Vārdformu biežuma vārdnīca (Ob)

 

Kopējais vārdformu skaits: 315
Kopējais vārdlietojumu skaits: 575

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

29	un
13 no
13 tee
12 tu
12 wiņņa
9 irr
8 deena^
8 eemantohs
8 ka`
8 to
7 ee§awa
7 kas
7 tas
7 tewi
6 buhs
6 ne
6 ta
6 teem
5 buhtu
5 ka
5 kungs
5 neds
5 pahr
5 tohs
5 us
4 eśśi
4 pee
4 ta`
3 §tarp
3 ar
3 behdu
3 es
3 isdeldehts
3 itt
3 jehkaba
3 jo
3 kad
3 kalnu
3 nams
3 pagaņeem
3 prett
3 śakka
3 tai^
3 tawa
3 tawu
3 weenu
3 wiņņo
3 zaur
2 aiswe§tee
2 arri
2 beedri
2 bet
2 d§ers
2 d§ihwo
2 darrijs
2 deenu
2 dehļ
2 eedoma
2 eekśch
2 jepśchu
2 kalneem
2 kalnus
2 ko
2 kunga
2 lauku
2 nahkuśchi
2 par
2 tawas
2 tawi
2 tew
2 tewis
2 uhs
2 wahrtim
2 weena
2 weens
2 wiśśi
2 zianas
1 1
1 3
1 7
1 10
1 17
1 18
1 §tahweji
1 §tahweśi
1 ahra
1 aisd§ihtus
1 ak
1 akmiņa=kalnu
1 appakśch
1 apśegs
1 apślehptas
1 arrid§an
1 atgree§iśees
1 atkaļ
1 atlikkuśchus
1 atliks
1 atlizzinajśchi
1 atmakśaśchana
1 aug§to^s
1 bailibas
1 bailośees
1 behgļus
1 behrneem
1 behrnu
1 benjamins
1 bes
1 bija
1 biji
1 bijuśchi
1 bohja^
1 bohja^=eeśchanas
1 brahļa
1 brahļam
1 d§ehruśchi
1 d§ihwokļo^s
1 d§irdejśchi
1 darrihs
1 darrihts
1 darrijuśchi
1 darritu
1 deena
1 deena`
1 deenas
1 deenas=widdus
1 deews
1 derribas
1 draudśi
1 ee=eeśi
1 eedegs
1 eedomiteŗu
1 eegahje
1 eeleija^s
1 eepreezinaśchanu
1 eeśchanas
1 eewainośchanu
1 eewra&ima
1 ehd
1 ehrglis
1 eśmu
1 eśśam
1 eśśeet
1 gallejas
1 galwu
1 gan
1 gileadu
1 gre§niba
1 gudrus
1 i§ra&e&ļa
1 i§rae#ļa
1 ikweens
1 ir
1 is§teepśi
1 isd§ihs
1 isdeldeht
1 isglahbśchana
1 ismekletas
1 isnihzinaśchu
1 iswaizatas
1 jah§epa
1 jeb
1 jehkabam
1 jeru§alemes
1 jeru§alemi
1 juhda
1 juhs
1 juhtim
1 kahdas
1 kahdu
1 kananiteŗeem
1 kaŗŗa^
1 kaŗŗa=spehka
1 kauns
1 klaht
1 kri§titu
1 kungam
1 labbad
1 labklahśchanas
1 ļau§chu
1 ļaunumu
1 leeśma
1 leetas
1 lepnibas
1 leppoht
1 lig§du
1 lihd§
1 lihgśmotees
1 ļohti
1 ma§u
1 mai§i
1 maitaśchanas
1 manni
1 manno
1 mannu
1 mantahm
1 mantas
1 mehs
1 meślojahs
1 mitteśchanas
1 muh§chigi
1 muttes
1 nakti^
1 namma
1 nammam
1 neģģi
1 nelaimi
1 neweens
1 nizzinahts
1 no§agguśchi
1 nodohśi
1 nomettihs
1 nomettiśchu
1 norihs
1 notiks
1 obadijum
1 obadijus
1 pa
1 pagaņi
1 pahrwarrehs
1 paļauśchanas
1 papreekśchśluddinaśchana
1 parahdijs
1 paśchu
1 pe§titaji
1 peederrehs
1 peederreja
1 peewihluśi
1 peewils
1 pehz
1 pilsśahtus
1 plaiśumeem
1 plaukśchķinaśchanas
1 plihtehs
1 poh§titaji
1 preekśch
1 preeku
1 pretti
1 puśśes
1 puśśi
1 rahdihts
1 red§
1 red§eht
1 rohbe§chahm
1 rohkas
1 ruggajeem
1 runnajs
1 sagļi
1 śakki
1 śakrahs
1 samarijas
1 śapraśchana
1 śapraśchanu
1 śawa^
1 śawu
1 śchis
1 semmes
1 sewarada
1 śirdi
1 śirds
1 ślawu
1 ślepkawibu
1 śohdiht
1 spehku
1 śuhtihts
1 swaig§nehm
1 śwehtibu
1 śwehtu
1 śweśchi
1 śweśchineeki
1 śweśchineezibas
1 ta`patt
1 tad
1 tadehļ
1 tahm
1 tahs
1 tam
1 tappe
1 taps
1 tapśi
1 tatśchu
1 tawam
1 tawo^s
1 teeman
1 teeśas
1 teeścham
1 tohp
1 tur
1 turrenes
1 ugguns
1 uhsred§eśi
1 usturrehs
1 uszeltohs
1 wairs
1 wal§tiba
1 warras=darba
1 warrennee
1 warru
1 wedde
1 weh§tneśis
1 widdus
1 wihna=pļahweji
1 wihna=stihgas
1 wili§teŗus
1 wiņņam
1 wiņņeem
1 wiņņu
1 wiśśeem
1 zarwatai
1 zeetuma^
1 zeļļa
1 zelleetees
1 zelśees
1 zelśimees
1 zik
1 zilwezigu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015