Vārdformu biežuma vārdnīca (Neh)

 

Kopējais vārdformu skaits: 2321
Kopējais vārdlietojumu skaits: 9228

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

801	un
225 to
209 tee
187 no
177 teem
152 ta
119 bija
105 tas
102 es
100 behrni
97 ka
82 wiņņu
80 kas
77 ne
72 irr
70 tad
69 tahs
68 ar
68 tu
65 tohs
61 dehla
55 pee
52 dehls
52 eśśi
51 uhs
48 mehs
47 us
45 muhśu
43 eekśch
43 pahr
42 ko
40 deewa
40 lihd§
39 pehz
36 preekśch
35 par
33 jo
33 kad
30 §trahdaja
30 bet
30 weenu
29 deews
27 wiņņa
26 juhda
26 namma
25 ka`
25 pretti
25 tahm
25 tur
24 tam
23 bij
23 ļaudis
23 śazzija
23 tappe
22 śawu
21 diwi
21 ir
21 ļaudim
21 neds
21 wiņ§ch
21 zaur
20 behrneem
20 lewiteem
20 manni
20 śahnis
20 śaweem
20 ta`
19 juhs
19 ķehniņa
19 nu
19 śazziju
18 jeru§alemes
18 wiņņeem
17 lewiti
16 mums
16 tapehz
15 deena^
15 tawu
15 weens
15 wihri
14 bauślibas
14 buhs
14 d§ihwoja
14 laid
14 ļau§chu
14 pree§teŗi
14 tśchetrdeśmits
14 wiņņo
14 wiśśi
13 arri
13 darrijs
13 deena^s
13 i§rae#ļa
13 jeru§aleme^
13 muhri
13 muhśeem
13 pree§teŗeem
13 ścho
13 wiśśu
12 darbu
12 darrija
12 dewis
12 e§rus
12 jeru§alemi
12 leelu
12 man
12 preekścha^
11 1
11 arrid§an
11 brahļeem
11 daud§
11 deewu
11 prett
11 śchee
11 śimts
11 tuhk§tośchi
11 wiņņas
10 §tahweja
10 a§toņi
10 biju
10 debbes
10 durwis
10 eśśam
10 itt
10 me§ullams
10 nammu
10 nee#mijus
10 semmes
10 semmi
10 tomehr
10 wehl
10 wiśśeem
10 zitti
9 atkaļ
9 banus
9 d§eedataji
9 darriht
9 dewe
9 diwideśmits
9 irraid
9 ķehniņ§ch
9 netinim
9 śawas
9 semajus
9 tai^
9 taiśija
9 tohp
9 trihsśimts
9 wahrdu
9 wahrtis
9 wiņņam
9 wirśneeks
9 zettortni
8 brahļi
8 dahwida
8 doht
8 eśmu
8 gahje
8 ikkatrs
8 ķehniņu
8 kur
8 lewitu
8 mans
8 peezdeśmits
8 puśs
8 śawa
8 tawas
8 wahrtim
8 weena
7 bauślibu
7 deenas
7 derribu
7 diwdeśmits
7 diwiśimts
7 diwkahrtigu
7 eezehle
7 grahmatu
7 gribbetum
7 jedajus
7 kunga
7 mannim
7 mannis
7 mehru
7 nammam
7 peeminni
7 peezi
7 rohka^
7 sakarijus
7 saneballats
7 śeśchśimts
7 śwehdeena^
7 teeśu
7 tew
7 tobijas
7 wahrdus
7 wahrtu=śargi
7 weetahm
7 wirśneeki
7 wiśśa
7 zeetuma
6 a§abijus
6 apkahrt
6 aug§tneekeem
6 brahļu
6 d§irdeja
6 darba
6 elija§iba
6 grahmatas
6 ja
6 je§uu#s
6 ķehniņam
6 kungs
6 kungu
6 labbu
6 malkijus
6 matanijus
6 meitas
6 muhŗa
6 nahze
6 nakti^
6 paśchu
6 pilsśahto^s
6 pilsśahtu
6 pree§teris
6 pree§teŗu
6 rohkas
6 rohku
6 śawa^
6 śawam
6 sebanijus
6 śeewas
6 serebijus
6 śeśchdeśmits
6 śuhtija
6 tehweem
6 tehwi
6 tehwu
6 tewi
6 trihsdeśmits
5 §tarp
5 a§arijus
5 aśśawa
5 atpakkaļ
5 augścham
5 augśchu
5 babeles
5 bauślus
5 buhtu
5 d§emdinaja
5 daļļas
5 darbs
5 darrat
5 darrijśchi
5 dehleem
5 eśśeet
5 gribbetu
5 jelle
5 jepśchu
5 juhśu
5 jums
5 kalpu
5 labbibu
5 leelas
5 ļohti
5 mae#§ejus
5 manna
5 meitahm
5 muhśas
5 nahzu
5 neneeka
5 notikkahs
5 pa
5 puśśe
5 rak§tihts
5 sarrus
5 śawus
5 ścheem
5 śchodeen
5 śeptiņdeśmits
5 śeptiņi
5 śeptiņśimts
5 śwehtu
5 tawa^
5 taweem
5 tobijaśa
5 wihnu
5 wiśs
5 wiśśadu
5 zitteem
4 §taigaht
4 ahra
4 ak
4 amarijus
4 ananijus
4 anans
4 arima
4 arrig
4 atir§atus
4 atneśśe
4 atślehgas
4 auśis
4 bahrohs
4 benjamiņa
4 buht
4 d§ihwo
4 deena
4 deenu
4 dehļ
4 deśmitu
4 diwideśmita^
4 eezehlis
4 eezehlu
4 eezelti
4 eh§t
4 elija§ibs
4 eśśim
4 gann
4 grehkus
4 ilkijus
4 je§uus
4 jeremijus
4 jojadus
4 judeem
4 juhśeem
4 kadmie#ls
4 kahds
4 kalpeem
4 kalpi
4 kambari
4 kohpa
4 labbi
4 laika
4 leels
4 leetahm
4 likku
4 mannu
4 mehneśi^
4 muhrim
4 muhris
4 muhśus
4 na§tu
4 nahkuśchi
4 namma^
4 no§kummis
4 odijus
4 pagaņi
4 pahrgalwigi
4 pakkaļ
4 pats
4 peederrigahm
4 pilsśahta
4 pulks
4 rak§ta=mahzitajs
4 salamaņa
4 śargaśchanu
4 śargeem
4 śawo^s
4 śazziht
4 śchi
4 semme^
4 serajus
4 śirds
4 śwehdeenu
4 śwehta
4 tappuśchi
4 tawahm
4 teeśas
4 tihrumeem
4 trihs
4 tśchetri
4 tuhk§tośchas
4 turreja
4 u§us
4 uhdens=wahrtim
4 uhsraugs
4 wahrtu
4 warreja
4 weeta^
4 widdu^
4 wihna
4 wiśśus
3 5
3 8
3 11
3 §chehligs
3 §tipri
3 §wehreht
3 a§toņśimts
3 a§ubs
3 abijus
3 akoza
3 amen
3 ap§chehlośchanahm
3 apśed§e
3 arta§a§tus
3 at§tahjis
3 atgree§uśchees
3 attus
3 aug§teem
3 augļus
3 bauśliba^
3 behrnu
3 bijuśchi
3 d§eedatajeem
3 d§eedataju
3 d§irdehts
3 daļļu
3 darridams
3 deenahm
3 deenai
3 deewam
3 dehlu
3 deśmiteem
3 deśmits
3 dewiņdeśmits
3 dewiņśimts
3 dewu
3 dohd
3 drakmas
3 draud§e
3 durwim
3 eemantojśchi
3 eenadada
3 eenaidneeki
3 eļjes
3 gadda^
3 gaddus
3 ge§ems
3 grahmata^
3 i§rae&ļa
3 i§rae#lu
3 ikdeenas
3 ikgaddus
3 ikweens
3 immeŗa
3 is§teepjahs
3 isweddis
3 jaunekļi
3 jeb
3 jehmuśchi
3 joanans
3 jojariba
3 jonatans
3 judu
3 judus
3 kahrt
3 kalpam
3 kalpo
3 kalps
3 kam
3 kapehz
3 ķehniņeem
3 klauśiht
3 kļua
3 labba
3 labbibas
3 laika^
3 laśśija
3 leelahm
3 leeweņus
3 likke
3 likkumus
3 luhgśchanu
3 mai§i
3 malluks
3 manna^
3 mantas
3 me§ullama
3 mehnes
3 mikus
3 moh§u
3 muh§cham
3 muhŗus
3 muhs
3 nahkt
3 nakti
3 nammus
3 ne§t
3 no§kummuśchi
3 ohtrs
3 pagalmo^s
3 pateikśchanas
3 pateikśchanu
3 patt
3 pawehlejs
3 pawehleju
3 pedajus
3 peederriga^s
3 pilsśahta^
3 pilsśahts
3 pirmajus
3 pree§teŗa
3 preekśchśchaujamohs
3 preeku
3 preezajahs
3 raugi
3 rekums
3 runnaja
3 śawo
3 śazzijs
3 śchim
3 śchis
3 śeewahm
3 selta
3 semmes=walditaja
3 sewatijus
3 spehks
3 śudraba
3 śuhdu=wahrtim
3 śuhtiju
3 ta^
3 tahds
3 tanni^s
3 tapt
3 tawa
3 tawam
3 tawi
3 taws
3 tawus
3 teekams
3 tewim
3 turņam
3 turrejahs
3 turri
3 uhdeni
3 uhstizzigi
3 uppes
3 waldneekeem
3 wallodu
3 weena^
3 weeta^s
3 weetas
3 wihna=dahr§us
3 wihra
3 wihreem
3 wihru
3 wiśśadeem
3 wiśśahm
3 wiśśo
3 zadaks
3 zeemo^s
3 zeļļu
2 4
2 7
2 9
2 15
2 §innaja
2 §innamu
2 §tah§tiju
2 §tahw
2 §trahdaht
2 a§abenijus
2 a§toņdeśmits
2 a§ums
2 aa&roņa
2 adajus
2 ajas
2 akalijus
2 akkas=wahrtim
2 akubs
2 ammata
2 ammoniteris
2 anajus
2 ananus
2 anuns
2 ap§chehlośchanas
2 ap§kaitahs
2 appakśch
2 aprihtas
2 apśmehje
2 ar§us
2 arims
2 arus
2 atdarrija
2 atgree§ahs
2 atgree§tees
2 atlikkuścheem
2 atlikkuśchi
2 atraddu
2 aug§tee
2 augśchenes
2 auśe
2 awju=wahrtim
2 bahruks
2 bailigu
2 bakbukijus
2 barribas
2 barribu
2 bauśleem
2 bauśļus
2 benjamins
2 berekijus
2 bes
2 beteles
2 bezajus
2 bihjaśchanas
2 bijis
2 bilgus
2 brahļus
2 brehkśchanu
2 brehze
2 brihnumus
2 bruņņas
2 bunus
2 d§enn
2 d§irdeht
2 d§irdeju
2 d§irdoht
2 dabbu
2 dabbuht
2 daļļa
2 darbeem
2 darrihts
2 debbeśis
2 delajus
2 deśmitus
2 diwituhk§tośchi
2 diwpadeśmits
2 dohta
2 draud§es
2 drehbes
2 ee=eet
2 eed§ihwotaji
2 eelu
2 eemantoht
2 eenaidneeku
2 eeneśśe
2 eeraud§iju
2 eerohtśchus
2 eeśwehtija
2 eet
2 ehdamo=uppuru
2 elama
2 elams
2 eļjes=dahr§us
2 gabas
2 garru
2 gibeoņa
2 giddeļa
2 grehkojśchi
2 gribbat
2 gŗuhti
2 gŗuhtibu
2 iddus
2 ikkatru
2 ispe§tijs
2 isred§ejs
2 isśaukt
2 isślahpuśchi
2 jadarra
2 jahju
2 jaw
2 je§uu#
2 jeru§aleme
2 jo§abads
2 joanana
2 jojakima
2 judi
2 juhdu
2 juhŗu
2 juhśahm
2 kadehļ
2 kahdas
2 kalpa
2 kalpośchanu
2 kambaŗo^s
2 kamehr
2 kappu
2 ķeģilas
2 klaht
2 klaijumeem
2 klauśijs
2 klauśijśchi
2 klitus
2 kluśśu
2 kohkeem
2 kohpa^
2 krehślu
2 kungam
2 kuŗŗu
2 labbas
2 labbumu
2 labdarriśchanas
2 labdarriśchanu
2 lah§tu
2 lai
2 laiko^s
2 laiku
2 laśśihts
2 ļaunu
2 leela
2 leelus
2 leeweņo^s
2 leezibu
2 lepnigi
2 lewja
2 lohpu
2 luhd§
2 luhd§ams
2 luhd§u
2 ma§
2 mae&§ejus
2 mahzija
2 manneem
2 manno
2 mannus
2 me§abee#ļa
2 mea
2 meeśa
2 mejamins
2 mekle
2 meremots
2 merimots
2 mikajus
2 mizpas
2 moh§um
2 moh§us
2 muhśahm
2 nahks
2 nahz
2 nakti`
2 nammeem
2 nams
2 naudu
2 nee&mijus
2 neģģi
2 nekahds
2 nekoda
2 nelaimi
2 nemittejamu
2 ņemt
2 netanee#ls
2 no§pree§tu
2 nodewis
2 noh§t
2 nokaut
2 notikke
2 nowehr§t
2 obadijus
2 ohtra
2 ohtra^
2 ohtru
2 onus
2 oroniteris
2 oweļa
2 pa§tahweja
2 padohma
2 pagaņeem
2 pagaņu
2 pahrdewe
2 pahrluhkoju
2 pakahpehm
2 paleek
2 pareośa
2 patihk
2 pawehlejis
2 pazelśchanas=uppuru
2 peekta^
2 peenahkamu
2 petajus
2 pihśchlu
2 pilsśahteem
2 pirma^
2 pirmajeem
2 pirmd§immuśchus
2 plattam
2 poh§ta^
2 prahtu
2 praweeścheem
2 praweeśchu
2 praweeśchus
2 preeks
2 prezzes
2 prohjam
2 prohti
2 puiśi
2 rak§ta=mahzitaja
2 rak§titu
2 rei§as
2 rihkus
2 rihtapuśśi
2 ruhpe
2 sabtajus
2 śaded§inatas
2 sahļu=prezzineeki
2 saimośchanas
2 śajuttu
2 sakanijus
2 sakura
2 sakurs
2 sallajus
2 sallums
2 sammuu#s
2 saneballata
2 śaprattigi
2 śapulzejahs
2 śapulzinaju
2 śapulzinati
2 śaule
2 śawahm
2 śazzidams
2 schehla§tibas
2 śchķehpus
2 śchohs
2 śeewu
2 semmes=walditajeem
2 śeptita^
2 serubabelu
2 śewim
2 sikrus
2 śirdi^
2 śirds§chehla§tibu
2 ślawu
2 spehku
2 stuhrim
2 śuhd§eja
2 śuhtiht
2 swaig§nes
2 śwehdeena
2 śwehta^
2 śweśchas
2 śweśchineekus
2 tahdam
2 tahļu
2 tai`
2 taiśns
2 talmons
2 tappis
2 taps
2 tehwa
2 tihrumu
2 tihrumus
2 tik
2 tobijaśu
2 trummetehm
2 tśchetr
2 tśchetrśimts
2 tukśneśi`
2 turni
2 turredami
2 turreht
2 turrejśchi
2 turreti
2 u§ijus
2 ugguni
2 ugguns
2 uhsklauśa
2 uhstaiśiśim
2 urijaśa
2 uskahpes
2 ustaiśija
2 ustaiśijam
2 wahrdi
2 wahrds
2 wahrtu=śargeem
2 waidneeku
2 waigs
2 waigu
2 wairs
2 wakti
2 wal§tas
2 waldija
2 waldneeku
2 waļļu
2 warr
2 warram
2 warren
2 weddu
2 weenigs
2 weetu
2 wehra^
2 wezzas
2 wihraku
2 wihrs
2 wiņņi
2 wiņņpuśs
2 wirśneekeem
2 wirśneeku
2 wiśśo^s
2 zadaka
2 zehlohs
2 zelśimees
2 zepļa
2 zilweks
2 zittas
2 zitto^s
1 2
1 6
1 10
1 12
1 13
1 14
1 17
1 19
1 23
1 27
1 29
1 32
1 44
1 70
1 §innaht
1 §innaji
1 §innams
1 §paidijśchi
1 §pihdedams
1 §tah§ta
1 §tahdiju
1 §tahweht
1 §tahwetu
1 §tiprinaja
1 §tiprini
1 §tipro
1 §tipro^s
1 §tipru
1 §tiprus
1 §trahdajs
1 §wehrejśchi
1 37{47}
1 a§abnus
1 a§ajus
1 a§anijus
1 a§aree#ļa
1 a§ariju
1 a§ars
1 a§badanus
1 a§buka
1 a§doditeŗi
1 a§doditeŗu
1 a§doditi§ķi
1 a§eka^
1 a§gada
1 a§gads
1 a§maweta
1 a§nuu#s
1 a§oti
1 a§raee#ls
1 a§rikama
1 a§toņpadeśmits
1 a§tota^
1 a§uba
1 a§ujas
1 a§uma
1 a§urs
1 a§uwa
1 abajus
1 abdus
1 adada^
1 addons
1 adina
1 adins
1 adnus
1 adonijus
1 adonikama
1 adullama^
1 agaba
1 ahbra&a&m
1 ahbramu
1 ahloe#§a
1 ahrapuśśe^
1 ais§ehģeleht
1 ais§ehģeletajeem
1 aisd§ihtee
1 aiskaweht
1 aiskawejam
1 aisleed§
1 aisleeguśchi
1 aisņemmam
1 aisśchauj
1 aisślehd§
1 aisślehd§ees
1 aisślehgtahm
1 aistaiśitas
1 aisweddis
1 aisweśchanas
1 aizinaju
1 akijus
1 akitoba
1 akkas
1 akku=wahrtis
1 akmiņa=kalna
1 akmiņi
1 akmiņu
1 akmiņus
1 aku§ajus
1 akuba
1 akuds
1 akuwa
1 alou#s
1 altari
1 ama§ajus
1 ammoniteŗi
1 ammoniteŗu
1 amoka
1 amoks
1 amoņa
1 amoniteŗeem
1 amoniteris
1 amoriteŗu
1 amzi
1 anakijus
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015