
8 Gohds
8 isglahbis
8 jauka
8 Jeru§alemes
8 Juhŗa
8 Juhŗu
8 juhśu
8 Kahjahm
8 Kahju
8 Kalns
8 Kalps
8 kapehz
8 klauśi
8 kuŗŗu
8 labpraht
8 Ļauna
8 Ļaunadarritajeem
8 Leeleem=Kungeem
8 leeli
8 Leetahm
8 makśa
8 mannam
8 Mehs
8 Meitas
8 Netaiśnibu
8 pa=aug§tinahts
8 Pagaņu
8 Pagaņus
8 paklauśa
8 Paśargi
8 Paśauli
8 Pee
8 peeminni
8 pilna
8 Pilsśahta^
8 preekśchturramahm
8 preezajohs
8 preezigi
8 Prettineekeem
8 Prettineeki
8 Prettineekus
8 Pulku
8 red§eht
8 runnaju
8 Śaule
8 śawa^s
8 śazzija
8 ślawehs
8 Spehka
8 Spehks
8 Śwehteem
8 Śwehtumu
8 tawo
8 teeścham
8 teizamu
8 turreja
8 Us
8 waddi
8 waja
8 Wal§tibu
8 Walgus
8 weenas
8 Weetahm
8 wiśśa^s
8 Wiśśu=aug§takajs
8 Woj
8 zauru
8 zitti
7 17
7 §chehligi
7 §taigaju
7 §teid§ees
7 §tipra
7 Amen
7 apkaitinaja
7 Apśohliśchanu
7 Aśśawa
7 atmettis
7 atpe§tijs
7 Baggatibu
7 Bahr§ibas
7 Bauślus
7 Besdeewigo
7 Besdeewigus
7 d§enn
7 D§ihwokļeem
7 Dahwanas
7 Dahwidam
7 Darbs
7 Darri
7 Deeweem
7 dohs
7 dohśchu
7 doht
7 Draud§e
7 Draud§ibas
7 eemantohs
7 Eemantośchanu
7 eezehlis
7 Ehnas
7 Elle^
7 ES
7 Gaiśchums
7 Gaiśmu
7 Galwas
7 Garru
7 gawile
7 gluhne
7 isdeldeti
7 isglahbe
7 iswehlejs
7 J§rae&ļa
7 ja
7 Jaunibas
7 Jepśchu
7 Jsbailehm
7 ka^
7 kahrt
7 Kalpeem
7 Ķehniņam
7 Ķehniņus
7 Klauśi
7 Ko
7 Kohklehm
7 labbo
7 Labbums
7 Laika
7 Laikeem
7 Lepnee
7 luhd§u
7 Meers
7 Meeśa
7 Meeśahm
7 mekleju
7 Neģinot
7 ņemm
7 Netaiśniba
7 noh§t
7 ohtru
7 pa=aug§tina
7 Padebbeśim
7 Padebbeśis
7 Palihd§iba
7 Pateizeet
7 pawehlejs
7 Peetizzibu
7 Pilsśahtu
7 Prettineeku
7 red§i
7 śakku
7 śazzihs
7 Śchi
7 Śirdis
7 Śmeekli
7 śuhd§
7 Swehri
7 Tawi
7 Teeśahm
7 tikkai
7 turrahs
7 turreśchu
7 tuwu
7 Ugguni
7 Uhdenim
7 Wahrtim
7 Walloda
7 Warras=Darbu
7 wiśśa^
7 Zaur
7 Zellees
6 15
6 16
6 §elta
6 §inna
6 §inni
6 §tahweht
6 §tipri
6 §tiprinajs
6 aismir§ti
6 Akmiņa=Kalnu
6 apgaiśmo
6 at§tahj
6 atmakśa
6 Aug§tibas
6 Azz
6 Bahr§ibu
6 bail
6 behd§e
6 Behda^s
6 Behdigus
6 bih§tohs
6 brihnigi
6 Brihnumeem
6 d§eedaht
6 d§ihwoju
6 D§iļļumeem
6 darrija
6 Dehla
6 dewis
6 eepreezinaht
6 Egiptes=Semme^
6 Elkons
6 Elles
6 Eśśi
6 eśśus
6 Gaddus
6 Gallam
6 Gann
6 Gars
6 Glihtums
6 Grehku
6 gribbi
6 gull
6 isdeldeht
6 isdohdahs
6 isdohma
6 ispe§ti
6 ispe§tiht
6 isteikt
6 isteiz
6 isweddis
6 jaw
6 Judu
6 Kahja
6 Kaimiņeem
6 Ķehniņeem
6 kri§titu
6 Kruśśu
6 kuŗŗa
6 Labdarriśchanas
6 Laiks
6 ļaunu
6 Lauwa
6 leeleem
6 Lihgśmibu
6 Lohpi
6 Luhd§
6 Mahzi
6 makśaśchu
6 Mantu
6 Me§cha
6 Mellus
6 mett
6 mihle
6 muhśus
6 Nahzeet
6 Nakti^
6 Neno§eed§ibas
6 neśs
6 No§eegumus
6 pa§tahwehs
6 Pagalmeem
6 Pakalni
6 paļautees
6 Pamahziśchanu
6 pamett
6 papreekśchu
6 paśargaht
6 Paśaule
6 paścha^
6 pateiks
6 Pateikśchana
6 peeminn
6 Peeminneśchanu
6 peeminnu
6 peeśaukśchu
6 peeśauze
6 Pehz
6 Pilsśahta
6 pirms
6 Preeks
6 Preekśch
6 raddijs
6 rauga
6 red§eja
6 red§ejs
6 Red§i
6 runnahs
6 Śaites
6 śalau§ch
6 śamaita
6 Śapraśchanu
6 śauz
6 śchim
6 śchķih§ta
6 Selta
6 Śirds=Skaidree
6 Śohģis
6 Śohma=Stabulehm
6 Starpa^
6 Stihgahm
6 Śuhd§eśchana
6 śuhta
6 śwehts
6 Śwehtu
6 tahdas
6 taiśnas
6 Tautahm
6 Taws
6 Teeścham
6 Tehws
6 Teikśchanu
6 Uppehm
6 uppureśchu
6 Waigs
6 Wajatajeem
6 Wal§tiba
6 Wallodu
6 Warras
6 Weetas
6 welti
6 wiņņus
6 Wirśu
6 wiśsapkahrt
6 Zeeśchanas
6 Zeļļi
6 Zerribu
6 Zianu
5 §chehl
5 §kaitiht
5 §taigaht
5 aiseet
5 ap§chehlojahs
5 ap§chehlojees
5 ap§kaitahs
5 apbehdina
5 apbehdinahts
5 aplaupa
5 at§pird§ina
5 Aug§tiba
5 aug§tu
5 Augśchamzelśchanas
5 Bahr§iba
5 Besdeewiga
5 bihśees
5 d§eed
5 d§ennahs
5 d§ert
5 d§ihwus
5 D§iļļumi
5 D§immumu
5 d§ird
5 d§irdeht
5 da§chkahrt
5 Daļļa
5 darrijśchi
5 Darriśchanahm
5 Dehlu
5 dohdahs
5 dohmaju
5 drebbeja
5 eemu
5 eepreezina
5 eh§t
5 Gaddi
5 Gawileśchanu
5 Ģeķķi
5 glahbt
5 Gohda=Krehślu
5 gree§chahs
5 gudru
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015