Vārdformu biežuma vārdnīca (Nah)

 

Kopējais vārdformu skaits: 563
Kopējais vārdlietojumu skaits: 1165

Saraksta limits: 1000
Reģistrjūtība:

71	un
39 irr
24 tas
23 tee
20 ka`
18 no
17 kas
16 ta
16 to
15 tahs
14 ne
14 wiņņa
11 ar
11 es
11 prett
10 kungs
10 tewi
10 wiņ§ch
9 taps
9 weens
9 wiņņas
8 bet
8 buhs
8 jo
8 ka
8 teem
8 tur
8 us
7 tohs
6 preekśch
6 tawi
6 uhs
5 kad
5 lauwu
5 śaweem
5 tawa
5 tawu
5 tew
5 tewim
5 wiņņu
5 wiśśi
4 bija
4 gals
4 ir
4 pahr
4 stiprums
4 tad
4 tawas
4 tawus
4 tu
4 ugguns
4 wabboles
4 wairs
3 2
3 ais§krees
3 aprihs
3 atreebejs
3 daud§
3 dehļ
3 eenaidneekeem
3 itt
3 juhs
3 kur
3 lauwa
3 ļohti
3 neweens
3 niniwe
3 par
3 red§
3 śakka
3 śawu
3 tam
3 tohp
2 1
2 7
2 12
2 ak
2 apśeh§ta
2 bahr§ibas
2 bahrgs
2 darriśchu
2 deena^
2 deewa
2 drebb
2 eekśch
2 gan
2 gribbu
2 isdeldeśchu
2 iskuh§t
2 jepśchu
2 kalneem
2 kam
2 ko
2 kungu
2 labbi
2 ļaudis
2 laupajt
2 leelas
2 leetas
2 lepnibu
2 meeśahm
2 nakuma
2 neka`
2 niniwi
2 nokauti
2 nu
2 panihk§t
2 patwehrumu
2 pee
2 poh§tita
2 preekścha^
2 ratti
2 raugi
2 śawas
2 śawus
2 semmes
2 śiśśeņi
2 śluddina
2 sohbins
2 spehka
2 ta`
2 tahm
2 tatśchu
2 tawa^
2 taweem
2 tik
2 tomehr
2 uhdens
2 wahrtis
2 wairojees
2 weena
2 weenu
2 wiņņo
2 wiśs
2 wiśśai
2 wiśśu
2 zebaot
1 3
1 8
1 §chņaud§e
1 §kai§ts
1 §kreen
1 §peedis
1 §peediśchu
1 §pehzigi
1 §pihd
1 §poh§chus
1 §tahweet
1 §taigaja
1 §tarp
1 §teigśees
1 §tiprina
1 §tiprini
1 §tiprus
1 ais§kreen
1 aisees
1 aisśchaujamus
1 aiswe§ta
1 akmiņa=kalni
1 allu
1 ammon
1 apbruņņojahs
1 apgahniśchanas=beedekli
1 apgulśees
1 apluhko
1 apmettahs
1 aprak§tiśchana
1 aprihti
1 apśohliśchanas
1 arrid§an
1 aśśins
1 aśśireŗeem
1 aśśireŗi
1 aśśura
1 atda&rritas
1 atmakśahs
1 atpakkaļ
1 atreepśchanas
1 atśegśchu
1 atwehrtas
1 aug§ti
1 augļeem
1 augśchu
1 babiloneŗeem
1 bah§ans
1 balkśnes
1 balkśnis
1 ballo§chi
1 behdas
1 behdu
1 behgneem
1 behrneem
1 behrni
1 behrnus
1 beid§amu
1 belijala
1 belijals
1 bes
1 bijuśchas
1 bijuśi
1 bildes
1 blehdiba
1 bohja^
1 breeśmigu
1 bruņņas
1 buhśi
1 bungu
1 burśchanahm
1 burwes
1 d§e§tra^
1 d§eedinaśchana
1 d§ihwo
1 d§ihwoklis
1 d§ihwokļus
1 d§immumus
1 d§ird
1 d§irdehts
1 dahrgu
1 darri
1 darrihs
1 darrita
1 debbes
1 deews
1 dihķis
1 diwirei§i
1 dohma
1 dohmajat
1 draudeśchanu
1 duhmo^s
1 duśmiba
1 duśmibas
1 duśmibu
1 ee§tiprinajees
1 eelahm
1 eelu
1 eenaidneekus
1 eepreezinatajus
1 ees
1 eezelśchu
1 egipte
1 eh§t
1 ehrkśchķi
1 eij
1 elko§iteŗa
1 eśmu
1 eśśi
1 gahjuśi
1 gallu
1 ganni
1 ganniba
1 gatweem
1 ģihmis
1 gohdigeem
1 grabb
1 grabbeśchana
1 grahmata
1 gree§tas
1 grehku
1 grehkus
1 gribb
1 gŗuhts
1 gudras
1 gull
1 gurni
1 gurnus
1 i§rae#lu
1 is§chahwe
1 isdeldehs
1 isdeldehts
1 isdohdahs
1 isgah§ta
1 isgahjis
1 iskaiśiśees
1 iskaiśitajs
1 iskalte
1 isnihzinahs
1 isplattiśees
1 ispoh§tita
1 israugahs
1 isśmelta
1 istruhzinaja
1 istukśchota
1 iswelk
1 ja=apślehpjahs
1 jahtneeki
1 jakriht
1 japeed§eŗŗahs
1 jaunu
1 jeb
1 jehkabu
1 juhda
1 juhgu
1 juhŗa
1 juhŗas
1 juhŗu
1 juhśu
1 jumprawas
1 ka^
1 kahjas
1 kahju
1 kaldee#ŗeem
1 kalni
1 kaltuśchi
1 kappu
1 kar§tuma
1 karmels
1 kaŗŗa=ļaudis
1 kaŗŗa=wihri
1 kauna^
1 kaunu
1 ķehniņ§ch
1 ķehniņinne
1 kļuhs
1 krattiti
1 kriht
1 kunga
1 kuŗŗai
1 kurrenes
1 labbaka
1 labbas
1 labdarriśchanas
1 labpatizzigas
1 labs
1 lahpahm
1 laika
1 laika^
1 lamma
1 ļaunu
1 laupija
1 laupijuma
1 laupiśchana
1 laupiśchanu
1 leel=kungi
1 leela
1 leeśmaiņus
1 leeśmas
1 lehnprahtigs
1 lepnibas
1 libija
1 lihbanus
1 lihd§
1 mahlus
1 mahtes
1 maitahs
1 man
1 mantai
1 maukas
1 maukośchanas
1 mauzibas
1 meeru
1 meeśu
1 mekleht
1 mekleśi
1 melleem
1 meślojśchees
1 mettiśchu
1 minni
1 mittejahs
1 mitteśchanas
1 mohŗu
1 mohziba
1 muhŗeem
1 mutte^
1 na§ta
1 nahk
1 nakums
1 namma
1 nams
1 neds
1 neewahts
1 negantas
1 nekahda
1 neneeka
1 neśohditus
1 neśs
1 newa
1 nobahlehs
1 nolaśśihs
1 nolaśśitaji
1 nomakśa
1 nomirruśchahm
1 nomirruśchu
1 norihs
1 notiks
1 nozir§ti
1 ohtru
1 pa§ih§t
1 pa§ih§tama
1 pa§tahwehs
1 padebbeśis
1 padohma=dewejs
1 pagaņeem
1 pahrdewuśi
1 pahtagu
1 paiśuma
1 pakalni
1 paļaujahs
1 paligu
1 palihd§ehs
1 pamett
1 parahdiśchanas
1 paśaule
1 pats
1 paturr
1 pawaddihs
1 pawehlejs
1 peed§ehruśchees
1 peed§ertees
1 peedau§ahs
1 peedau§iśees
1 peeminnehs
1 pihśchli
1 pildija
1 pilns
1 pilsśahtam
1 pilsśahts
1 pinnekleem
1 pirmajeem
1 plikśchķeśchana
1 plikumu
1 pohds
1 praweeta
1 preekśch=muhris
1 preekśchturramas
1 preekśchu
1 prettiturretajeem
1 prezzineeku
1 purpuris
1 put
1 rahdiśchu
1 rattu
1 rattus
1 rauga
1 rihb
1 rihbeśchana
1 rihku
1 rohkas
1 ruggaji
1 śaded§inaśchu
1 śagrau§ti
1 śahpehs
1 śaites
1 śalau§iśchu
1 saļļums
1 śaplohśija
1 śaplohśiśchanas
1 śapulzinatajs
1 śarau§tiśchu
1 śargi
1 śarkanas
1 śaśittihs
1 śaślehgti
1 śataiśitu
1 śatinnuśchees
1 śatreekśchanai
1 śaukts
1 śaule
1 śawahm
1 śazzihs
1 śchi
1 śchķehpi
1 śchķehpus
1 śeewahm
1 śehtahm
1 seltu
1 sem~e
1 semme
1 sibbiņi
1 sibbins
1 śirdi
1 śirds
1 sirgu
1 śittihs
1 skritteļu
1 ślawu
1 śluddinaśchana
1 śmellees
1 śnaudihs
1 sohbiņus
1 śohdibas
1 spahrdiśchana
1 stahweet
1 steeģeļu
1 steeģeļus
1 stiprumi
1 stiprumu
1 stiprumus
1 śudrabu
1 swaig§nes
1 śwehti
1 śwehtkus
1 ta`patt
1 ta^
1 tai
1 tai^
1 tapehz
1 tappe
1 tappis
1 tapśi
1 tautas
1 tawai
1 tawee
1 teeścham
1 trihśe
1 tukścha
1 tumśiba
1 turreśees
1 uhdeni
1 uhsgahjuśi
1 uhslezz
1 uhsņemta
1 upju
1 uppehm
1 uppes
1 usees
1 uspluhduścha
1 wahja
1 wahji
1 wahrda
1 waigi
1 waigu
1 wairak
1 wairumam
1 wairums
1 waj
1 wajahs
1 wal§tibahm
1 warreni
1 warreno
1 warrenus
1 ween
1 weenas
1 weeśuļa
1 weeta
1 weetu
1 weh§tis
1 weh§tneśchu
1 wehtras
1 wezz
1 wezzu
1 widdu^
1 wihges=kohki
1 wihles
1 wihna=stihgas
1 wirśneeki
1 wiśs§pehzibas
1 wiśśadu
1 wiśsapkahrt
1 wiśśas
1 wiśsnotaļ
1 zeeni
1 zeenigee
1 zeenigi
1 zeeśchana
1 zeetuma^
1 zeļļahs
1 zeļļeem
1 zeļļi
1 zeļļu
1 zeļśch
1 zelśees
1 zepli
1 ziltis
 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015