Vārdformu biežuma vārdnīca (Neh)

 

Kopējais vārdformu skaits: 2411
Kopējais vārdlietojumu skaits: 9228

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

604	un
217 to
192 Un
186 tee
175 teem
172 no
150 ta
118 bija
102 tas
100 Behrni
94 es
92 ka
81 wiņņu
76 kas
74 ne
72 irr
68 tahs
66 ar
66 tu
65 tohs
61 Dehla
55 pee
52 eśśi
51 Dehls
51 uhs
47 us
45 muhśu
43 eekśch
43 pahr
42 mehs
40 Deewa
40 lihd§
39 ko
36 preekśch
36 Tad
33 par
32 tad
30 §trahdaja
29 weenu
28 Deews
27 wiņņa
26 Juhda
26 Namma
25 pretti
25 tahm
24 kad
24 tam
23 bij
23 Ļaudis
23 pehz
23 śazzija
23 tappe
23 Tee
22 ka`
22 śawu
21 diwi
21 Ļaudim
21 neds
21 tur
20 Behrneem
20 Jo
20 Lewiteem
20 manni
20 śaweem
20 wiņ§ch
20 zaur
19 Bet
19 Ķehniņa
19 śazziju
18 Jeru§alemes
18 wiņņeem
17 juhs
17 Lewiti
16 mums
16 nu
16 Pehz
15 Deena^
15 No
15 śahnis
15 tawu
15 Wihri
14 Bauślibas
14 d§ihwoja
14 Ļau§chu
14 Pree§teŗi
14 tśchetrdeśmits
14 weens
13 arri
13 darrijs
13 Deena^s
13 J§rae#ļa
13 Jeru§aleme^
13 jo
13 Muhri
13 muhśeem
13 Pree§teŗeem
13 ścho
13 ta`
13 wiśśi
13 wiśśu
12 Darbu
12 darrija
12 dewis
12 E§rus
12 ir
12 Jeru§alemi
12 leelu
12 Preekścha^
12 wiņņo
11 1
11 bet
11 Brahļeem
11 buhs
11 daud§
11 Deewu
11 man
11 prett
11 śimts
11 tapehz
11 tuhk§tośchi
11 wiņņas
10 §tahweja
10 a§toņi
10 arrid§an
10 biju
10 Debbes
10 Durwis
10 eśśam
10 itt
10 laid
10 Me§ullams
10 Nammu
10 Nee#mijus
10 Semmes
10 Semmi
10 wiśśeem
9 atkaļ
9 Banus
9 D§eedataji
9 darriht
9 dewe
9 diwideśmits
9 irraid
9 Jr
9 Ķehniņ§ch
9 Netinim
9 śawas
9 Semajus
9 taiśija
9 trihsśimts
9 Wahrdu
9 Wahrtis
9 wiņņam
9 Wirśneeks
9 Zettortni
9 zitti
8 Brahļi
8 Dahwida
8 doht
8 Es
8 eśmu
8 gahje
8 ikkatrs
8 Ķehniņu
8 Lewitu
8 mans
8 peezdeśmits
8 puśs
8 śawa
8 tawas
8 To
8 tohp
8 Wahrtim
8 weena
7 Bauślibu
7 Deenas
7 Derribu
7 diwdeśmits
7 diwiśimts
7 diwkahrtigu
7 eezehle
7 Grahmatu
7 gribbetum
7 Jedajus
7 kur
7 mannim
7 mannis
7 Mehru
7 Nammam
7 peezi
7 Rohka^
7 Sakarijus
7 Saneballats
7 śeśchśimts
7 Śwehdeena^
7 Ta`
7 tai^
7 Teeśu
7 tew
7 Tobijas
7 Tomehr
7 Wahrdus
7 Wahrtu=Śargi
7 Weetahm
7 wehl
7 Wirśneeki
7 Zeetuma
6 A§abijus
6 apkahrt
6 Aug§tneekeem
6 Brahļu
6 d§irdeja
6 Elija§iba
6 Grahmatas
6 Je§uu#s
6 Kad
6 Ķehniņam
6 KUNGA
6 KUNGU
6 Malkijus
6 Matanijus
6 Mehs
6 Meitas
6 Muhŗa
6 nahze
6 Nakti^
6 paśchu
6 Peeminni
6 Pilsśahto^s
6 Pilsśahtu
6 Pree§teris
6 Pree§teŗu
6 Rohkas
6 Rohku
6 śawa^
6 śawam
6 Śchee
6 Sebanijus
6 Śeewas
6 Serebijus
6 śeśchdeśmits
6 śuhtija
6 Tehweem
6 Tehwi
6 Tehwu
6 tewi
6 trihsdeśmits
6 wiśśa
5 §tarp
5 A§arijus
5 Aśśawa
5 atpakkaļ
5 augścham
5 augśchu
5 Babeles
5 Bauślus
5 buhtu
5 d§emdinaja
5 Daļļas
5 Darba
5 Darbs
5 darrat
5 darrijśchi
5 Dehleem
5 gribbetu
5 jelle
5 juhśu
5 Ka
5 Kalpu
5 Labbibu
5 labbu
5 leelas
5 ļohti
5 Mae#§ejus
5 manna
5 Meitahm
5 muhśas
5 nahzu
5 neneeka
5 notikkahs
5 pa
5 Puśśe
5 rak§tihts
5 Śahnis
5 Sarrus
5 śawus
5 ścheem
5 śchodeen
5 śeptiņdeśmits
5 śeptiņi
5 śeptiņśimts
5 śwehtu
5 Tapehz
5 tawa^
5 taweem
5 Tobijaśa
5 UN
5 Wihnu
5 wiśs
5 wiśśadu
5 zitteem
4 §taigaht
4 ahra
4 Amarijus
4 Ananijus
4 Anans
4 Arima
4 Atir§atus
4 atneśśe
4 Atślehgas
4 Auśis
4 bahrohs
4 Benjamiņa
4 buht
4 d§ihwo
4 Deena
4 Deenu
4 dehļ
4 diwideśmita^
4 eezehlis
4 eezehlu
4 eezelti
4 eh§t
4 Elija§ibs
4 eśśeet
4 eśśim
4 gann
4 Grehkus
4 Je§uus
4 jepśchu
4 Jeremijus
4 Jlkijus
4 Jojadus
4 Judeem
4 juhśeem
4 jums
4 Kadmie#ls
4 Kalpeem
4 Kalpi
4 Kambari
4 Kas
4 kohpa
4 KUNGS
4 labbi
4 Laid
4 Laika
4 leels
4 Leetahm
4 likku
4 Mehneśi^
4 Muhrim
4 Muhris
4 muhśus
4 Na§tu
4 nahkuśchi
4 Namma^
4 no§kummis
4 Odijus
4 Pagaņi
4 pahrgalwigi
4 pakkaļ
4 pats
4 peederrigahm
4 Pilsśahta
4 Pulks
4 Rak§ta=Mahzitajs
4 Salamaņa
4 Śargaśchanu
4 Śargeem
4 śawo^s
4 śazziht
4 Semme^
4 Serajus
4 Śirds
4 Śwehdeenu
4 śwehta
4 tappuśchi
4 tawahm
4 Teeśas
4 Tihrumeem
4 trihs
4 tśchetri
4 tuhk§tośchas
4 Tur
4 turreja
4 U§us
4 Uhdens=Wahrtim
4 Uhsraugs
4 Wahrtu
4 warreja
4 Weeta^
4 Widdu^
4 Wihna
4 wiśśus
3 5
3 8
3 11
3 §chehligs
3 §tipri
3 §wehreht
3 a§toņśimts
3 A§ubs
3 Abijus
3 Akoza
3 Amen
3 Ap§chehlośchanahm
3 apśed§e
3 Arta§a§tus
3 at§tahjis
3 atgree§uśchees
3 Attus
3 aug§teem
3 Augļus
3 Bauśliba^
3 Behrnu
3 bijuśchi
3 Buhs
3 D§eedatajeem
3 D§eedataju
3 d§irdehts
3 Daļļu
3 darridams
3 Deenahm
3 Deenai
3 Deewam
3 Dehlu
3 Deśmiteem
3 deśmits
3 deśmitu
3 dewiņdeśmits
3 dewiņśimts
3 dewu
3 dohd
3 Drakmas
3 Draud§e
3 Durwim
3 eemantojśchi
3 Eenadada
3 Eenaidneeki
3 Eļjes
3 Gadda^
3 Gaddus
3 Ge§ems
3 Grahmata^
3 ikdeenas
3 ikgaddus
3 ikweens
3 is§teepjahs
3 isweddis
3 J§rae&ļa
3 J§rae#lu
3 Ja
3 ja
3 Jaunekļi
3 jeb
3 jehmuśchi
3 Jmmeŗa
3 Joanans
3 Jojariba
3 Jonatans
3 Judu
3 Judus
3 Ka`
3 KAd
3 kahds
3 kahrt
3 Kalpam
3 Kalps
3 kam
3 Ķehniņeem
3 klauśiht
3 kļua
3 Ko
3 labba
3 Labbibas
3 Laika^
3 laśśija
3 leelahm
3 Leeweņus
3 likke
3 Likkumus
3 Luhgśchanu
3 Mai§i
3 Malluks
3 manna^
3 mannu
3 Mantas
3 Me§ullama
3 Mehnes
3 Mikus
3 Moh§u
3 muh§cham
3 Muhŗus
3 muhs
3 nahkt
3 Nakti
3 Nammus
3 Ne
3 ne§t
3 no§kummuśchi
3 Nu
3 ohtrs
3 Pagalmo^s
3 Pateikśchanas
3 Pateikśchanu
3 patt
3 pawehlejs
3 pawehleju
3 Pedajus
3 peederriga^s
3 Pilsśahta^
3 Pilsśahts
3 Pirmajus
3 Pree§teŗa
3 Preekśchśchaujamohs
3 Preeku
3 preezajahs
3 Rekums
3 runnaja
3 śawo
3 śazzijs
3 śchee
3 śchi
3 śchim
3 Śeewahm
3 Selta
3 Semmes=Walditaja
3 Sewatijus
3 Spehks
3 Śudraba
3 Śuhdu=Wahrtim
3 śuhtiju
3 tahds
3 tapt
3 Tas
3 tawa
3 tawam
3 tawi
3 taws
3 tawus
3 teekams
3 tewim
3 tomehr
3 Turņam
3 turrejahs
3 turri
3 Uhdeni
3 uhstizzigi
3 Uppes
3 Waldneekeem
3 Wallodu
3 weena^
3 Weeta^s
3 Weetas
3 Wehl
3 Wihna=Dahr§us
3 Wihra
3 Wihreem
3 Wihru
3 wiśśadeem
3 wiśśahm
3 Zadaks
3 Zeemo^s
3 Zeļļu
2 4
2 7
2 9
2 15
2 §innaja
2 §innamu
2 §tah§tiju
2 §tahw
2 §trahdaht
2 A§abenijus
2 a§toņdeśmits
2 A§ums
2 Aa&roņa
2 Adajus
2 Ajas
2 Ak
2 ak
2 Akalijus
2 Akkas=Wahrtim
2 Akubs
2 Ammata
2 Ammoniteris
2 Anajus
2 Ananus
2 Anuns
2 Ap§chehlośchanas
2 ap§kaitahs
2 appakśch
2 aprihtas
2 apśmehje
2 Ar
2 Ar§us
2 Arims
2 Arrig
2 arrig
2 Arus
2 atdarrija
2 atgree§ahs
2 atgree§tees
2 Atlikkuścheem
2 atlikkuśchi
2 atraddu
2 aug§tee
2 augśchenes
2 auśe
2 Awju=Wahrtim
2 Bahruks
2 bailigu
2 Bakbukijus
2 Barribas
2 Barribu
2 Bauśleem
2 Bauśļus
2 Benjamins
2 Berekijus
2 Beteles
2 Bezajus
2 Bihjaśchanas
2 bijis
2 Bilgus
2 Brahļus
2 Brehkśchanu
2 brehze
2 Brihnumus
2 Bruņņas
2 Bunus
2 d§enn
2 d§irdeht
2 d§irdeju
2 d§irdoht
2 dabbu
2 dabbuht
2 Daļļa
2 Darbeem
2 darrihts
2 Debbeśis
2 Delajus
2 Deśmitus
2 diwituhk§tośchi
2 diwpadeśmits
2 dohta
2 Draud§es
2 Drehbes
2 ee=eet
2 Eed§ihwotaji
2 Eelu
2 eemantoht
2 Eenaidneeku
2 eeneśśe
2 eeraud§iju
2 Eerohtśchus
2 eeśwehtija
2 eet
2 Ehdamo=Uppuru
2 Elama
2 Elams
2 Eļjes=Dahr§us
2 Gabas
2 Garru
2 Gibeoņa
2 Giddeļa
2 grehkojśchi
2 gŗuhti
2 Gŗuhtibu
2 ikkatru
2 ispe§tijs
2 isred§ejs
2 isśaukt
2 isślahpuśchi
2 jadarra
2 jahju
2 jaw
2 Jddus
2 Je§uu#
2 Jeru§aleme
2 Jo§abads
2 Joanana
2 Jojakima
2 Judi
2 Juhdu
2 Juhŗu
2 Juhs
2 juhśahm
2 Kadehļ
2 kahdas
2 Kalpa
2 kalpo
2 Kalpośchanu
2 Kambaŗo^s
2 kamehr
2 Kapehz
2 Kappu
2 Ķeģilas
2 klaht
2 Klaijumeem
2 klauśijs
2 klauśijśchi
2 Klitus
2 kluśśu
2 Kohkeem
2 Krehślu
2 KUNGAM
2 KUNgs
2 kuŗŗu
2 labbas
2 Labbumu
2 Labdarriśchanas
2 Labdarriśchanu
2 Lah§tu
2 Lai
2 Laiko^s
2 Laiku
2 laśśihts
2 leela
2 leelus
2 Leeweņo^s
2 Leezibu
2 lepnigi
2 Lewja
2 Lohpu
2 luhd§ams
2 luhd§u
2 ma§
2 Mae&§ejus
2 mahzija
2 manneem
2 manno
2 mannus
2 Me§abee#ļa
2 Mea
2 Meeśa
2 Mejamins
2 mekle
2 Meremots
2 Merimots
2 Mikajus
2 Mizpas
2 Moh§um
2 Moh§us
2 muhśahm
2 nahks
2 Nakti`
2 Nammeem
2 Nams
2 Naudu
2 Nee&mijus
2 nekahds
2 Nekoda
2 Nelaimi
2 nemittejamu
2 ņemt
2 Netanee#ls
2 no§pree§tu
2 nodewis
2 noh§t
2 nokaut
2 notikke
2 nowehr§t
2 Obadijus
2 ohtra
2 ohtra^
2 ohtru
2 Onus
2 Oroniteris
2 Oweļa
2 pa§tahweja
2 Padohma
2 Pagaņeem
2 Pagaņu
2 pahrdewe
2 pahrluhkoju
2 Pakahpehm
2 paleek
2 Par
2 Pareośa
2 patihk
2 pawehlejis
2 Pazelśchanas=Uppuru
2 peekta^
2 peenahkamu
2 Petajus
2 Pihśchlu
2 Pilsśahteem
2 pirma^
2 Pirmajeem
2 plattam
2 poh§ta^
2 Prahtu
2 Praweeścheem
2 Praweeśchu
2 Praweeśchus
2 Preeks
2 Prezzes
2 prohjam
2 Puiśi
2 Rak§ta=Mahzitaja
2 rak§titu
2 Raugi
2 Rei§as
2 Rihkus
2 Rihtapuśśi
2 ruhpe
2 Sabtajus
2 śaded§inatas
2 Sahļu=Prezzineeki
2 Saimośchanas
2 śajuttu
2 Sakanijus
2 Sakura
2 Sakurs
2 Sallajus
2 Sallums
2 Sammuu#s
2 Saneballata
2 śaprattigi
2 śapulzejahs
2 śapulzinaju
2 śapulzinati
2 Śaule
2 śawahm
2 śazzidams
2 Schehla§tibas
2 Śchis
2 Śchķehpus
2 śchohs
2 Śeewu
2 Semmes=Walditajeem
2 śeptita^
2 Serubabelu
2 śewim
2 Sikrus
2 Śirdi^
2 Śirds§chehla§tibu
2 Ślawu
2 Spehku
2 Stuhrim
2 śuhd§eja
2 śuhtiht
2 Swaig§nes
2 Śwehdeena
2 śwehta^
2 śweśchas
2 Śweśchineekus
2 Ta
2 ta^
2 TAd
2 tahdam
2 tahļu
2 tai`
2 taiśns
2 Talmons
2 Tanni^s
2 tappis
2 taps
2 Teem
2 Tehwa
2 Tihrumu
2 Tihrumus
2 tik
2 Tobijaśu
2 Trummetehm
2 tśchetr
2 tśchetrśimts
2 Tu
2 Tukśneśi`
2 Turni
2 turredami
2 turreht
2 turrejśchi
2 turreti
2 U§ijus
2 Ugguni
2 Ugguns
2 uhsklauśa
2 uhstaiśiśim
2 Urijaśa
2 Uskahpes
2 ustaiśija
2 ustaiśijam
2 Wahrdi
2 Wahrds
2 Wahrtu=Śargeem
2 Waidneeku
2 Waigs
2 Waigu
2 wairs
2 Wakti
2 Wal§tas
2 waldija
2 Waldneeku
2 Waļļu
2 warr
2 warram
2 warren
2 weddu
2 weenigs
2 Weetu
2 wehra^
2 wezzas
2 Wihraku
2 Wihrs
2 wiņņi
2 Wiņņo
2 wiņņpuśs
2 Wirśneekeem
2 Wirśneeku
2 Wiśśo
2 wiśśo^s
2 Zadaka
2 zehlohs
2 Zepļa
2 Zilweks
2 zittas
2 zitto^s
1 2
1 6
1 10
1 12
1 13
1 14
1 17
1 19
1 23
1 27
1 29
1 32
1 44
1 70
1 §innaht
1 §innaji
1 §innams
1 §paidijśchi
1 §pihdedams
1 §tah§ta
1 §tahdiju
1 §tahweht
1 §tahwetu
1 §tiprinaja
1 §tiprini
1 §tipro
1 §tipro^s
1 §tipru
1 §tiprus
1 §trahdajs
1 §wehrejśchi
1 37{47}
1 A§abnus
1 A§ajus
1 A§anijus
1 A§aree#ļa
1 A§ariju
1 A§ars
1 A§badanus
1 A§buka
1 A§doditeŗi
1 A§doditeŗu
1 A§doditi§ķi
1 A§eka^
1 A§gada
1 A§gads
1 A§maweta
1 A§nuu#s
1 A§oti
1 A§raee#ls
1 A§rikama
1 a§toņpadeśmits
1 a§tota^
1 A§uba
1 A§ujas
1 A§uma
1 A§urs
1 A§uwa
1 Abajus
1 Abdus
1 Adada^
1 Addons
1 Adina
1 Adins
1 Adnus
1 Adonijus
1 Adonikama
1 Adullama^
1 Agaba
1 Ahbra&a&m
1 Ahbramu
1 Ahloe#§a
1 Ahrapuśśe^
1 ais§ehģeleht
1 Ais§ehģeletajeem
1 Aisd§ihtee
1 aiskaweht
1 aiskawejam
1 Aisleed§
1 aisleeguśchi
1 aisņemmam
1 aisśchauj
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015