Vārdformu biežuma vārdnīca (Ob)

 

Kopējais vārdformu skaits: 332
Kopējais vārdlietojumu skaits: 575

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

23	un
13 no
13 tee
12 wiņņa
10 tu
9 irr
8 Deena^
8 eemantohs
7 Ee§awa
7 tas
7 tewi
7 to
6 buhs
6 ka`
6 kas
6 ne
6 teem
6 Un
5 buhtu
5 ka
5 neds
5 pahr
5 tohs
5 us
4 eśśi
4 KUNGS
4 pee
4 ta
3 §tarp
3 Behdu
3 es
3 isdeldehts
3 Jehkaba
3 Kalnu
3 Nams
3 Pagaņeem
3 prett
3 śakka
3 ta`
3 tawu
3 weenu
3 wiņņo
3 zaur
2 Aiswe§tee
2 ar
2 arri
2 Beedri
2 Bet
2 d§ers
2 d§ihwo
2 darrijs
2 Deenu
2 dehļ
2 Eedoma
2 eekśch
2 itt
2 Jo
2 Ka`
2 Kad
2 Kalneem
2 Kalnus
2 ko
2 KUNGA
2 Lauku
2 nahkuśchi
2 par
2 Ta
2 tai^
2 tawa
2 tawas
2 tew
2 tewis
2 Tu
2 uhs
2 Wahrtim
2 weena
2 weens
2 Zianas
1 1
1 3
1 7
1 10
1 17
1 18
1 §tahweji
1 §tahweśi
1 ahra
1 Aisd§ihtus
1 ak
1 Akmiņa=Kalnu
1 appakśch
1 apśegs
1 apślehptas
1 Ar
1 arrid§an
1 atgree§iśees
1 atkaļ
1 Atlikkuśchus
1 atliks
1 atlizzinajśchi
1 Atmakśaśchana
1 aug§to^s
1 Bailibas
1 bailośees
1 Behgļus
1 Behrneem
1 Behrnu
1 Benjamins
1 bes
1 bija
1 biji
1 bijuśchi
1 Bohja^
1 Bohja^=Eeśchanas
1 Brahļa
1 Brahļam
1 d§ehruśchi
1 D§ihwokļo^s
1 d§irdejśchi
1 darrihs
1 darrihts
1 darrijuśchi
1 darritu
1 Deena
1 Deena`
1 Deenas
1 Deenas=Widdus
1 Deews
1 Derribas
1 Draudśi
1 ee=eeśi
1 eedegs
1 Eedomiteŗu
1 eegahje
1 Eeleija^s
1 Eepreezinaśchanu
1 Eeśchanas
1 Eewainośchanu
1 Eewra&ima
1 ehd
1 Ehrglis
1 eśmu
1 eśśam
1 eśśeet
1 gallejas
1 Galwu
1 gan
1 Gileadu
1 Gre§niba
1 Gudrus
1 ikweens
1 ir
1 is§teepśi
1 isd§ihs
1 isdeldeht
1 ismekletas
1 isnihzinaśchu
1 iswaizatas
1 J§ra&e&ļa
1 J§rae#ļa
1 Jah§epa
1 jeb
1 Jehkabam
1 Jepśchu
1 jepśchu
1 Jeru§alemes
1 Jeru§alemi
1 jo
1 Jsglahbśchana
1 Jtt
1 Juhda
1 juhs
1 Juhtim
1 kad
1 kahdas
1 kahdu
1 Kananiteŗeem
1 Kaŗŗa^
1 Kaŗŗa=Spehka
1 Kas
1 Kauns
1 klaht
1 kri§titu
1 KUNGAM
1 KUngs
1 labbad
1 Labklahśchanas
1 Ļau§chu
1 Ļaunumu
1 Leeśma
1 Leetas
1 Lepnibas
1 leppoht
1 Lig§du
1 lihd§
1 lihgśmotees
1 ļohti
1 ma§u
1 Mai§i
1 Maitaśchanas
1 manni
1 manno
1 mannu
1 Mantahm
1 Mantas
1 Mehs
1 meślojahs
1 Mitteśchanas
1 muh§chigi
1 Muttes
1 Nakti^
1 Namma
1 Nammam
1 Neģģi
1 Nelaimi
1 neweens
1 nizzinahts
1 no§agguśchi
1 nodohśi
1 nomettihs
1 nomettiśchu
1 norihs
1 notiks
1 Obadijum
1 Obadijus
1 pa
1 Pagaņi
1 pahrwarrehs
1 Paļauśchanas
1 Papreekśchśluddinaśchana
1 parahdijs
1 paśchu
1 Pe§titaji
1 peederrehs
1 peederreja
1 peewihluśi
1 peewils
1 pehz
1 Pilsśahtus
1 Plaiśumeem
1 Plaukśchķinaśchanas
1 plihtehs
1 Poh§titaji
1 preekśch
1 Preeku
1 pretti
1 Puśśes
1 Puśśi
1 rahdihts
1 Red§
1 red§eht
1 Rohbe§chahm
1 Rohkas
1 Ruggajeem
1 runnajs
1 Sagļi
1 śakki
1 śakrahs
1 Samarijas
1 Śapraśchana
1 Śapraśchanu
1 śawa^
1 śawu
1 ŚChis
1 Semmes
1 Sewarada
1 Śirdi
1 Śirds
1 Ślawu
1 Ślepkawibu
1 śohdiht
1 Spehku
1 śuhtihts
1 Swaig§nehm
1 Śwehtibu
1 śwehtu
1 Śweśchi
1 Śweśchineeki
1 Śweśchineezibas
1 Ta`
1 ta`patt
1 tad
1 tadehļ
1 tahm
1 tahs
1 Tai^
1 tam
1 tappe
1 taps
1 tapśi
1 tatśchu
1 Tawa
1 tawam
1 Tawi
1 tawi
1 tawo^s
1 Teeman
1 Teeśas
1 teeścham
1 To
1 tohp
1 tur
1 turrenes
1 Ugguns
1 uhsred§eśi
1 usturrehs
1 uszeltohs
1 wairs
1 Wal§tiba
1 Warras=Darba
1 Warrennee
1 Warru
1 wedde
1 Weh§tneśis
1 Widdus
1 Wihna=Pļahweji
1 Wihna=Stihgas
1 Wili§teŗus
1 wiņņam
1 wiņņeem
1 wiņņu
1 wiśśeem
1 Wiśśi
1 wiśśi
1 Zarwatai
1 Zeetuma^
1 Zeļļa
1 zelleetees
1 zelśees
1 zelśimees
1 zik
1 zilwezigu
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015